Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στατιστική I Χειμερινό 2014-2015 Γ. Παπαγεωργίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στατιστική I Χειμερινό 2014-2015 Γ. Παπαγεωργίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στατιστική I Χειμερινό 2014-2015 Γ. Παπαγεωργίου

2 Επιλογή μεθόδου Εξαρτάται από τον ερευνητή/τρια Ποιοτικά/ ποσοτικά όταν τα data αριθμοποιούνται. Έμφαση – στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων από το computer Σημαντικά – κατάταξη και συντονισμός στοιχείων

3 Ποσοτικοποίηση δεδομένων (Ι) Ποσοτική ανάλυση – Η αριθμητική αναπαράσταση και διαχείριση παρατηρήσεων που σκοπό έχει την περιγραφή και την ερμηνεία των φαινομένων που αντικατοπτρίζουν αυτές οι παρατηρήσεις

4 Ηλικία 1 = 1 2 = 2 3 = 3 4 = 4 5 = 5 Ποσοτικοποίηση δεδομένων (Ι) Φύλο Άνδρας = 1 Γυναίκα = 2

5 Πολιτικός προσανατολισμός Νέο-Δημοκράτες = 1 ΣΥΡΙΖΑ = 2 Ανεξάρτητοι = 3 Περιφέρεια Δυτική = 1 Μεσοδυτική = 2 Νότια = 3 Βορειανατολική = 4

6 Σχήμα 13.1 13-6

7 ATTEND Πόσο συχνά παρακολουθείτε θρησκευτικές λειτουργίες; 0. Ποτέ 1. Λιγότερο από μία φορά το χρόνο 2. Περίπου μία ή δύο φορές το χρόνο 3. Αρκετές φορές το χρόνο 4. Περίπου μία φορά το μήνα 5. Δύο-τρεις φορές το μήνα 6. Σχεδόν κάθε βδομάδα 7. Κάθε βδομάδα 8. Πολλές φορές τη βδομάδα 9. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ Συντομευμένο όνομα μεταβλητής Αριθμητική Απόδοση Ορισμός μεταβλητής Τιμές μεταβλητής 13-7

8 Data Entry Excel SPSS 13-8 Ποσοτικοποίηση δεδομένων (VΙ)

9 Είδη ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων Περιγραφική ανάλυση μονομεταβλητών– συνοπτική παρουσίαση χαρακτηριστικών ενός φαινομένου όσον αφορά την κατανομή των μεταβλητών Περιγραφική ανάλυση διμεταβλητών– περιγραφή μορφής + δύναμης σχέσης μεταξύ μεταβλητών/ + σύγκριση χαρακτηριστικών της ίδιας μεταβλητής διαφορικών πληθυσμών ή διαφορετικών μεταβλητών στον ίδιο πληθυσμό (Επε) ξηγηματική ανάλυση – κατεύθυνση και δύναμης της επιρροής μεταξύ μεταβλητών. Επαγωγική στατιστική -- αναφορά από τo δείγμα --στον πληθυσμό/ + από τον γνωστό – στο άγνωστο πληθυσμό- Γενικεύσεις

10 Περιγραφή κοινωνικών φαινομένων Σημαντικό – αποτύπωση των γενικών χαρακτηριστικών DATA – πρωτογενή # ομαδικά, ομάδες, οργανώσεις, κοινότητες, κράτη, κλπ. (γενική εικόνα). Βάση για ανάλυση Μεταβλητές – ιδιότητες, χαρακτηριστικά Στατιστική μέθοδος – σχετική εξαρτάται από το χαρακτηριστικά (επίπεδα μέτρησης). SPSS- πακέτα/ τμήματα (modules)

11 Μονομεταβλητή ανάλυση (Ι) Μονομεταβλητή ανάλυση – Η ανάλυση μιας μοναδικής μεταβλητής, για λόγους περιγραφής (παραδείγματα: κατανομές συχνοτήτων, μέσοι, μέτρα διασποράς) Παράδειγμα: φύλο Ο αριθμός των ανδρών και των γυναικών σε ένα δείγμα ή πληθυσμό 13-11

12 Κατανομές Κατανομή συχνοτήτων – Μια περιγραφή του αριθμού των φορών ή των ποσοστών που παρατηρούνται οι διάφορες τιμές μιας μεταβλητής σε ένα δείγμα 13-12 Μονομεταβλητή ανάλυση (ΙΙ)

13 Σχήμα 13.3 13-13

14 Σχήμα 13.4 13-14

15 Κεντρική τάση Μέσος – Ένας όρος που συνήθως υπονοεί κάτι τυπικό ή κανονικό, μια κεντρική τάση (παραδείγματα: μέσος, διάμεσος, κορυφή) 13-15 Μονομεταβλητή ανάλυση (ΙΙΙ)

16 Μέσος όρος – Ένας μέσος που υπολογίζεται αθροίζοντας τις τιμές διάφορων παρατηρήσεων και διαιρώντας τες με τον σύνολο των παρατηρήσεων Επικρατούσα τιμή / Κορυφή – Ένας μέσος που αναπαριστά την πιο συχνά παρατηρημένη τιμή ή ιδιότητα Διάμεσος – Ένας μέσος που αντιπροσωπεύει την τιμή της «μεσαίας» παρατήρησης σε ένα ταξινομημένο σύνολο παρατηρήσεων 13-16 Μονομεταβλητή ανάλυση (ΙV)

17 Συνοπτική περιγραφή μεταβλητών μιας κατανομής Διαγράμματα (βλ. σχεδιάγραμμα) Συχνότητες (βλ. πίνακα) ΑΜΟ, (arithmetic mean), X, μ., Ẍ = Σ Ẍ i/N Διάμεσος (median), ιεραρχικά (όχι ονομαστικές μεταβλ. Επικρατούσα τιμή (mode) ονομαστικό επ. ταξινόμηση Ν= Ν+1/2 (μέση θέση όχι μέση τιμή). Εύρος= απόσταση μεταξύ 2 ακραίων τιμών

18

19 Διαφορετικές μορφές κατανομών Θετικές κατανομές Αρνητικές κατανομές Λεπτόκυρτες κατανομές Δίκορφες κατανομές Ασύμμετρες κατανομές Κανονική κατανομή κατανομή κανονική, όλα μέτρα = ίδια τιμή

20 κανονική κατανομή Normal and both)

21 δίκορφη

22 Αρνητική κατανομή (negative) negative

23 Θετική κατανομή (positive)

24 Διασπορά/ Τυπική απόκλιση Διακύμανση (range) απόσταση μεταξύ της μικρότερης και μεγαλύτερης τιμής Διασπορά σ, (variance) Τυπική απόκλιση s, (+) (standard deviation)

25 Διασπορά – Η κατανομή τιμών γύρω από μία κεντρική τιμή, όπως ένα μέσο όρο Τυπική απόκλιση – Μέτρο διασποράς από τον μέσο, το οποίο στην περίπτωση μιας κανονικής κατανομής υπολογίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε το 68% περίπου των περιπτώσεων να κυμαίνεται μεταξύ συν/πλην μία φορά την τυπική απόκλιση από το μέσο, το 95% συν/πλην δύο φορές την τυπική απόκλιση και το 99,9% συν/πλην τρεις φορές την τυπική απόκλιση 13-25 Μονομεταβλητή ανάλυση (VΙ)

26 Κανονική καμπύλη (Gauss)

27 Διμεταβλητή ανάλυση (Ι) Διμεταβλητή ανάλυση – Η ταυτόχρονη ανάλυση δύο μεταβλητών, προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπειρική σχέση μεταξύ τους 13-27

28 Κατασκευή και ανάγνωση διμεταβλητών πινάκων Παράδειγμα: φύλο και στάση απέναντι στην ισότητα των φύλων 1. Οι περιπτώσεις χωρίζονται σε άνδρες και γυναίκες 2. Κάθε υποομάδα περιγράφεται ανάλογα με το αν δέχεται ή απορρίπτει την ισότητα των φύλων 3. Οι άνδρες και οι γυναίκες συγκρίνονται βάσει των ποσοστών υποστήριξης της ισότητας των φύλων 13-28 Διμεταβλητή ανάλυση (ΙΙΙ)

29 Σχήμα 13.7 Δημιουργία ενός πίνακα ποσοστών 13-29

30 Πίνακας συνάφειας – Μια μορφή παρουσίασης των σχέσεων μεταξύ διακριτών μεταβλητών ως κατανομών ποσοστών 13-30 Διμεταβλητή ανάλυση (ΙV)


Κατέβασμα ppt "Στατιστική I Χειμερινό 2014-2015 Γ. Παπαγεωργίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google