Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus HMΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ. Workshop 1: Αναγνώριση Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus HMΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ. Workshop 1: Αναγνώριση Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus HMΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ. Workshop 1: Αναγνώριση Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011 ΟΠΑ, Αμφιθέατρο Αντωνιάδου, Αθήνα Αθήνα Πρόεδρος Workshop 2-Ελευθερία Καμενοπούλου ΙΚΥ/Συντονίστρια Erasmus Rapporteur Workshop 2 – Φρόσω Παπασταματίου ΙΚΥ/ υπεύθυνη Erasmus Συμμετέχοντες: 35‘άτομα (10 φοιτητές Erasmus, 15 διοικητικοί, 10 καθηγητές)

2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (1) Συχνά δεν υ π άρχει στο ζήτημα αυτό π ολιτική του Ιδρύματος και κάθε Τμήμα ακολουθεί τη δική του γραμμή, ανάλογα με την ο π τική του Τμηματικού Συντονιστή Αγνοείται ο σχετικός νόμος και οι π ολύ βοηθητικές και ενδελεχείς α π οφάσεις εφαρμογής του Πρόσφατα φάνηκε ότι, π ροκειμένου να θερα π ευτούν π ροβλήματα, βοηθά η π αρέμβαση ΥΠΔΒΜΘ ή η ε π ισήμανση των π ροβλημάτων α π ό εξωτερικά ελεγκτικά όργανα Συχνά τα Ιδρύματα Υ π οδοχής είναι α π ρόθυμα να π ροβούν σε οι αλλαγές στη Συμφωνία Σ π ουδών, αν και υ π άρχουν αλλαγές στο π ρόγραμμα σ π ουδών τους Σε π ερί π τωση π ου το Ίδρυμα Υ π οδοχής π ροσφέρει συγκεκριμένα μόνον μαθήματα στα αγγλικά και δεν υ π άρχει άλλη π ρόβλεψη, είναι δύσκολο να συμ π ληρωθούν τα α π αιτούμενα credits και οι φοιτητές π αίρνουν και μαθήματα άσχετα π ρος το π ρόγραμμα σ π ουδών τους Στην π αρα π άνω π ερί π τωση, τα μαθήματα στα αγγλικά αλλάζουν συχνά

3 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (2) Σε ορισμένες περιπτώσεις οι φοιτητές μετακινούνται χωρίς να έχει οριστεί θέμα στο project τους Ορισμένα Ιδρύματα Υποδοχής ( ιδίως στο χώρο των K αλών T εχνών ) δεν δίνουν βαθμολογίες μαθημάτων, αλλά μόνον τα ECTS credits Υπάρχουν πολλές απορίες σχετικά με τα μαθήματα που δεν αντιστοιχούνται και λαμβάνονται ως « επιπλέον » Το παραπάνω πρόβλημα μεγεθύνεται εφόσον δεν χορηγείται ευρέως το Παράρτημα Διπλώματος ( Diploma Supplement )

4 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (3) Δημιουργούνται π ροβλήματα με φοιτητές π ου μετακινούνται στο 5 ο έτος σ π ουδών για τη δι π λωματική εργασία ( ΑΣΚΤ ) Αμφιβολίες σχετικά με τον τρό π ο αναγνώρισης της π ρακτικής άσκησης ιδίως εάν δεν α π οτελεί μέρος του π ρογράμματος σ π ουδών Παραμένει ακόμη σε ορισμένα Τμήματα η α π αίτηση να δια π ραγματεύονται οι φοιτητές την αναγνώριση των μαθημάτων μετά την ε π ιστροφή τους, π αρότι υ π άρχει συμ π ληρωμένη και υ π ογεγραμμένη Συμφωνία Σ π ουδών !!!

5 Καλές πρακτικές Ιδρυμάτων Σε όλα τα Ιδρύματα υ π άρχει μεγάλη π ρόοδος, τα π ροβλήματα σταδιακά μειώνονται και οι νοοτρο π ίες αλλάζουν – κεφαλαιώδης ο ρόλος εμ π νευσμένων Συντονιστών και αφοσιωμένου Γραφείου Erasmus Ζητούν α π ό τα Ιδρύματα Υ π οδοχής τα π εριγράμματα και τη βιβλιογραφία των μαθημάτων π ου θα π αρακολουθήσουν οι φοιτητές. Προσοχή : Δεν α π αιτούν ακριβή αντιστοιχία (π ολλά Ιδρύματα, π. χ. ΤΕΙ Κρήτης ) Σε ορισμένα Τμήματα υ π άρχει Ε π ιτρο π ή με τρεις συντονιστές, ώστε να κατανέμεται ο φόρτος εργασίας και η ευθύνη της αναγνώρισης ( Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας ) Υ π άρχει ευελιξία ως π ρος την αντιστοιχία των π ρογραμμάτων σ π ουδών - η διαφορά θεωρείται εμ π λουτισμός του π ρογράμματος σ π ουδών ( Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας )

6 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (1) - Δημιουργία ιστοσελίδας συνεργασίας των Γραφείων Erasmus όλων των Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκ π αίδευσης - Ανταλλαγή α π όψεων Ε π ισήμανση καλών π ρακτικών Να τονιστεί η θεσμική ευθύνη του Ιδρύματος : υ π εύθυνο να καταστεί σαφής η αναγκαιότητα αναγνώρισης και να οριστούν οι κατευθυντήριες γραμμές Ανάγκη εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας

7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (2) Το ΙΚΥ να εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες π ρος τα Ιδρύματα και τους Ιδρυματικούς / Τμηματικούς Συντονιστές. Παρά τις σχετικές π αρουσιάσεις π ου γίνονται συστηματικά, διαφαίνεται η ανάγκη π ιο « ε π ίσημου » εγγράφου Ο Ακαδημαϊκός συντονιστής έχει τη δυνατότητα να π ροεγκρίνει μαθήματα, ενδεχομένως με α π όφαση ΓΣ π ου τον εξουσιοδοτεί και του αναθέτει αυτό το έργο Να δίδεται ιδιαίτερη π ροσοχή στη σύναψη των διμερών συμφωνιών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα π ρογράμματος σ π ουδών π ροσφέρονται για ανταλλαγές και ότι υ π άρχουν course catalogues

8 Ελευθερία Καμενο π ούλου, 210 3726350, terry@iky.gr terry@iky.gr Φρόσω Πα π ασταματίου, 210 3726364, fpapas@iky.gr@iky.gr Ελίνα Μαυρογιώργου, 210 3726388, elinamav@iky.gr elinamav@iky.gr Δημήτρης Μαραγκός, 210 3726397, dmaragos@iky.gr dmaragos@iky.gr


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus HMΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Μ.-Ι.Κ.Υ. Workshop 1: Αναγνώριση Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google