Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 12 Ανάλυση π οιοτικών δεδομένων 12-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 12 Ανάλυση π οιοτικών δεδομένων 12-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 12 Ανάλυση π οιοτικών δεδομένων 12-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie

2 Σύνοψη κεφαλαίου Σύνδεση θεωρίας και ανάλυσης Ε π εξεργασία π οιοτικών δεδομένων Προγράμματα ηλεκτρονικού υ π ολογιστή για π οιοτικά δεδομένα Ποιοτική ανάλυση π οσοτικών δεδομένων Αξιολογώντας την π οιότητα των π οιοτικών ερευνών Δεοντολογία και ανάλυση π οιοτικών δεδομένων Κουίζ 12-2

3 Ποιοτική ανάλυση – Η μη αριθμητική εξέταση και ερμηνεία π αρατηρήσεων π ου σκο π ό έχει να ανακαλύψει υ π οκείμενα νοήματα και μοτίβα σχέσεων 12-3 Εισαγωγή

4 Σύνδεση θεωρίας και ανάλυσης ( Ι ) Ανακάλυψη μοτίβων 1. Συχνότητες 2. Μεγέθη 3. Δομές 4. Διαδικασίες 5. Αιτίες 6. Συνέ π ειες 12-4

5 Διασταυρωμένη ανάλυση – Ανάλυση π ου π εριλαμβάνει την εξέταση π άνω α π ό μία π ερι π τώσεων, είτε μια ανάλυση π ροσανατολισμένη σε μεταβλητές είτε μια ανάλυση π ερι π τώσεων Προσανατολισμένη σε μεταβλητές ανάλυση – Ανάλυση π ου π εριγράφει και / ή εξηγεί μια συγκεκριμένη μεταβλητή Ανάλυση π ερί π τωσης – Μια ανάλυση π ου σκο π ό έχει να κατανοήσει μια ή π ερισσότερες π ερι π τώσεις εξετάζοντας ενδελεχώς τις λε π τομέρειες της καθεμιάς 12-5 Σύνδεση θεωρίας και ανάλυσης ( ΙΙ )

6 Μέθοδος της εμ π ειρικά θεμελιωμένης θεωρίας – Μια ε π αγωγική π ροσέγγιση στην έρευνα, σύμφωνα με την ο π οία οι θεωρίες συγκροτούνται α π οκλειστικά διαμέσου της εξέτασης δεδομένων αντί να π ροκύ π τουν π αραγωγικά Σταθερή συγκριτική μέθοδος – Ένα συστατικό της μεθόδου της εμ π ειρικά θεμελιωμένης θεωρίας, κατά το ο π οίο οι π αρατηρήσεις συγκρίνονται η μία με την άλλη και με την εξελισσόμενη ε π αγωγική θεωρία 12-6 Σύνδεση θεωρίας και ανάλυσης ( ΙΙΙ )

7 Τα τέσσερα στάδιο της σταθερής συγκριτικής μεθόδου (Glaser και Strauss): 1. Σύγκριση π εριστατικών π ου ισχύουν για κάθε κατηγορία 2. Ενσωμάτωση των κατηγοριών και των ιδιοτήτων τους 3. Οριοθέτηση της θεωρίας 4. Συγγραφή της θεωρίας 12-7 Σύνδεση θεωρίας και ανάλυσης ( Ι V)

8 Σημειωτική – Η μελέτη των σημείων και των νοημάτων π ου συνδέονται με αυτά, « η ε π ιστήμη των σημείων » Ποια η σημασία των π αρακάτω ; … γαλάζια κορδέλα … « κοίτα το π ουλάκι » … σταυρός … π έταλο αλόγου 12-8 Σύνδεση θεωρίας και ανάλυσης (V)

9 Ανάλυση συνομιλίας – Η διεξοδική ανάλυση των λε π τομερειών μιας συνομιλίας, η ο π οία βασίζεται σε π λήρη α π ομαγνητοφώνηση της κουβέντας, στην ο π οία π εριέχονται και οι π αύσεις, οι δισταγμοί, ακόμη και τα κομ π ιάσματα 12-9 Σύνδεση θεωρίας και ανάλυσης (V Ι )

10 Θεμελιώδεις υ π οθέσεις 1. Η συνομιλία είναι μια κοινωνικά κατασκευασμένη δραστηριότητα 2. Οι συνομιλίες π ρέ π ει να γίνονται αντιλη π τές μέσα στο π λαίσιό τους 3. Η ανάλυση συνομιλίας σκο π εύει να κατανοήσει τη δομή και τη σημασία της συνομιλίας μέσω εξαντλητικά λε π τομερών καταγραφών των συνομιλιών 12-10 Σύνδεση θεωρίας και ανάλυσης (V ΙΙ )

11 Ε π εξεργασία π οιοτικών δεδομένων ( Ι ) Κωδικο π οίηση – Η ταξινόμηση ή κατηγοριο π οίηση μεμονωμένων στοιχείων δεδομένων, μαζί με κά π οιο σύστημα ανάκτησης Μονάδες κωδικο π οίησης Η κωδικο π οίηση ως φυσική π ράξη 12-11

12 Δημιουργία κωδικών Ανοιχτή κωδικο π οίηση – Η αρχική ταξινόμηση και ονομασία εννοιών στην π οιοτική ανάλυση δεδομένων Αξονική κωδικο π οίηση – Μια ε π ανανάλυση των α π οτελεσμάτων της ανοιχτής κωδικο π οίησης στην Μέθοδο της Εμ π ειρικά Θεμελιωμένη Θεωρίας, η ο π οία στοχεύει στην αναγνώριση σημαντικών, γενικών εννοιών Ε π ιλεκτική κωδικο π οίηση – Στην μέθοδο της εμ π ειρικά θεμελιωμένης θεωρίας, η ανάλυση αυτή βασίζεται στα α π οτελέσματα της ανοιχτής και της αξονικής κωδικο π οίησης με σκο π ό να διακρίνει την κεντρική έννοια η ο π οία οργανώνει τις άλλες έννοιες π ου έχουν εντο π ισθεί σε ένα σύνολο κειμένων 12-12 Ε π εξεργασία π οιοτικών δεδομένων ( ΙΙ )

13 Υ π ομνηματισμός – Η συγγραφή υ π ομνημάτων π ου εντάσσονται στα δεδομένα ανάλυσης σε π οιοτικές έρευνες ό π ως η εμ π ειρικά θεμελιωμένη θεωρία. Τα υ π ομνήματα π ιθανόν π εριγράφουν ή ορίζουν έννοιες, αντιμετω π ίζουν μεθοδολογικά ζητήματα ή π εριέχουν αρχικές θεωρητικές διατυ π ώσεις Κωδικές σημειώσεις Θεωρητικές σημειώσεις Λειτουργικές σημειώσεις 12-13 Ε π εξεργασία π οιοτικών δεδομένων ( ΙΙΙ )

14 Εννοιολογική x αρτογράφηση – Η γραφική α π εικόνιση εννοιών και των σχέσεων μεταξύ τους, χρήσιμη στη διατύ π ωση μιας θεωρίας 12-14 Ε π εξεργασία π οιοτικών δεδομένων ( Ι V)

15 Σχήμα 12.3 12-15

16 Προγράμματα ηλεκτρονικού υ π ολογιστή για π οιοτικά δεδομένα Προγράμματα ανάλυσης π οιοτικών δεδομένων Παράδειγμα : το Λευιτικόν μέσα α π ό το NUD*IST Παράδειγμα : κατανοώντας τις σκηνοθέτριες κινηματογράφου μέσα α π ό το NVivo 12-16

17 Σχήμα 12.15 12-17

18 Αξιολογώντας την π οιότητα των π οιοτικών ερευνών ( Ι ) Εγκυρότητα Αξιο π ιστία 12-18

19 Ερωτήματα για την αξιολόγηση π οιοτικών ερευνών 1. Πόσο φερέγγυα είναι τα ευρήματα ; 2. Σε π οιο βαθμό η έρευνα διευρύνει τη γνώση ή την αντίληψή μας ; 3. Πόσο καλά α π αντά στους αρχικούς στόχους και σκο π ούς της η αξιολόγηση ; 4. Πόσο καλά εξηγείται η εξαγωγή ευρύτερων συμ π ερασμάτων ; 5. Πόσο σαφής είναι η βάση της αξιολόγησης ; 6. Σε π οιο βαθμό μ π ορούμε να υ π ερασ π ιστούμε τον σχεδιασμό της έρευνας ; 7. Πόσο καλά υ π οστηρίζεται η ίδια ε π ιλογή σχεδίου και στόχου για διάφορες π ερι π τώσεις και έγγραφα ; 12-19 Αξιολογώντας την π οιότητα των π οιοτικών ερευνών ( ΙΙ )

20 8. Πόσο καλά π εριγράφεται η σύνθεση και η κάλυψη του δείγματος ; 9. Πόσο καλά υλο π οιήθηκε η συλλογή των δεδομένων ; 10. Πόσο καλά α π οδίδεται η π ροσέγγιση στην ανάλυση και η διαμόρφωσή της ; 11. Πόσο καλά διατηρούνται και π αρουσιάζονται τα π λαίσια των π ηγών δεδομένων ; 12. Σε π οιο βαθμό διερευνήθηκε η διαφορετικότητα των ο π τικών και των π εριεχομένων ; 13. Πόσο καλά α π οδίδονται η π εριεκτικότητα, το βάθος και η π ολυ π λοκότητα ( δηλαδή ο π λούτος ) των δεδομένων ; 14. Πόσο σαφείς είναι οι δεσμοί ανάμεσα στα δεδομένα, την ερμηνεία και τα συμ π εράσματα – π όσο καλά, δηλαδή, διατυ π ώνεται η π ορεία α π ό τα δεδομένα στα π ορίσματα ; 12-20 Αξιολογώντας την π οιότητα των π οιοτικών ερευνών ( ΙΙΙ )

21 15. Πόσο σαφής και συνεκτική είναι η έκθεση των α π οτελεσμάτων ; 16. Πόσο σαφείς είναι οι υ π οθέσεις, οι θεωρητικές ο π τικές και οι αξίες π ου διαμόρφωσαν τη μορφή και τα α π οτελέσματα της αξιολόγησης ; 17. Ποιες ενδείξεις υ π άρχουν ότι δόθηκε έμφαση σε δεοντολογικά ζητήματα ; 18. Ποιος ο βαθμός τεκμηρίωσης της ερευνητικής διαδικασίας ; 12-21 Αξιολογώντας την π οιότητα των π οιοτικών ερευνών ( Ι V)

22 Quick Quiz 12-22 Κουίζ

23 1. _____ είναι μια ανάλυση π ου σκο π ό έχει να κατανοήσει μια ή π ερισσότερες π ερι π τώσεις εξετάζοντας ενδελεχώς τις λε π τομέρειες της καθεμιάς α ) Η π ροσανατολισμένη σε μεταβλητές ανάλυση β ) Η ανάλυση π ερί π τωσης γ ) Ο π ειραματισμός δ ) Η έρευνα π εδίου 12-23

24 Α π άντηση : β ) Η ανάλυση π ερί π τωσης είναι μια ανάλυση π ου σκο π ό έχει να κατανοήσει μια ή π ερισσότερες π ερι π τώσεις εξετάζοντας ενδελεχώς τις λε π τομέρειες της καθεμιάς 12-24

25 2. Η _____ είναι μια ε π αγωγική π ροσέγγιση στην έρευνα, σύμφωνα με την ο π οία οι θεωρίες συγκροτούνται α π οκλειστικά διαμέσου της εξέτασης δεδομένων αντί να π ροκύ π τουν π αραγωγικά α ) διασταυρωμένη ανάλυση β ) μέθοδος της εμ π ειρικά θεμελιωμένης θεωρίας γ ) σταθερή συγκριτική μέθοδος δ ) μελέτη π αρακολούθησης 12-25

26 Α π άντηση : β ) Η μέθοδος της εμ π ειρικά θεμελιωμένης θεωρίας είναι μια ε π αγωγική π ροσέγγιση στην έρευνα, σύμφωνα με την ο π οία οι θεωρίες συγκροτούνται α π οκλειστικά διαμέσου της εξέτασης δεδομένων αντί να π ροκύ π τουν π αραγωγικά 12-26

27 3. Η κύρια διαδικασία στην ανάλυση π οιοτικών δεδομένων είναι η … α ) ανάλυση β ) συγγραφή γ ) κωδικο π οίηση 12-27

28 Α π άντηση : δ ) Η κύρια διαδικασία στην ανάλυση π οιοτικών δεδομένων είναι η κωδικο π οίηση 12-28

29 4. Οι μέθοδοι εξέτασης των δεδομένων της κοινωνικής έρευνας χωρίς τη μετατρο π ή τους σε αριθμητική μορφή ονομάζονται … α ) φεμινιστικές έρευνες β ) π οσοτικές έρευνες γ ) π οιοτικές έρευνες 12-29

30 Α π άντηση : γ ) Οι μέθοδοι εξέτασης των δεδομένων της κοινωνικής έρευνας χωρίς τη μετατρο π ή τους σε αριθμητική μορφή ονομάζονται π οιοτικές έρευνες 12-30

31 5. Ποια α π ό τα π αρακάτω είναι τρό π οι με τους ο π οίους ένας ερευνητής μ π ορεί να αναζητήσει μοτίβα σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό ζήτημα ; α ) συχνότητες β ) μεγέθη γ ) δομές δ ) όλα τα π αρα π άνω 12-31

32 Α π άντηση : δ ) Ένας ερευνητής μ π ορεί να αναζητήσει μοτίβα σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό ζήτημα με τους εξής τρό π ους : συχνότητες, μεγέθη και δομές. 12-32

33 6. _____ είναι μια ανάλυση π ου π εριγράφει και / ή εξηγεί μια συγκεκριμένη μεταβλητή α ) Η π ροσανατολισμένη σε μεταβλητές ανάλυση β ) Η ανάλυση π ερί π τωσης γ ) Ο π ειραματισμός δ ) Η έρευνα π εδίου 12-33

34 Α π άντηση : α ) Η π ροσανατολισμένη σε μεταβλητές ανάλυση είναι μια ανάλυση π ου π εριγράφει και / ή εξηγεί μια συγκεκριμένη μεταβλητή 12-34

35 7. Η _____ είναι ένα συστατικό της μεθόδου της εμ π ειρικά θεμελιωμένης θεωρίας, κατά το ο π οίο οι π αρατηρήσεις συγκρίνονται η μία με την άλλη και με την εξελισσόμενη ε π αγωγική θεωρία α ) ανάλυση π ερί π τωσης β ) μέθοδος της εμ π ειρικά θεμελιωμένης θεωρίας γ ) σταθερή συγκριτική μέθοδος δ ) μελέτη π αρακολούθησης 12-35

36 Α π άντηση : γ ) Η σταθερή συγκριτική μέθοδος είναι ένα συστατικό της μεθόδου της εμ π ειρικά θεμελιωμένης θεωρίας, κατά το ο π οίο οι π αρατηρήσεις συγκρίνονται η μία με την άλλη και με την εξελισσόμενη ε π αγωγική θεωρία 12-36

37 8. Η _____ σημειωτική ορίζεται συνήθως ως η ε π ιστήμη των σημείων και σχετίζεται με σύμβολα και νοήματα α ) κινητική β ) σημειωτική γ ) γραφολογία δ ) π αρακολούθηση 12-37

38 Α π άντηση : β ) Η σημειωτική ορίζεται συνήθως ως η ε π ιστήμη των σημείων και σχετίζεται με σύμβολα και νοήματα 12-38

39 9. Στην _____ κωδικο π οίηση, οι κώδικες π ροκύ π τουν α π ό την εξέταση του ερευνητή α ) ανοιχτή β ) αξονική γ ) ε π ιλεκτική 12-39

40 Α π άντηση : α ) Στην ανοιχτή κωδικο π οίηση, οι κώδικες π ροκύ π τουν α π ό την εξέταση του ερευνητή 12-40

41 12-41 Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με τον Ν. 100/1975)


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 12 Ανάλυση π οιοτικών δεδομένων 12-1 Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα Earl Babbie."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google