Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

2 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ορισμός, ιδιότητες, μετασχηματισμός fourier σημάτων ισχύος, θεώρημα δειγματοληψίας) ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (ορισμός, ιδιότητες)

3 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Τα περισσότερα σήματα που είναι χρήσιμα στην πράξη μπορούν να αναπτυχθούν σε μια σειρά άπειρων όρων ημιτονοειδών σημάτων:

4 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Για τα εκθετικά σήματα ισχύει: Το εσωτερικό γινόμενο των σημάτων eimωt, eilωt, είναι 0 για m διάφορο του l άρα τα σήματα είναι ορθογώνια και σχηματίζουν ένα σύνολο ορθογώνιων σημάτων. Το Πλεονέκτημα χρήσης τους είναι η άμεση σύνδεσή τους με τη έννοια της συχνότητας

5 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Το περιοδικό σήμα x(t) μπορεί να περιγραφεί από την περίοδό του Το ή τη συχνότητά του fo και από τους (μιγαδικούς εν γένει )συντελεστές cm, δηλαδή περιγράφεται έτσι στο πεδίο της συχνότητας. Επίσης μειώνεται η πολυπλοκότητα της περιγραφής. Οι συντελεστές cm υπολογίζονται:

6 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Περιορισμοί: Σήματα που δεν είναι ολοκληρώσιμα κατά απόλυτη τιμή και ή δεν περιέχουν περιορισμένο αριθμό ασυνεχειών ή μεγίστων και ελαχίστων σε μια περίοδο δεν μπορούν να αναπτυχθούν σε σειρές Fourier.

7 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

8 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

9 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

10 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Ανάπτυγμα συνημιτόνου

11 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Μιγαδική μορφή

12 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Οι συντελεστές cm είναι μιγαδικοί Το άθροισμα επεκτείνεται από το μείον άπειρο έως το άπειρο Για πραγματικά σήματα c-m=cm* Γενικά το σύνολο τιμών του cm ή τα ζεύγη (Αm, Φm) καλείται φάσμα του x(t) Το σύνολο των |cm| είναι γνωστό ώς φάσμα πλάτους του σήματος ενώ το σύνολο των τιμών Φm είναι το φάσμα φάσης. Στην περίπτωση χάραξης του ζευγαριού (|cm|, Φm) ως συνάρτηση το m, προκύπτει Το διπλευρικό φάσμα. Στην περίπτωση χάραξης του ζευγαριού (Αm, Φm) ως συνάρτηση το m, προκύπτει το μονοπλευρικό φάσμα.

13 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

14 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

15 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

16 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

17 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

18 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Για Τ-> άπειρο γίνεται απεριοδικός

19 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Στην πράξη χρεισιμοποιούμε συνήθως πεπερασμένο αριθμό όρων ημιτονοειδών Έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η διαφορά των ενεργειών του σήματος των πεπερασμένων όρων και του σήματος με τους άπειρους όρους.

20 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

21 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Αντίστροφος μετασχηματισμός Fourier

22 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

23 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Παραδείγματα: Να υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier: Του ορθογώνιου παλμού πλάτους 1 και διάρκειας 2Τ1 Του τριγωνικού παλμού πλάτους 1 και διάρκειας 2d Του εκθετικού σήματος e-atu(t)

24 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Ορθογώνιος παλμός πλατους 1 και διάρκειας 2Τ1

25 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
b. Τριγωνικός παλμός πλάτους 1 και διάρκειας 2d

26 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

27 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
c. To εκθετικό σήμα e-atu(t), a πραγματικός

28 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

29 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Να υπολογιστεί το σήμα x(t) του οποίου ο μετασχηματισμός Fourier έίναι ένας oρθογώνιος παλμός έυρους 2W και πλάτους 1.

30 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

31 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

32 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

33 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Παράδειγμα Να βρεθεί ο μετ/σμός Fourier του σήματος z(t)=m(t)cos(ωt)

34 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

35 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

36 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

37 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Περιορισμοί: Για να μετασχηματίζεται ένα σήμα κατά Fourier πρέπει να είναι απολύτως ολοκληρώσιμο, δηλ: Μια πιο ασθενής συνθήκη είναι να είναι σήμα ενέργειας, δηλ: Όμως πολλά σήματα με μεγάλο ενδιαφέρον είναι σήματα ισχύος: cos(ωt), sin(ωt), u(t) Κλπ.

38 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Σήματα Ισχύος Συνήθως εισάγουμε έναν παράγοντα σύγκλισης, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με το σήμα μας ώστε το γινόμενο να είναι ολοκληρώσιμο και υπολογίζεται ο μετ/μος Fourier του γινομένου.

39 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Παράδειγμα

40 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

41 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

42 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Nα βρεθεί ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος x(t)=c για κάθε t

43 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

44 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Nα βρεθεί ο μετ/μός Fourier του cos(ωot)

45 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Nα βρεθεί ο μετ/μός Fourier του sin(ωot)

46 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

47 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

48 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Ιδανική δειγματοληψία

49 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

50 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

51 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Για να μην υπάρχει Επικάλυψη πρέπει

52 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Aliasing Δεν είναι δυνατή Η απομόνωση του Σήματος-παραμόρφωση

53 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Συνεχής συνάρτηση του Ω Και εν γένει μιγαδική Χ(Ω)=|Χ(Ω)|eiφ(Ω)

54 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

55 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Απόδειξη

56 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

57 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

58 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Τ=ΝΤs

59 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
ΔΜΦ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΔΜΦ

60 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

61 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER

62 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER
Πολυπλοκότητα Ν2 FFT (N είναι δύναμη του 2 άρα έχουμε Νlog2N)

63 ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER


Κατέβασμα ppt "ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ FOURIER"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google