Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης  Αρχικά ο όρος αρωματικές ενώσεις χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει μια σειρά ενώσεων με ευχάριστη οσμή που βρίσκονται σε φυσικά προϊόντα όπως η βενζαλδεΰδη (στα κεράσια, αμύγδαλα), βανιλίνη κ.λ.π.  Από μελέτες που ακολούθησαν έγινε φανερό ότι οι ενώσεις αυτές εμφανίζουν ιδιόμορφες φυσικές και χημικές ιδιότητες οι οποίες αποδίδονται με τον όρο αρωματικός χαρακτήρας (χωρίς αυτό απαραίτητα να σχετίζεται με το άρωμα τους).  Οι πιο γνωστοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι το βενζόλιο και τα ομόλογα του. Το μόριο του βενζολίου (C 6 H 6 ) είναι κυκλικό και αποτελείται από έξι άτομα άνθρακα με εναλλασσόμενους απλούς και διπλούς δεσμούς μεταξύ τους (συζυγιακό σύστημα). Η Η Η ΗΗΗ Η Η Η Η Η Η

3 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης  Το μόριο του βενζολίου συμβολίζεται κυρίως με το τύπο (2), δηλαδή ως εξάγωνο με ένα κύκλο στο κέντρο που δηλώνει τον ενδιάμεσο χαρακτήρα (μεταξύ απλού και διπλού) των έξι δεσμών λόγω συντονισμού. Το βενζόλιο παρά τον ακόρεστο χαρακτήρα του εμφα- νίζει μεγάλη σταθερότητα.  Όταν δύο ομάδες υπάρχουν στο βενζολικό πυρήνα, τρεις είναι οι πιθανές διευθετήσεις:  Οι αριθμοί 1,2,3,4 αναφέρονται σε άτομα άνθρακα του κυκλικού δακτυλίου του βενζολίου. G GGGG Δύο ομάδες 1,2 ή όρθο- Δύο ομάδες 1,3 ή μετα- Δύο ομάδες 1,4 ή παρα- 1 2 1 3 1 4

4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης  Οι περισσότερες απλές αρωματικές ενώσεις ονομάζονται ως παράγωγα του βενζολίου.  Ονοματίζουμε τους υποκαταστάτες και τις θέσεις του στον βενζολικό δακτύλιο ΝΟ 2 CH 3 NH 2 C=O C=O HΗOΗO Νιτροβενζόλιο Τολουόλιο ή Ανιλίνη ή Βενζοϊκό Οξύ Βενζαλδεϋδη μέθυλο βενζόλιο άμινο-βενζόλιο Αιθυλοβενζόλιο Φαινόλη Ανισόλη Βρωμοβενζόλιο CH 2 CH 3 OH OCH 3 Br 1,3,5 Τριχλωροβενζόλιο Παρα-Δινιτροβενζόλιο 1-Βρωμο-3-μεθυλοβενζόλιο Cl NO 2 Br CH 3

5 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης  Οι αιθέρες και οι αλκοόλες ακολουθούν τον ίδιο γενικό μοριακό τύπο C v H 2v+2 O και εμφανίζουν ισομέρεια ομόλογης σειράς.  Οι αλκοόλες μπορούν να γραφούν με γενικό μοριακό τύπο CvH2v+1OH και συμβολίζονται R-OH.  Αλκοόλη είναι μία οργανική ένωση που περιέχει την υδροξυλομάδα (-ΟΗ) ενωμένη με μια αλκυλομάδα.  Οι υδροξυλομάδες και κατ’ επέκταση οι αλκοόλες είναι πολικές ενώσεις.  Τα άτομα του πολικού δεσμού είναι το οξυγόνο και το υδρογόνο και είναι δυνατό να σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου μεταξύ αλκοολών.  Οι αλκοόλες είναι αρκετά διαλυτές στο νερό (σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου) Όσο αυξάνει η μη πολική αλυσίδα τόσο αυξένει η δράση του μη πολικού τμήματος της Ο Η R Ο Η R Ο Η R δ+ δ- δ+ δ- δ+

6 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης CH 3 CHCH 3 HOCH 2 CH 2 OH CH 3 CH 2 OH OH 2-προπανόλη 1,2 αιθανοδιόλη αιθανόλη CH 3 CHCH 2 CH 2 CH 2 OH CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 =CCH 2 CH 2 CHCH 3 CH 2 CH 3 OH OH CH 3 OH 4-μέθυλο-1-εξανόλη 1,3 προπανοδιόλη 5-μέθυλο-5-εξεν-2-όλη α) Προσδιορισμός αλυσίδας με περισσότερους άνθρακα που περιέχουν υδροξυλομάδα. β) Η κατάληξη από –άνιο μετετρέπεται –όλη. γ) Ο άνθρακας που συνδέεται με την υδροξυλομάδα παίρνει τον μικρότερο αριθμό. δ) Αλκοόλες που περιέχουν δύο υδροξυλομάδες ονομάζονται –διόλες. ε) Όταν συνυπάρχουν πολλαπλός δεσμός και χαρακτηρίζεται ομάδα η αρίθμηση αρχίζει από την άκρη που είναι πλησιέστερη στη χαρακτηριστική ομάδα.

7 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης Οι αλκοόλες διακρίνονται ανάλογα με: 1. Τον αριθμό των –ΟΗ στο μόριο τους: σε μονοσθενείς (ένα –ΟΗ), δισθενείς (δύο –ΟΗ), τρισθενείς (τρία –ΟΗ) και πολυσθενείς αλκοόλες. Μονοσθενής CH 3 CH 2 -OH (αιθανόλη) Δισθενής HO-CH 2 CH 2 -OH (1, 2-αιθανο-διόλη ή γλυκόλη) Τρισθενής HO-CH 2 CH(OH)CH 2 -OH (1,2,3- προπανο-τριόλη ή γλυκερόλη) 2. Με τον αριθμό των αλκυλίων που συνδέονται με το άτομο άνθρακα που φέρει το –ΟΗ: σε πρωτοταγείς, δευτεροταγείς και τριτοταγείς:  Στις πρωτοταγείς αλκοόλες ο άνθρακας που φέρει την –ΟΗ συνδέεται με ένα μόνο ακόμα άτομο άνθρακα και έχει δύο υδρογόνα.  Στις δευτεροταγείς αλκοόλες ο άνθρακας που φέρει την –ΟΗ συνδέεται με δύο ακόμα άτομα άνθρακα και έχει έναυδρογόνο.  Στις τριτοταγείς αλκοόλες ο άνθρακας που φέρει την –ΟΗ συνδέεται με τρία ακόμα άτομα άνθρακα και δεν έχει υδρογόνο.

8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης 1.Αφυδάτωση αλκοολών Η αφυδάτωση των αλκοολών γίνεται με απόσπαση ενός μορίου νερού (Η-ΟΗ) και οδηγεί στο σχηματισμό αλκενίων CH 3 CHCHCH 2 CH 3 CH 2 CH=CH 2 + CH 3 CH=CHCH 3 Η OH Η κύριο προϊόν 2. Οξείδωση αλκοολών Η οξείδωση είναι μια σπουδαία ιδιότητα των αλκοολών και το προϊόν εξαρτάται από το είδος της αλκοόλης και το οξειδωτικό μέσο το οποίο συμβολίζουμε γενικά [Ο] i) Οξείδωση πρωτοταγών αλκοολών Οι πρωτοταγείς αλκοόλες οξειδώνονται σε δύο στάδια. Αρχικά λαμβάνει χώρα η αφυδρογόνωση προς σχηματισμό αλεϋδών και στη συνέχεια οι αλδεΰδες οξειδώνονται περαιτέρω και σχηματίζονται καρβοξυλικά οξέα H+ Θέρμανση Πρωτοταγής αλκόλη Αλδεΰδη Καρβοξυλικό Οξύ Οι πρωτοταγείς αλ- κοόλες έχουν δύο υδρογόνα και οξει- δώνονται σε δύο στάδια

9 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης ii) Οξείδωση δευτεροταγών αλκοολών Οι δευτεροταγείς αλκοόλες οξειδώνονται προς κετόνες. Η διαδικασία είναι μια αντίδραση ενός σταδίου. iii)Οξείδωση τριτοταγών αλκοολών Οι τριτοταγείς αλκοόλες δεν οξειδώνονται (μόνο κάτω από πολύ δραστικές συνθήκες που οδηγούν σε διάσπαση της ανθρακικής τους αλυσίδας). Δευτεροταγής αλκόλη Κετόνη Οι δευτεροταγείς αλκοόλες έχουν ένα υδρογόνο και οξειδώνονται σε ένα στάδιο R. Οι τριτοταγείς αλκοόλες δεν έχουν κανένα υδρογόνο και δεν οξειδώνονται

10  Για την οξείδωση των αλκοολών χρησιμοποιούνται συνήθη οξειδωτικά μέσα [Ο] όπως τα όξινα διαλύματα ΚΜnO 4 (υπερμαγγανικό κάλιο) και Κ 2 Cr 2 O 7 (διχρωμικό κάλιο).  Τα παραπάνω διαλύματα είναι έγχρωμα (KMnO 4, ερυθρό και Κ 2 Cr 2 O 7, πορτοκαλί) και παρουσία πρωτοταγών ή δευτεροταγών αλκοολών αποχρωματίζεται το διάλυμα του ΚMnO 4 ενώ το διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 αλλάζει χρώμα και γίνεται πράσινο.  Γενικά ως οξείδωση ορίζεται η αντίδραση κατά την οποία λαμβάνει χώρα η αποβολή ηλεκτρονίων ενώ κατά την αναγωγή γίνεται πρόσληψη ηλεκτρονίων.  Η οξείδωση των οργανικών ενώσεων μπορούμε να πούμε ότι λαμβάνει χώρα με: Αποβολή ατόμων υδρογόνου Με πρόσληψη ατόμων οξυγόνου  Αντίθετα η αναγωγή των οργανικών ενώσεων πραγματοποιείται με: Πρόσληψη ατόμων υδρογόνου είτε Με αποβολή ατόμων οξυγόνου ή άζωτο, αλογόνα. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης

11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης  Οι αιθέρες έχουν γενική μορφή R – O – R και δομικά μοιάζουν με τις αλκοόλες (R-O-H).  Oι δεσμοί C – O – C των αιθέρων είναι πολικοί και έτσι τα μόρια παρουσιάζουν πολικότητα. Δεν δημιουργούν δεσμούς υδρογόνου, όπως οι αλκοόλες.  Οι αιθέρες διακρίνονται σε: απλούς (οι δύο αλκυλομάδες R είναι όμοιες) και συμβολίζονται R-O-R μικτούς (οι δύο αλκυλομάδες R διαφέρουν) και συμβολίζονται R-O-R΄  Οι αιθέρες ονομάζονται προσθέτοντας μπροστά από τη λέξη αιθέρας τα ονόματα των δύο αλκυλομάδων που συνδέονται με το οξυγόνο. Τα ονόματα των δύο αλκυλομάδων μπορεί να τοποθετηθούν είτε αλφαβητικά ή κατά σειρά μεγέθους. CH 3 Ο CH 3 CH 3 Ο CH 2 CH 3 CH 3 CH 2 O CH(CH 3 ) 2 Διμεθυλαιθέρας Αιθυλ-μεθυλ-αιθέρας Αιθυλ-ισοπρόπυλαιθέρας Είναι ιδιαίτερα αδρανείς ενώσεις, αλλά εξαιρετικά πτητικοί και εύλεκτοι (οξειδώνονται εύκολα στον αέρα). Οι αλογωνομένοι χρησιμοποιούνται ως αναισθητικά μέσα.

12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης  Οι θειόλες R-SH μπορούν να θεωρηθούν θειούχα ανάλογα των αλκοολών και χαρακτηρίζονται από την ομάδα –SH η οποία αποκαλείται μερκαπτο ή σουλφυδρυλο ομάδα.  Η οξείδωση των θειολών που οδηγεί στο σχηματισμό δισουλφιδίων (RS-SR΄) παρουσιάζει έντονο βιοχημικό ενδιαφέρον. RSH + HSR΄ →RS—SR΄  Το αμινοξύ κυστεϊνη είναι μια θειόλη εξαιρετική σημαντική στη διατήρηση της χωροδιάταξης των πρωτεϊνών.  Ο δισουλφιδικός δεσμός (δισουλφιδική γέφυρα) ο οποίος σχηματίζεται μεταξύ των κυστείνων (αμινοξύ) μέσω σύνδεσης σουλφυδρυλικών ομάδων συμβάλει στη σταθεροποίηση των ανωτέρων δομών των πρωτεϊνών.


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χρήστος Γ. Αμοργιανιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας κ Υδάτινου Περιβάλλοντος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google