Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κουλλάς Χρίστος Εκφράσεις «ΑΕΤΟΣ ΜΥΪΑΣ ΟΥ ΘΗΡΕΥΕΙ» Σημαίνει: Ο αετός δεν πιάνει μύγες. Δηλαδή οι σημαντικοί δεν ασχολούνται με μικροπράγματα. Δηλαδή οι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κουλλάς Χρίστος Εκφράσεις «ΑΕΤΟΣ ΜΥΪΑΣ ΟΥ ΘΗΡΕΥΕΙ» Σημαίνει: Ο αετός δεν πιάνει μύγες. Δηλαδή οι σημαντικοί δεν ασχολούνται με μικροπράγματα. Δηλαδή οι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κουλλάς Χρίστος Εκφράσεις «ΑΕΤΟΣ ΜΥΪΑΣ ΟΥ ΘΗΡΕΥΕΙ» Σημαίνει: Ο αετός δεν πιάνει μύγες. Δηλαδή οι σημαντικοί δεν ασχολούνται με μικροπράγματα. Δηλαδή οι σημαντικοί δεν ασχολούνται με μικροπράγματα.

3 ck©ck© ckoullas © 2 Στόχοι Μαθήματος Οι μαθητές να μπορούν: να εξηγούν την έννοια εκφράσεις. να γνωρίζουν την προτεραιότητα των πράξεων. ν α χρησιμοποιούν αριθμητικές εκφράσεις. να χρησιμοποιούν λογικές εκφράσεις. να κατανοούν τον όρο εκχώρησης.

4 ck©ck© ckoullas © 3 Εκφράσεις - Εισαγωγή Βασική λειτουργία σε ένα πρόγραμμα είναι ο υπολογισμός της τιμής μιας μεταβλητής. Ο υπολογισμός βασίζεται σε τιμές άλλων μεταβλητών ή σταθερών. Η έκφραση είναι μια παράσταση που περιέχει αριθμούς, χαρακτήρες, αναγνωριστικά μεταβλητών, συναρτήσεων και σταθερών, σύμβολα τελεστών των διαφόρων πράξεων και παρενθέσεις. X + (8 – 2 * 3)

5 ck©ck© ckoullas © 4 Εκφράσεις - Εισαγωγή Η τιμή της έκφρασης είναι η τιμή που προκύπτει από τον υπολογισμό μιας έκφρασης. Για να υπολογιστεί η τιμή μιας έκφρασης, πρέπει οι μεταβλητές που βρίσκονται σε αυτή να έχουν ήδη πάρει τιμές από προηγούμενες εντολές. Η εντολή εκχώρησης χρησιμοποιείται, για να δίνει τιμές σε μεταβλητές. Y = X + (8 – 2 * 3)

6 ck©ck© ckoullas © 5 Προτεραιότητες των πράξεων Στην εφαρμογή της προτεραιότητας λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω: αν όλες οι πράξεις έχουν την ίδια προτεραιότητα, ο υπολογισμός γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά. αν έχουν διαφορετική προτεραιότητα, γίνονται πρώτα αυτές με τη μεγαλύτερη, μετά αυτές με την αμέσως μικρότερη και ούτω καθεξής. Σε περίπτωση παρουσίας παρενθέσεων, γίνονται πρώτα οι πράξεις σ’ αυτές χρησιμοποιώντας τους πιο πάνω κανόνες. ΠροτεραιότηταΤελεστής 43214321 ^ NOT * / MOD AND + - OR = <> > =

7 ck©ck© ckoullas © 6 Αριθμητικές Εκφράσεις Οι αριθμητικές εκφράσεις έχουν τιμή έναν πραγματικό αριθμό. Παραδείγματα: Αν Num1 και Num2 είναι αναγνωριστικά μεταβλητών τύπου Integer, τότε οι πιο κάτω είναι εκφράσεις με ακέραιες τιμές: Num1 + Num2 2 * Num1 Αν amount και total είναι αναγνωριστικά μεταβλητών τύπου Currency, τότε οι πιο κάτω είναι εκφράσεις με πραγματικές τιμές: amount + 24.80 total + amount 2.0 * amount total / 2.0 Οι τελεστέοι είναι του ιδίου τύπου. Ανάμειξη διαφορετικών τύπων δεδομένων επιτρέπεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.

8 ck©ck© ckoullas © 7 Παραδείγματα Αριθμητικών Εκφράσεων 5 * 3 + 2 * 4 6 + 3 * 4 (6 + 3) * 4 24.6 / 2 * 3 24.6 / (2 * 3) 23 18 36 36.9 4.1

9 ck©ck© ckoullas © 8 Λογικές Εκφράσεις Οι λογικές εκφράσεις μπορούν να πάρουν τις τιμές TRUE και FALSE. Οι λογικές εκφράσεις δημιουργούνται με τη χρήση : των συμβόλων, > και >= των λογικών πράξεων AND, OR και NOT. Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται για σύγκριση δύο δεδομένων του ιδίου τύπου.

10 ck©ck© ckoullas © 9 Παραδείγματα Λογικών Εκφράσεων (4 <> 5) (7<=7) OR (‘L’<‘C’) (3 =7) ((3 =7) (3+8) < (5*6) NOT (2<4) OR (8=8) NOT ((2<4) OR (8=8)) TRUE FALSE TRUE FALSE

11 ck©ck© ckoullas © 10 Εντολή Εκχώρησης Η εντολή εκχώρησης χρησιμοποιείται, για να δίνει μια τιμή σε κάποια μεταβλητή. Η τιμή που εκχωρείται σε μια μεταβλητή υπολογίζεται με βάση μια έκφραση. Χρησιμοποιείται το σύμβολο = το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το σύμβολο της ισότητας (=). Η μεταβλητή πρέπει να είναι του ιδίου τύπου με τον τύπο τιμής της έκφρασης.

12 ck©ck© ckoullas © 11 Παραδείγματα Εντολών Εκχώρησης amount = (1+2.5)*SQR(4) + 1; a = 6; b = 5.0; finished = (5 =‘d’); salary = 20 + bas*2.4; counter = counter + 2 8 Integer Double False Double

13 ck©ck© ckoullas © 12 Συνάρτηση Val() Η συνάρτηση Val (το Val είναι η συντομογραφία του Value) μετατρέπει τα δεδομένα κειμένου (text data) σε αριθμητικές τιμές. Παράδειγμα: Private Sub cmdCalculate_Click() ‘Δήλωση των μεταβλητών για τον υπολογισμό του εμβαδού ορθογωνίου Dim iArea As Integer Dim iHigh As Integer Dim iWidth As Integer ‘Μετατροπή των καταχωρημένων τιμών σε αριθμητικές μεταβλητές iHigh = Val(txtHigh.Text) iWidth = Val(txtWidth.Text) ‘Υπολογισμός iArea = iHigh * iWidth End Sub


Κατέβασμα ppt "Κουλλάς Χρίστος Εκφράσεις «ΑΕΤΟΣ ΜΥΪΑΣ ΟΥ ΘΗΡΕΥΕΙ» Σημαίνει: Ο αετός δεν πιάνει μύγες. Δηλαδή οι σημαντικοί δεν ασχολούνται με μικροπράγματα. Δηλαδή οι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google