Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάπτυξη Εφαρμογών1 Παραδείγματα αλγορίθμων: Η παρασκευή ενός κέικ Η εύρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών Η εκκίνηση ενός αυτοκινήτου Η πρωινή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάπτυξη Εφαρμογών1 Παραδείγματα αλγορίθμων: Η παρασκευή ενός κέικ Η εύρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών Η εκκίνηση ενός αυτοκινήτου Η πρωινή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάπτυξη Εφαρμογών1 Παραδείγματα αλγορίθμων: Η παρασκευή ενός κέικ Η εύρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών Η εκκίνηση ενός αυτοκινήτου Η πρωινή προετοιμασία για το σχολείο / νυχτερινή έξοδο Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.1 Τι είναι αλγόριθμος Η αλληλουχία των ενεργειών δεν είναι πάντα μία και μοναδική!!!

2 Ανάπτυξη Εφαρμογών2 Είσοδος (input): καμία, μία ή περισσότερες τιμές δεδομένων πρέπει να δίνονται ως είσοδοι στον αλγόριθμο Έξοδος (output): ο αλγόριθμος «παράγει» τουλάχιστον μία τιμή δεδομένων ως αποτέλεσμα Καθοριστικότητα (defineteness): να εξασφαλίζεται ο «ορισμός» κάθε εντολής Περατότητα (finiteness): ο αλγόριθμος τελειώνει μετά από πεπερασμένα βήματα εκτέλεσης. (Διαφορετικά, λέγεται υπολογιστική διαδικασία ) Αποτελεσματικότητα (effectiveness): ο αλγόριθμος αποτελείται από μεμονωμένες απλές-εκτελέσιμες εντολές Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.1 Κριτήρια ενός αλγορίθμου Εκτός ύλης η παράγραφος 2.2

3 Ανάπτυξη Εφαρμογών3 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.3 Περιγραφή & αναπαράσταση αλγορίθμων Ελεύθερο κείμενο: περιγραφή σε φυσική γλώσσα Ο πιο αδόμητος τρόπος αναπαράστασης. Ελλοχεύει ο κίνδυνος να παραβιαστεί το κριτήριο της αποτελεσματικότητας!!!

4 Ανάπτυξη Εφαρμογών4 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.3 Περιγραφή & αναπαράσταση αλγορίθμων Φυσική γλώσσα κατά βήματα: περιγραφή κατά βήματα Σαφώς καλύτερος τρόπος αναπαράστασης από το ελεύθερο κείμενο.

5 Ανάπτυξη Εφαρμογών5 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.3 Περιγραφή & αναπαράσταση αλγορίθμων Διαγραμματικές τεχνικές: συνιστούν ένα γραφικό τρόπο παρουσίασης του αλγορίθμου (η πιο γνωστή είναι το διάγραμμα ροής (flow chart)) Δεν χρησιμοποιείται πλέον συχνά.

6 Ανάπτυξη Εφαρμογών6 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.3 Περιγραφή & αναπαράσταση αλγορίθμων Κωδικοποίηση (coding): πρόγραμμα γραμμένο είτε με μία ψευδογλώσσα είτε σε κάποιο προγραμματιστικό περιβάλλον που όταν εκτελεσθεί θα δώσει τα ίδια αποτελέσματα με τον αλγόριθμο. Εκτελείται από τον υπολογιστή!

7 Ανάπτυξη Εφαρμογών7 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.3 Περιγραφή & αναπαράσταση αλγορίθμων Αναπαράσταση αλγορίθμου με ελεύθερο κείμενο Αρχικά διαβάζουμε τους συντελεστές α, β, γ του τριωνύμου. Στη συνέχεια, υπολογίζουμε τη διακρίνουσα με τον τύπο β 2 -4αγ και ανάλογα με την τιμή της, υπολογίζουμε τις ρίζες του τριωνύμου. Δηλαδή, αν η διακρίνουσα είναι αρνητική, το τριώνυμο δεν επιλύεται στο σύνολο των πραγματικών αριθμών. Ενώ, αν η διακρίνουσα ισούται με μηδέν, η λύση είναι –β/2α. Τέλος, αν η διακρίνουσα είναι θετική, τότε το τριώνυμο έχει τις εξής δύο λύσεις: ……

8 Ανάπτυξη Εφαρμογών8 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.3 Περιγραφή & αναπαράσταση αλγορίθμων Αναπαράσταση αλγορίθμου σε φυσική γλώσσα κατά βήματα 1.Διαβάζουμε τους συντελεστές α, β, γ 2.Υπολογίζουμε τη διακρίνουσα (Δ=β 2 - 4αγ) 3.Αν Δ<0 τότε το τριώνυμο δεν επιλύεται 4.Αν Δ=0 τότε χ=–β/2α 5.Αν Δ>0 τότε χ1=(-β+ΤΡ(Δ))/2α και χ2=(-β-ΤΡ(Δ))/2α

9 Ανάπτυξη Εφαρμογών9 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.3 Περιγραφή & αναπαράσταση αλγορίθμων Αναπαράσταση αλγορίθμου με διάγραμμα ροής ΤΕΛΟΣ ΑΡΧΗ Διάβασε α, β, γ Δ < 0 ΝΑΙ ΟΧΙ Δ  β 2 -4αγ Εκτύπωσε … Εκτύπωσε ‘Δε λύνεται’ Δ > 0 ΟΧΙ ΝΑΙ Εκτύπωσε...

10 Ανάπτυξη Εφαρμογών10 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.3 Περιγραφή & αναπαράσταση αλγορίθμων αναπαράσταση αλγορίθμου με κωδικοποίηση σε ψευδογλώσσα Αλγόριθμος Τριώνυμο Διάβασε α, β, γ Δ  β 2 – 4αγ Αν Δ<0 τότε Εκτύπωσε ‘Δεν υπάρχει λύση’ Αλλιώς_αν Δ=0 τότε χ  -β/(2α) Εκτύπωσε χ Αλλιώς χ 1  -β+ΤΡ(Δ)/(2α) χ 2  -β+ΤΡ(Δ)/(2α) Εκτύπωσε χ 1, χ 2 Τέλος_αν Τέλος Τριώνυμο

11 Ανάπτυξη Εφαρμογών11 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές  Δομή ακολουθίας  Δομή επιλογής  Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών  Εμφωλευμένες Διαδικασίες  Δομή επανάληψης Τα τούβλα είναι τα δομικά στοιχεία ενός κτίσματος Οι εντολές είναι τα δομικά στοιχεία ενός αλγορίθμου

12 Ανάπτυξη Εφαρμογών12 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.4.1 Δομή ακολουθίας/Σειριακή δομή Παράδειγμα : Να διαβασθούν δύο αριθμοί, να υπολογισθεί και να εκτυπωθεί το γινόμενο τους. Αλγόριθμος Γινόμενο Διάβασε a, b c  a * b Εκτύπωσε c Τέλος Γινόμενο Η ακολουθιακή δομή εντολών χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση απλών προβλημάτων, όπου είναι δεδομένη η σειρά εκτέλεσης ενός συνόλου ενεργειών.

13 Ανάπτυξη Εφαρμογών13 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.4.1 Δομή ακολουθίας/Σειριακή δομή Αλγόριθμος Γινόμενο Διάβασε a, b c  a * b Εκτύπωσε c Τέλος Γινόμενο Εντολή ανάγνωσης/εισόδου Εντολή εκχώρησης Εντολή εξόδου 1.Να γίνει το διάγραμμα ροής 2.Να υλοποιηθεί σε ψευδογλώσσα www.pseudoglossa.gr Δηλωτικές εντολές Εκτελεστέες εντολές Εντολή είναι μία λέξη που προσδιορίζει μια σαφή ενέργεια α,b,c: Μεταβλητές

14 Ανάπτυξη Εφαρμογών14 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.4.1 Δομή ακολουθίας Αρχίζει με τη δηλωτική εντολή Αλγόριθμος … Τελειώνει με τη δηλωτική εντολή Τέλος … Εισαγωγή δεδομένων: Διάβασε … Κάθε λέξη της ψευδογλώσσας που προσδιορίζει μια σαφή ενέργεια αποκαλείται εντολή μεταβλητή  έκφραση : εντολή εκχώρησης τιμής γίνονται οι πράξεις στην έκφραση και το αποτέλεσμα εκχωρείται στη μεταβλητή Εκτύπωσε … : ή Εμφάνισε … Γράφει το αποτέλεσμα στον εκτυπωτή ή την οθόνη αντίστοιχα Κριτήρια αλγορίθμων: ικανοποιούνται;

15 Ανάπτυξη Εφαρμογών15 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.4.1 Δομή ακολουθίας Παράδειγμα : Με δεδομένη την ακτίνα, να υπολογισθεί το εμβαδόν του αντίστοιχου κύκλου και το εμβαδόν του τετραγώνου που είναι περιγεγραμμένο στον κύκλο αυτόν. Αλγόριθμος Εμβαδά Διάβασε ακτίνα εμβΚύκλου  3.14 * ακτίνα * ακτίνα πλευρά  2 * ακτίνα εμβΤετραγώνου  πλευρά * πλευρά Εκτύπωσε εμβΚύκλου, εμβΤετραγώνου Τέλος Εμβαδά 1.Ποια είναι τα δεδομένα και ποια τα ζητούμενα; 2.Ποιες είναι οι μεταβλητές; 3.Ποιες εντολές χρησιμοποιούνται; Θα μπορούσε να αλλάξει η αλληλουχία τους; 4.Ικανοποιούνται τα κριτήρια των αλγορίθμων;

16 Ανάπτυξη Εφαρμογών16 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.4.1 Στοιχεία Ψευδογλώσσας Σταθερές (constants) Προκαθορισμένες τιμές που μένουν αμετάβλητες σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης ενός αλγορίθμου. Έχουν όνομα και τιμή (βλέπε συμβάσεις ονομάτων, σελ. 150) Έχουν τύπο (βλέπε §7.2 στη σελίδα 148) 1.Αριθμητικές (Ακέραιες ή Πραγματικές), π.χ. 123, -5, 3.14 2.Αλφαριθμητικές ή Χαρακτήρες : Οποιοιδήποτε χαρακτήρες μέσα σε εισαγωγικά, π.χ. “Κώστας”, “Αποτελέσματα2ουΤετραμήνου” 3.Λογικές, δύο τιμές: Αληθής, Ψευδής Παραδείγματα: π=3.14 g=10 ονοματεπώνυμο=“Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”

17 Ανάπτυξη Εφαρμογών17 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.4.1 Στοιχεία Ψευδογλώσσας Μεταβλητές (variables) Ένα γλωσσικό αντικείμενο που παριστάνει ένα δεδομένο Έχουν όνομα και τιμή (βλέπε συμβάσεις ονομάτων, σελ. 150) Έχουν τύπο (βλέπε §7.2 στη σελίδα 148) 1.Αριθμητικές (Ακέραιες ή Πραγματικές), π.χ. 123, -5, 3.14 2.Αλφαριθμητικές ή Χαρακτήρες : Οποιοιδήποτε χαρακτήρες μέσα σε εισαγωγικά, π.χ. “Κώστας”, “Αποτελέσματα2ουΤετραμήνου” 3.Λογικές, δύο τιμές: Αληθής, Ψευδής Παραδείγματα: ποσό  10 σύνολοΜαθητών10ουΛυκείου  70+56+48 αιμοδοσία  πίεση > 10 ΚΑΙ αιματοκρίτης > 38

18 Ανάπτυξη Εφαρμογών18 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.4.1 Στοιχεία Ψευδογλώσσας Τελεστές (operators) Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες πράξεις Έχουν τύπο 1.Αριθμητικοί: +, -, *, /, ^, div, mod (βλέπε §7.5 στη σελίδα 152) 2.Συγκριτικοί: ,  3.Λογικοί: και, ή, όχι Ιεραρχία αριθμητικών πράξεων 1.Παρενθέσεις 2. Ύψωση σε δύναμη 3.Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση-DIV-MOD 4.Πρόσθεση-Αφαίρεση Ιεραρχία τελεστών 1.Αριθμητικοί 2.Συγκριτικοί 3.Λογικοί

19 Ανάπτυξη Εφαρμογών19 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.4.1 Στοιχεία Ψευδογλώσσας Εκφράσεις (expressions) Σχηματίζονται από τελεστέους (σταθερές, μεταβλητές και συναρτήσεις) και από τελεστές. Αποδίδονται τιμές στις μεταβλητές και στις σταθερές και στη συνέχεια εκτελούνται οι πράξεις που ορίζουν οι τελεστές. Παραδείγματα: μαθητέςΑ1 + μαθητέςΑ2 + μαθητέςΑ3 5*α-β/2+4*(γ+1) 2*ημ(ω)+2^2 πίεση > 10 Βρέχει ή Χιονίζει

20 Ανάπτυξη Εφαρμογών20 Η δομή της επιλογής χρησιμοποιείται στις περιπώσεις που χρειάζεται να λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις με βάση κάποια δεδομένα κριτήρια, που μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε διαφορετικό στιγμιότυπο ενός προβλήματος. Παράδειγμα : Να διαβαστεί ένας αριθμός και να εκτυπωθεί η απόλυτη τιμή του Αλγόριθμος Απόλυτη_Τιμή Διάβασε a Αν a < 0 τότε a  a*(-1) Εκτύπωσε a Τέλος Απόλυτη_Τιμή Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή επιλογής: αν…τότε Να γίνει και διάγραμμα ροής!!!

21 Ανάπτυξη Εφαρμογών21 Παράδειγμα: Να διαβασθούν δύο αριθμοί και να εκτυπωθούν με φθίνουσα σειρά (πρώτα ο μεγαλύτερος και μετά ο μικρότερος). Αλγόριθμος Διάταξη Διάβασε α, β αν α > β τότε Εμφάνισε α, β αλλιώς Εμφάνισε β,α τέλος_αν Τέλος Διάταξη Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή επιλογής: αν…τότε…αλλιώς

22 Ανάπτυξη Εφαρμογών22 Δομή Επιλογής: Τι να διαβάσετε ΔΕΝ διαβάζουμε τα διαγράμματα ροής Θεωρία §2.4.2 Σαββάλα: 5.1, 5.2, 5.3,

23 Ανάπτυξη Εφαρμογών23 Κεφάλαιο 8: Επιλογή και επανάληψη Διδακτικοί στόχοι να σχηματίζετε λογικές εκφράσεις να διατυπώνετε τις εντολές ελέγχου ΑΝ να επιλέγετε την καταλληλότερη εντολή ΑΝ να διατυπώνετε τις εντολές επανάληψης να επιλέγετε την καλύτερη δομή επανάληψης να συντάσσετε προγράμματα που χρησιμοποιούν και τις τρεις βασικές δομές: της ακολουθίας, της επιλογής και της επανάληψης.

24 Ανάπτυξη Εφαρμογών24 Κεφάλαιο 8: Επιλογή και επανάληψη Λογικές Εκφράσεις Λογικές εκφράσεις ΤελεστήςΕλεγχόμενη σχέσηΠαράδειγμα =ΙσότηταDone = ΑΛΗΘΕΣ <>ΑνισότηταΟνομα1 <> 'Κώστας' >Μεγαλύτερο απόΤιμή>10000 >=Μεγαλύτερο ή ίσοΧ+Υ >= (Α+Β)/Γ <Μικρότερο απόΚλειδί < ‘Ωρολόγιον’ <=Μικρότερο ή ίσοΒάρος <= 500 Σύνθετες λογικές εκφράσεις – Λογικοί τελεστές: ΚΑΙ, Η, ΌΧΙ. Έχουν χαμηλότερη ιεραρχία από τους αριθμητικούς τελεστές.

25 Ανάπτυξη Εφαρμογών25 Παράδειγμα : Να διαβαστούν οι συντεταγμένες ενός σημείου, και να εκτυπωθεί αν είναι πάνω στους άξονες ή όχι. Αλγόριθμος Σημείο_στο_χώρο Διάβασε x,y αν x=0 Η y=0 τότε Εκτύπωσε “Το σημείο (”, x, “,”, y, “) βρίσκεται πάνω στους άξονες” αλλιώς Εκτύπωσε “Το σημείο (”, x, “,”, y, “) δεν βρίσκεται πάνω στους άξονες” τέλος_αν Τέλος Σημείο_στο_χώρο Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Λογικές Πράξεις: διάζευξη (Η) x= 0 P y= 0 Q x=0 H y=0 P H Q AAΑ AΨΑ ΨΑΑ ΨΨΨ  Το Η δύο προτάσεων είναι αληθές όταν τουλάχιστον μία είναι αληθής:

26 Ανάπτυξη Εφαρμογών26 Παράδειγμα : Να διαβαστεί η ηλικία και να εκτυπώνεται αν είναι έφηβος (12  ηλικία  18) ή όχι. Αλγόριθμος έφηβος Διάβασε ηλικία αν ηλικία >= 12 ΚΑΙ ηλικία <= 18 τότε Εκτύπωσε “έφηβος” αλλιώς Εκτύπωσε “όχι έφηβος” τέλος_αν Τέλος έφηβος Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Λογικές Πράξεις: σύζευξη (ΚΑΙ) PQP ΚΑΙ Q AAΑ AΨΨ ΨΑΨ ΨΨΨ  Το ΚΑΙ δύο προτάσεων είναι αληθές όταν και οι δύο είναι αληθείς:

27 Ανάπτυξη Εφαρμογών27 Παράδειγμα : Κάποιος έχει αργία μόνο τις Κυριακές. Να διαβαστεί η ημέρα, και να τυπωθεί το μήνυμα «Δουλεύω! Όχι πάλι!», αν δουλεύει σήμερα. Αλγόριθμος Arbeit_Macht_Frei Διάβασε ημέρα αν OXI (ημέρα=“Κυριακή”) τότε Εκτύπωσε “Δουλεύω! Όχι πάλι!” τέλος_αν Τέλος Arbeit_Macht_Frei Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Λογικές Πράξεις: άρνηση (ΌΧΙ) POXI P AΨ ΨΑ  Το ΌΧΙ μίας πρότασης είναι αληθές όταν η πρόταση είναι ψευδής

28 Ανάπτυξη Εφαρμογών28 ΘΕΩΡΙΑ: Προτεραιότητα λογικών τελεστών: 1 η : ΌΧΙ π.χ. όχι Β και Α = (όχι Β) και Α 2 η: ΚΑΙ π.χ. Α ή Β και Γ = Α ή (Β και Γ) 3 η : Η π.χ. Α και όχι Β ή Γ = (Α και (όχι Β)) ή Γ Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Λογικές Πράξεις: Προτεραιότητα, Συγκρίσεις ΘΕΩΡΙΑ: Συγκρίσεις Αλφαριθμητικών: Τα αλφαριθμητικά συγκρίνονται αλφαβητικά: “A” < “B” “Antoni” > “Amalia” “Ω” > “Ψητοπωλείο” ΘΕΩΡΙΑ: Συγκρίσεις Λογικών: Σύγκριση λογικών έχει έννοια μόνο στην περίπτωση = και Π.χ. done = Αληθές απάντηση1 απάντηση2

29 Ανάπτυξη Εφαρμογών29 Κεφάλαιο 8: Επιλογή και επανάληψη Εντολή ΑΝ Σύνταξη ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ εντολή-1 εντολή-2 … εντολή-ν ΤΕΛΟΣ_ΑΝ – Παράδειγμα ΑΝ αριθμός > 0 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι θετικός' πλήθος_θετικών <- πλήθος_θετικών + 1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

30 Ανάπτυξη Εφαρμογών30 Κεφάλαιο 8: Επιλογή και επανάληψη Εντολή ΑΝ … ΤΟΤΕ … ΑΛΛΙΩΣ – Σύνταξη ΑΝ συνθήκη ΤΟΤΕ εντολή-1 εντολή-2 … εντολή-ν ΑΛΛΙΩΣ εντολή-1 Εντολή-2 … εντολή-ν ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Παράδειγμα ΑΝ αριθμός > 0 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι θετικός’ Πλήθος_θετικών <- Πλήθος_θετικών+1 ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι αρνητικός ή 0’ Πλήθος_μη_θετικών <- Πλήθος_μη_θετικών +1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

31 Ανάπτυξη Εφαρμογών31 Οι διαδικασίες των πολλαπλών επιλογών χρησιμοποιούνται στα προβλήματα όπου μπορεί να ληφθούν διαφορετικές αποφάσεις ανάλογα με την τιμή που παίρνει μία μεταβλητή 1η Μορφή: αν… αλλιώς_αν Παράδειγμα : Να διαβασθεί ένας ακέραιος και να εκτυπωθεί η αντίστοιχη μέρα της εβδομάδας αν ο ακέραιος έχει τιμή 1 έως 7 διαφορετικά να εκτυπωθεί “λάθος ημέρα”. Αλγόριθμος Ημέρα_εβδομάδας Διάβασε μέρα αν μέρα = 1 τότε Εκτύπωσε “Κυριακή” αλλιώς_αν μέρα = 2 τότε Εκτύπωσε “Δευτέρα” αλλιώς_αν μέρα = 3 τότε Εκτύπωσε “Τρίτη” αλλιώς_αν μέρα = 4 τότε Εκτύπωσε “Τετάρτη” αλλιώς_αν μέρα = 5 τότε Εκτύπωσε “Πέμπτη” αλλιώς_αν μέρα = 6 τότε Εκτύπωσε “Παρασκευή” αλλιώς_αν μέρα = 7 τότε Εκτύπωσε “Σάββατο” αλλιώς Εκτύπωσε “Έδωσες λάθος μέρα ”, μέρα τέλος_αν Τέλος Ημέρα_εβδομάδας Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών

32 Ανάπτυξη Εφαρμογών32 2η Μορφή: Επέλεξε έκφραση Περίπτωση τιμές1 εντολές1 Περίπτωση τιμές2 εντολές2 …. Περίπτωση αλλιώς εντολέςαλλιώς τέλος_επιλογών Αλγόριθμος Ημέρα_εβδομάδας Διάβασε μέρα Επέλεξε μέρα Περίπτωση 1 Εκτύπωσε “Κυριακή” Περίπτωση 2 Εκτύπωσε “Δευτέρα” Περίπτωση 3 Εκτύπωσε “Τρίτη” Περίπτωση 4 Εκτύπωσε “Τετάρτη” Περίπτωση 5 Εκτύπωσε “Πέμπτη” Περίπτωση 6 Εκτύπωσε “Παρασκευή” Περίπτωση 7 Εκτύπωσε “Σάββατο” Περίπτωση αλλιώς Εκτύπωσε “Έδωσες λάθος μέρα”, μέρα, “.” τέλος_επιλογών Τέλος Ημέρα_εβδομάδας Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών

33 Ανάπτυξη Εφαρμογών33 Κεφάλαιο 8: Επιλογή και επανάληψη Εντολή ΑΝ … ΤΟΤΕ … ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ Σύνταξη ΑΝ συνθήκη1 ΤΟΤΕ εντολή-1 εντολή-2 … ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ συνθήκη2 ΤΟΤΕ εντολή-1 εντολή-2 … ΑΛΛΙΩΣ εντολή-1 εντολή-2 … ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Παράδειγμα ΑΝ αριθμός > 0 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι θετικός’ Πλήθος_θετικών <- Πλήθος_θετικών + 1 ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ αριθμός < 0 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι αρνητικός’ Πλήθος_αρνητικών<- Πλήθος_αρνητικών + 1 ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι 0’ Πλήθος_0 <- Πλήθος_0 + 1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

34 Ανάπτυξη Εφαρμογών34 Κεφάλαιο 8: Επιλογή και επανάληψη Εντολή ΕΠΕΛΕΞΕ Σύνταξη ΕΠΕΛΕΞΕ έκφραση ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ λίστα_τιμών1 εντολές1 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ λίστα_τιμών2 εντολές2 …… ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ εντολές_Αλλιώς ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ Παράδειγμα ΔΙΑΒΑΣΕ μήνας ΕΠΕΛΕΞΕ μήνας ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ‘Δεκ’, ‘Ιαν’,’Φεβ’ ΓΡΑΨΕ ‘Χειμώνας’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ‘Μαρ’, ‘Απρ’,’Μαι’ ΓΡΑΨΕ ‘Άνοιξη’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ‘Ιουν’, ‘Ιουλ’,’Αυγ’ ΓΡΑΨΕ ‘Καλοκαίρι’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ‘Σεπ’, ‘Οκτ’,’Νοε’ ΓΡΑΨΕ ‘Φθινόπωρο’ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ ‘Έδωσες λάθος μήνα!’ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ

35 Ανάπτυξη Εφαρμογών35 Οι εντολές που βρίσκονται μέσα σε μια δομή επιλογής μπορεί να είναι επίσης δομή επιλογής. Τότε έχουμε εμφωλευμένες διαδικασίες. Παράδειγμα: Χριστουγεννιάτικα δώρα Να γραφεί αλγόριθμος που να δέχεται το φύλο και την ηλικία ενός ατόμου, και να εκτυπώνει το δώρο που θα του πάρουμε ως εξής: Άντρας  Γραβάτα Γυναίκα  Άρωμα Αγόρι  Μπάλα Κορίτσι  Κούκλα (Υποθέστε ότι για φύλο ο χρήστης δίνει «Αρσενικό» ή «Θηλυκό», χωρίς περίπτωση λάθους) Αλγόριθμος Χριστουγεννιάτικα_δώρα Διάβασε φύλο, ηλικία αν φύλο = “Αρσενικό” τότε αν ηλικία >= 18 τότε Εκτύπωσε “Γραβάτα” αλλιώς Εκτύπωσε “Μπάλα” τέλος_αν αλλιώς αν ηλικία >= 18 τότε Εκτύπωσε “Άρωμα” αλλιώς Εκτύπωσε “Κούκλα” τέλος_αν Τέλος Χριστουγεννιάτικα_δώρα Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Εμφωλευμένες Δομές

36 Ανάπτυξη Εφαρμογών36 Παρατήρηση: Με εμφωλευμένες δομές (διαδικασίες) μπορούμε να υλοποιήσουμε πολλαπλή επιλογή: Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Εμφωλευμένες Δομές Παράδειγμα: Χαρακτηρισμός βαθμού Να γραφεί αλγόριθμος που να δέχεται το βαθμό ως Α, Β ή Γ, και να τυπώνει “Άριστα”, “Καλά” ή “Μέτρια”, ή μήνυμα λάθους Αλγόριθμος Χαρακτηρισμός_βαθμού Διάβασε βαθμός αν βαθμός = “Α” τότε Εκτύπωσε “Άριστα” αλλιώς αν βαθμός = “Β” τότε Εκτύπωσε “Καλά” αλλιώς αν βαθμός = “Γ” τότε Εκτύπωσε “Μέτρια” αλλιώς Εκτύπωσε “Λάθος Βαθμός” τέλος_αν Τέλος Χαρακτηρισμός_βαθμού Προσοχή: Το τέλος_αν κλείνει το πιο κοντινό του αν.

37 Ανάπτυξη Εφαρμογών37 Κεφάλαιο 8: Επιλογή και επανάληψη Εμφωλευμένα ΑΝ – Παράδειγμα ΔΙΑΒΑΣΕ νόμισμα ΔΙΑΒΑΣΕ μισθός ΑΝ νόμισμα=‘Δρχ’ ΤΟΤΕ ΑΝ μισθός> 500000 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ ‘Καλά λεφτά!’ ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ ‘Εξαθλίωση…’ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ νόμισμα=‘Ευρώ’ ΤΟΤΕ ΑΝ μισθός> 1467,35 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ ‘Kala lefta!’ ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ ‘Eksathliwsi…’ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ Παράδειγμα ΑΝ αριθμός > 0 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι θετικός’ Πλήθος_θετικών <- Πλήθος_θετικών+1 ΑΛΛΙΩΣ ΑΝ αριθμός < 0 ΤΟΤΕ ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι αρνητικός’ Πλήθος_Αρν <- Πλήθος_Αρν +1 ΑΛΛΙΩΣ ΓΡΑΨΕ 'Ο αριθμός είναι 0’ Πλήθος_0 <- Πλήθος_0 +1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

38 Ανάπτυξη Εφαρμογών38 Κεφάλαιο 8: Επιλογή και επανάληψη Τι να διαβάσετε Θεωρία: Παρ. 8.1, Ερωτήσεις 1-6 Παραδείγματα: Από Τετράδιο Μαθητή, Παρ.1, 2 (Το 2 χρειάζεται διορθώσεις) Ασκήσεις: Τετράδιο Μαθητή: ΔΤ1, ΔΤ2, ΔΕ1 με προσοχή, χωρίς περιττούς ελέγχους!, ΔΣ2 οπωσδήποτε

39 Ανάπτυξη Εφαρμογών39 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή επανάληψης Η δομή της επανάληψης χρησιμοποιείται στις περιπώσεις όπου μία ακολουθία εντολών πρέπει να εφαρμοσθεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι κοινό. Παράδειγμα : Να γραφεί αλγόριθμος που να εμφανίζει τους αριθμούς από 1 έως 100. Αλγόριθμος Παράδειγμα_2.7 i  1 Όσο i <= 100 επανάλαβε Εμφάνισε i i  i + 1 Τέλος_επανάληψης Τέλος Παράδειγμα _2.7

40 Ανάπτυξη Εφαρμογών40 Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται στις περιπώσεις που χρειάζεται να εφαρμοστεί η ίδια ακολουθία εντολών πάνω σε διαφορετικά δεδομένα ενός συνόλου. π.χ. τόκος = ποσό * επιτόκιο Παράδειγμα : Να εκτυπωθούν όλοι οι αριθμοί από το 1 μέχρι το 100. Αλγόριθμος Μέτρημα μ  1 όσο μ <= 100 επανάλαβε Εμφάνισε μ μ  μ + 1 τέλος_επανάληψης Τέλος Μέτρημα Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή επανάληψης: όσο-επανάλαβε

41 Ανάπτυξη Εφαρμογών41 1η μορφή : όσο συνθήκη επανάλαβε εντολές τέλος_επανάληψης Λειτουργία 1.ελέγχεται η συνθήκη 2.αν είναι αληθής: * εκτελούνται οι εντολές * πηγαίνει στο βήμα 1 3. αν είναι ψευδής: * πηγαίνει στην εντολή που ακολουθεί το τέλος_επανάληψης Παρατήρηση : Ο βρόγχος μπορεί να μην εκτελεστεί καμία φορά! Αλγόριθμος Αστεράκια Διάβασε α όσο α > 0 επανάλαβε Εκτύπωσε “*” α  α – 1 τέλος_επανάληψης Τέλος Αστεράκια Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή επανάληψης : όσο-επανάλαβε (2) Παράδειγμα : Να διαβάζεται ένας αριθμός και να τυπώνονται τόσα “*”. Ζυγοί αριθμοί από 2 έως 100 Οι πρώτοι 100 ζυγοί αριθμοί

42 Ανάπτυξη Εφαρμογών42 Να γραφεί αλγόριθμος που θα διαβάζει θετικούς αριθμούς μέχρι να δοθεί κάποιος αρνητικός αριθμός οπότε και θα τυπώνει το πλήθος και τη μέση τιμή των θετικών και μηδενικών αριθμών που δόθηκαν. Αλγόριθμος Θετικοί_Αριθμοί Αθρ  0 πλήθος  0 διάβασε x όσο x > 0 επανάλαβε Αθρ  Αθρ + x πλήθος  πλήθος + 1 διάβασε x τέλος_επανάληψης εκτύπωσε “Πλήθος αριθμών: ”,πλήθος αν πλήθος > 0 τότε εκτύπωσε “Μέση τιμή:”,Αθρ/πλήθος τέλος_αν Τέλος Θετικοί_Αριθμοί Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή επανάληψης: Παραδείγματα

43 Ανάπτυξη Εφαρμογών43 Κεφάλαιο 8: Επιλογή και επανάληψη Εντολή ΟΣΟ…ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ Σύνταξη ΟΣΟ συνθήκη ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ εντολές ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Η ΟΣΟ είναι η γενικότερη εντολή επανάληψης: μπορεί να υλοποιήσει όλες τις υπόλοιπες. Παράδειγμα i=1 βρέθηκε = ΨΕΥΔΕΣ ΟΣΟ ΌΧΙ βρέθηκε ΚΑΙ i  Ν ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ΑΝ Α[i]=κλειδί ΤΟΤΕ βρέθηκε = ΑΛΗΘΕΣ θέση = i ΑΛΛΙΩΣ i=i+1 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

44 Ανάπτυξη Εφαρμογών44 Παράδειγμα 2.8 : Να διαβάζονται και να εκτυπώνονται όσοι θετικοί αριθμοί δίνονται από το πληκτρολόγιο. Ο αλγόριθμος τελειώνει όταν δοθεί ένας αρνητικός αριθμός. Αλγόριθμος Παράδειγμα_2.8 Αρχή_επανάληψης Διάβασε x Εμφάνισε x Μέχρις_ότου x < 0 Τέλος Παράδειγμα _2.8 Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή επανάληψης

45 Ανάπτυξη Εφαρμογών45 Αλγόριθμος Τηλέφωνο_Αθήνας αρχή_επανάληψης Διάβασε τηλ μέχρις_ότου τηλ >= 2000000 και τηλ <= 9999999 Εμφάνισε τηλ Τέλος Τηλέφωνο_Αθήνας Κεφάλαιο 2 : Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή επανάληψης : αρχή_επανάληψης Παράδειγμα : Να διαβάζεται ένας αριθμός που αντιστοιχεί οπωσδήποτε σε έγκυρο τηλέφωνο στην Αθήνα. 2η μορφή : αρχή_επανάληψης εντολές μέχρις_ότου συνθήκη Λειτουργία 1.εκτελούνται οι εντολές 2.ελέγχεται η συνθήκη 3.αν είναι ψευδής: * πηγαίνει στο βήμα 1 4. αν είναι αληθής: * πηγαίνει στην εντολή που ακολουθεί το μέχρις_ότου Παρατήρηση : - Ο βρόγχος εκτελείται πάντα τουλάχιστον μία φορά! -Χρησιμοποιείται συχνά για εισαγωγή έγκυρων δεδομένων


Κατέβασμα ppt "Ανάπτυξη Εφαρμογών1 Παραδείγματα αλγορίθμων: Η παρασκευή ενός κέικ Η εύρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών Η εκκίνηση ενός αυτοκινήτου Η πρωινή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google