Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος γ ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος γ ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1 Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος γ ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου

3 2  Η PASCAL σχεδιάστηκε από τον Worth το 1968 στη Ζυρίχη, αρχικά σαν εργαλείο για τη διδασκαλία προγραμματισμού.  Είναι γλώσσα για σειριακό προγραμματισμό. PASCAL

4 3  Απλή και εύκολη στην εκμάθηση  Περιλαμβάνει ικανοποιητικό σύνολο εντολών ελέγχου  Διαχειρίζεται πολλούς τύπους δεδομένων  Είναι γλώσσα γενικού σκοπού  Υπάρχουν μεταφραστές της PASCAL για τα περισσότερα υπολογιστικά συστήματα  Ιδανική για διδασκαλία βασικών αρχών προγραμματισμού Πλεονεκτήματα

5 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΣ PASCAL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σύνολο χαρακτήρων  Γράμματα : a.. Z, A.. Z  Ψηφία : 0..9  Ειδικά σύμβολα: + - * / :,. ΄= ( ) ^.. { } [ ]

6 5  ονόματα  αριθμοί  χαρακτήρες  αλυσίδες χαρακτήρων  τελεστές  διαχωριστές  λέξεις κλειδιά Λεξιλόγιο

7 6  Αποτελούνται από ένα γράμμα που ακολουθείται από έναν ή οποιοδήποτε αριθμό γραμμάτων και ψηφίων π.χ. Value1, result, mkd,  Το μήκος τους είναι μέχρι και 12 χαρακτήρες  επιτρέπεται η χρήση του χαρακτήρα “_”, p.x. value_1, value_of_x  δεν επιτρέπεται η χρήση ονομάτων με ειδική σημασία στην PASCAL Ονόματα

8 7

9 8  ακέραιοι (integers). Ακολουθίες ψηφίων που μπορεί να προηγείται το πρόσημο + (προαιρετικό) ή -  Οι τιμές είναι : [ -MAXINT,..-1,0,+1,..,+MAXINT ]  MAXINT=32767 Αριθμοί

10 9

11 10 Αριθμοί αρνητικοί ή θετικοί που μπορεί να περιέχουν και δεκαδικά ψηφία.  Περιέχουν υποδιαστολή ή είναι  εκφρασμένοι σε εκθετική μορφή π.χ. 38Ε2738x10 27 -0,092Ε-19 -0,092x10 -19 Πραγματικοί / real

12 11

13 12  είναι χαρακτήρες από το σύνολο των χαρακτήρων που υποστηρίζει το υπολογιστικό σύστημα μέσα σε αποστρόφους. Π.χ. ‘α’, ‘Α’, ‘&’, ‘4’  ‘5’ διαφέρει από το 5  ‘Α’ διαφέρει από το ‘α’  ‘ ‘ ο κενός χαρακτήρας Χαρακτήρες

14 13  Αλυσίδα χαρακτήρων (string) είναι μια ακολουθία χαρακτήρων μεταξύ αποστρόφων. Π.χ. ’algorithm’, ‘Pascal Vers’, ‘5’ ‘236’, ‘5+2’ Αλυσίδες Χαρακτήρων

15 14  Είναι σύμβολα που δηλώνουν μια αριθμητική ή λογική πράξη μεταξύ αριθμητικών ή αλφαριθμητικών δεδομένων.  Αριθμητικοί  σύγκρισης  λογικοί Τελεστές

16 15

17 16

18 17 Λογικοί Τελεστές

19 18  Είναι χαρακτήρες με συγκεκριμένη λειτουργία στην PASCAL.  :=καταχώρηση  ( ) παρενθέσεις  [ ]αγκύλες για τους πίνακες και τα σύνολα ,.;:σημεία στίξης Διαχωριστές

20 19 Δεσμευμένες Λέξεις a And end a array file a begin for a case function a const goto a div if a do in a downto label a else mod a Nil set a not then a of to a or type a packed until a procedure var a program while a record with a repeat

21 20 Z integer : τα δεδομένα παίρνουν ακέραιες τιμές Z real : τα δεδομένα παίρνουν πραγματικές τιμές Z boolean : παίρνουν μόνο από τις δύο λογικές τιμές TRUE ή FALSE Z char : δέχονται σαν τιμές ένα χαρακτήρα π.χ. ‘a’, ‘G’, ‘4’, ‘&’ Z string : αλυσίδα χαρακτήρων π.χ. ‘Monday’, ‘Στέφανος’ Τύποι Δεδομένων

22 21 Σειρά προτεραιότητας ¶ NOT · * / DIV MOD AND ¸ + - OR Í = <> > = <= Εκφράσεις

23 22  ABS(num)abs(-2.54)=2.54  COS(num)  EXP(num)  FRAC(num)frac(3.78)=0.78  INT(num) int(3.78)=3.0  SQR(num)sqr(2)=4  SQRT(num)sqrt(9)=3 Αριθμητικές Συναρτήσεις

24 23 « PRED(num) π.χ. Pred(10)=9 « ODD(num) -περιττός π.χ. Odd(7)=true « SUCC(num) π.χ. Succ(10)=11 Βαθμωτές Συναρτήσεις

25 24 « ORD(num) π.χ. (A,B,C,D,E,F) Ord(C)=2 « ROUND(num) π.χ. Round(3.78)=4 « TRUNC(num) π.χ. Trunc(3.78)=3 Συναρτήσεις Μετατροπής

26 25 Δομή ενός προγράμματος PASCAL  Επικεφαλίδα του προγράμματος  Τμήμα Δηλώσεων  επιγραφές, σταθερές,  τύποι, μεταβλητές  υποπρογράμματα  Τμήμα προτάσεων

27 26 PROGRAM όνομα (αρχείο1,..); π.χ. Program Factorial; Program Second_example; Program test(input,output); Επικεφαλίδα Προγραμματος

28 27 CONST όνομα = τιμή; π.χ. CONST meres=5; pi=3.14159; flag=true; aster=‘*’; Περιοχή Σταθερών

29 28 TYPE όνομα = σύνολο τιμών; π.χ. TYPE day=(Mon,Tues,Wed); number=integer; color=(blue,red,green); DayNum=1..31; Περιοχή Τύπων

30 29 VAR όνομα : τύπος δεδομένων; π.χ. VAR letter:char; aktina:real; ok:boolean; mikos:integer; weekday:day; Περιοχή Μεταβλητών

31 30 Όνομα μεταβλητής:= έκφραση; π.χ. a:=5+2; b:=4.1*2; c:=‘F’; x:=3>1; Τελεστής Ανάθεσης

32 31 Εισαγωγή τιμών από τη μονάδα εισόδου και ανάθεση τους σε μεταβλητές READ(input,v1,v2,..vn) ή READ(v1,v2,..vn); π.χ. READ(x); READ(a,b); Εντολή READ

33 32 Η επόμενη εισαγωγή δεδομένων γίνεται από την αρχή της επόμενης σειράς δεδομένων. READLN(input,v1,v2,..vn) ή READLN(v1,v2,..vn); π.χ. READLN(x); READLN(a,b); Εντολή READLN

34 33 Παράδειγμα της READLN Δεδομένα: 23 4 7 10 8 79 6 84 91 30 readln(a,b);readln(c);readln(d,e); αποτέλεσμα: a=23, b=4, c=10, d=84, e=91

35 34 Μεταφέρει δεδομένα στη μονάδα εξόδου WRITE(output,v1,v2,..vn) ή WRITE(v1,v2,..vn); π.χ. WRITE(x); WRITE(a,b); WRITE(‘a=‘,a,’b=‘,b,’sum=‘,a+b); Εντολή WRITE

36 35 Η επόμενη εντολή εξόδου θα ξεκινήσει την εγγραφή δεδομένων στη νέα σειρά WRITELN(output,v1,v2,..vn) ή WRITELN(v1,v2,..vn); π.χ. WRITELN(x); WRITELN(a,b); WRITELN; κενή γραμμή Εντολή WRITELN

37 36 Παράδειγμα της WRITELN Writeln(5+2,5-2,5*2); writeln(5 div 2, 5 mod 2); αποτέλεσμα: 7 3 10 2 1

38 37 Program όνομα; const δήλωση σταθεράς..δήλωση σταθ; type δήλωση τύπου..δήλωση τύπου; var δήλωση μεταβλητής..δήλ.μεταβλ ; ορισμοί διαδικασιών και συναρτήσεων begin πρόταση..πρόταση; end.

39 38 Παράδειγμα προγράμματος στην PASCAL Program sum_dif(input,output); var x,y,sum,dif:integer; begin read(x,y); sum:=x+y; dif:=x-y; writeln(‘άθροισμα=‘,sum); writeln(‘διαφορά=‘,dif); end. επικεφαλίδα δηλώσεις προτάσεις


Κατέβασμα ppt "1 Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος γ ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google