Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Microsoft Excel 4.4 Τύποι και Συναρτήσεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Microsoft Excel 4.4 Τύποι και Συναρτήσεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Microsoft Excel 4.4 Τύποι και Συναρτήσεις
Κίκα Χρυσοστόμου

2 Εισαγωγή Δυνατότητα δημιουργίας (και αυτόματης επεξεργασίας) τύπων και συναρτήσεων. Μαθηματικοί Τύποι Βασικές συναρτήσεις

3 Πλεονέκτημα Αναφοράς Κελιών
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε αναφορές κελιών σε ένα τύπο, έχουμε το πλεονέκτημα ότι αν αλλάξει η αξία σε ένα από τα κελιά στα οποία αναφερόμαστε, αυτόματα ενημερώνεται και το αποτέλεσμα στο κελί που περιέχει τον τύπο.

4 Δημιουργία Μαθηματικών Τύπων
Μαθηματικός τύπος: Αποτελείται από διάφορες τιμές (values) και τελεστές (operators). Για να δημιουργήσουμε ένα τύπο πρέπει να πατήσουμε στο κελί το πλήκτρο « = » και στη συνέχεια να καταχωρίσουμε τις τιμές και τελεστές του τύπου. Τελεστές: Σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ενός μαθηματικού υπολογισμού. Σύμβολο Τελεστής + Πρόσθεση - Αφαίρεση * Πολλαπλασιασμός / Διαίρεση Σύμβολο Τελεστής = Ίσον > Μεγαλύτερο από < Μικρότερο από <> Άνισο με

5 Δημιουργία Μαθηματικών Τύπων
Προτεραιότητα: Οι υπολογισμοί μέσα σε παρενθέσεις έχουν πάντοτε προτεραιότητα. Οι πολλαπλασιασμοί και οι διαιρέσεις εκτελούνται πριν από τις προσθέσεις και αφαιρέσεις. Π.χ. 5+8*2 = 21 (5+8)*2=26

6 Δημιουργία Μαθηματικών Τύπων
Διαφορά μεταξύ σταθερών τιμών και αναφοράς σε κελιά: Τιμές (values) Σταθερές τιμές Αναφορές Κελιών = =Β8+Α14+Ε12 Οι αριθμοί προσθέτονται και εμφανίζεται το αποτέλεσμα στο κελί που περιέχει τον τύπο Εντοπίζεται το περιεχόμενο των κελιών στα οποία γίνεται αναφορά (Β8, Α14,Ε12), γίνεται η πρόσθεση και εμφανίζεται το αποτέλεσμα στο κελί που περιέχει τον τύπο Οι αριθμοί στον τύπο πληκτρολογούνται Η αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο κελί γίνεται επίσης, με την επιλογή του με το ποντίκι.

7 Τιμές Σφάλματος (Error Values)
Τιμή Σφάλματος Περιγραφή Παράδειγμα ##### Τα περιεχόμενα του κελιού δεν μπορούν να είναι ορατά γιατί δεν χωρούν στο πλάτος της στήλης Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να εμφανιστεί αν το πλάτος της στήλης επιτρέπει την εμφάνιση μέχρι 6 ψηφίων #VALUE! Οι τιμές και οι τελεστές που έχουμε χρησιμοποιήσει δεν είναι συμβατοί Στον τύπο =Α1+Α2+Α3, ένα από τα κελιά περιέχει κείμενο αντί αριθμό #NAME? Ο τύπος αναφέρεται σε λανθασμένο όνομα περιοχής Πληκτρολόγηση των αναφορών με ελληνικούς χαρακτήρες #DIV/0! Διαίρεση με το μηδέν Στον τύπο =Α1/Β1 το Β1 είναι κενό ή η τιμή του είναι μηδέν (0) #REF! Γίνεται αναφορά σε κελιά που δεν υπάρχουν πλέον Αναφορά σε κάποιο βιβλίο εργασίας που έχει διαγραφεί

8 Τιμές Σφάλματος (Error Values)
Κουμπί Trace Error (Ανίχνευση Σφαλμάτων) Όταν πατήσουμε το κάτω βέλος του κουμπιού αυτού εμφανίζεται μια λίστα που περιέχει την περιγραφή του σφάλματος καθώς και βοηθητικές ενέργειες για επίλυση του.

9 Σχετική και Απόλυτη Αναφορά σε Κελιά
Σχετικές αναφορές (Relative references): Όταν αντιγράψουμε ένα τύπο που περιέχει αναφορές, οι αναφορές αναπροσαρμόζονται αυτόματα. Δηλαδή: Αν έχουμε τον τύπο =Α3+Β3 στο κελί C3 και τον αντιγράψουμε στο κελί C4, ο τύπος στο κελί αυτό θα αλλάξει αυτόματα σε =Α4+Β4. Απόλυτες αναφορές (Absolute references): Όταν αντιγράψουμε τον τύπο συνεχίζει να αναφέρεται στα αρχικά κελιά. Προσθέτουμε το σύμβολο του δολαρίου ($) πριν από το γράμμα της στήλης και πριν από τον αριθμό της γραμμής. Δηλαδή: Για να γίνουν οι αναφορές στο προηγούμενο παράδειγμα απόλυτες πληκτρολογούμε =$A$3+$B$3. Αν αντιγράψουμε τον τύπο αυτό σε κάποια άλλη θέση θα εξακολουθήσει να αναφέρεται στα κελιά A3 και B3.

10 Σχετική και Απόλυτη Αναφορά σε Κελιά
Μικτές αναφορές : Περιέχουν ένα τμήμα που είναι σχετικό και ένα άλλο που να είναι απόλυτο. Η αναφορά $A3 αποτελείται από μια απόλυτη αναφορά στήλης και μια σχετική αναφορά γραμμής. Δηλαδή παραμένει σταθερή η αναφορά στη στήλη και αλλάζει μόνο η αναφορά στη γραμμή. Στην αναφορά A$3 αλλάζει η αναφορά στη στήλη και παραμένει σταθερή η αναφορά στη γραμμή.

11 Συναρτήσεις Συνάρτηση(Function): Έτοιμος τύπος ενσωματωμένος στο πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για να εκτελέσουμε συγκεκριμένους υπολογισμούς. Αποτελείται από το όνομα (name) και ένα αριθμό ορισμάτων (arguments) που όταν εκτελεστούν μας επιστρέφουν το αποτέλεσμα στο κελί που περιέχει την συνάρτηση. Καταχώρηση συνάρτησης σε κελί: Επιλέγουμε το κελί Κουμπί Insert Function (Γραμμή Τύπων). Αν δεν γνωρίζουμε το όνομα της συνάρτησης πληκτρολογούμε μια μικρή περιγραφή και πατούμε Go. Εναλλακτικά επιλέγουμε κατηγορία (προεπιλεγμένη Most Recently Used) Επιλέγουμε τη συνάρτηση που μας ενδιαφέρει Ok

12 Συναρτήσεις Παράδειγμα: Πλαίσιο Διαλόγου συνάρτησης SUM

13 Συναρτήσεις Συνάρτηση Περιγραφή Σύνταξη SUM (Άθροιση)
Επιστρέφει το άθροισμα των περιεχομένων του τμήματος που έχουμε όρισει SUM (number1,number2, ..) AVERAGE (Μέσος Όρος) Επιστρέφει τον μέσο όρο των περιεχομένων των κελιών που έχουμε καθορίσει AVERAGE (number1,number2,..) MIN (Ελάχιστη Τιμή) Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή στο τμήμα που έχουμε καθορίσει MIN (number1,number2,…) MAX (Μέγιστη Τιμή) Επιστρέφει την μέγιστη τιμή στο τμήμα που έχουμε καθορίσει MAX (number1,number2,…) COUNT (Πλήθος) Μετράει τον αριθμό των κελιών που περιέχουν αριθμούς COUNT (value1, value2,…) COUNTA Μετράει τον αριθμό των κελιών που δεν είναι κενά. Μπορούμε να υπολογίσουμε τον αριθμό των κελιών που περιέχουν δεδομένα σε ένα τμήμα του Φύλλου Εργασίας που καθορίζουμε. COUNTA (value1, value2,…) ROUND Επιστρέφει τον πρώτο αριθμό στρογγυλεμένο στον αριθμό ψηφίων που έχουμε καθορίσει. ROUND (number, num_digits)

14 Συναρτήσεις Συνάρτηση SUM: Στη συνέχεια με τη λαβή συμπλήρωσης αντιγράφουμε τον τύπο και για τους υπόλοιπους μαθητές.

15 Συναρτήσεις Συνάρτηση AVERAGE: Στη συνέχεια με τη λαβή συμπλήρωσης αντιγράφουμε τον τύπο και για τους υπόλοιπους μαθητές.

16 Συναρτήσεις Συνάρτηση SUM και AVERAGE για όλους τους μαθητές:

17 Συναρτήσεις Συνάρτηση MAX: Στη συνέχεια με τη λαβή συμπλήρωσης αντιγράφουμε τον τύπο και για τους υπόλοιπους μαθητές.

18 Συναρτήσεις Συνάρτηση MIN: Στη συνέχεια με τη λαβή συμπλήρωσης αντιγράφουμε τον τύπο και για τους υπόλοιπους μαθητές.

19 Συναρτήσεις Συνάρτηση COUNTA (αριθμός κελιών που έχουν καταχωρημένο περιεχόμενο): Στη συνέχεια με τη λαβή συμπλήρωσης αντιγράφουμε τον τύπο και για τους υπόλοιπους μαθητές.

20 Συναρτήσεις Συνάρτηση COUNT (επιστρέφει τον αριθμό που περιέχει αριθμητικά δεδομένα μόνο): Ο Γιώργος δεν έδωσε εξετάσεις στη Φυσική («x»). Στη συνέχεια με τη λαβή συμπλήρωσης αντιγράφουμε τον τύπο και για τους υπόλοιπους μαθητές.

21 Συναρτήσεις Συνάρτηση ROUND (Στρογγυλοποίηση του Μέσου Όρου σε 2 δεκαδικά ψηφία):

22 Η Λογική Συνάρτηση IF IF (Αν) TRUE (Αληθής) FALSE (Ψευδής)
Π.χ. Αν ο βαθμός του μαθητή είναι πάνω από 10 τότε έχει επιτυχεί στο μάθημα αλλιώς το αποτέλεσμα είναι αποτυχία. Σύνταξη συνάρτησης: IF (logical_test, value_if_true, value_if_false) IF (Λογική Συνθήκη, Αξία αν Αληθής, Αξία αν Ψευδής)

23 Η Λογική Συνάρτηση IF Τελεστής Περιγραφή > Μεγαλύτερο από <
Μικρότερο από = Ίσο με >= Μεγαλύτερο από ή Ίσο με <= Μικρότερο από ή Ίσο με

24 Η Λογική Συνάρτηση IF

25 Extra Συναρτήσεις: COUNTBLANK: καταμέτρηση κενών κελιών
COUNTA: τα κελιά που δεν είναι κενά (έχουν καταχωρημένο περιεχόμενο) C4*$D$5: πολλαπλασιασμός του κελιού C4 επί του D5. Απόλυτη αναφορά στο D5.


Κατέβασμα ppt "Microsoft Excel 4.4 Τύποι και Συναρτήσεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google