Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MORFOLOGÍA VERBAL EL TEMA DE AORISTO. TEMAS VERBALES El verbo griego está organizado en temas, que son las diferentes raíces de las que se vale el verbo.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MORFOLOGÍA VERBAL EL TEMA DE AORISTO. TEMAS VERBALES El verbo griego está organizado en temas, que son las diferentes raíces de las que se vale el verbo."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MORFOLOGÍA VERBAL EL TEMA DE AORISTO

2 TEMAS VERBALES El verbo griego está organizado en temas, que son las diferentes raíces de las que se vale el verbo para expresar todas sus formas temporales. Los temas del verbo griego son:  Presente: Expresa aspecto de duración e incluye los tiempos de presente y pretérito imperfecto.  Futuro: Indica sólo tiempo futuro y sólo tiene un tiempo, el futuro.  Aoristo: Expresa acción puntual e incluye el tiempo verbal denominado aoristo.  Perfecto: Indica estado resultante e incluye dos tiempos, el pto. perfecto y el pto. pluscuamperfecto.

3 EL TEMA DE AORISTO Tipos de aoristos por su formación.  Aoristo sigmático Presente: λύω Aoristo: ἔλυσα  Aoristo radical Temático: Presente: λαμβάνωAoristo: ἔλαβον Atemático: Presente: γιγνώσκω Aoristo: ἔγνων  Aoristos en η y θη Intransitivos: Presente: χαίρω Aoristo: ἐχάρην Pasivos: Presente: λύω Aoristo: ἐλύθην

4 Atemático (carece de vocal temática ε/ο) Morfema característico: -σα Estructura: Aumento + Raíz + σ[α] + Desinencias secundarias ἔ-λυ-σα AORISTO SIGMÁTICO

5 AORISTO DEL VERBO λύω VOZ ACTIVAVOZ MEDIA SINGULAR 1ªἔλυσαἐλυσάμην 2ªἔλυσαςἐλύσω (<ἐλύσασο) 3ªἔλυσεἐλύσατο PLURAL 1ªἐλύσαμενἐλυσάμεθα 2ªἐλύσατεἐλύσασθε 3ªἔλυσανἐλύσαντο INFINITIVO VOZ ACTIVAVOZ MEDIA λύσαιλύσασθαι PARTICIPIO VOZ ACTIVAVOZ MEDIA λύσας, λύσασα, λύσανλυσάμενος, η, ον

6 EJERCICIO Identifica el verbo al que pertenecen los siguientes aoristos. ἐπαίδευσαςἐδύσατε ἐβασίλευσανἐθύσω ἐγευσάμηνἐνέφυσαν ἐδάκρυσεἐθεράπευσας διελεύσαμενἱππεύσαντο

7 AORISTO DE VERBOS EN OCLUSIVA LABIAL (π, β, φ) +σ+σ ψ γράφω  ἔγραψα GUTURAL (κ, γ, χ, ττ, σσ) ξ πραττω  ἔπραξα DENTAL (τ, δ, θ, ζ) σ (se pierde la dental) πείθω  ἔπεισα

8 AORISTO DE VERBOS CONTRACTOS Alargan la vocal final de la raíz. -αω  -ησατιμάωἐτίμησα -εω  -ησαποιέωἐποίησα -οω  -ωσαδηλόωἐδήλωσα

9 AORISTOS DE VERBOS EN LÍQUIDA Y NASAL Pierden la σ y alargan compensatoriamente la vocal precedente. ἀγγέλλω*ἤγγελσαἤγγειλα τείνω*ἔτενσαἔτεινα φαίνω*ἔφανσαἔφηνα

10 AORISTOS RADICALES TEMÁTICOS Se forman sobre una raíz verbal que es diferente del tema de presente. En realidad es el tema de presente el que tiene “algo más” (una reduplicación, un sufijo, un infijo, etc). La estructura es: Aumento+ raíz +vocal temática+ desinencias sec.

11 PRET. IMPERFECTO Y AORISTO RADICAL Para diferenciar pretérito imperfecto y aoristo en aquellos verbos que tienen un aoristo radical hay que ver cuál es la raíz que se utiliza para formar el tiempo verbal. λείπω ἔλειπονἔλιπον Pretérito ImperfectoAoristo Raíz del tema de presente: λειπ-Raíz del tema de aoristo: λιπ-

12 AORISTO RADICAL. CONJUGACIÓN λαμβάνω VOZ ACTIVAVOZ MEDIA 1ἔλαβονἐλαβόμην 2ἔλαβεςἐλάβου 3ἔλαβεἐλάβετο 1ἐλάβομενἐλαβόμεθα 2ἐλάβετεἐλάβεσθε 3ἔλαβονἐλάβοντο INFINITIVOλαβεῖνλαβέσθαι PARTICIPIOλαβών, ουσα, ονλαβομένος, μένη, μένον


Κατέβασμα ppt "MORFOLOGÍA VERBAL EL TEMA DE AORISTO. TEMAS VERBALES El verbo griego está organizado en temas, que son las diferentes raíces de las que se vale el verbo."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google