Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MORFOLOGÍA VERBAL EL TEMA DE AORISTO.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MORFOLOGÍA VERBAL EL TEMA DE AORISTO."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 MORFOLOGÍA VERBAL EL TEMA DE AORISTO

2 TEMAS VERBALES El verbo griego está organizado en temas, que son las diferentes raíces de las que se vale el verbo para expresar todas sus formas temporales. Los temas del verbo griego son: Presente: Expresa aspecto de duración e incluye los tiempos de presente y pretérito imperfecto. Futuro: Indica sólo tiempo futuro y sólo tiene un tiempo, el futuro. Aoristo: Expresa acción puntual e incluye el tiempo verbal denominado aoristo. Perfecto: Indica estado resultante e incluye dos tiempos, el pto. perfecto y el pto. pluscuamperfecto. 

3 EL TEMA DE AORISTO Tipos de aoristos por su formación.
Aoristo sigmático Presente: λύω Aoristo: ἔλυσα Aoristo radical Temático: Presente: λαμβάνω Aoristo: ἔλαβον Atemático: Presente: γιγνώσκω Aoristo: ἔγνων Aoristos en η y θη Intransitivos: Presente: χαίρω Aoristo: ἐχάρην Pasivos: Presente: λύω Aoristo: ἐλύθην

4 Aumento + Raíz + σ[α] + Desinencias secundarias
AORISTO SIGMÁTICO Atemático (carece de vocal temática ε/ο) Morfema característico: -σα Estructura: Aumento + Raíz + σ[α] + Desinencias secundarias ἔ-λυ-σα

5 AORISTO DEL VERBO λύω VOZ ACTIVA VOZ MEDIA SINGULAR 1ª ἔλυσα ἐλυσάμην
ἔλυσας ἐλύσω (<ἐλύσασο) ἔλυσε ἐλύσατο PLURAL ἐλύσαμεν ἐλυσάμεθα ἐλύσατε ἐλύσασθε ἔλυσαν ἐλύσαντο INFINITIVO VOZ ACTIVA VOZ MEDIA λύσαι λύσασθαι PARTICIPIO VOZ ACTIVA VOZ MEDIA λύσας, λύσασα, λύσαν λυσάμενος, η, ον

6 EJERCICIO Identifica el verbo al que pertenecen los siguientes aoristos. ἐπαίδευσας ἐδύσατε ἐβασίλευσαν ἐθύσω ἐγευσάμην ἐνέφυσαν ἐδάκρυσε ἐθεράπευσας διελεύσαμεν ἱππεύσαντο

7 AORISTO DE VERBOS EN OCLUSIVA
LABIAL (π, β, φ) ψ γράφω  ἔγραψα GUTURAL (κ, γ, χ, ττ, σσ) ξ πραττω  ἔπραξα DENTAL (τ, δ, θ, ζ) σ (se pierde la dental) πείθω  ἔπεισα

8 AORISTO DE VERBOS CONTRACTOS
Alargan la vocal final de la raíz. -αω -ησα τιμάω ἐτίμησα -εω  -ησα ποιέω ἐποίησα -οω  -ωσα δηλόω ἐδήλωσα

9 AORISTOS DE VERBOS EN LÍQUIDA Y NASAL
Pierden la σ y alargan compensatoriamente la vocal precedente. ἀγγέλλω *ἤγγελσα ἤγγειλα τείνω *ἔτενσα ἔτεινα φαίνω *ἔφανσα ἔφηνα

10 AORISTOS RADICALES TEMÁTICOS
Se forman sobre una raíz verbal que es diferente del tema de presente. En realidad es el tema de presente el que tiene “algo más” (una reduplicación, un sufijo, un infijo, etc). La estructura es: Aumento+ raíz +vocal temática+ desinencias sec.

11 PRET. IMPERFECTO Y AORISTO RADICAL
Para diferenciar pretérito imperfecto y aoristo en aquellos verbos que tienen un aoristo radical hay que ver cuál es la raíz que se utiliza para formar el tiempo verbal. λείπω ἔλειπον ἔλιπον Pretérito Imperfecto Aoristo Raíz del tema de presente: λειπ- Raíz del tema de aoristo: λιπ-

12 AORISTO RADICAL. CONJUGACIÓN
λαμβάνω VOZ ACTIVA VOZ MEDIA SING 1 ἔλαβον ἐλαβόμην 2 ἔλαβες ἐλάβου 3 ἔλαβε ἐλάβετο PLU ἐλάβομεν ἐλαβόμεθα ἐλάβετε ἐλάβεσθε ἐλάβοντο INFINITIVO λαβεῖν λαβέσθαι PARTICIPIO λαβών, ουσα, ον λαβομένος, μένη, μένον


Κατέβασμα ppt "MORFOLOGÍA VERBAL EL TEMA DE AORISTO."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google