Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

IAENUS1 TEMA 9 - PRAGMA VOZ MEDIA. VERBOS: CATEGORÍAS GRAMATICALES VERBO VOZ ACTIVA PASIVA MEDIA MODO TIEMPOS PERSONA/ NUMERO INDICATIVOIMPERATIVO SUBJUNTIVO.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "IAENUS1 TEMA 9 - PRAGMA VOZ MEDIA. VERBOS: CATEGORÍAS GRAMATICALES VERBO VOZ ACTIVA PASIVA MEDIA MODO TIEMPOS PERSONA/ NUMERO INDICATIVOIMPERATIVO SUBJUNTIVO."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 IAENUS1 TEMA 9 - PRAGMA VOZ MEDIA

2 VERBOS: CATEGORÍAS GRAMATICALES VERBO VOZ ACTIVA PASIVA MEDIA MODO TIEMPOS PERSONA/ NUMERO INDICATIVOIMPERATIVO SUBJUNTIVO OPTATIVO 1ª, 2ª, 3ª singular 1ª, 2ª, 3ª plural PresenteImperfecto FuturoAoristo PerfectoPluscuam perfecto

3 VOZ ACTIVA / VOZ PASIVA VOZ ACTIVA el sujeto realiza la acción del verbo VOZ PASIVA el sujeto sufre la acción del verbo (en griego suele reconocerse por el complemento agente) λ ω τιν yo desáto algo algo es desatado por alguien τι λ εται πο τιν ς

4 VOZ MEDIA Expresa que el sujeto realiza la acción del verbo sobre si mismo o en su interés propio Griego se distinguen: –verbos con voz activa y media –verbos con voz medie solamente λ ομαι yo me desato yo desato para mi algo

5 MORFOLOGÍA VOZ MEDIA Λυω Voz activaVoz media 1º singular Yo Λ ω Λ ομαι 3º singular Él Λ ει Λ εται 3º plural Ellos Λ ουσι Λ ονται Infinitivo Λ ειν Λ εσθαι

6 activa tantum media tantum (deponentes) I Activa Λ ω Media Λ ομαι Pasiva Λ ομαι (+ complemento agente) II Activa Λ ω Media Λ ομαι III Activa Φε γω IV Media Βο λομαι Γ γνομαι

7 verbos deponentes Media tantum βο λομαιquerer γ γνομαιllegar a ser ρχομαιir

8 SINTAXIS VOZ MEDIA 1. INDIRECTA: –el sujeto hace algo para si, en interés propio –α ρο μαι yo elijo 2. DIRECTA (reflexiva) –el sujeto ejerce la acción sobre si mismo –λο ομαι τ ς χε ρας me lavo las manos 3. DINÁMICA –el sujeto contribuye de una manera especial a la realización de algo con sus recursos o facultades

9 NUEVAS PREPOSICIONES

10 τ ν Περσ ν βασιλε ς ο βο λεται το ς λληνας λευρ ρους γ γνεσθαι κα α τον μους. ν δ τ πρ ς το ς Π ρσας πολ μ ο θηνα οι νευ φ βου π ρ της τ ν λλ νων λευθερ ας μ λιστα μ χονται ν τ γ τε κα τ θαλ ττ. δι δ τα τα δε το ς θηνα ους μ νους γεμ νας τ ν λλ νων π λεων γ γνεσθαι. El rey de los Persas no quiere que los griegos llegen a ser libres y autónomos. En la guerra hacia/contra los persas, los Atenienses sin miedo por la libertad de los griegos luchan aun mas en la tierra y en la mar. A través de estas cosas es necesario que solo los atenienses lleguen a ser los guías de todas las ciudades griegas.

11 μ χεσθαι χρ τ ν δ μον π ρ το ν μου κα τ ς δημοκρατ ας. ο γ ρ ν μοι πολλ ν καλ ν ρχ γ γνονται τ πατρ δι conviene que el pueblo luche por las leyes y la democracia. pues las leyes llegan a ser el principio de todas las cosas buenas para la patria

12

13 α σχρ ς π ρχ ς γ γνεται τ λευτ α σχρ. desde / de un mal principio surge un final malo ο κ κ χρημ των ρετ γ γνεται, λλ ξ ρετ ς χρ ματα κα τ λλα γαθ το ς νθρ ποις π ντα no hay virtud de las riquezas, sino que de la virtud las riquezas y el resto de las cosas (son) para los hombres todo

14 ο μ ν φιλ σοφοι ε ς τ ς τ ν πλουσ ων ο κ ας ρχονται. ο δ πλο σιοι ε ς τ ς τ ν φιλοσ φων ο κ τι. Por un lado los filósofos van hacia las casas de los ricos, y por el otro los ricos de ningún modo (van) hacia la de los filósofos

15 REPASO CONSTRUCCIONES DE INFINITIVO EN GRIEGO ο ποτε βο λεται δ καιος δικε ν μ χεσθαι χρ τ ν δ μον π ρ το ν μου κα τ ς δημοκρατ ας. ο γ ρ ν μοι πολλ ν καλ ν ρχ γ γνονται τ πατρ δι Α σχ λος, ποιητ ς τις τ ν Έλλ νων, γ γνεσθαι καλ ς κα γαθ ς πιθιμε κα μ χεσθαι π ρ τ ς γ ς γυναικ ς κα τ ν πα δων nunca el justo quiere hacer injusticias es necesario que el pueblo luche por su ley y su democracia. Pues las leyes llegan a ser el principio de las cosas bellas para la patria. Esquilo, un poeta de los griegos, desea llegar a ser bello y bueno y lucar por la mujer y los niños


Κατέβασμα ppt "IAENUS1 TEMA 9 - PRAGMA VOZ MEDIA. VERBOS: CATEGORÍAS GRAMATICALES VERBO VOZ ACTIVA PASIVA MEDIA MODO TIEMPOS PERSONA/ NUMERO INDICATIVOIMPERATIVO SUBJUNTIVO."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google