Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Declinaciones Griegas: En griego los sustantivos y adjetivos se clasifican en tres declinaciones. En esta presentación vamos a ver las dos primeras declinaciones.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Declinaciones Griegas: En griego los sustantivos y adjetivos se clasifican en tres declinaciones. En esta presentación vamos a ver las dos primeras declinaciones."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Declinaciones Griegas: En griego los sustantivos y adjetivos se clasifican en tres declinaciones. En esta presentación vamos a ver las dos primeras declinaciones griegas.

2 Primera declinación griega: Incluye la declinación de sustantivos y adjetivos femeninos y algunos sustantivos masculinos. La primera declinación griega se divide en cinco grupos dependiendo de la forma como se declina el singular.

3 El primer grupo lo forman sustantivos y adjetivos de tema en alfa pura. Se dice que una palabra pertenece a este grupo cuando la desinencia de la misma en singular contiene siempre una -α-. SINGULARPLURAL NOMINATIVO μ ρα μ ραι VOCATIVO μ ρα μ ραι ACUSATIVO μ ραν μ ρας GENITIVO μ ρας μερ ν DATIVO μ ρ μ ραις

4 El segundo grupo lo forman sustantivos y adjetivos de tema en eta pura. Se dice que una palabra pertenece a este grupo cuando la desinencia de la misma en singular contiene siempre una -α-. SINGULARPLURAL NOMINATIVOκεφαλ κεφαλα VOCATIVOκεφαλ κεφαλα ACUSATIVOκεφαλ νκεφαλ ς GENITIVOκεφαλ ςκεφαλ ν DATIVOκεφαλ κεφαλα ς

5 El tercer grupo lo forman sustantivos de tema mixto Son sustantivos de tema mixto aquéllos en los que el singular alterna la vocal α con la η. Esto ocurre cuando la a del nominativo lleva delante una consonante distinta de ρ. SINGULARPLURAL NOMINATIVOδ ξαδ ξαι VOCATIVOδ ξαδ ξαι ACUSATIVOδ ξανδ ξας GENITIVOδ ξηςδοξ ν DATIVOδ ξ δ ξαις

6 El cuarto grupo lo forman sustantivos masculinos de tema en -α La particularidad de estos sustantivos es que acaban el nominativo singular en –ας y el genitivo singular en –ου; por lo demás, se declinan como sustantivos de tema en -α normales y corrientes. Ej. νεαν ας, -ου

7 El quinto grupo lo forman sustantivos masculinos de tema en -η La particularidad de estos sustantivos es que acaban el nominativo singular en –ης y el genitivo singular en –ου; por lo demás, se declinan como sustantivos de tema en -η normales y corrientes, pero con vocativo singular en -α como si fuera un tema en -α. Ej. πολ της, -ου

8 Declinación de los sustantivos masculinos de la primera: SINGULARPLURALSINGULARPLURAL N.νεαν αςνεαν αιπολ τηςπολ ται V.νεαν ανεαν αιπολ ταπολ ται Ac.νεαν αννεαν αςπολ τηνπολ τας G.νεαν ουνεανι νπολ τουπολιτ ν D.νεαν νεαν αιςπολ τ πολ ταις

9 SEGUNDA DECLINACIÓN GRIEGA LA SEGUNDA DECLINACIÓN GRIEGA INCLUYE: SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS MASCULINOS Y NEUTROS ALGUNOS SUSTANTIVOS FEMENINOS

10 DECLINACIÓN DE LOS SUSTANTIVOS MASCULINOS Y FEMENINOS Los sustantivos masculinos y femeninos a efectos de declinación no se diferencian en nada. La diferencia la marca el artículo que lleva el sustantivo: λογος, -ου sustantivo masculino νησος, -ου sustantivo femenino

11 Paradigma de la 2ª declinación: MASCULINO-FEMENINONEUTRO SINGULARPLURALSINGULARPLURAL N.λ γοςλ γοι δον δα V.λ γελ γοι δον δα Ac.λ γονλ γους δον δα G.λ γουλ γων δου δων Dλογ λ γοις οδ δοις

12 Adjetivos Griegos Los adjetivos en griego se dividen en dos grupos dependiendo de la declinación que siguen: Adjetivos de primera clase: - adjetivos de tres terminaciones en los que el masculino y neutro se declinan por la 2ª y el femenino por la primera - adjetivos de dos terminaciones en los que todo se declina por la segunda declinación y no hay ninguna diferencia entre el masculino y femenino en lo que se refiere a las desinencias. Adjetivos de segunda clase: -Si son adjetivos de dos terminaciones se declinan por la 3ª declinación. - Si son adjetivos de tres terminaciones masculino y neutro se declinan por la tercera y el femenino se declina por la primera como un tema en α pura.

13 Ejemplos de adjetivos: Primera clase tres terminaciones: a)Femenino en α pura δ καιος, δικα α, δ καιον b)Femenino en η pura γαθ ς, γαθ, γαθ ν Primera clase dos terminaciones: νδοξος/-ον (M-F νδοξος; N νδοξον) Segunda clase tres terminaciones: γλυκ ς, γλυκεια, γλυκ (adj. de tema en u variable en el masculino y neutro) Segunda clase dos terminaciones: ε δα μων/ε δαιμον (adj. de tema en nasal) ληθ ς/- ς (adj. de tema en silbante) Los adjetivos de primera clase no se declinan aquí porque son iguales que los sustantivos. Los adjetivos de segunda clase se declinan en la presentación de POWER POINT correspondiente a la 3ª declinación.


Κατέβασμα ppt "Declinaciones Griegas: En griego los sustantivos y adjetivos se clasifican en tres declinaciones. En esta presentación vamos a ver las dos primeras declinaciones."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google