Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

2 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
1. Η περίοδος και η συχνότητα ενός περιοδικού φαινομένου είναι μεγέθη αντίστροφα. Σ 2. Η απλή αρμονική ταλάντωση είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Λ 3. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση, όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, η ταχύτητά του είναι μηδέν. Λ 4. Η ενέργεια ταλάντωσης στην απλή αρμονική ταλάντωση μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο. Λ Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

3 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

4 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
1. Ένα σώμα εκτελεί γραμμική αρμονική ταλάντωση. Όταν διέρχεται από τη θέση ισορροπίας α. η κινητική του ενέργεια είναι μηδέν. β. η επιτάχυνσή του είναι μέγιστη. γ. η δύναμη επαναφοράς είναι μηδέν. δ. η δυναμική του ενέργεια είναι μέγιστη. 2. Ένα σύστημα ελατηρίου—μάζας εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν τετραπλασιάσουμε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήματος, τότε α. η συχνότητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί. β. η σταθερά επαναφοράς θα τετραπλασιαστεί. γ. το πλάτος της ταλάντωσης θα τετραπλασιαστεί. δ. η μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης θα διπλασιαστεί. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

5 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
3. Ένα σώμα εκτελεί αρμονική ταλάντωση πλάτους Α Η ταχύτητα του σώματος α. έχει την ίδια φάση με την επιτάχυνση α. β. είναι μέγιστη στις ακραίες θέσεις. γ. είναι μέγιστη, κατά μέτρο, στη θέση ισορροπίας. δ. έχει πάντα αντίθετη φορά από τη δύναμη επαναφοράς. 4. Σε μια απλή αρμονική ταλάντωση η απομάκρυνση και η επιτάχυνση την ίδια χρονική στιγμή α. έχουν πάντα αντίθετο πρόσημο. β. έχουν πάντα το ίδιο πρόσημο. γ. θα έχουν το ίδιο ή αντίθετο πρόσημο, ανάλογα με την αρχική φάση της απλής αρμονικής ταλάντωσης. δ. μερικές φορές έχουν το ίδιο και άλλες φορές έχουν αντίθετο πρόσημο. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

6 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
5. Όταν σε μια απλή αρμονική ταλάντωση διπλασιάσουμε το πλάτος της, τότε διπλασιάζεται και η α. περίοδος. β. συχνότητα. γ. ολική ενέργεια. δ. μέγιστη ταχύτητα. 6. Στην απλή αρμονική ταλάντωση α. η δυναμική ενέργεια παραμένει σταθερή. β. η ολική ενέργεια μεταβάλλεται αρμονικά με το χρόνο. γ. η ολική ενέργεια παραμένει σταθερή. δ. η κινητική ενέργεια παραμένει σταθερή. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

7 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
α. 0,5 Hz. β. 2 Hz. γ. 4π Hz. δ. 5 Hz. 8. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. και μετά από τρεις πλήρεις ταλαντώσεις το συνολικό μήκος της διαδρομής είναι 6m. Το πλάτος της ταλάντωσης είναι α. 0,5 m. β. 1 m. γ. 2 m. δ. 6 m. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

8 Ερωτήσεις με αιτιολογημένη απάντηση
Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

9 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
1. Δύο σώματα Σ1 και Σ2 µε ίσες μάζες ισορροπούν κρεμασμένα από κατακόρυφα ιδανικά ελατήρια µε σταθερές k1 και k2 αντίστοιχα, που συνδέονται µε τη σχέση k1= Απομακρύνουμε τα σώματα Σ1 και Σ2 από τη θέση ισορροπίας τους κατακόρυφα προς τα κάτω κατά x και 2x αντίστοιχα και τα αφήνουμε ελεύθερα την ίδια χρονική στιγμή, οπότε εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση. Τα σώματα διέρχονται για πρώτη φορά από τη θέση ισορροπίας τους α. ταυτόχρονα. β. σε διαφορετικές χρονικές στιγμές µε πρώτο το Σ1. γ. σε διαφορετικές χρονικές στιγμές µε πρώτο το Σ2. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

10 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
α β γ. 2. Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. 2. Στα κάτω άκρα δύο κατακόρυφων ελατηρίων Α και Β των οποίων τα άλλα άκρα είναι ακλόνητα στερεωμένα, ισορροπούν δύο σώματα με ίσες μάζες. Απομακρύνουμε και τα δύο σώματα προς τα κάτω κατά d και τα αφήνουμε ελεύθερα, ώστε αυτά να εκτελούν απλή αρμονική ταλάντωση. Αν η σταθερά του ελατηρίου Α είναι τετραπλάσια από τη σταθερά του ελατηρίου Β, ποιος είναι τότε ο λόγος των μέγιστων ταχυτήτων των δύο σωμάτων; Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

11 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
3. Στην κάτω άκρη κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, η πάνω άκρη του οποίου είναι στερεωμένη σε ακλόνητο σημείο, σώμα μάζας m εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους , όπως φαίνεται στο σχήμα. Όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση ισορροπίας, η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι d. Στην κατώτερη θέση της ταλάντωσης του σώματος, ο λόγος της δύναμης του ελατηρίου προς τη δύναμη επαναφοράς είναι α. β. γ Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση. . Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

12 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
4. Τα δύο σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m και 2m αντίστοιχα είναι δεμένα στα άκρα δύο ελατηρίων με σταθερές k και , όπως φαίνεται στο σχήμα, και εκτελούν απλές αρμονικές ταλαντώσεις με ίσες ενέργειες ταλάντωσης. Οι τριβές θεωρούνται αμελητέες. Το πλάτος ταλάντωσης Α1 του σώματος Σ1 είναι α. μικρότερo, β. ίσo, γ. μεγαλύτερo, από το πλάτος ταλάντωσης Α2 του σώματος Σ2. Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

13 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
5. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ.. Ποια από τις παρακάτω σχέσεις ισχύει όταν το σώμα βρίσκεται στις θέσεις x = ; α. U = β. U = K γ. U = . δ. U = 3K. όπου, Ε= ενέργεια ταλάντωσης, U=δυναμική ενέργεια ταλάντωσης, Κ= κινητική ενέργεια ταλάντωσης. Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή φράση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

14 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
6. Το διάγραμμα του σχήματος παριστάνει την ταχύτητα ενός σώματος που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση σε συνάρτηση με το χρόνο. Το σημείο που αντιστοιχεί σε απομάκρυνση x=-A είναι α. το σημείο Α. β. το σημείο Β. γ. το σημείο Γ. δ. το σημείο Δ. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

15 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
7. Δύο σώματα με ίσες μάζες m1=m2 εκτελούν Α.Α.Τ. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα διαγράμματα U – x για τα δύο συστήματα. Ο λόγος των περιόδων ταλάντωσης είναι ίσος με α β γ δ Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

16 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Η γραφική παράσταση της απομάκρυνσης σε συνάρτηση με το χρόνο είναι η: Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

17 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
9. Η φάση μιας απλής αρμονικής ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως φαίνεται στο διάγραμμα: Η περίοδος της ταλάντωσης είναι ίση με α. 1 s β. 2 s γ. 2π s. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

18 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Ασκήσεις Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

19 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
1. Ένα σώμα μάζας m = 0,2kg εκτελεί ΑΑΤ. Αν η απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας περιγράφεται από την εξίσωση x = 0,1ημ (SI). Α. Να υπολογιστούν οι τιμές α. της περιόδου της ΑΑΤ, β. της μέγιστης ταχύτητας του σώματος, γ. της μέγιστης επιτάχυνσης του σώματος. Δίνεται: π2=10. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

20 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Β. Να γραφούν σε συνάρτηση με το χρόνο οι εξισώσεις για α. την ταχύτητα του σώματος, β. την επιτάχυνση του σώματος, γ. την συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα. Γ. Να σχεδιαστούν σε συνάρτηση με το χρόνο και για χρονικό διάστημα μιας περιόδου, οι γραφικές παραστάσεις α. της απομάκρυνσης, β. της ταχύτητας, γ. της επιτάχυνσης, δ. της συνισταμένης δύναμης. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

21 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
Να γραφούν οι εξισώσεις για την απομάκρυνση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση του σώματος, σε συνάρτηση με το χρόνο. 3. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. με πλάτος Α=5cm. Τη χρονική στιγμή t=0 της έναρξης των ταλαντώσεων, το σώμα βρίσκεται σε απομάκρυνση x=+5cm από τη θέση ισορροπίας του, ενώ διέρχεται από αυτή μετά από χρόνο Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

22 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
4. Σώμα μάζας Μ έχει προσδεθεί στο κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k του οποίου το άνω άκρο είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Απομακρύνουμε το σώμα κατακόρυφα προς τα κάτω κατά απόσταση A από τη θέση ισορροπίας και το αφήνουμε ελεύθερο να κάνει ταλάντωση. Επαναλαμβάνουμε το πείραμα και με ένα άλλο ελατήριο σταθεράς k΄ = 4k. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των δυναμικών ενεργειών των δύο ταλαντώσεων σε συνάρτηση με την απομάκρυνση στο ίδιο διάγραμμα. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

23 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
5. To σώμα Σ του σχήματος είναι συνδεδεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=900 N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε ακλόνητο σημείο. Το σύστημα ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με περίοδο Τ=(π/15) s. Το σώμα τη χρονική στιγμή t=0 διέρχεται από τη θέση ισορροπίας του με ταχύτητα υ=6 m/s κινούμενο προς τα δεξιά. Να βρείτε: α. Το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος. β. Τη μάζα του σώματος. γ. Την απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας σε συνάρτηση με το χρόνο και να τη σχεδιάσετε σε αριθμημένους άξονες για το χρονικό διάστημα από 0 έως (2π/15) s. δ. Για ποιες απομακρύνσεις ισχύει Κ=3U, όπου Κ η κινητική ενέργεια και U η δυναμική ενέργεια του συστήματος. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

24 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
6. Υλικό σημείο εκτελεί ΑΑΤ χωρίς αρχική φάση, κατά μήκος του άξονα x′x. Η γωνιακή συχνότητα της ταλάντωσης είναι ω=2π rad/s και το σώμα διέρχεται από τη θέση x=3cm με ταχύτητα υ= 6π.10-2 m/s. α. Να υπολογίσετε το πλάτος της ταλάντωσης. β. Να γράψετε τις εξισώσεις x=f(t), υ=f(t) και α=f(t). γ. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που η απομάκρυνση γίνεται x=3cm για πρώτη και για δεύτερη φορά από την έναρξη της ταλάντωσης. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός

25 Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός www.merkopanas.blogspot.gr
7. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται δύο ελατήρια ίδιας σταθερής k, που το ένα άκρο τους είναι σταθερά στερεωμένο, ενώ στο άλλο άκρο είναι προσδεμένο στερεό σώμα μάζας m. Να αποδειχθεί, ότι αν εκτρέψουμε το σύστημα ελατήρια – μάζα από τη θέση ισορροπίας του, αυτό θα εκτελέσει Α.Α.Τ. Στη συνέχεια να υπολογιστεί η περίοδος της ταλάντωσης. Μερκ. Παναγιωτόπουλος - Φυσικός


Κατέβασμα ppt "Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google