Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ομόλογες σειρές άκυκλων υδρογονανθράκων  Οι ενώσεις του πίνακα αυτού περιέχουν μόνο C και H και μπορεί να είναι κορεσμένες ή ακόρεστες. Ομόλογη σειρά Γενικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ομόλογες σειρές άκυκλων υδρογονανθράκων  Οι ενώσεις του πίνακα αυτού περιέχουν μόνο C και H και μπορεί να είναι κορεσμένες ή ακόρεστες. Ομόλογη σειρά Γενικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ομόλογες σειρές άκυκλων υδρογονανθράκων  Οι ενώσεις του πίνακα αυτού περιέχουν μόνο C και H και μπορεί να είναι κορεσμένες ή ακόρεστες. Ομόλογη σειρά Γενικός Τύπος Πρώτο μέλος Παρατηρήσεις Αλκάνια CnH2n+2 (n≥1) ή RH CH4 Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες ή παραφίνες Αλκένια CnH2n (n≥2) CH2=CH2 Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 1 διπλό δεσμό ή ολεφίνες Αλκίνια CnH2n-2 (n≥2) CH≡CH Ακόρεστοι υδρογονάνθρακες με 1 τριπλό δεσμό. Ισομερείς με τα αλκαδιένια Αλκαδιένια CnH2n-2 (n≥3) CH2=C=CH2 Ακόρεστοι υδρ/κες με 2 διπλούς δεσμούς ή διολεφίνες. Ισομερείς με τα αλκίνια

2 Ομόλογες σειρές ενώσεων που περιέχουν οξυγόνο (Ο) Οι ενώσεις αυτού του πίνακα περιέχουν δεσμό C=O, έχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα και είναι κορεσμένες. Ομόλογη σειρά Γενικός Τύπος Πρώτο μέλος Παρατηρήσεις Aλκοόλες CnH2n+1OH (n≥1) ή ROH CH3OH Ισομερείς με τους αιθέρες Αιθέρες CnH2n+1OCmH2m+1 (n,m ≥1) ή ROR' CH3OCH3 Ισομερείς με τις αλκοόλες. Ο ROR' ταυτίζεται με τον R'OR Αλδεΰδες CnH2n+1CHO (n≥0) ή RCHO HCHO Ισομερείς με τις κετόνες. Κετόνες CnH2n+1COCmH2m+1 (n,m ≥1) ή RCOR' CH3COCH3 Ισομερείς με τις αλδεΰδες. Η RCOR' ταυτίζεται με την R'COR Οξέα CnH2n+1COOH (n≥0) ή RCOOH HCOOH Ισομερή με τους εστέρες Εστέρες CnH2n+1COΟCmH2m+1 (n≥0,m ≥1) ή RCOΟR' HCOΟCH3 Ισομερείς με τα οξέα. Ο RCOOR' δεν είναι ίδιος με τον R'CΟOR

3 Ομόλογες σειρές ενώσεων που περιέχουν αλογόνο (Χ)  Οι ενώσεις αυτού του πίνακα περιέχουν δεσμό C-Χ, έχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα και είναι κορεσμένες. Μπορεί να περιέχουν και δεσμό C=O. Ομόλογη σειρά Γενικός Τύπος Πρώτο μέλος Παρατηρήσεις Αλκυλαλογονίδια CnH2n+1Χ (n≥1) ή RΧ CH3Χ Χ = φθόριο (F), χλώριο (Cl), βρόμιο (Br), ιώδιο (I) Ακυλαλογονίδια CnH2n+1COΧ (n≥1) ή RCOΧ CH3COΧ

4 Ομόλογες σειρές ενώσεων που περιέχουν άζωτο (Ν) Οι ενώσεις αυτού του πίνακα περιέχουν δεσμούς C-Ν ή C=N ή C≡N, έχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα και είναι κορεσμένες. Μπορεί να περιέχουν και δεσμό C=O. Στα αζίδια, στα νιτρίλια, και στις νιτροζοενώσεις, το R μπορεί να είναι και κυκλική ομάδα. Ομόλογη σειρά Γενικός Τύπος Πρώτο μέλος Παρατηρήσεις Νιτρίλια CnH2n+1CΝ (n≥1) ή RCΝ CH3CN Νιτρώδεις εστέρες CnH2n+1ΟΝΟ (n≥1) ή RΟΝΟ CH3OΝΟ Προέρχονται από τις αλκοόλες. Ισομερείς με τις νιτροπαραφίνες Νιτροπαραφίνες CnH2n+1ΝΟ2 (n≥1) ή RΝΟ2 CH3ΝΟ2 Ισομερείς με τους νιτρώδεις εστέρες Νιτρικοί εστέρες CnH2n+1ΟΝΟ2 (n≥1) ή RΟΝΟ2 CH3OΝΟ2 Προέρχονται από τις αλκοόλες. Νιτροζοενώσεις CnH2n+1NO (n≥1) ή RNO CH3NO Αζίδια CnH2n+1N3 (n≥1) ή RN3 CH3N3 Αμίδια CnH2n+1CONH2 (n≥1) ή RCOΝH2 CH3CONH2 Αμίνες 1oταγείς : CnH2n+1NH2 (n≥1) ή RNH2 CH3NH2 Έχουν κοινό ΓΜΤ : CnH2n+3N με n≥1 ή 2 ή 3 ή 4 για 1ο, 2ο, 3ο, 4οενώσεις αντίστοιχα. Είναι ισομερή μεταξύ τους 2οταγείς : (CnH2n+1)2NH (n≥1) ή R2NH CH3NHCH3 3οταγείς : (CnH2n+1)3N (n≥1) ή R3N (CH3)3N 4oταγείς ενώσεις του αμμωνίου: (CnH2n+1)4N+ ή R4N+ (CΗ3)4Ν+

5 Ομόλογες σειρές ενώσεων που περιέχουν θείο (S) Οι ενώσεις αυτού του πίνακα περιέχουν δεσμούς C-S ή C=S, έχουν μόνο μια χαρακτηριστική ομάδα και είναι κορεσμένες. Μπορεί να περιέχουν και δεσμό C=O. Ομόλογη σειρά Γενικός Τύπος Πρώτο μέλος Παρατηρήσεις Όξινοι θειικοί εστέρες CnH2n+1ΟSΟ3H (n≥1) ή RΟSΟ3H CH3OSΟ3H Προέρχονται από τις αλκοόλες. Θειαιθέρες CnH2n+1SCmH2m+1 (n,m≥1) ή RSR' CH3SCH3 Θειόλες CnH2n+1SH (n≥1) ή RSH CH3SH Σουλφονικά οξέα CnH2n+1SO3H (n≥1) ή RSO3H CH3SO3H

6 Ομόλογες σειρές οξέων με μια ή δύο διαφορετικές χαρακτηριστικές ομάδες
Ομόλογες σειρές οξέων με μια ή δύο διαφορετικές χαρακτηριστικές ομάδες  Ομόλογη σειρά Γενικός Τύπος Πρώτο μέλος Παρατηρήσεις Ακόρεστα μονοκαρβονικά οξέα CnH2n-1COOH (n≥1) CH2=CH-COOH Περιέχουν 1 διπλό δεσμό Κορεσμένα δικαρβονικά οξέα CnH2n(COOH)2(n≥0) HOOC-COOH Κορεσμένα μονοϋδροξυ-μονοκαρβονικά οξέα CnH2nΟΗCOOH (n≥1) OH-CH2-COOH Κορεσμένα διυδροξυ-δικαρβονικά οξέα CnH2n-2(ΟΗ)2(COOH)2 (n≥1) C(ΟΗ)2(COOH)2 Κορεσμένα μονοϋδροξυ-τρικαρβονικά οξέα CnH2n-2(ΟΗ)(COOH)3 (n≥1) C(ΟΗ)(COOH)3 Κορεσμένα μονοαμινο-μονοκαρβονικά οξέα CnH2n(ΝΗ2)(COOH)2 (n≥1) CΗ(ΝΗ2)CΟΟΗ Κορεσμένα μονοαμινο-δικαρβονικά οξέα CnH2n-1(ΝΗ2)(COOH) (n≥1) CΗ(ΝΗ2)(CΟΟΗ)2 Κορεσμένα διαμινο-μονοκαρβονικά οξέα CnH2n-1(ΝΗ2)2COOH (n≥1) CΗ(ΝΗ2)2(CΟΟΗ)

7 Ομόλογες σειρές κυκλικών μη αρωματικών υδρογονανθράκων Οι κυκλικές ενώσεις του πίνακα αυτού περιέχουν μόνο C και H και μπορεί να είναι κορεσμένες ή ακόρεστες. Ομόλογη σειρά Γενικός Τύπος Πρώτο μέλος Παρατηρήσεις Κυκλοαλκάνια CnH2n (n≥3) Ισομερή με τα αλκένια Kυκλοαλκένια CnH2n-2 (n≥4) Ισομερή με τα αλκίνια και τα αλκαδιένια

8 Ομόλογες σειρές αρωματικών ενώσεων (1)
Ομόλογη σειρά Γενικός Τύπος Πρώτο μέλος Αρωματικοί υδρογονάνθρακες Ομόλογα βενζολίου : CnH2n-6 (n≥6) Ομόλογα ναφθαλινίου : CnH2n-12 (n≥10) Ομόλογα ανθρακενίου : CnH2n-18 (n≥14) Αρωματικά αλογονοπαράγωγα CnH2n-6-mXm (n≥6,m≥1) X=F,Cl,Br,I Φαινόλες  ή αρωματικές αλκοόλες CnH2n-6-m(OH)m (n≥6,m≥1)

9 Ομόλογες σειρές αρωματικών ενώσεων (2)
Αρωματικά καρβονικά οξέα CnH2n-6-m(COOH)m (n≥6,m≥1) Αρωματικές αλδεΰδες CnH2n-6-m(CHΟ)m (n≥6,m≥1) Αρωματικές νιτροενώσεις CnH2n-6-m(ΝΟ2)m (n≥6,m≥1) Αρωματικές αμίνες CnH2n-6-m(ΝΗ2)m (n≥6,m≥1) Αρωματικά σουλφοξέα CnH2n-6-m(SO3H)m (n≥6,m≥1)


Κατέβασμα ppt "Ομόλογες σειρές άκυκλων υδρογονανθράκων  Οι ενώσεις του πίνακα αυτού περιέχουν μόνο C και H και μπορεί να είναι κορεσμένες ή ακόρεστες. Ομόλογη σειρά Γενικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google