Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ο αλκοόλες σχηματίζουν αλδεϋδες ή καρβοξυλικά οξέα 2 ο αλκοόλες σχηματίζουν κετόνες 3 ο αλκοόλες δεν αντιδρούν Οξείδωση αλκοολών Οξείδωση αλκοολών προς.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ο αλκοόλες σχηματίζουν αλδεϋδες ή καρβοξυλικά οξέα 2 ο αλκοόλες σχηματίζουν κετόνες 3 ο αλκοόλες δεν αντιδρούν Οξείδωση αλκοολών Οξείδωση αλκοολών προς."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1 ο αλκοόλες σχηματίζουν αλδεϋδες ή καρβοξυλικά οξέα 2 ο αλκοόλες σχηματίζουν κετόνες 3 ο αλκοόλες δεν αντιδρούν Οξείδωση αλκοολών Οξείδωση αλκοολών προς καρβονυλικές ενώσεις (διαδικασία αντίστροφη αναγωγής των καρβονυλικών ενώσεων προς αλκοόλες)

3 8. Οξείδωση πρωτοταγών αλκοόλων σε αλδευδες Αποσπάται 1άτομο-H από το υδροξύλειο Και 1 άτομο-Η από το αλκοολικό άτομο C

4 RCH 2 OH Πρωτοταγή αλκοόλη RCH=O αλδεύδη αιθανόλη Αιθανάλη ακεταλδευδη

5 9. Οξείδωση δευτεροταγών αλκοο΄λων σε κετόνες Αποσπάται 1άτομο-H από το υδροξύλειο Και 1 άτομο-Η από το αλκοολικό άτομο C

6 RCH(OH)R’ Δευτεροταγή αλκoόλη RCOR’ κετόνη 2 προπανόλη Προπανόνη ακετόνη

7 Οξείδωση πρωτοταγούς αλκοόλης σε οξύ από όξινο διάλυμα KMnO 4 28Δ) 5 CH 3  CH 2 OH + 4KMnO 4 + 6H 2 SO 4  5 CH 3  CΟOH + 4MnSO 4 + 2K 2 SO 4 + 11H 2 O Οξείδωση δευτεροταγούς αλκοόλης σε κετόνη από διάλυμα KMnO4 : 29Α) 5 CH 3 CH(OH)-CH 3 + 2KMnO 4 + 3Η 2 SO 4  5 CH 3 COCH 3 + 2MnSO 4 + K 2 SO 4 +8H 2 O

8 Οξείδωση πρωτοταγούς αλκοόλης σε αλδεΰδη από όξινο διάλυμα K 2 Cr 2 O 7 28Δ) 3CH 3  CH 2 OH + K 2 Cr 2 O 7 + 4Η 2 SO 4  3CH 3  COOH + Cr 2 (SO 4 ) 3 + K 2 SO 4 +7H 2 O Οξείδωση δευτεροταγούς αλκοόλης σε κετόνη από διάλυμα K2Cr2O7 : 29Δ) 3CH 3 CH(OH)CH 3 +K 2 Cr 2 O 7 + 4Η 2 SO 4  3 CH 3 COCH 3 +Cr 2 (SO 4 ) 3 +K 2 SO 4 +7H 2 O

9 Οξείδωση μεθανικού ή μυρμηκικού οξέος σε CO2 (μόνο αυτό οξειδώνεται από όλα τα μονοκαρβοξυλικά ) 5ΗCΟOH + 2 KMnO4 + 3Η 2 SO 4  5CO 2 + 2MnSO4 + K 2 SΟ 4 + 8 H 2 O

10 Οξείδωση αιθανοδιϊκού ή οξαλικού οξέος σε CO2 : (μόνο αυτό οξειδώνεται από όλα τα δικαρβοξυλικά ) 5(COOΗ) 2 + 2ΚΜnO 4 + 3Η 2 SO 4  10CO 2 + 2ΜnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O Οξείδωση αιθανοδιϊκού ή οξαλικού νατρίου σε CO2 : (μόνο αυτό οξειδώνεται από όλα τα δικαρβοξυλικά αλατα) 5(COONa) 2 + 2ΚΜnO 4 + 8Η 2 SO 4  10CO 2 + 2ΜnSO 4 + K 2 SO 4 + 8H 2 O +5Na 2 SO 4

11 ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΔΕΫΔΩΝ με αντιδραστήριο Tollens C v H2 v  1 CH = O  2AgNO 3  3NH 3  H 2 O  C v H2 v  1 COONH 4  2Ag  + 2NH 4 NO 3 CH 3 -CH 2 -CH=O  2AgNO 3  3NH 3  H 2 O  CH 3- CH 2- COONH 4  2Ag  + 2NH 4 NO 3

12 Οξείδωση αλδεϋδών σε οξέα με φελίγγειο υγρό C v H 2v  1 CH=O  2CuSO 4  5NαOH  C v H 2v  1 COONα  Cu 2 O  2Nα 2 SO 4 +3H 2 O CH 3 -CH=O  2CuSO 4  5NαOH  CH 3  COONα  Cu 2 O   2Nα 2 SO 4 +3H 2 O CH 3 -CH 2  CH=O  2CuSO 4  5NαOH  CH 3 CH 2 COONα  Cu 2 O  2Nα 2 SO 4 +3H 2 O

13 Αντιδράσεις αναγωγής οργανικών ενώσεων Οι αντιδράσεις προσθήκης υδρογόνου στα αλκένια  αλκίνια, στις αλδεΰδες  κετόνες είναι αντιδράσεις αναγωγής.(ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ ΣΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ) CH 3 -C  Ν  2H 2  CH 3- CH 2 -ΝH 2 αιθανονιτρίλιο αιθυλαμίνη

14 Αλογονοφορμική αντίδραση C v H 2v+1- CH-CH3 v  1 | OH μεθυλοδευτεροταγείς αλκοόλες Για v = 0 αιθανόλη CH 3 CH 2 OHη μόνη πρωτοταγής αλκοόλη+αλκαλικό διάλυμα ΝαΟΗ ή ΚΟΗ+Cl 2 ή Br 2 ή Ι 2  αλογονοφόρμιο CHX 3 χλωροφόρμιο CHCl 3 ή βρωμοφόρμιο CHBr 3 ή ιωδοφόρμιο CHI 3 (κίτρινο στερεό)

15 Σταδια αλογονοφορμικής αντίδρασης ΟΞΕΙΔΩΣΗ CH 3 -CH(ΟΗ) CH 3 +Cl 2  CH 3 -CΟ-CH 3 + 2HCl ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CH3-CΟ-CH3 +3Cl2  CH3 CΟ-CCl3 + 3HCl ΔΙΑΣΠΑΣΗ C  C CH3-CΟ-CCl 3 +ΝαΟΗ  CH3-CΟΟΝα +CHCl 3 χλωροφόρμιο ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ 5ΗCl + 5ΝαΟΗ  5ΝαCl + 5H 2 O ΣΥΝΟΛΙΚΑ : CH 3 -CH(ΟΗ)-CH 3 + 4Cl 2 + 6ΝαΟΗ  CH 3 COOΝα + CHCl 3 + 5ΝαCl + 5H 2 O

16 C v H 2v  1 -CH(OH)-CH 3 + 4Cl 2 + 6ΝαΟΗ  C v H 2v  1 COOΝα + CHCl 3 + 5ΝαCl + 5H 2 O CH 3 CH 2 ΟΗ + 4Cl 2 + 6ΝαΟΗ  ΗCOOΝα + CHCl 3 + 5ΝαCl + 5H 2 O CH 3 CH(OH)-CH 3 + 4Br 2 + 6ΝαΟΗ  CH 3 COOΝα+ CHBr 3 + 5ΝαBr + 5H2O CH 3 CH 2 CH(OH)-CH 3 + 4I 2 + 6ΝαΟΗ  CH 3 CH 2 COOΝα + CHI 3 + 5ΝαI + 5H 2 O

17 Αλογονοφορμική Παράδειγμα για τις αλδεΰδες  κετόνες C v H 2v+1 -CΟ-CH3 v  1 μεθυλοκετόνες Για v = 0 ακεταλδεϋδη CH 3 CH=Ο η μόνη αλδεϋδη

18 Σταδια αλογονοφορμικής σε κετόνες αλδεύδες ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ CH 3 -CΟ-CH 3 +3Cl2  CH3 CΟ-CCl3 + 3HCl ΔΙΑΣΠΑΣΗ C  C CH3-CΟ-CCl 3 +ΝαΟΗ  CH3-CΟΟΝα +CHCl 3 χλωροφόρμιο ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ 3ΗCl + 3ΝαΟΗ  3ΝαCl + 3H 2 O ΣΥΝΟΛΙΚΑ : CH 3 -CΟ-CH 3 +3Cl 2 +4ΝαΟΗ  CH 3 COOΝα + CHCl 3 + 3ΝαCl + 5H 2 O

19 C v H 2v  1 -CO-CH 3 + 3Cl 2 + 4ΝαΟΗ  C v H 2v  1 COOΝα + CHCl 3 + 3ΝαCl + 3H 2 O CH 3 CH=Ο + 3Cl 2 + 4ΝαΟΗ  ΗCOOΝα + CHCl 3 + 3ΝαCl + 3H 2 O CH 3 CO-CH 3 + 3Br 2 + 4ΝαΟΗ  CH 3 COOΝα+ CHBr 3 + 3ΝαBr + 3H2O CH 3 CH 2 CO-CH 3 + 3I 2 + 4ΝαΟΗ  CH 3 CH 2 COOΝα + CHI 3 + 3ΝαI + 3H 2 O


Κατέβασμα ppt "1 ο αλκοόλες σχηματίζουν αλδεϋδες ή καρβοξυλικά οξέα 2 ο αλκοόλες σχηματίζουν κετόνες 3 ο αλκοόλες δεν αντιδρούν Οξείδωση αλκοολών Οξείδωση αλκοολών προς."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google