Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Παρουσίαση πρότασης διδακτορικής διατριβής: «Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας» Υποψήφιος Διδάκτορας: Χρήστος Σ. Τσανός Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος

2 2 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) Περιγραφή θέματος Στόχοι της διατριβής Βιβλιογραφική ανασκόπηση Μεθοδολογική προσέγγιση Χρονοδιάγραμμα Εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 3 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) Ορισμός της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας: «Η ευθυγράμμιση και ο συντονισμός των επιχειρήσεων (upstream και downstream) που συνιστούν μία εφοδιαστική αλυσίδα (supply chain) με στόχο την παραγωγή και παράδοση ανώτερης ποιότητας στον τελικό καταναλωτή με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για την εφοδιαστική αλυσίδα συνολικά.» (A. Harrison, R. van Hoek, “Logistics Management and Strategy”, Prentice Hall, 2002) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ (1)

4 4 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) Παγκοσμιοποίηση αγορών → ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρήσεων → μείωση κόστους λειτουργίας και βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης μέσω εφαρμογής στρατηγικών εξορθολογισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πολυπλοκότητα στην ολοκλήρωση των δομικών στοιχείων της εφοδιαστικής αλυσίδας → αντικρουόμενοι στόχοι και συμφέροντα → αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πολιτικές μεταβολές & μεταβολές στη λειτουργία του εμπορίου → εξάπλωση και επιμήκυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ (2)

5 5 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ (3) Εξέλιξη της έννοιας της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας: Φυσική διανομήανάμεσα σε μία επιχείρηση και τους προϊόντωνπελάτες της Logisticsολοκλήρωση των εισερχόμενων και εξερχόμενων ροών Διοίκηση Εφοδιαστικής διαχείριση των ροών προϊόντων και Αλυσίδαςπληροφορίας κατά μήκος και πέραν των λειτουργικών και οργανωτικών ορίων μίας επιχείρησης

6 6 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) Διαφαινόμενη τάση: αυξανόμενος βαθμός ολοκλήρωσης μεταξύ των δομικών στοιχείων της εφοδιαστικής αλυσίδας → επιχείρηση, προμηθευτές, πελάτες Ανάγκη εκτίμησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ (4)

7 7 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) 1. Ανάλυση και αναγνώριση των κρίσιμων παραμέτρων επιτυχίας (Critical Success Factors) που προσδιορίζουν την απόδοση μιας ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας. 2. Ανάλυση των σχέσεων και των συμπεριφορών μεταξύ των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. 3. Αναγνώριση των σημείων σύγκρουσης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (1)

8 8 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ (2) 4. Ανάπτυξη δεικτών μέτρησης της επίδρασής τους στη συνολική απόδοση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 5. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου μεθοδολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση της λειτουργικής απόδοσης των διαδικασιών ολοκληρωμένης εφοδιαστικής αλυσίδας, που θα: -Ενσωματώνει τις κρίσιμες παραμέτρους επιτυχίας -Πραγματοποιεί ανάλυση ευαισθησίας 6. Πιστοποίηση της προταθείσας προσέγγισης μέσω της εφαρμογής της σε κατάλληλα περιβάλλοντα.

9 9 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) αποδοτικότητα Αξιολόγηση απόδοσης αποτελεσματικότητα Τα συστήματα μέτρησης της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούν να περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες δεικτών (Beamon, 1998) - Ποιοτικοί δείκτες: δεν μπορούν να μετρηθούν αποκλειστικά με ποσοτικά κριτήρια, όπως ικανοποίηση πελατών, ροή πληροφοριών και υλικών, αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και απόδοση προμηθευτών. - Ποσοτικοί δείκτες: κυρίως χρηματοοικονομικοί, βασισμένοι στη μέτρηση στοιχείων κόστους και κέρδους ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (1)

10 10 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) Συγκριτική (comparative) ή απόλυτη (absolute) αξιολόγηση Περιγραφική (descriptive) ή prescriptive αξιολόγηση Τεχνικές μέτρησης απόδοσης εφοδιαστικής αλυσίδας: - Data Envelopment Analysis [Ross and Droge, 2002] - Benchmarking [Bagchi, 1997, Ross and Droge, 2002] - Balanced Scorecard [Lohman, 2003] - Supply-Chain Operations Reference (SCOR) model [Stewart, 1997] - Process Quality Model (PQM) [Beamon and Ware, 1998] ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (2)

11 11 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (3) Κατηγοριοποίηση δεικτών απόδοσης διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας

12 12 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (4) Τα περισσότερα υποδείγματα ασχολούνται με τη μέτρηση της αποδοτικότητας μεμονωμένων λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. μεταφορές, διαχείριση αποθεμάτων). SCOR Model: το πρώτο υπόδειγμα για τη μέτρηση της αποδοτικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας μίας επιχείρησης. Εστιάζει στην μέτρηση της αποδοτικότητας από την πλευρά της επιχείρησης που το εφαρμόζει.

13 13 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ (5) Process Quality Model: προτείνει μία προσέγγιση για τη μέτρηση, τη βελτίωση και τον έλεγχο της ποιότητας των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας που βασίζεται στην εφαρμογή αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management). Διαφαινόμενη τάση: έλλειψη ενός υποδείγματος που να μετρά την απόδοση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας, θεωρώντας αυτή ως έναν αυτόνομο οργανισμό που αποτελείται από πολυάριθμους συμμετέχοντες (stakeholders), με αντικρουόμενα συμφέροντα και επιδιώξεις.

14 14 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μεθοδολογικά βήματα: 1.Βιβλιογραφική ανασκόπηση 2.Αναγνώριση κρίσιμων παραμέτρων επιτυχίας και σημείων σύγκρουσης στην εφοδιαστική αλυσίδα 3.Επιλογή μεθόδου μέτρησης απόδοσης και ποσοτικοποίηση των προαναφερθέντων παραγόντων 4.Ανάπτυξη γενικού υποδείγματος εφοδιαστικής αλυσίδας 5.Εφαρμογή του υποδείγματος σε πραγματικά βιομηχανικά δεδομένα

15 15 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16 16 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


Κατέβασμα ppt "1 ©2003 TRANSLOG ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS TRANSPORTATION SYSTEMS AND LOGISTICS LABORATORY (TRANSLOG) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google