Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Διοίκηση Αλλαγών σε έργα υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Change Management in Information System Projects) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Διοίκηση Αλλαγών σε έργα υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Change Management in Information System Projects) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Διοίκηση Αλλαγών σε έργα υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Change Management in Information System Projects) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Κίτσιου Σπύρος, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής skitsios@uom.gr

2 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Τι σημαίνουν οι όροι: Αλλαγή και Διαχείριση Αλλαγής; Αλλαγή ονομάζεται οποιαδήποτε μετατροπή μιας υπάρχουσας κατάστασης. (π.χ. Μετατροπή του τρόπου εργασίας, μετατροπή διεξαγωγής διαδικασιών, αλλαγή στρατηγικών στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης κτλ.) Διαχείριση αλλαγής ονομάζεται κάθε στρατηγική ενέργεια ή δραστηριότητα που έχει σαν στόχο την αξιοποίηση αποδοτικών και επιβοηθητικών μεθόδων που συντελούν στην ομαλή και αποτελεσματική μετάβαση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού από μια υπάρχουσα σε μια νέα επιθυμητή κατάσταση.

3 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Ενώ η Στρατηγική Διοίκηση αναφέρεται στη δυναμική και συνεχή δραστηριότητα λήψης στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τους στόχους σκοπούς και ενέργειες μιας επιχείρησης για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η Διοίκηση Αλλαγής, υποσύνολο της Στρατηγικής Διοίκησης, έχει ως κύριο σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών αυτών που προκύπτουν από την επιχειρησιακή στρατηγική με τέτοιο τρόπο ώστε η αλλαγή να γίνει ανώδυνα και αποτελεσματικά με όσο το δυνατόν λιγότερες καταστροφικές παρενέργειες για την επιχείρηση ως προς την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος Διασύνδεση «Στρατηγικής Διοίκησης και Διοίκησης Αλλαγής»

4 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Στρατηγικές Αλλαγές – είναι οι αλλαγές οι οποίες αναφέρονται στην στρατηγική κατεύθυνση μιας επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο ανταγωνίζεται στον κλάδο (π.χ. συγχωνεύσεις, ανάπτυξη και εστίαση νέων υπηρεσιών κ προϊόντων, αγορές, κτλ.) Λειτουργικές Αλλαγές – επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες (Αυτοματισμός, Συστήματα συναλλαγών, κτλ.) Αλλαγές Επιχειρησιακής Κουλτούρας – επηρεάζουν την βασική οργανωτική φιλοσοφία και κουλτούρα μιας επιχείρησης καθώς και τον τρόπο και ποιότητα εργασίας (π.χ. Εγκατάσταση συστημάτων και μηχανισμών CQI – Continuous Quality Improvement – Συνεχής Βελτίωση Ποιότητας) Πολιτικές Αλλαγές - περιλαμβάνουν όλες τις τυχόν νομοθετικές και κυβερνητικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα την επιχείρηση καθώς επίσης και αλλαγές διοίκησης και συμβουλίων της επιχείρησης. Είδη Επιχειρησιακών Αλλαγών

5 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 ΚριτήριαΚατηγορίες Αλλαγών Σημαντικότητα Ριζική (γενική περίκαμψη του εργασιακού πλαισίου, δραματική αλλαγή) vs Συγκλίνων (Δευτερεύων αλλαγές, Βελτιώσεις) Κλίμακα/Ρυθμός Επαναστατική (Σφοδρή, ακραία, ταχύς ρυθμός ) vs Εξελικτική (Αυξητική, συνέχεια) Φύση Αλλαγής Σχεδιασμένη vs Αναδυόμενη Διαδικασία Επίσημη vs Ανεπίσημη Κατηγοριοποίηση Αλλαγών * Σημαντικό: Ακόμα και σε μια πολύ καλά προσχεδιασμένη αλλαγή υπάρχουν πάντοτε αναδυόμενες αντιδράσεις και προκλήσεις στις οποίες η Διοίκηση οφείλει να αντιδράσει αποτελεσματικά

6 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Στρατηγική Διάγνωση Ανάγκης για Αλλαγή

7 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 70% Αποτυχία σε τεχνολογικές υλοποιήσεις ΠΣ/ΠΤ 60 – 67% Αποτυχία σε υλοποιήσεις προγραμμάτων –TQM/CQI (Total Quality Management – Διοίκηση Ολικής Ποιότητας /Continuous Quality Improvement – Συνεχής Βελτίωση Ποιότητας) –BPR (Business Process Reengineering – Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών) Προβλήματα Υλοποιήσεως Αλλαγών σε Επιχειρήσεις

8 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα έργα είναι πάντοτε μεγαλύτερα απ’ ό,τι εμφανίζονται!!!

9 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Ο χαρακτηρισμός Αποτυχία είναι σαφώς ένας γενικός χαρακτηρισμός Ειδικότερα αρκετές υλοποιήσεις δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ολοσχερείς αποτυχίες αφού ως ένα σημείο οι νέες αλλαγές και υλοποιήσεις έχουν αποπερατωθεί και εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα επίπεδα λειτουργικότητας, απόδοσης και ικανοποίησης των χρηστών Προσδιορισμός «Αποτυχίας Αλλαγών»

10 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Μια υλοποίηση η οποία ικανοποιεί και είναι συνεπής έναντι των προϋποθέσεων και των προκαθορισμένων προτύπων του προγράμματος αλλαγής με βάση: – Τα χρονοδιαγράμματα – Τον προϋπολογισμό και – Τα τεχνικά χαρακτηριστικά Μια υλοποίηση αλλαγών κρίνεται πλήρως επιτυχής όταν ικανοποιεί τα προκαθορισμένα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των χρηστών τουλάχιστον σε βαθμό 90% έναντι των αρχικών απαιτήσεων (χρησιμοποιώντας την ερευνητική στατιστική μέθοδο της «τυχαίας» προσπέλασης) …Παρόλα αυτά… Επιτυχής Υλοποίηση Αλλαγών Θεωρείται…

11 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Τεχνολογικές Αδυναμίες Παλαιότερα Συστήματα Πολυ π λοκότητα νέων συστημάτων και δυσκολία εναρμόνισης τους με τις ε π ιχειρηματικές διαδικασίες Ανε π αρκής Δοκιμασίες (Testing) π ριν την εγκατάστασή τους Υ π ερβάσεις χρονοδιαγραμμάτων και υ π έρβαση π ροϋ π ολογισμού Μέγεθος Έργου Τεχνική Εμ π ειρία Ασθενής διοικητική ικανότητα Έλλειψη Γνώσης Α π οτυχία δοκιμασίας ε π ιδόσεων υ π αρχόντων μεθόδων κ τεχνασμάτων “ Ψευδής ’’ υ π οσχέσεις για ε π ιτυχή λήψη αρχικής ε π ιδοκιμασίας Α π οτυχία α π όκτησης δέσμευσης και ενεργητικής συμμετοχής στην π ροσ π άθεια αλλαγής Α π οτυχία α π οτελεσματικής π ροετοιμασίας του π ροσω π ικού για την α π οδοχή του νέου ΠΣ Διοικητικές Αδυναμίες Ασαφής ή ελλι π ής π ροκαθορισμός οράματος αλλαγής Ανε π άρκεια π όρων Εχθρική ε π ιχειρησιακή κουλτούρα ως π ρος την εγκατάσταση ΠΣ / ΠΤ Αντίσταση π ρος τις νέες αλλαγές Αβεβαιότητα - Αστάθεια Διαμάχες κ Αμφισβήτηση Αδυναμίες Ανθρω π ίνων Πόρων κ Οργανωτικές Κύριοι Λόγοι Αποτυχίας Επιχειρησιακών Αλλαγών σε Τεχνολογικές Υλοποιήσεις Η Ε π ιτυχής Διοίκηση Αλλαγών Προϋ π οθέτει συνδυασμό γνώσεων και των 3 κατηγοριών

12 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Έλλειψη Γνώσης σε Θέματα Διοίκησης Αλλαγών «Ο Φαύλος Κύκλος»

13 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Η Επίδραση της Μη-Ευθυγράμμισης σε Υλοποιήσεις ΠΣ/ΠΤ

14 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Σωστό η Λάθος; Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν εκ φύσεως με αντίσταση οποιαδήποτε νέα επαγγελματική αλλαγή Οι άνθρωποι πλήττουν με την ρουτίνα και συνεχώς αναζητούν νέες επαγγελματικές εμπειρίες Ποια είναι η γενικότερη ανταπόκριση ως προς την Αλλαγή;

15 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Πλέγμα Ανταπόκρισης προς την Αλλαγή

16 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Η πρώτη κύρια ανθρώπινη ανταπόκριση τις περισσότερες φορές σε μια σημαντική και απρόοπτη αλλαγή είναι ο αιφνιδιασμός και το σοκ – μια γενικότερη άρνηση της αναγκαιότητας για την αλλαγή – ως μέσο ατομικής επαγγελματικής προστασίας και άμυνας ως προς το ενδεχόμενο δυνητικών ανατροπών. Γενικές αντιδράσεις συμπεριλαμβάνουν – Απάρνηση ‘‘Δεν μπορεί να συμβεί’’ – Αδιαφορία ‘‘Δεν με ενδιαφέρει’’ – Ελαχιστοποίηση ‘‘Φαντάζομαι πως οι αλλαγές δεν θα είναι μεγάλης ισχύος’’ Η άρνηση είναι δυνατόν να συνεχιστεί σε ατομικό επίπεδο όμως αργά η γρήγορα η προσωπική ενεργητική ανταπόκριση των άμεσα επηρεαζόμενων από την αλλαγή είναι αναπόφευκτη Πλέγμα Ανταπόκρισης - Άρνηση

17 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Πλέγμα Ανταπόκρισης - Αντίσταση Αντίσταση ως προς την αλλαγή; Αντίσταση σε αυτούς που επιφέρουν την αλλαγή; Ένταση Αντίστασης Τρόποι Αντίστασης –Κατακρίσεις – Διαμαρτυρίες –Σαμποτάζ του όλου έργου κ αρνητική συμμετοχή –Κλίκες, αρνητικά σχόλια και μείωση απόδοσης –Μη συμμετοχή στη διαδικασία αλλαγής

18 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Κοινή Αποδοχή «ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΥΧΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΑΓΗ»

19 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Ασφάλεια – όταν το έμψυχο δυναμικό μιας επιχείρησης νιώθει πως πλέον χάνει την επαγγελματική του δύναμη και υπόσταση ή έλεγχο των επαγγελματικών του αρμοδιοτήτων λόγω των νέων αλλαγών Ικανότητα – όταν οι απαιτούμενες ικανότητες και αναγκαίες προϋποθέσεις για την υιοθέτηση των νέων αλλαγών είναι παραπάνω σε σχέση με τις υπάρχουσες ατομικές δυνατότητες και ικανότητες του προσωπικού υπάρχει ο φόβος για την αποτυχία ως προς τους νέους ρόλους. Δυσκολία αποδοχής του ‘‘Δεν γνωρίζω πως γίνεται’’, φόβος μείωσης της επαγγελματικής υπόστασης λόγω έλλειψης ικανοτήτων Επαγγελματικές Σχέσεις – η απώλεια επαγγελματικών σχέσεων λόγω αλλαγής ομάδων, σχέσεων με τους πελάτες, κτλ. Αίσθηση Κατεύθυνσης – συχνά μια αλλαγή μπορεί να προκαλέσει λανθασμένες αντιλήψεις στο προσωπικό μιας επιχείρησης όταν ο στόχος και ο σκοπός της αλλαγής δεν είναι ξεκάθαρα διατυπωμένος. Με αποτέλεσμα το προσωπικό να έχει μια λανθασμένη αντίληψη του όλου project αλλαγής. Κατηγορίες Απωλειών που Οδηγούν στην Αντίσταση Κατά της Αλλαγής

20 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Πλέγμα Ανταπόκρισης – Εξερεύνηση Ενδιαφέρον Ανταπόκριση Παρακίνηση Αισιοδοξία

21 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Συνήθως μετά το στάδιο της εξερεύνησης και της σωστής πληροφόρησης ως προς το σκοπό και το περιεχόμενο της αλλαγής, ακολουθεί το στάδιο της συμμετοχής ως μια αντίδραση κοινής επαγγελματικής αποδοχής. Ενεργητική Συμμετοχή Παθητική Συμμετοχή Πλέγμα Ανταπόκρισης – Συμμετοχή

22 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Διοίκηση της Καμπύλης Αλλαγής

23 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Δεν κατανοώ τις αλλαγές αλλά έχω αυτοπεποίθηση ως προς τον υπάρχον τρόπο εργασίας Έχω πληροφορίες για την αλλαγή αλλά αμφιβολίες ως προς την αναγκαιότητά της Έχω αρκετές πληροφορίες για την αλλαγή αλλά ακόμη κάποιες αμφιβολίες και σκεπτικισμούς Έχω πλήρη πληροφόρηση κ πεποίθηση για την αναγκαιότητα της προτεινόμενης αλλαγής Διοίκηση Αλλαγής και η Σημαντικότητα της Πληροφόρησης κ Επικοινωνίας

24 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Στόχος της Διοίκησης Τεχνολογικής Αλλαγής Αποτελεσματική διαχείριση και μείωση του χάσματος μεταξύ Τεχνολογίας Πληροφορικής (ICT) Ανθρώπινου παράγοντα στις Επιχειρήσεις

25 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Διευθυντικά Στελέχη τις Επιχείρησης – τα άτομα τα οποία διοικούν και παίρνουν τις αποφάσεις κατεύθυνσης της επιχείρησης Διοικητικά Στελέχη Τμημάτων – Προϊστάμενοι Τμημάτων Επιχείρησης – υπεύθυνοι managers του κάθε τμήματος ή τις κάθε ομάδας μέσα στην επιχείρηση Διοικητικά Στελέχη Αλλαγής – εξειδικευμένα στελέχη τα οποία διοικούν και καθοδηγούν την εξέλιξη αλλαγής (change agents) Αναλυτές Συστημάτων – εξειδικευμένοι αναλυτές γνώστες των πληροφοριακών συστημάτων και της οργανωτικής δομής της επιχείρησης, ικανοί και έμπειροι ώστε να μπορούν να επιβλέψουν παράγοντες απόδοσης, βελτίωσης και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό ως προς την χρήση των νέων συστημάτων Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων – ομάδα ατόμων υπεύθυνη για την διαχείριση τυχόν προβλημάτων ανθρώπινου προσωπικού της επιχείρησης, καθώς και αναγκών σε ανθρώπινους πόρους που προκύπτουν από τα νέα συστήματα Προσωπικό – εργαζόμενο προσωπικό της επιχείρησης το οποίο επηρεάζεται άμεσα από την αλλαγή Διοικητές / Σύμβουλοι ΠΣ/ΠΤ – μέλη της ομάδας που επιβλέπει την τεχνική υποδομή της επιχείρησης Οικονομικοί Αναλυτές – ομάδα ατόμων που εξειδικεύεται σε θέματα προϋπολογισμού, κόστους, οικονομικού σχεδιασμού και οικονομικών προβλέψεων (ROI). Συμμετέχοντες Ομάδες στην Αλλαγή

26 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Διάχυση Πληροφοριών Συλλογή Πληροφοριών Προγραμματισμός Καθορισμός Ανάλυση Σχεδιασμός Ανάπτυξη Υλοποίηση Αξιολόγηση Διευθυντικά Στελέχη Διοικητικά Στελέχη Τμημάτων Διοικητικά Στελέχη Αλλαγών Αναλυτές ΣυστημάτωνΤμ. Ανθρωπίνων Πόρων Προσωπικό Σύμβουλοι ΠΤ/ΠΣ Οικονομικοί Αναλυτές Ολοκληρωμένο Πλέγμα Τεχνολογικής Αλλαγής Συμμετέχοντες Ομάδες Φάσεις Διαδικασίας Επικοινωνία κ Πληροφόρηση

27 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Φάσεις Διαδικασίας Τεχνολογικής Αλλαγής Προγραμματισμός Πρώτη σύνοψη έργου (στόχοι, ορόσημα, κτλ) Σύνταξη ομάδων κ βασικών στελεχών Προγραμματισμός κ συντονισμός συναντήσεων Απόδοση ρόλων κ υπευθυνοτήτων Μελέτη προϋπολογισμού κ κόστος έργου Μελέτη αναγκών εκπαίδευσης προσωπικού Χρονοδιαγράμματα

28 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Φάσεις Διαδικασίας Τεχνολογικής Αλλαγής Προγραμματισμός Καθορισμός Επίσημος καθορισμός στόχου και κριτήρια επιτυχίας Εγκαθίδρυση χρονοδιαγραμμάτων Εφοδιασμός υπαρχόντων δεδομένων, πόρων, ικανοτήτων κ μετρήσεις τεχνολογικού χαρακτήρα στην ομάδα ΠΣ/ΠΤ για ανάλυση Επιλογή χρήσιμων ΙΤ αναλυτικών εργαλείων για αποτελεσματική εκτίμηση Αναγνώριση του χάσματος ανάμεσα στην πάγια και επιθυμητή κατάσταση Συνάντηση με τα άμεσα επηρεαζόμενα τμήματα για συλλογή πληροφοριών και διάχυση πληροφοριών

29 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Φάσεις Διαδικασίας Τεχνολογικής Αλλαγής Προγραμματισμός Καθορισμός Ανάλυση Έγκριση εκτιμώμενου προϋπολογισμού έργου Έγγραφη αναφορά αποτελεσμάτων ανάλυσης κι εν συνεχεία αποδοχή αναλογίας κόστους και οφέλους Συνεντεύξεις, ανασκοπήσεις και αποτίμηση της κατάστασης Ολοκλήρωση της τεχνολογικής ανάλυσης (προαπαιτήσεις, τεχνικά χαρακτηριστικά, απαιτήσεις χρηστών, κτλ.) Προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης αποτελεσματικότητας αλλαγής

30 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Φάσεις Διαδικασίας Τεχνολογικής Αλλαγής Σχεδιασμός Συντονισμός φάσεων και δραστηριοτήτων σχεδιασμού Ολοκλήρωση πλάνου αξιολόγησης αλλαγής Σχεδιασμός ευθυγράμμισης επιχειρηματικών διαδικασιών και συστημάτων Σχεδιασμός συστημάτων Ανάδραση πληροφοριών από τους χρήστες του συστήματος Προγραμματισμός Καθορισμός Ανάλυση

31 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Φάσεις Διαδικασίας Τεχνολογικής Αλλαγής Ανάπτυξη Ανάπτυξη νέων συστημάτων και ενοποίηση αυτών (legacy systems) Ανάπτυξη διαγραμμάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης Πληροφόρηση εξέλιξης έργου προς το προσωπικό Ανάπτυξη έκθεσης αναφοράς τυχόν αναγκών για νέες προσλήψεις που απαιτεί το σύστημα Σχεδιασμός Προγραμματισμός Καθορισμός Ανάλυση

32 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Φάσεις Διαδικασίας Τεχνολογικής Αλλαγής Υλοποίηση Εγκατάσταση πιλοτικών εφαρμογών και συντονισμός Έλεγχος χρονοδιαγραμμάτων κ εγκατάστασης συστημάτων Καθοδήγηση και βοήθεια προσωπικού σε θέματα χρήσης του συστήματος Μηχανισμοί ανάδρασης (feedbacks) αποτελεσματικότητας και ευχρηστίας του συστήματος Ανάπτυξη Σχεδιασμός Προγραμματισμός Καθορισμός Ανάλυση

33 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Φάσεις Διαδικασίας Τεχνολογικής Αλλαγής Προγραμματισμός Καθορισμός Ανάλυση Σχεδιασμός Ανάπτυξη Υλοποίηση Αξιολόγηση Παρακολούθηση προόδου συστήματος Αποτελέσματα αξιολογήσεων Ανάλυση αποτελεσμάτων Παρατηρήσεις Μελέτη ROI Ανάπτυξη προτάσεων για μελλοντικές βελτιώσεις, αναβαθμίσεις και ανάγκες επέκτασης

34 Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Διαχείριση Ρίσκου Διοίκηση Συμμετεχόντων Σχεδιασμός Αλλαγής Αποτελεσματικές Μετρήσεις Διαχείριση Κόστους Ανάπτυξη Σεναρίων, Σχεδιασμός Ευθυγράμμιση ΠΣ/ΠΤ κ Επιχειρηματικής Στρατηγικής Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Εργαλεία Πληροφορικής (Soft) Εκπαιδευτική Υποστήριξη Επικοινωνία, Ενημέρωση (emails, logos, φυλλάδια, κτλ.) Μηχανισμοί Επιβράβευσης Χρονοδιαγράμματα Gantt ΔΡΔ, (E-Rs, Pert, κτλ) Διευθυντικά Στελέχη Ανάπτυξη Ηγεσίας Διοικητικά Στελέχη Αλλαγής Αντιμετώπιση Διαμαχών κ Αντικρούσεων Αναλυτές κ Σύμβουλοι ΠΣ/ΠΤ Επίλυση Τεχνολογικών Προβλημάτων κ Φραγμών Ενθάρρυνση για Δημιουργικότητα Εκπαίδευση Στελεχών Αλλαγής Δημιουργία Αποτελεσματικών Ομάδων Χρήση των best practices Συμμετοχή των άμεσα επηρεα- ζόμενων από την αλλαγή Ώθηση για Αλλαγή Επιχειρησιακή Απόδοση Μάκρο Μίκρο Ενδυναμωτές Αρχές Διοίκησης Ηγεσία «Προσφορά» «Ζήτηση» Κυριότητα Διάσταση Διαδικασίας Τεχνολογικής Αλλαγής


Κατέβασμα ppt "Κίτσιου ΣπύροςΘεσσαλονίκη, 2007 Διοίκηση Αλλαγών σε έργα υλοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (Change Management in Information System Projects) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google