Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πολιτική συνοχής Επένδυση στις περιφέρειες: Η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014-2020 Παρουσίαση από.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πολιτική συνοχής Επένδυση στις περιφέρειες: Η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014-2020 Παρουσίαση από."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πολιτική συνοχής Επένδυση στις περιφέρειες: Η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014-2020 Παρουσίαση από

2 Πολιτική συνοχής Τα βασικά στοιχεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

3 3 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ποικιλόμορφη … Κατά κεφαλή ΑΕγχΠ

4 4 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ποικιλόμορφη … Ανεργία

5 5 Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ποικιλόμορφη … Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

6 6 Γιατί χρειάζεται η ΕΕ μια πολιτική συνοχή; ΑνώτεροΚατώτεροΑναλογία ΑΕγχΠ ανά άτομο (% μέσου όρου ΕΕ-28) Λουξεμβούργο 266% Βουλγαρία 47% 5,7* Ποσοστό απασχόλησης (%, ηλικίες 20-64) Σουηδία 79,8% Ελλάδα 53,2% 1,51,5 * Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η διαφορά είναι μόνο 2,5 και στην Ιαπωνία 2 Η πολιτική συνοχής στοχεύει να μειώσει τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ ώστε να επιτευχθεί μια ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη.

7 7 Η πολιτική συνοχή πηγάζει από τη Συνθήκη της Ρώμης Προοίμιο στη Συνθήκη της Ρώμης (1957): ανάγκη «ενίσχυσης της ενότητας των οικονομιών τους και διασφάλισης της αρμονικής ανάπτυξής τους μέσω της μείωσης των υφισταμένων διαφορών μεταξύ των διαφόρων περιφερειών και της οπισθοδρόμησης των λιγότερο προνομιούχων περιοχών». Άρθρο174 Συνθήκη της Λισαβόνας (2010): «Με το σκοπό να προωθήσει τη συνολική της αρμονική ανάπτυξη, η Ένωση θα αναπτύξει και θα επιδιώξει τις ενέργειες που οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Ιδιαιτέρως, η Ένωση θα στοχεύσει τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και της οπισθοδρόμησης των λιγότερο προνομιούχων περιοχών».

8 8 Τι αποτελεί μια περιοχή; Η Eurostat έχει δημιουργήσει μια ταξινόμηση εδαφικών μονάδων για στατιστικές (NUTS). Η πολιτική συνοχής λαμβάνει υπόψη τις περιοχές NUTS 2 που περιλαμβάνουν από 800.000 έως 3.000.000 κατοίκους. Τρεχόντως υπάρχουν 274 περιοχές NUTS 2 στην ΕΕ.

9 9 Πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014-2020: 1/3 του προϋπολογισμού της ΕΕ Οι αναθεωρήσεις που συμφωνήθηκαν για την περίοδο 2014-2020 έχουν σχεδιαστεί να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της διαθέσιμης χρηματοδότησης της ΕΕ. 1 082 δις € Συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 Άλλες πολιτικές της ΕΕ, γεωργία, έρευνα, εξωτερικές, κλπ. 730,2 δις € 67,5%32,5% 351,8 δις € Χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής Ανάπτυξη

10 10 Η πολιτική συνοχής υλοποιεί τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» Έναρξη το Μάρτιο 2010: Η συνέχιση της ατζέντας της Λισαβόνας (2000 και 2005). Μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη» τα επόμενα 10 χρόνια. Έξυπνη ατζέντα: καινοτομία, εκπαίδευση, ψηφιακή κοινωνία. Βιώσιμη ατζέντα: κλίμα, ενέργεια, και κινητικότητα. Χωρίς περιορισμούς ατζέντα: απασχόληση και δεξιότητες, καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

11 11 351,8 δις EUR ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΠΙΘΑΝΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 500 δις EUR + 3 ταμεία για επένδυση στην ανάπτυξη και σε θέσεις εργασίας ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ 3 ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

12 12 Επένδυση σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ Προσαρμοσμένο στο Όλες οι περιφέρειες της ΕΕ ωφελούνται Επίπεδο επενδύσεων Επίπεδο ανάπτυξης 182 δις € για λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες ΑεγχΠ < 75% του μέσου όρου της ΕΕ-27 27 % του πληθυσμ ού της ΕΕ για περιφέρειες μετάβασης ΑεγχΠ 75-90% του μέσου όρου της ΕΕ-27 12 % του πληθυσμ ού της ΕΕ 35 δις € για πιο αναπτυγμένες περιφέρειες ΑεγχΠ > 90% του μέσου όρου της ΕΕ-27 61 % του πληθυσμ ού της ΕΕ 54 δις €

13 13 Χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής 2014-2020 (351,8 δις EUR) 182,2 δις € 35,4 δις € 54,3 δις € 10,2 δις € 0,4 δις € 3,2 δις € 63,3 δις € 1,6 δις € 1,2 δις € Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Περιφέρειες μετάβασης Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία Αστικές καινοτόμες δράσεις Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (πρόσθετη) Ταμείο συνοχής Ειδική χρηματοδότηση για απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες Τεχνική βοήθεια

14 14 Κατανομές προϋπολογισμού ανά Κράτος Μέλος (2014-2020)

15 15 Η μέθοδος: Προγραμματισμός, Εταιρική σχέση και Κοινή διαχείριση Κοινό στρατηγικό πλαίσιο Συμβάσεις εταιρικής σχέσης Επιχειρησιακά προγράμματα Διαχείριση προγραμμάτων / Επιλογή έργων Παρακολούθηση / Ετήσιες αναφορές

16 16 3 αρχές για την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής Μια διαχειριστική αρχή για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και μια επιτροπή παρακολούθησης για την επίβλεψή του. Ένας φορέας πιστοποίησης για την επαλήθευση της δήλωσης των δαπανών και των αιτήσεων πληρωμών πριν την αποστολή τους στην Επιτροπή. Ένας ελεγκτικός φορέας σε κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα για την επίβλεψη της αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης.

17 Πολιτική συνοχής Η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ ΒΙΝΤΕΟ

18 18 Συνεργασία πέντε Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών & επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) Κοινοί κανόνες για τα ΕΔΕΤ Απλουστευμένες επιλογές δαπανών. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (E-governance). Κανόνες επιλεξιμότητας. Χρηματοοικονομικά εργαλεία. CLLD- Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων. Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης Ταμείο συνοχής Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης Ευρωπαϊκό ταμείο θάλασσας και αλιείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

19 19 Έρευνα και Καινοτομία Καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ Οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων Βιώσιμες μεταφορές Βελτιωμένη δημόσια διοίκηση Βελτιωμένη εκπαίδευση, κατάρτιση Κοινωνική ένταξη Απασχόληση και Κινητικότητα 11 θεματικοί στόχοι 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 11

20 20 Έρευνα και Καινοτομία. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ανταγωνιστικότητα των Μικρών & Μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)-ευρύτερη χρήση των Χρηματοοικονομικών Εργαλείων. Μετάβαση σε μια οικονομία με μειωμένες εκπομπές CO 2 (ενεργειακή απόδοση & ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Επικέντρωση των επενδύσεων σε 4 θεματικές προτεραιότητες (ΕΤΠΑ) 15% 20%12% 50% 60% 80% Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες Περιφέρειες μετάβασης Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 1 2 3 4

21 21 Αποθεματικό επίδοσης Διάθεση χρηματοδότησης 6% το 2019 σε προγράμματα και προτεραιότητες που έχουν πετύχει 85% των οροσήμων τους. Βελτιωμένη επικέντρωση στα αποτελέσματα Δείκτες Αναφορά Παρακολούθηση Αξιολόγηση

22 22 Ενισχυμένος ρόλος των εταίρων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Ευρωπαϊκός κώδικας δεοντολογίας στις εταιρικές σχέσεις Μια κοινή σειρά προτύπων για τη βελτίωση της διαβούλευσης, της συμμετοχής και των διαλόγων με τους εταίρους στα στάδια της σχεδίασης, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων που χρηματοδοτούνται από όλα τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ). Εταίροι: δημόσιες αρχές, εργατικά συνδικάτα, εργοδότες και ΜΚΟ και φορείς υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των διακρίσεων.

23 23 Ανάγκη προϋποθέσεων για μια αποδοτική επένδυση της ΕΕ Θεματικές εκ των προτέρων προϋποθέσεις συνδέονται με τους θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής και εφαρμόζονται σε σχέση με τις επενδύσεις στο συγκεκριμένο θεματικό τομέα: στρατηγικές, κανονιστικές και θεσμικές προϋποθέσεις,διοικητική επιλεξιμότητα. Γενικές εκ των προτέρων προϋποθέσεις συνδέονται με τις οριζόντιες πτυχές της υλοποίησης των προγραμμάτων και εφαρμόζονται σε όλα τα ΕΔΕΤ: πολιτική κατά των διακρίσεων, πολιτική ισότητας των φύλων.

24 24 Παραδείγματα προϋποθέσεων για χρηματοδότηση της ΕΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Εθνική στρατηγική μεταφορών Αναθεωρήσεις φιλικές προς τους επιχειρηματίες Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία Σύστημα δημόσιων προμηθειών Στρατηγικές «έξυπνης εξειδίκευσης»

25 25 Ενισχυμένος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Για πρώτη φορά καθορίζεται στην πολιτική συνοχής ένα ελάχιστο μερίδιο για το ΕΚΤ στα 23,1% για το 2014-2020 Βασισμένο σε: Εθνικά μερίδια ΕΚΤ για το 2007-2013? και Επίπεδα απασχόλησης Κρατών Μελών? Το ακριβές μερίδιο θα καθοριστεί στις συμβάσεις εταιρικής σχέσης βάσει των αναγκών και προκλήσεων? Συνολικό ποσό ΕΚΤ για την ΕΕ 28: 80,3 δισεκατομμύρια EUR.

26 26 Θεματική επικέντρωση ΕΚΤ 20% των πόρων του ΕΚΤ σε κάθε Κράτος Μέλος για κοινωνική ένταξη, καταπολέμηση της φτώχειας και όλων των μορφών διακρίσεων. Επικέντρωση της χρηματοδότησης σε 5 το ανώτερο επενδυτικές προτεραιότητες εντός 4 θεματικών στόχων: απασχόληση/κινητικότητα, εκπαίδευση/κατάρτιση, κοινωνική ένταξη & βελτιωμένη δημόσια διοίκηση. 60% Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες 70% Περιφέρειες Μετάβασης 80% Περισσότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες

27 27 Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) Συνολικός προϋπολογισμός 6,4 δισεκατομμυρίων EUR (3,2 δις EUR ειδικός προϋπολογισμός + 3,2 δις EUR προϋπολογισμός ΕΚΤ). Σε περιοχές με ποσοστό ανεργίας νέων άνω του 25%. Ομάδα στόχος: Άτομα «NEET» (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) ηλικίας κάτω των 25, ή προαιρετικά κάτω των 30: ανενεργά ή άνεργα (+μακροπρόθεσμα)? εγγεγραμμένα ή μη ως άτομα που αναζητούν εργασία? διαμένοντα στις επιλέξιμες περιοχές. Υιοθέτηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΝ.

28 28 Βιώσιμη αστική ανάπτυξη: Μια προτεραιότητα για το 2014-2020 Τουλάχιστον το 5% του Ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) πρέπει να επενδυθεί στην ολοκληρωμένη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο Οι στρατηγικές ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης που αναπτύχθηκαν από τις πόλεις θα υλοποιηθούν ως Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΟΕΕ), έναν πολυθεματικό άξονα προτεραιότητας ή ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τα έργα επιλέγονται από τις πόλεις σε ευθυγράμμιση με τις τρατηγικές Οι δεσμοί μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών πρέπει να ληφθούν υπόψη. Είναι εφικτή η χρήση προσεγγίσεων ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD): διαβούλευση με τοπικές οργανώσεις πολιτών.

29 29 ΟΕΕ: Συνδυασμός ταμείων και προγραμμάτων Περιφερειακό ΕΠ-ΕΤΠΑΕθνικό ΕΠ-ΕΤΠΑΕΠ-ΕΚΤ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ + συμπληρωματική χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και/ή το ΕΤΘΑ (αστική) περιοχή I T I

30 30 Άλλα εργαλεία για αστική ανάπτυξη Καινοτόμες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη (από το 2015) 0,37 δις EUR για 7 χρόνια για την προώθηση καινοτόμων και πειραματικών έργων. Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ετήσια βάση. Εμπλοκή τουλάχιστον 50.000 κατοίκων. Δίκτυο αστικής ανάπτυξης Άμεσος διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πόλεων που υλοποιούν ολοκληρωμένες δράσεις αστικής ανάπτυξης και καινοτομιών. Διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεχίζεται το URBACT (URBACT III) Πρόγραμμα που εμπεριέχεται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, μπορούν όλες οι πόλεις να κάνουν αίτηση.

31 31 Ενισχυμένη διασυνοριακή συνεργασία 3 σκέλη: Διασυνοριακό. Διακρατικό. Διαπεριφερειακό. Προϋπολογισμός για το 2014-20: 10,2δις EUR 2,9% του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής.

32 32 Διακρατική Συνεργασία

33 33 Διασυνοριακή Συνεργασία

34 34 Μακροπεριφερειακές στρατηγικές Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας? την περιοχή του Δούναβη? την περιοχή Αδριατικής και Ιονίου (προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο 2014).

35 35 Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Τα βασικά στοιχεία την αναθεώρησης Σύνδεσμος με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Συντονισμένη χρήση πέντε five Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Στόχευση πόρων προς βασικούς τομείς ανάπτυξης. Καθορισμός σαφών στόχων και μέτρηση αποτελεσμάτων. Διασφάλιση των σωστών συνθηκών για επένδυση. Ενισχυμένος ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ενισχυμένος ρόλος για εταίρους στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο. Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη. Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας.

36 36 Χάρη στην πολιτική συνοχής… Μέχρι τώρα, την περίοδο 2007-2013, υλοποιήθηκαν: 600 000 θέσεις εργασίας– τουλάχιστον το 1/3 σε ΜΜΕ. 200 000 ΜΜΕ στηρίχθηκαν. 1 800 χλμ νέες ή ανακατασκευασμένες σιδηροδρομικές γραμμές. 25 000 χλμ νέες ή ανακατασκευασμένες οδικές αρτηρίες. Ευρυζωνική πρόσβαση για 5 εκατομμύρια πολίτες. Πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό για 3 εκατομμύρια πολίτες. ΕΚΤ: 15 εκατομμύρια συμμετέχοντες το χρόνο. 940 χρηματοοικονομικά εργαλεία σε 25 Κράτη Μέλη συγκεντρώνοντας 8,36 δις EUR χρηματοδότηση για μετοχικό κεφάλαιο, δάνεια και εγγυήσεις.

37 37 Πολιτική συνοχής της ΕΕ και Αλληλεγγύη Το ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ) ιδρύθηκε το 2002 κατόπιν των σοβαρών πλημμυρών στην κεντρική Ευρώπη. Οικονομική ενίσχυση για ανακατασκευές. Αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών και εκδήλωση αλληλεγγύης της ΕΕ προς τις κατεστραμμένες περιοχές. Επέμβαση του ΤΑΕΕ σε 56 περιπτώσεις φυσικών καταστροφών μέχρι τώρα (πυρκαγιές δασών, σεισμοί, καταιγίδες, ξηρασία, πλημμύρες). Μέχρι τώρα 23 Ευρωπαϊκές χώρες έχουν ωφεληθεί με ενίσχυση πάνω από 3,58 δισεκατομμύρια EUR.

38 Πολιτική συνοχής Παραδείγματα έργων

39 Πολιτική συνοχής Σας ευχαριστούμε για την προσοχή που δείξατε www.ec.europa.eu/inforegio www.twitter.com/@EU_Regional DG REGIO collaborative platform www.yammer.com/regionetwork www.flickr.com/euregional www.facebook.com/EuropeanCommission www.linkedin.com/company/1809 plus.google.com/+EuropeanCommission Sign up for our «REGIOFLASH» www.inforegiodoc.eu


Κατέβασμα ppt "Πολιτική συνοχής Επένδυση στις περιφέρειες: Η αναθεωρημένη πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014-2020 Παρουσίαση από."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google