Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Τομέας της Ενέργειας Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Τομέας της Ενέργειας Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Τομέας της Ενέργειας Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης, Ανώτερος Λειτουργός Προγραμματισμού

2 Περίγραμμα Παρουσίασης  Χρηματοδοτικό Πλαίσιο - Κατανομή Πόρων για την Κύπρο  Πλαίσιο Προγραμματισμού 2014-2020 –  Στόχοι – Θεματική Επικέντρωση  Προγραμματισμός και Οικονομική Κρίση στην Κύπρο  Διαδικασίες Διαβούλευσης  Προτάσεις για το τομέα της Ενέργειας

3 Εκτιμώμενη κατανομή πόρων για την Κύπρο € εκ. ( τιμές 2011 ) Πολιτική Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής) 526 Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ)118 Αλιεία (ΕΤΘΑ)30 +* ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΔΠ) 2014-2020 Κατανομή πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία * Η τελική κατανομή για την Αλιεία θα διαμορφωθεί μετά την επίτευξη σχετικής συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

4 Ταμείο / Πρωτοβουλία€ εκ. ( τιμές 2011 ) Ταμείο Συνοχής285 Επένδυση στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) 201 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΤΠΑ)29 Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (πρόσθετη κατανομή από ΕΚΤ και ΕΕ) 11 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ526 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Κατανομή Πόρων για την Κύπρο

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Βασικές Πρόνοιες Λειτουργίας των Ταμείων Εστίαση στους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 Συνέργια Πολιτικής Συνοχής, Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής Στήριξη ολοκληρωμένης προσέγγισης στην ανάπτυξη Έμφαση στα αποτελέσματα Ενίσχυση Εδαφικής Συνοχής Ενίσχυση της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων Θεματική επικέντρωση πόρων Συντονισμός στην εφαρμογή / παρακολούθηση Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Εκ των προτέρων προϋποθέσεις Πλαίσιο Επίδοσης

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Πλαίσιο Προγραμματισμού Σε Επίπεδο ΕΕ Σε Εθνικό Επίπεδο EΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠAY ΕΤΘΑ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ* ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ Προγράμματα Σε Εθνικό Επίπεδο

7 Καθοριστικοί Παράγοντες o Πλαίσιο ΕΕ  Στρατηγική Ευρώπη 2012 – Θεματικοί Στόχοι  Κανονιστικό Πλαίσιο – Θεματική Επικέντρωση, Εκ των προτέρων προϋποθέσεις, Πλαίσιο Επίδοσης o Εθνικό Πλαίσιο  Εθνική Στρατηγική – Αναπτυξιακό όραμα, Τομεακές ανάγκες, Στόχοι και Προτεραιότητες  Οικονομική Κρίση – νέα δεδομένα/προτεραιότητες στην αξιοποίηση των πόρων για ανάκαμψη οικονομίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Σχεδιασμός Προγραμματικών Εγγράφων

8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι 1.Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία 2.Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 3.Ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 4.Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ) 5.Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη/διαχείριση κινδύνων 6.Προστασία περιβάλλοντος και αποδοτικότητα πόρων 7.Βιώσιμες μεταφορές και βασικές υποδομές δικτύων 8.Απασχόληση και κινητικότητα εργασίας 9.Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχιας 10.Εκπαίδευση, δεξιότητες και δια βίου μάθηση 11.Θεσμική επάρκεια, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση Ευρώπη 2020 Χωρίς αποκλεισμούς Βιώσιμη Έξυπνη

9 ΕΤΠΑ*  Μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (20%)  έρευνα και καινοτομία και  στήριξη των ΜΜΕ  στήριξη των ΤΠΕ * Έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία για εισαγωγή εξαίρεσης για τις νησιώτικες περιφέρειες και ΚΜ αναφορικά με τη θεματική επικέντρωση του ΕΤΠΑ 50% και 6% ΕΚΤ  20% για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας  80% σε μέχρι 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΕΣ  80% σε μέχρι 4 Θεματικούς Στόχους (εξαιρουμένου του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Θεματική Επικέντρωση 80% (σε τουλάχιστον 2)

10 Μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, σε όλους τους τομείς Επενδυτικές ΠροτεραιότητεςΕΤΠΑΤΣΕΚΤ Προαγωγή παραγωγής και διανομής ΑΠΕ  Προαγωγή ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ στις επιχειρήσεις/δημόσια κτίρια/ κατοικίες  Ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων συστημάτων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (χαμηλής/μεσαίας τάσης)  Στρατηγικές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, κυρίως σε αστικές περιοχές (π.χ. βιώσιμη αστική κινητικότητα), μέτρα μετριασμού επιπτώσεων  Προώθηση έρευνας και καινοτομίας, υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμπαραγωγή θερμότητας/ηλεκτρικής ενέργειας  Σχετική μεταρρύθμιση συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσαρμογή/αναβάθμιση δεξιοτήτων/προσόντων, νέες θέσεις εργασίας 

11  Γενικές: οριζόντιες πτυχές συνδεδεμένες με την εφαρμογή / αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων  Θεματικές: εξειδικευμένες για κάθε τομέα παρέμβασης/ θεματικό στόχο, απαιτείται εκπλήρωση για τις σχετικές με τις επιλεγμένες από το ΚΜ επενδυτικές προτεραιότητες  Στην πλειοψηφία ήδη υπάρχουσες υποχρεώσεις των ΚΜ για συμμόρφωση με Κοινοτικό Κεκτημένο  Τελική προθεσμία εκπλήρωσης: 31 Δεκ. 2016  λεπτομέρειες εκπλήρωσης ή σχέδιο δράσης αν δεν πληρούνται ή πληρούνται μερικώς μέχρι 31 Δεκ. 2013 στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Εκ των Προτέρων Προϋποθέσεις

12  Εκ των Προτέρων Προϋπόθεση 4.1: Έχουν ληφθεί δράσεις για προώθηση της βελτίωσης της απόδοσης της τελικής χρήσης ενέργειας και της προώθησης αποτελεσματικών επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων  Εκ των προτέρων Προϋπόθεση 4.2: Έχουν ληφθεί δράσεις για προώθηση της συμπαραγωγής θερμότητας ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης  Σύμφωνα με αρμόδια Αρχή οι πιο πάνω προϋποθέσεις πληρούνται ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Εκ των Προτέρων Προϋποθέσεις-Ενέργεια

13  Υποβολή Προτάσεων από Υπουργεία / Φορείς Χάραξης Πολιτικής (Μάιος – Ιούνιος 2013) • Προσδιορισμός της γενικότερης πολιτικής / στρατηγικής για αντιμετώπιση των αναγκών / προκλήσεων στους επιμέρους τομείς, μέσα από ενδεχόμενη αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, • Καθορισμός προτεραιοτήτων μέσα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς / εταίρους στον κάθε τομέα • Ενσωμάτωση στο 1 ο προσχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης • Συναντήσεις • Αναμένονται αναθεωρημένες προτάσεις από τα Υπουργεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Διαδικασίες Διαβούλευσης

14  Αναθεώρηση/ολοκλήρωση Περιγράμματος Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την περίοδο 2014-2020 • Αποστολή για σχόλια επί της προτεινόμενης Στρατηγικής σε όλα τα Υπουργεία και Κοινωνικούς και Οικονομικούς Εταίρους (λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων εξελίξεων) • Υποβολή προτάσεων Εταίρων για αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στα πλαίσια επίτευξης της προτεινόμενης Στρατηγικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Διαδικασίες Διαβούλευσης (2)

15 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Προγραμματισμός  Συναντήσεις/Εργαστήρια με Τοπικές Αρχές  Συναντήσεις/Συνέδρια / Σεμινάρια με Εταίρους  Εκ Των Πρότερων Αξιολόγηση  Υποβολή Άτυπων Προσχέδιων των Πρ. Εγγράφων στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή

16 Οικονομική Κρίση και Αξιοποίηση των Πόρων  Νέα Δεδομένα- Αναμενόμενες Επιπτώσεις κατά Τομέα  Στρατηγική-Βραχυπρόθεσμοι και Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι  Θεματική Επικέντρωση και Αναπτυξιακές Ανάγκες  Ολοκληρωμένη Προσέγγιση  Μέσα και Εργαλεία Χρηματοδότησης  Υποδομές και Στήριξη Ιδιωτικού Τομέα  Κρατικές Ενισχύσεις  Βιώσιμη Ανάπτυξη  Παραγωγικοί Τομείς της Οικονομίας  Συντονισμός

17 Ταμεία της ΕΕ και Τομέας της Ενέργειας  Συνολική Στρατηγική στο Τομέα της Ενέργειας  Επιμέρους πολιτικές- Σχέδια Δράσης  Μέγιστη Δυνατή Συμβολή στην Αναδιάρθρωση της Οικονομίας, στη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και στη βελτίωση των συνθηκών Κοινωνικής Συνοχής  Προγραμματισμός, συνέργια, συντονισμός  Ωρίμανση έργων/ σχεδίων  Επιλογή έργων- Διαφάνεια - Δημοσιότητα

18 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προβλήματα/Αδυναμίες  Έντονη εξάρτηση στην εισαγωγή πετρελαιοειδών  Αδυναμία σύνδεσης με τα Διευρωπαϊκά δίκτυα λόγω του νησιώτικου χαρακτήρα της χώρας, Στρατηγική/Στόχοι  Διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών με την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα της χώρας,  Μεγιστοποίηση της αποτελεσματικής αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με σκοπό την αντικατάσταση ενέργειας από εισαγόμενες πηγές,  Εξοικονόμηση ενέργειας τόσο σε πρωτογενή όσο και στην τελική της χρήση

19 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2) Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ-Ιούλιο 2010  Εθνικοί Στόχοι : Αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική ακαθάριστη κατανάλωση της χώρας στο 13% και στην τελική κατανάλωση στις μεταφορές στο 10%, μέχρι το 2020. 2 ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση - Ιούλιο του 2011  Ενδεικτικός Στόχος: Εξοικονόμηση 14,3% στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας μεταξύ των ετών 2010-2020 και εξοικονόμηση 10% στην τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι το 2016.

20 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (3) Προτεινόμενα Μέτρα  Προώθηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων  Προώθηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. εγκατάσταση θερμομόνωσης) και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κατοικίες  Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας (τραμ, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων)  Προώθηση της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης και της αποδοτικής τηλεθέρμανσης τηλεψύξης (διενέργεια μελέτης)  Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του τριτογενούς τομέα και στη βιομηχανία  Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνων μετρητών

21 Περισσότερες πληροφορίες για νέα προγραμματική περίοδο στην ιστοσελίδα: http://www.structuralfunds.org.cy http://www.structuralfunds.org.cy


Κατέβασμα ppt "Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Τομέας της Ενέργειας Λευκωσία, 5 Ιουλίου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google