Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ημερίδα για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ημερίδα για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ημερίδα για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη
Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο Ημερίδα για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Λευκωσία, 12 Ιουλίου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης, Ανώτερος Λειτουργός Προγραμματισμού

2 Περίγραμμα Παρουσίασης
Χρηματοδοτικό Πλαίσιο – Ποια είναι τα Ταμεία; Κατανομή Πόρων για την Κύπρο Βασικές Πρόνοιες νέου Νομοθετικού Πλαισίου Πλαίσιο Προγραμματισμού Καταρτισμός Προγραμματικών Εγγράφων - Καθοριστικοί Παράγοντες Στόχοι – Θεματική Επικέντρωση Αστική Ανάπτυξη – Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διαδικασίες Διαβούλευσης Προγραμματισμός και Οικονομική Κρίση στην Κύπρο

3 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Ποια είναι;
Πολιτική Συνοχής Διαρθρωτικά Ταμεία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Ταμείο Συνοχής Κοινή Αγροτική Πολιτική Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Κοινή Αλιευτική Πολιτική Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

4 Κατανομή πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία
ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΔΠ) Κατανομή πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Εκτιμώμενη κατανομή πόρων για την Κύπρο € εκ. (τιμές 2011) Πολιτική Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής) 526 Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) 118 Αλιεία (ΕΤΘΑ) 30 +* * Η τελική κατανομή για την Αλιεία θα διαμορφωθεί μετά την επίτευξη σχετικής συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 4

5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Κατανομή Πόρων για την Κύπρο
Ταμείο / Πρωτοβουλία € εκ. (τιμές 2011) Ταμείο Συνοχής 285 Επένδυση στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) 201 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΤΠΑ) 29 Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (πρόσθετη κατανομή από ΕΚΤ και ΕΕ) 11 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 526 5

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Βασικές Πρόνοιες Νομοθετικού Πλαισίου
Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Συντονισμός στην εφαρμογή / παρακολούθηση Εστίαση στους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 Συνέργια Πολιτικής Συνοχής, Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής Στήριξη ολοκληρωμένης προσέγγισης στην ανάπτυξη Έμφαση στα αποτελέσματα Ενίσχυση Εδαφικής Συνοχής Ενίσχυση της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων Θεματική επικέντρωση πόρων Εκ των προτέρων προϋποθέσεις Πλαίσιο Επίδοσης

7 Πλαίσιο Προγραμματισμού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Πλαίσιο Προγραμματισμού *δυνατότητα καταρτισμού μονοταμειακών ή /και πολυταμειακών Προγραμμάτων Σε Κοινοτικό Επίπεδο ΚΟΙΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ Σε Εθνικό Επίπεδο ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ Σε Εθνικό Επίπεδο ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ* ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΕΠAY ΕΤΘΑ 7

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης
Καθορισμός Στρατηγικής και Στόχων / Προτεραιοτήτων του ΚΜ για αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων Χρονικό πλαίσιο: 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2020 Πεδίο Κάλυψης: αφορά και τα 5 Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ) Καταρτισμός στη βάση της Αρχής της Εταιρικότητας: Πολυεπίπεδη διαβούλευση / διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο, διαβούλευση με Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προθεσμία υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: εντός 4ων μηνών από την έγκριση του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (?) Πρόοδος εργασιών: αποστολή 1ου προσχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17 Ιουνίου 2013), ετοιμασία 2ου προσχεδίου (αποστολή μέχρι τέλος Ιουλίου 2013)

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Επιχειρησιακά Προγράμματα
Εξειδίκευση της στρατηγικής και του πολυετές προγραμματισμού που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για κάθε ένα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Χρονικό πλαίσιο: 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2020 Πεδίο Κάλυψης: Προγράμματα για το κάθε Ταμείο ξεχωριστά, με δυνατότητα καταρτισμού πολυταμειακών Προγραμμάτων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής Καταρτισμός στη βάση της Αρχής της Εταιρικότητας: Πολυεπίπεδη διαβούλευση / διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο Προθεσμία υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: με την υποβολή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ή εντός 4 μηνών από την υποβολή της Συμφωνίας (?)

10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Σχεδιασμός Προγραμματικών Εγγράφων
Καθοριστικοί Παράγοντες Πλαίσιο ΕΕ Στρατηγική Ευρώπη 2012 – Θεματικοί Στόχοι Κανονιστικό Πλαίσιο – Θεματική Επικέντρωση, Εκ των προτέρων προϋποθέσεις, Πλαίσιο Επίδοσης Θέσεις/συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο (EC Position Paper) Εθνικό Πλαίσιο Εθνική Στρατηγική – Αναπτυξιακό όραμα, Τομεακές ανάγκες, Στόχοι και Προτεραιότητες Οικονομική Κρίση – νέα δεδομένα/προτεραιότητες στην αξιοποίηση των πόρων για ανάκαμψη οικονομίας

11 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι
Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) Ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ) Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη/διαχείριση κινδύνων Προστασία περιβάλλοντος και αποδοτικότητα πόρων Βιώσιμες μεταφορές και βασικές υποδομές δικτύων Απασχόληση και κινητικότητα εργασίας Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχιας Εκπαίδευση, δεξιότητες και δια βίου μάθηση Θεσμική επάρκεια, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση Έξυπνη Βιώσιμη Ευρώπη 2020 Χωρίς αποκλεισμούς

12 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Θεματική Επικέντρωση (1)
Ελάχιστο μερίδιο/συμμετοχή ΕΚΤ: Στόχος η υλοποίηση επαρκών επενδύσεων στα ΚΜ με στόχευση στην απασχόληση των νέων, την κινητικότητα στην εργασία, την γνώση, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας Ως προς το σύνολο των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) - όχι μικρότερη συμμετοχή ΕΚΤ από τρέχουσα π.π πρόσθετη κατανομή βάση των ποσοστών απασχόλησης στο ΚΜ Ως προς το σύνολο των πόρων της Πολιτικής Συνοχής (Ταμείο Συνοχής και ΔΤ) – όχι μικρότερη συμμετοχή ΕΚΤ από 23,1% Κύπρος – η συμμετοχή του ΕΚΤ εκτιμάται στο 30,7% των πόρων από ΔΤ 12

13 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Θεματική Επικέντρωση (2)
ΕΤΠΑ* - 80% σε τουλάχιστον 2 από τους θεματικούς στόχους έρευνα και καινοτομία (ΘΣ1), στήριξη των ΤΠΕ (ΘΣ2), στήριξη των ΜΜΕ (ΘΣ3), μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ΘΣ4 - τουλάχιστον 20%) * Έχει επιτευχθεί (προκαταρτικά) εισαγωγή εξαιρέσεων για νησιωτικές περιφέρειες και βελτίωση του ποσοστού επικέντρωσης (από 80% σε 50% και 12% για ΘΣ 4) ΕΚΤ - 20% για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΘΣ9), 80% σε μέχρι 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΕΣ (ΕΤΠΑ) - 80% σε μέχρι 4 Θεματικούς Στόχους (εξαιρουμένου του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας) Όλα τα Ταμεία - 20% των συνολικών πόρων σε δράσεις που συνεισφέρουν στους στόχους για την κλιματική αλλαγή 13

14 Στα πλαίσια οριζόντιων παρεμβάσεων, από όλους τους θεματικούς στόχους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ Δυνατότητες Αξιοποίησης Κοινοτικών Πόρων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων Στα πλαίσια οριζόντιων παρεμβάσεων, από όλους τους θεματικούς στόχους Στα πλαίσια (τοπικών) ολοκληρωμένων παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 14

15 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Πρόνοιες Κανονισμών για την Αστική Ανάπτυξη
Τουλάχιστον 5% των πόρων του ΕΤΠΑ σε ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη Ενεργός συμμετοχή των Τοπικών Αρχών στην επιλογή των παρεμβάσεων Δημιουργία πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης 0,2% των ετήσιων κατανεμημένων πόρων του ΕΤΠΑ, σε επίπεδο ΕΕ, για τη χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων σε αστικές περιοχές (υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 15

16 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Ολοκληρωμένη Προσέγγιση
Συνεισφορά στην επίτευξη συγκεκριμένων / καθορισμένων στόχων σε διάφορους τομείς, μέσα από ένα σύστημα αλληλένδετων ενεργειών Οι συνέργειες θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το αποτέλεσμα του σχεδίου ως συνόλου να είναι μεγαλύτερο από το αθροιστικό αποτέλεσμα επιμέρους σχεδίων, εάν αυτά υλοποιούνταν μεμονωμένα Κανονισμοί  στοχευμένες παρεμβάσεις για αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιµατικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές 16

17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Στοχευμένες Παρεμβάσεις – τι απαιτείται;
Εντοπισμός βασικών αναγκών αλλά και προοπτικών ανάπτυξης Εντοπισμός περιοχών παρέμβασης Στρατηγικός σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Απαιτείται σαφής προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των στόχων, επιδιώξεων αλλά και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από τις παρεμβάσεις των Ταμείων 17

18 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Αστική Ανάπτυξη στην Κύπρο
Σημεία προς συζήτηση με Τοπικές Αρχές: Ανάπτυξη συνεργασιών Δήμων / Τοπικών Αρχών – εντοπισμός κοινών αναγκών, στόχων, επιδιώξεων Στρατηγικός σχεδιασμός - ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων Ενδεχόμενο ενοποίησης / συμπλεγματοποιήσεις Δήμων (Μνημόνιο) – Πως μας επηρεάζει; 18

19 Οικονομική Κρίση και Αξιοποίηση των Πόρων
Νέα Δεδομένα- Αναμενόμενες Επιπτώσεις κατά Τομέα Στρατηγική-Βραχυπρόθεσμοι και Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι Θεματική Επικέντρωση και Αναπτυξιακές Ανάγκες Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Μέσα και Εργαλεία Χρηματοδοτήσεις Υποδομές και Στήριξη Ιδιωτικού Τομέα Κρατικές Ενισχύσεις Βιώσιμη Ανάπτυξη Παραγωγικοί Τομείς της Οικονομίας Συντονισμός

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Διαδικασίες Διαβούλευσης
Υποβολή Προτάσεων από Υπουργεία / Φορείς Χάραξης Πολιτικής (Μάιος – Ιούνιος 2013) Προσδιορισμός της γενικότερης πολιτικής / στρατηγικής για αντιμετώπιση των αναγκών / προκλήσεων στους επιμέρους τομείς, μέσα από ενδεχόμενη αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, Καθορισμός προτεραιοτήτων μέσα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς / εταίρους στον κάθε τομέα Ενσωμάτωση στο 1ο προσχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης Συναντήσεις Αναμένονται αναθεωρημένες προτάσεις από τα Υπουργεία

21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Διαδικασίες Διαβούλευσης (2)
Αναθεώρηση/ολοκλήρωση Περιγράμματος Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την περίοδο Αποστολή για σχόλια επί της προτεινόμενης Στρατηγικής σε όλα τα Υπουργεία, Κοινωνικούς και Οικονομικούς Εταίρους, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων εξελίξεων) Υποβολή προτάσεων Εταίρων για αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στα πλαίσια επίτευξης της προτεινόμενης Στρατηγικής

22 Προτεινόμενη Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Προγραμματισμού
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Διαδικασίες Διαβούλευσης – Επόμενα Βήματα(1) Προτεινόμενη Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Προγραμματισμού Ευθύνη για διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής ολοκλήρωσης της όλης προγραμματικής διαδικασίας και Προτεινόμενη Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Προγραμματισμού Συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον προγραμματισμό Συνεχής διαβούλευση με Ευρωπαϊκή Επιτροπή

23 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Προγραμματισμός (2)
ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Προγραμματισμός (2) Συναντήσεις/Συνέδρια / Σεμινάρια με Ευρύ Δημόσιο, Εταίρους, Τοπικές Αρχές Εκ Των Πρότερων Αξιολόγηση Υποβολή Άτυπων Προσχέδιων των Προγραμματικών Εγγράφων στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή

24 Περισσότερες πληροφορίες για νέα προγραμματική περίοδο στην ιστοσελίδα:


Κατέβασμα ppt "Ημερίδα για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google