Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Ημερίδα για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Λευκωσία, 12 Ιουλίου 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Ημερίδα για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Λευκωσία, 12 Ιουλίου 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Ημερίδα για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Λευκωσία, 12 Ιουλίου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης, Ανώτερος Λειτουργός Προγραμματισμού

2 Περίγραμμα Παρουσίασης  Χρηματοδοτικό Πλαίσιο – Ποια είναι τα Ταμεία; Κατανομή Πόρων για την Κύπρο  Βασικές Πρόνοιες νέου Νομοθετικού Πλαισίου  Πλαίσιο Προγραμματισμού 2014-2020  Καταρτισμός Προγραμματικών Εγγράφων - Καθοριστικοί Παράγοντες  Στόχοι – Θεματική Επικέντρωση  Αστική Ανάπτυξη – Ολοκληρωμένη Προσέγγιση  Διαδικασίες Διαβούλευσης  Προγραμματισμός και Οικονομική Κρίση στην Κύπρο

3 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Ποια είναι;  Πολιτική Συνοχής  Διαρθρωτικά Ταμεία: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)  Ταμείο Συνοχής  Κοινή Αγροτική Πολιτική  Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  Κοινή Αλιευτική Πολιτική  Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

4 Εκτιμώμενη κατανομή πόρων για την Κύπρο € εκ. ( τιμές 2011 ) Πολιτική Συνοχής (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής) 526 Αγροτική Ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ)118 Αλιεία (ΕΤΘΑ)30 +* ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΠΔΠ) 2014-2020 Κατανομή πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία * Η τελική κατανομή για την Αλιεία θα διαμορφωθεί μετά την επίτευξη σχετικής συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

5 Ταμείο / Πρωτοβουλία€ εκ. ( τιμές 2011 ) Ταμείο Συνοχής285 Επένδυση στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) 201 Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΤΠΑ)29 Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (πρόσθετη κατανομή από ΕΚΤ και ΕΕ) 11 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ526 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Κατανομή Πόρων για την Κύπρο

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Βασικές Πρόνοιες Νομοθετικού Πλαισίου Εστίαση στους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 Συνέργια Πολιτικής Συνοχής, Αγροτικής και Αλιευτικής Πολιτικής Στήριξη ολοκληρωμένης προσέγγισης στην ανάπτυξη Έμφαση στα αποτελέσματα Ενίσχυση Εδαφικής Συνοχής Ενίσχυση της αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων Θεματική επικέντρωση πόρων Συντονισμός στην εφαρμογή / παρακολούθηση Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο Εκ των προτέρων προϋποθέσεις Πλαίσιο Επίδοσης

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Πλαίσιο Προγραμματισμού *δυνατότητα καταρτισμού μονοταμειακών ή /και πολυταμειακών Προγραμμάτων Σε Κοινοτικό Επίπεδο Σε Εθνικό Επίπεδο ΚΟΙΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ ΕΠAY ΕΤΘΑ ΠΑΑ ΕΓΤΑΑ ΕΠ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ* ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ

8  Καθορισμός Στρατηγικής και Στόχων / Προτεραιοτήτων του ΚΜ για αποτελεσματική αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων  Χρονικό πλαίσιο: 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2020  Πεδίο Κάλυψης: αφορά και τα 5 Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ)  Καταρτισμός στη βάση της Αρχής της Εταιρικότητας: Πολυεπίπεδη διαβούλευση / διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο, διαβούλευση με Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Προθεσμία υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: εντός 4 ων μηνών από την έγκριση του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (?)  Πρόοδος εργασιών: αποστολή 1 ου προσχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (17 Ιουνίου 2013), ετοιμασία 2 ου προσχεδίου (αποστολή μέχρι τέλος Ιουλίου 2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Επιχειρησιακά Προγράμματα  Εξειδίκευση της στρατηγικής και του πολυετές προγραμματισμού που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για κάθε ένα από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία  Χρονικό πλαίσιο: 1 Ιανουαρίου 2014 – 31 Δεκεμβρίου 2020  Πεδίο Κάλυψης: Προγράμματα για το κάθε Ταμείο ξεχωριστά, με δυνατότητα καταρτισμού πολυταμειακών Προγραμμάτων για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και Ταμείο Συνοχής  Καταρτισμός στη βάση της Αρχής της Εταιρικότητας: Πολυεπίπεδη διαβούλευση / διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο  Προθεσμία υποβολής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: με την υποβολή της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης ή εντός 4 μηνών από την υποβολή της Συμφωνίας (?)

10 Καθοριστικοί Παράγοντες o Πλαίσιο ΕΕ  Στρατηγική Ευρώπη 2012 – Θεματικοί Στόχοι  Κανονιστικό Πλαίσιο – Θεματική Επικέντρωση, Εκ των προτέρων προϋποθέσεις, Πλαίσιο Επίδοσης  Θέσεις/συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κύπρο (EC Position Paper) o Εθνικό Πλαίσιο  Εθνική Στρατηγική – Αναπτυξιακό όραμα, Τομεακές ανάγκες, Στόχοι και Προτεραιότητες  Οικονομική Κρίση – νέα δεδομένα/προτεραιότητες στην αξιοποίηση των πόρων για ανάκαμψη οικονομίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Σχεδιασμός Προγραμματικών Εγγράφων

11 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Θεματικοί Στόχοι 1.Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία 2.Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 3.Ανταγωνιστικότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 4.Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ενεργειακή απόδοση και ΑΠΕ) 5.Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη/διαχείριση κινδύνων 6.Προστασία περιβάλλοντος και αποδοτικότητα πόρων 7.Βιώσιμες μεταφορές και βασικές υποδομές δικτύων 8.Απασχόληση και κινητικότητα εργασίας 9.Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχιας 10.Εκπαίδευση, δεξιότητες και δια βίου μάθηση 11.Θεσμική επάρκεια, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση Ευρώπη 2020 Χωρίς αποκλεισμούς Βιώσιμη Έξυπνη

12  Ελάχιστο μερίδιο/συμμετοχή ΕΚΤ: - Στόχος η υλοποίηση επαρκών επενδύσεων στα ΚΜ με στόχευση στην απασχόληση των νέων, την κινητικότητα στην εργασία, την γνώση, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση της φτώχειας - Ως προς το σύνολο των Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) - όχι μικρότερη συμμετοχή ΕΚΤ από τρέχουσα π.π. 2007-2013 + πρόσθετη κατανομή βάση των ποσοστών απασχόλησης στο ΚΜ - Ως προς το σύνολο των πόρων της Πολιτικής Συνοχής (Ταμείο Συνοχής και ΔΤ) – όχι μικρότερη συμμετοχή ΕΚΤ από 23,1% - Κύπρος – η συμμετοχή του ΕΚΤ εκτιμάται στο 30,7% των πόρων από ΔΤ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Θεματική Επικέντρωση (1)

13 ΕΤΠΑ* - 80% σε τουλάχιστον 2 από τους θεματικούς στόχους έρευνα και καινοτομία (ΘΣ1), στήριξη των ΤΠΕ (ΘΣ2), στήριξη των ΜΜΕ (ΘΣ3), μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (ΘΣ4 - τουλάχιστον 20%) * Έχει επιτευχθεί (προκαταρτικά) εισαγωγή εξαιρέσεων για νησιωτικές περιφέρειες και βελτίωση του ποσοστού επικέντρωσης (από 80% σε 50% και 12% για ΘΣ 4) ΕΚΤ - 20% για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΘΣ9), 80% σε μέχρι 4 Επενδυτικές Προτεραιότητες ΕΕΣ (ΕΤΠΑ) - 80% σε μέχρι 4 Θεματικούς Στόχους (εξαιρουμένου του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας) Όλα τα Ταμεία - 20% των συνολικών πόρων σε δράσεις που συνεισφέρουν στους στόχους για την κλιματική αλλαγή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Θεματική Επικέντρωση (2)

14 1. Στα πλαίσια οριζόντιων παρεμβάσεων, από όλους τους θεματικούς στόχους 2. Στα πλαίσια (τοπικών) ολοκληρωμένων παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Δυνατότητες Αξιοποίησης Κοινοτικών Πόρων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων

15  Τουλάχιστον 5% των πόρων του ΕΤΠΑ σε ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη  Ενεργός συμμετοχή των Τοπικών Αρχών στην επιλογή των παρεμβάσεων  Δημιουργία πλατφόρμας αστικής ανάπτυξης  0,2% των ετήσιων κατανεμημένων πόρων του ΕΤΠΑ, σε επίπεδο ΕΕ, για τη χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων σε αστικές περιοχές (υπό τη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Πρόνοιες Κανονισμών για την Αστική Ανάπτυξη

16  Συνεισφορά στην επίτευξη συγκεκριμένων / καθορισμένων στόχων σε διάφορους τομείς, μέσα από ένα σύστημα αλληλένδετων ενεργειών  Οι συνέργειες θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε το αποτέλεσμα του σχεδίου ως συνόλου να είναι μεγαλύτερο από το αθροιστικό αποτέλεσμα επιμέρους σχεδίων, εάν αυτά υλοποιούνταν μεμονωμένα  Κανονισμοί  στοχευμένες παρεμβάσεις για αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιµατικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αστικές περιοχές ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Ολοκληρωμένη Προσέγγιση

17  Εντοπισμός βασικών αναγκών αλλά και προοπτικών ανάπτυξης  Εντοπισμός περιοχών παρέμβασης  Στρατηγικός σχεδιασμός ολοκληρωμένων παρεμβάσεων  Απαιτείται σαφής προσδιορισμός και ποσοτικοποίηση των στόχων, επιδιώξεων αλλά και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από τις παρεμβάσεις των Ταμείων ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Στοχευμένες Παρεμβάσεις – τι απαιτείται;

18  Σημεία προς συζήτηση με Τοπικές Αρχές:  Ανάπτυξη συνεργασιών Δήμων / Τοπικών Αρχών – εντοπισμός κοινών αναγκών, στόχων, επιδιώξεων  Στρατηγικός σχεδιασμός - ανάπτυξη ολοκληρωμένων παρεμβάσεων  Ενδεχόμενο ενοποίησης / συμπλεγματοποιήσεις Δήμων (Μνημόνιο) – Πως μας επηρεάζει;  … ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Αστική Ανάπτυξη στην Κύπρο

19 Οικονομική Κρίση και Αξιοποίηση των Πόρων  Νέα Δεδομένα- Αναμενόμενες Επιπτώσεις κατά Τομέα  Στρατηγική-Βραχυπρόθεσμοι και Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι  Θεματική Επικέντρωση και Αναπτυξιακές Ανάγκες  Ολοκληρωμένη Προσέγγιση  Μέσα και Εργαλεία Χρηματοδοτήσεις  Υποδομές και Στήριξη Ιδιωτικού Τομέα  Κρατικές Ενισχύσεις  Βιώσιμη Ανάπτυξη  Παραγωγικοί Τομείς της Οικονομίας  Συντονισμός

20  Υποβολή Προτάσεων από Υπουργεία / Φορείς Χάραξης Πολιτικής (Μάιος – Ιούνιος 2013) • Προσδιορισμός της γενικότερης πολιτικής / στρατηγικής για αντιμετώπιση των αναγκών / προκλήσεων στους επιμέρους τομείς, μέσα από ενδεχόμενη αξιοποίηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, • Καθορισμός προτεραιοτήτων μέσα από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς / εταίρους στον κάθε τομέα • Ενσωμάτωση στο 1 ο προσχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης • Συναντήσεις • Αναμένονται αναθεωρημένες προτάσεις από τα Υπουργεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Διαδικασίες Διαβούλευσης

21  Αναθεώρηση/ολοκλήρωση Περιγράμματος Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για την περίοδο 2014-2020 • Αποστολή για σχόλια επί της προτεινόμενης Στρατηγικής σε όλα τα Υπουργεία, Κοινωνικούς και Οικονομικούς Εταίρους, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων εξελίξεων) • Υποβολή προτάσεων Εταίρων για αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων στα πλαίσια επίτευξης της προτεινόμενης Στρατηγικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Διαδικασίες Διαβούλευσης (2)

22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 Διαδικασίες Διαβούλευσης – Επόμενα Βήματα(1)  Προτεινόμενη Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Προγραμματισμού o Ευθύνη για διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής ολοκλήρωσης της όλης προγραμματικής διαδικασίας και  Προτεινόμενη Σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Προγραμματισμού o Συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον προγραμματισμό  Συνεχής διαβούλευση με Ευρωπαϊκή Επιτροπή

23 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Προγραμματισμός (2)  Συναντήσεις/Συνέδρια / Σεμινάρια με Ευρύ Δημόσιο, Εταίρους, Τοπικές Αρχές  Εκ Των Πρότερων Αξιολόγηση  Υποβολή Άτυπων Προσχέδιων των Προγραμματικών Εγγράφων στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή

24 Περισσότερες πληροφορίες για νέα προγραμματική περίοδο στην ιστοσελίδα: http://www.structuralfunds.org.cy http://www.structuralfunds.org.cy


Κατέβασμα ppt "Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Ημερίδα για την Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Λευκωσία, 12 Ιουλίου 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google