Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Η αναχώρηση για την Σικελία» Γιώργος Σωτηρέλης Άρης Τζατζός Μία εργασία των Ντάλτονς: Άρης Τζατζός Αντώνης Δροσόπουλος Γιώργος Σωτηρέλης Χάρης Σκαμνιώτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Η αναχώρηση για την Σικελία» Γιώργος Σωτηρέλης Άρης Τζατζός Μία εργασία των Ντάλτονς: Άρης Τζατζός Αντώνης Δροσόπουλος Γιώργος Σωτηρέλης Χάρης Σκαμνιώτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Η αναχώρηση για την Σικελία» Γιώργος Σωτηρέλης Άρης Τζατζός Μία εργασία των Ντάλτονς: Άρης Τζατζός Αντώνης Δροσόπουλος Γιώργος Σωτηρέλης Χάρης Σκαμνιώτης

2 1. Ποιος ήταν ο προορισμός των Αθηναίων; Η Σικελία Εις την αρχαίαν ελληνικήν : ἡ ἀ ναγωγ ὴ ἐ γ ί γνετο ἐ ς τ ὴ ν Σικελ ί αν

3 2. Πότε αναχώρησαν; Το καλοκαίρι του 415 π.Χ.

4 3. Ποιο ήταν το δρομολόγιό τους; Να συγκεντρωθούν στην Κέρκυρα, όπου από εκεί θα πλεύσουν στον κόλπο του Ιονίου, και πηγαίνανε προς το ακρωτήριο της Ιαπυγίας. Εις την αρχαίαν ελληνικήν :Ε ἴ ρητο ἐ ς Κ έ ρκυραν ξυλλ έ γεσθαι ὡ ς ἐ κε ῖ θεν ἁ θρ ό οις ἐ π ὶ ἄ κραν Ἰ απυγ ί αν τ ὸ ν Ἰό νιον δια- βαλο ῦ σιν.

5 4. Εντοπίστε το δρομολόγιο στον χάρτη* και καταγράψτε τα τοπωνύμια

6 5. Ποιοι κατέβηκαν στον Πειραιά; Οι Αθηναίοι με στρατό και με πληρώματα. Εις την αρχαίαν ελληνικήν : Δ’ Ἀ θηνα ῖ οι κα ὶ ε ἴ τινες τ ῶ ν ξυμμ ά χων παρ ῆ σαν, ἐ ς τ ὸ ν Πειραι ᾶ καταβ ά ντες ἐ ν ἡ μ έ ρ ᾳ ῥ ητ ῇ.

7 6. Ποια ήταν τα συναισθήματα του πλήθους; Καθώς έφευγαν έλπιζαν πως θα τους ξαναδούν κάποτε και πως θα κατακτήσουν την Σικελία, και αμφέβαλλαν άμα θα τους ξαναδούν κάποτε, γιατί στοχάζονταν σε πόσο μακρύ ταξίδι από τον τόπο τους τούς έστελναν. Δηλαδή η ελπίδα και η αμφιβολία για τους δικούς τους. Εις την αρχαίαν ελληνικήν : Κατ έ βη δ ὲ κα ὶ ὁ ἄ λλος ὅ μιλος ἅ πας ὡ ς ε ἰ πε ῖ ν ὁ ἐ ν τ ῇ π ό λει, ο ὺ ς δ’ ε ἴ ποτε ὄ ψοιντο, ἐ νθυμο ύ μενοι ὅ σον πλο ῦ ν ἐ κ τ ῆ ς σφετ έ ρας ἀ πεστ έ λλοντο.

8 7. Τι σκέφτονταν οι Αθηναίοι λίγο πριν την αναχώρηση; Και τη στιγμή εκείνη, στο σημείο που ήταν πια να χωριστούν για να ριχτούνε στον κίνδυνο, τους έρχονταν στο νου η φοβέρα του πολέμου περισσότερο παρά την ώρα που ψήφιζαν για την εκστρατεία· Εις την αρχαίαν ελληνικήν : ὡ ς ἤ δη ἔ μελλον μετ ὰ κινδ ύ νων ἀ λλ ή λους ἀ πολιπε ῖ ν, μ ᾶ λλον α ὐ το ὺ ς ἐ σ ῄ ει τ ὰ δειν ὰ ἢ ὅ τε ἐ ψηφ ί ζοντο πλε ῖ ν.

9 8. Γιατί εκδήλωναν θαυμασμό οι ξένοι; Οι ξένοι πάλι και το υπόλοιπο πλήθος πήγαιναν να θαυμάσουν με την ιδέα πως ήταν κάτι αξιομνημόνευτο, κι απίστευτο και με τη φαντασία ακόμα. Γιατί αυτός ο στόλος ήταν ο πρώτος που ξεκινούσε από μια μόνο πόλη με αποκλειστικά ελληνικές δυνάμεις. Το ίδιο μοναδική ήταν και η προετοιμασία του. Εις την αρχαίαν ελληνικήν : Δε ξενοι κα ὶ ὁ ἄ λλος ὄ χλος κατ ὰ θ έ αν ἧ κεν ὡ ς ἐ π’ ἀ ξι ό χρεων κα ὶ ἄ πιστον δι ά νοιαν. παρασκευ ὴ γ ὰ ρ α ὕ τη πρ ώ τη ἐ κπλε ύ - σασα μι ᾶ ς π ό λεως δυν ά μει Ἑ λληνικ ῇ πολυτελεστάτη

10 9. Τι έξοδα είχαν γίνει ήδη πριν από την αναχώρηση; Πληρωμή στρατηγών, εφοδιασμός εξοπλισμού και πληρωμή τριήραρχων για τα πλοία. Μετάφραση: τ ῶ ν δ ὲ ἰ διωτ ῶ ν ἅ τε περί τ ὸ σ ῶ μ ά τις κα ὶ τριήραρχος ἐ ς τ ὴ ν ναυν ἀ νηλ ώ κει κα ὶ ὅ σα ἔ τι ἔ μελλεν ἀ ναλ ώ σειν.

11 10.Γιατί ήταν ξακουστό το εκστρατευτικό σώμα; Για το σάστισμα που προκαλούσε η τόλμη του και για το λαμπρό θέαμα που παρουσίαζε παρά για την υπεροχή του απέναντι σε κείνους που πήγαινε να χτυπήσει. Mετάφραση: κα ὶ ὁ στ ό λος ο ὐ χ ἧ σσον τ ό λμης τε θ ά μβει κα ὶ ὄ ψεως λαμπρ ό τητι περιβ ό ητος ἐ γ έ νετο ἢ στρατι ᾶ ς πρός ο ὓ ς επήσαν ὑ περβολ ῇ.

12 11. Ποιο τυπικό ακολούθησαν οι Αθηναίοι πριν από τον απόπλου; Εδόθη δια της σάλπιγγος το σήμα της σιωπής, και ήρχισαν αναπεμπόμεναι αι ειθισμέναι προ του έκπλου ευχαί ενός κήρυκος απαγγέλλοντος και πάντων των λοιπών συνοδευόντων αυτόν, ενώ οι στρατιώται και οι αξιωματικοί έχυναν από χρυσά και αργυρά ποτήρια σπονδάς οίνου, τον όποιον ελάμβαναν από κρατήρες που είχαν ετοιμασθή εις όλα τα πλοία. Μετάφραση: Τ ῇ μ ὲ ν σάλπιγγι σιωπ ὴ υπεσημάνθη, ε ὐ χ ὰ ς δ ὲ τ ὰ ς νομιζομένας πρ ὸ τ ῆ ς ἀ ναγωγ ῆ ς ο ὐ κατ ὰ να ῦ ν ἑ κ ά στην, ξ ύ μπαντες δ ὲ ὑ π ὸ κ ή ρυκος ἐ ποιο ῦ ντο,κρατ ῆ ρ ά ς τε κερ ά σαντες παρ’ ἅ παν τ ὸ στρ ά τευμα κα ὶ ἐ κπ ώ μασι χρυσο ῖ ς τε κα ὶ ἀ ργυρο ῖ ς ο ἵ τε ἐ πιβ ά ται κα ὶ ο ἱ ἄ ρχοντες σπ έ νδοντες.

13 12. Πώς παρουσιάζει τον απόπλου ο Θουκυδίδης; Ποια συναισθήματα σας προκαλεί η περιγραφή του; Πριν αποχωρήσουν ο Θουκυδίδης μας παρουσιάζει όλο το τυπικό της αποχώρησης. Οι Αθηναίοι προσευχόντουσαν όλοι μαζί στο λιμάνι για μια καλύτερη μάχη στη Σικελία.

14 Αφού απαντήσετε, επιχειρήστε να συγκρίνετε τις απαντήσεις στα νέα και στα αρχαία ελληνικά. Τι παρατηρείτε; Παρατηρούμε : υπάρχουν λέξεις και στην νεοελληνική γλώσσα και στην Αρχαία, οι οποίες δεν έχουν «διαβρωθεί» με το πέρασμα των χρόνων, όπως τα ονόματα των νησιών. Στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα υπάρχει ευχέρεια επιλογών, καθώς για τον σχολιασμό των ρημάτων αλλά και των ουσιαστικών υπάρχει μεγάλη ποικιλία επιθέτων.

15 Ποια από τις δύο μεταφράσεις προτιμάτε και γιατί ; Από τις δύο μεταφράσεις προτιμάμε την μετάφραση της Έλλης Λαμπρίδη. Η δεύτερη μετάφραση είναι πιο κοντά στην Νεοελληνική Γλώσσα, καθώς χρησιμοποιεί λέξεις που χρησιμοποιούμε και σήμερα. Επίσης, όλοι οι όροι της 2ης μετάφρασης είναι εύκολα αντιληπτοί από τους περισσότερους ανθρώπους της κοινωνίας μας.

16 Σε συμπεράσματα καταλήξαμε: Η Σικελική εκστρατεία πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Ο εμπνευστής της εκστρατείας, ο Αλκιβιάδης, ήταν απών.

17 Η ολική καταστροφή προκλήθηκε, όταν έφτασαν οι σπαρτιατικές ενισχύσεις υπό τον Γύλιππο. Οι στρατηγοί Δημοσθένης και Νικίας εκτελέστηκαν από τους Συρακούσιους. Ελάχιστοι Αθηναίοι επέστρεψαν στην Αθήνα. Σε ποια συμπεράσματα καταλήξαμε;

18 Σχέση ύβρις -νέμεσις Ξεκίνησαν με σπουδαίο στόλο και μεγάλη στρατιωτική δύναμη Γεμάτοι αυτοπεποίθηση Μέσα σε κλίμα κυρίως ενθουσιασμού και χαράς και κατέληξαν στην πλήρη καταστροφή και στην ταπείνωση


Κατέβασμα ppt "«Η αναχώρηση για την Σικελία» Γιώργος Σωτηρέλης Άρης Τζατζός Μία εργασία των Ντάλτονς: Άρης Τζατζός Αντώνης Δροσόπουλος Γιώργος Σωτηρέλης Χάρης Σκαμνιώτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google