Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Εξάμηνο & 2 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Εξάμηνο & 2 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Εξάμηνο & 2 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

2 Αποτελέσματα Ομίλου – 1 ο Εξάμηνο 2 ποσά σε € εκ20052004μεταβολή Κύκλος Εργασιών213,3267,2-20,2% Μικτά Αποτελέσματα34,845,3 Λοιπά Έσοδα (Έξοδα)-1,5-2,1 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης18,112,3 Αποτελέσματα Συγγενών Εταιριών2,6-5,5 Κέρδη Εκμετάλλευσης17,825,3 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα-2,4-1,2 Κέρδη πρό Φόρων15,424,1-36,4% Φόροι Περιόδου5,69,0 Καθαρά Κέρδη Περιόδου9,815,2 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0 Καθαρά Κέρδη Μετόχων9,715,2-35,7% EBITDA22,634,3-34,1%

3 Αποτελέσματα Ομίλου – 2 ο Τρίμηνο 3 ποσά σε € εκ20052004μεταβολή Κύκλος Εργασιών103,8150,7-31,1% Μικτά Αποτελέσματα20,024,6 Λοιπά Έσοδα (Έξοδα)-1,7-3,9 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης11,87,2 Αποτελέσματα Συγγενών Εταιριών0,0-5,2 Κέρδη Εκμετάλλευσης6,58,2 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα-1,3-0,7 Κέρδη πρό Φόρων5,27,6-31,0% Φόροι Περιόδου1,84,7 Καθαρά Κέρδη Περιόδου3,42,9 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0 Καθαρά Κέρδη Μετόχων3,42,9+15,9% EBITDA8,813,8-36,0%

4 Ισολογισμός Ομίλου 4 ποσά σε € εκ6/20053/200512/2004 Πάγιο Ενεργητικό144,6142,0139,9 Αποθέματα48,731,888,9 Απαιτήσεις196,4235,4199,7 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού57,029,30,0 Διαθέσιμα35,735,2 Σύνολο Ενεργητικού482,4473,7463,7 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις5,1 Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός135,4114,465,0 Λοιπές Βραχυπρ. Υποχρεώσεις165,9166,9212,7 Καθαρή Θέση176,0187,3180,9 Σύνολο Παθητικού482,4473,7463,7 Καθαρός Δανεισμός99,779,229,8

5 Ταμειακές Ροές Ομίλου – 1 ο Εξάμηνο 5 ποσά σε € εκ20052004 Κέρδη πρό Φόρων15,424,1 Αποσβέσεις4,89,0 Προβλέψεις-0,1-0,2 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα2,42,41,21,2 Λοιπά Στοιχεία-0,20,0 Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης-53,7-54,0 Πληρωμή Τόκων-2,8-1,6 Καταβολή Φόρων-15,4-11,8 Λειτουργικές Ροές-49,6-33,3 Επενδυτικές Ροές-9,1-3,1 Χρηματοικονομικές Ροές59,213,5 Συνολική Ταμειακή Ροή0,50,5-22,9 Διαθέσιμα -Αρχή Περιόδου35,254,6 Διαθέσιμα -Τέλος Περιόδου35,735,731,7

6 Ταμειακές Ροές Ομίλου – 2 ο Τρίμηνο 6 ποσά σε € εκ20052004 Κέρδη πρό Φόρων5,27,7 Αποσβέσεις2,35,6 Προβλέψεις-0,1 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα1,30,6 Λοιπά Στοιχεία-0,10,0 Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης-20,2-31,5 Πληρωμή Τόκων1,60,9 Καταβολή Φόρων2,70,8 Λειτουργικές Ροές-15,9-19,4 Επενδυτικές Ροές-4,6-1,6 Χρηματοικονομικές Ροές21,0-1,2 Συνολική Ταμειακή Ροή0,5-22,2 Διαθέσιμα -Αρχή Περιόδου35,234,5 Διαθέσιμα -Τέλος Περιόδου35,712,3

7 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Φραγκοκκλησιάς 9, 151 25, Μαρούσι τηλ 210-6185592, τηλ. κέντρο 210-6185500 κιν. 6947-909049, fax 210-6185698 email akiosklis@jp-avax.gr


Κατέβασμα ppt "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Εξάμηνο & 2 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google