Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ως γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης Δρ Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Ειδική Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ως γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης Δρ Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Ειδική Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ως γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης Δρ Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Ειδική Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδας για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

2 Κοινωνία της Γνώσης την πρόσβαση σε κοινωνικές θέσεις και υψηλές αμοιβές σε ατομικό επίπεδο Η κατοχή και η αξιοποίηση της γνώσης σήμερα συνδέεται με την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας σε συλλογικό επίπεδο

3 Μοχλοί ανάπτυξης της χώρας: οι γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες των πολιτών Κοινωνία της Γνώσης Παραγωγή πλούτου Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες Δυνατότητα αξιοποίησης νέων ευκαιριών Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών

4 Πυλώνας του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Η αναβάθμιση των προσόντων και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Προϋποθέσεις:  ένα σύγχρονο και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό σύστημα, διαπερατό, κοινωνικά δίκαιο, ευέλικτο και ικανό να ανταποκριθεί τόσο σε πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους, όσο και σε αναπτυξιακούς στόχους.  η δημιουργία αξιόπιστης και ελκυστικής τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει στους αποφοίτους της ικανοποιητικό επίπεδο γενικών γνώσεων και ολοκληρωμένη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση σε τομείς αιχμής που δίνουν διέξοδο στην απασχόληση.  ένα ευρύ δίκτυο διά βίου μάθησης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα συνέχισης της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους πολίτες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους ανάλογα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις επαγγελματικές ανάγκες τους.

5 Σημείο τομής των πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης Η αναβάθμιση του ανθρώπινου παράγοντα της χώρας Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας περνά μέσα από τη δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων των πολιτών Ζητούμενο: μια ρεαλιστική πολιτική σύνδεσης της εκπαίδευσης με την απασχόληση

6 Αναγνώριση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού  Μέχρι σήμερα στη χώρα μας δεν υπήρχε ένα ενιαίο σύστημα αναγνώρισης και πιστοποίησης προσόντων που να συμπεριλαμβάνει όλες τις μορφές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας.  Τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή το τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανός να κάνει κάποιος μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, από την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη μη τυπική ή άτυπη μάθηση, καθώς και από την επαγγελματική και κοινωνική εμπειρία των πολιτών, δεν αξιοποιούνται.

7 Παραδειγματική μεταβολή στον τρόπο θεώρησης της μάθησης

8 Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης Με τη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων τα προσόντα όλων των πολιτών, δηλαδή οι γνώσεις τους, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που απέκτησαν από ποικίλες διαδρομές μάθησης στη διάρκεια της ζωής τους  Καταγράφονται  Αναγνωρίζονται  Πιστοποιούνται (όπου χρειάζεται)  Αντιστοιχίζονται στην οκτάβαθμη κλίμακα του ΕΠΠ  Καθίστανται διαφανή προς όλους

9 Στόχοι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων  Η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτά ο πολίτης στη διάρκεια της εκπαιδευτικής του διαδρομής, της επαγγελματικής του πορείας, της κοινωνικής του συμμετοχής.  Η διασφάλιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη βάση προτύπων με έμφαση στα αποτελέσματα των μαθησιακών δραστηριοτήτων (εκροές).  Η διευκόλυνση της πρόσβασης και συμμετοχής σε διαδικασίες διά βίου μάθησης.  Η αύξηση της κινητικότητας εκπαιδευομένων και εργαζομένων.  Η ενίσχυση της διαφάνειας και των προσόντων και σύνδεσή τους με την εργασία και την απασχόληση.  Η σύνδεσή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

10 Τα 8 επίπεδα του ΕΠΠ Επίπεδο - Περιγραφή 1. Σχετίζεται με τη δυνατότητα συνέχισης στο δεύτερο κύκλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2. Σχετίζεται με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης του δεύτερου κύκλου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή/και παρακολούθησης προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. 3. Σχετίζεται με την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επίσης αντιπροσωπεύει προσόντα από εργασιακή εμπειρία. 4. Σχετίζεται με την ολοκλήρωση τουλάχιστον του δεύτερου κύκλου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία έχει αναβαθμιστεί στη συνέχεια από προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ή από εργασιακή εμπειρία. 5. Σχετίζεται με την ολοκλήρωση είτε Μετά-Δευτεροβάθμιου Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είτε “σύντομου κύκλου” Προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 6. Σχετίζεται με τον πρώτο κύκλο προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 7. Σχετίζεται με τον δεύτερο κύκλο προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 8. Σχετίζεται με τον τρίτο κύκλο προσόντων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

11 Οι περιγραφικοί δείκτες του ΕΠΠ Γενικοί περιγραφικοί δείκτες Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες  Ως γνώσεις νοείται το αποτέλεσμα της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης. Οι γνώσεις είναι το σώμα θετικών στοιχείων, αρχών, θεωριών και πρακτικών που σχετίζεται με ένα πεδίο σπουδής ή εργασίας.  Ως δεξιότητες νοείται η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την εκπλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων.  Ως ικανότητες νοείται η αποδεδειγμένη επάρκεια στη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσωπικών, κοινωνικών ή/και μεθοδολογικών δυνατοτήτων σε περιστάσεις εργασίας ή σπουδών και στην επαγγελματική ή/και προσωπική ανέλιξη.

12 Αντιμέτωποι με ευκαιρίες και προκλήσεις Με τη συγκρότηση Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ερχόμαστε αντιμέτωποι με ευκαιρίες και προκλήσεις:  Ευκαιρία να μπει τάξη στο άναρχο πεδίο των κάθε λογής βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που απονέμονται από ποικίλους φορείς  Ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τον πλούτο των προσόντων των πολιτών και μέσα από διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας να τα καταστήσουμε σαφή και συγκρίσιμα  Ευκαιρία να δώσουμε τέλος στην αυθαιρεσία που επικρατεί στα διπλώματα και στα προσόντα, στα επαγγελματικά δικαιώματα και στις άδειες άσκησης επαγγελμάτων και να τα εντάξουμε σε ένα συνεκτικό πλαίσιο με ενιαίους και αποδεκτούς από όλους κανόνες

13 Αντιμέτωποι με ευκαιρίες και προκλήσεις Το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα δεν είναι εύκολο:  Απαιτεί από όλους μας αλλαγή σκέψης και προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, απομάκρυνση από το «φορεοκεντρικό» μοντέλο εκπαίδευσης, από συντεχνιακές αντιλήψεις από επαγγελματικούς εγωισμούς.  Ανακινεί θέματα τα οποία για πολλά χρόνια στη χώρα μας αναπτύσσονταν χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και στη λογική της ικανοποίησης συντεχνιακών αιτημάτων.  Σε στρατηγικό και διαχειριστικό επίπεδο η επιτυχημένη συγκρότηση και εφαρμογή του Πλαισίου Προσόντων προϋποθέτει μια διαρκή διαδικασία διαβούλευσης ανάμεσα στους πολιτικούς υπεύθυνους, στους κοινωνικούς εταίρους, στους εκπαιδευτικούς φορείς, στις επαγγελματικές ενώσεις και στους χρήστες του Πλαισίου Προσόντων προκειμένου να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη αποδεκτή από όλους και να γίνει το ΕΠΠ σημείο αναφορά για όλους.

14 Πορεία υλοποίησης ΕΠΠ Φάση 1 Σχεδιασμός, Διαβούλευση, Νομοθεσία Φάση 2 Προετοιμασία για τη συγκρότηση του ΕΠΠ Φάση 3 Συγκρότηση του ΕΠΠ Φάση 4 Αντιστοίχιση στα επίπεδα του EQF Φάσεις Υλοποίησης (1)

15 Πορεία υλοποίησης ΕΠΠ Φάσεις Υλοποίησης (2) ΦάσηΕνέργειες Φάση 1 η Σχεδιασμός, διαβούλευση και νομική κατοχύρωση  Πρόταση για βασικές αρχές, προτεινόμενα επίπεδα, γενικούς περιγραφικούς δείκτες.  Εξάμηνη δημόσια διαβούλευση επί του προτεινόμενου κειμένου του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (5.3.2010-5.9.2010).  Νομοθετική κατοχύρωση ΕΠΠ: «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (3789/2010,28.9). Φάση 2 η Προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη συγκρότηση του ΕΠΠ  Δημιουργία Εθνικού Φορέα για την πιστοποίηση προσόντων (ΕΟΠΠ).  Καταγραφή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων όλων των τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που απονέμονται από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και από φορείς της μη τυπικής μάθησης.  Εκπόνηση μεθοδολογικού οδηγού για τη συγκρότηση του ΕΠΠ. Φάση 3 η Η συγκρότηση του ΕΠΠ (Εντός του 2012)  Σύσταση Ομάδων Εργασίας στον ΕΟΠΠ.  Εκπόνηση ειδικών περιγραφικών δεικτών κατά επίπεδο και κατά κλάδο και αντιστοίχιση με τα επίπεδα του ΕΠΠ.  Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκπόνηση προτύπων και διαδικασιών πιστοποίησης στη μη τυπική μάθηση με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα κάνοντας χρήση και των επαγγελματικών περιγραμμάτων.  Ανάπτυξη μεθοδολογίας συστήματος πιστωτικών μονάδων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Πιλοτική πιστοποίηση σε επιλεγμένα προγράμματα της ΣΕΚ και της ενδο-επιχειρησιακής κατάρτισης.  Ανάπτυξη ειδικών περιγραφικών δεικτών και πιλοτική αντιστοίχιση δυο επαγγελματικών κλάδων κάθετα στα 8 επίπεδα του ΕΠΠ.  Πιλοτική εφαρμογή ανεξάρτητων και πλουραλιστικών διαδικασιών αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης μάθησης.  Θεσμοθέτηση του συστήματος πιστοποίησης προσόντων (δυνατότητα υιοθέτησης διαφορετικών διαδικασιών εντός ενός κοινού πλαισίου).  Θεσμοθέτηση συστήματος διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσόντων. Φάση 4 η Αντιστοίχιση στα επίπεδα του EQF (Έως το τέλος του 2012)  Εφαρμογή της μεθοδολογίας αντιστοίχισης στα δεδομένα της Φάσης 3.  Εκπόνηση της έκθεσης αντιστοίχισης.

16 Αρμόδιοι Φορείς  Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων - ασκεί την εποπτεία της διαμόρφωσης και λειτουργίας του ΕΠΠ, καθώς και το συντονισμό των εμπλεκομένων με το ΕΠΠ φορέων.  Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης - έχει αναλάβει την προβολή του ΕΠΠ μέσω του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.)  Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Εθνικό Σημείο Συντονισμού) - είναι ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του ΕΠΠ και την αντιστοίχισή του με το EQF.

17 Περισσότερες πληροφορίες: www.nqf.gov.gr


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων ως γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης Δρ Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Ειδική Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google