Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος
TEACHERS 4 EUROPE 2014 Παρουσίαση προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος

2 Παρουσίαση προγράμματος “Teachers4Europe”
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Δράση Οργάνωση από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα που άπτονται του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος Κεντρικός άξονας της εκπαίδευσης: δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών ικανών να κοινωνούν στους μαθητές θέματα σχετικά με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και προοπτικές Ομάδα στόχου μαθητών στους οποίους θα γίνεται η παρέμβαση από τους επιμορφούμενους Εκπαιδευτικούς: 9-12 ετών (μαθητές Δ΄, Ε΄και Στ΄Δημοτικού)

3 Σκοπός του προγράμματος “Teachers4Europe” Ο σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers4Europe” είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

4 Οι στόχοι της εκπαίδευσης είναι οι συμμετέχοντες : • να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ευρωπαϊκής οικοδόμησης προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι κοινωνοί της ευρωπαϊκής ιδέας • να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών της Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξης Δημοτικού (ηλικία ετών) σχετικά με το νέο οικονομικό περιβάλλον, τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελτίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο • να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές με στόχο την παροχή γνώσης σε σύγχρονα ευρωπαϊκά θέματα • να αποτελέσουν μέλη μίας Παν-Ευρωπαϊκής Κοινότητας που θα προωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την ένωση των κρατών και την βελτίωση των συνθηκών ζωής τους • να συμμετέχουν σε ένα ενεργό δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5 Εκπαιδευτικοί Μέθοδοι
Οι εκπαιδευτικοί μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν διέπονται από τις εξής αρχές εκπαίδευσης, προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες και των δύο κατηγοριών εκπαιδευομένων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών: Προσέγγιση της εκπαίδευσης ως μιας παιδαγωγικής πράξης με ανθρωποκεντρική διάσταση πρωτεύουσας σημασίας στην οποία θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζει η ομάδα. Προώθηση της βιωματικής μάθησης, σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και αξιοποίηση των προηγούμενων εμπειριών των εκπαιδευτικών και μαθητών Εξατομικευμένη προσέγγιση – υποστήριξη των εκπαιδευομένων και σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες τους Κατανόηση των εκπαιδευτικών στόχων και συμφωνία επί ενός σαφούς συμβολαίου μάθησης Κατοχύρωση της συμμετοχικότητας των χρηστών, ενίσχυση της διαδικασίας κατάθεσης και μετασχηματισμού των εμπειριών και των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων και ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης με τη χρήση πολλαπλών διδακτικών πηγών Ανάπτυξη των αμφίδρομων σχέσεων διδασκόντων - διδασκομένων καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με το μαθησιακό κλίμα να χαρακτηρίζεται από επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό Υιοθέτηση και προώθησης μιας δια βίου διαδικασίας εκπαίδευσης - άτυπη εκπαίδευση- κατά την οποία το άτομο αποκτάει αξίες, στάσεις συμπεριφοράς, δεξιότητες και γνώσεις μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες και τις εκπαιδευτικές επιρροές του περιβάλλοντός του/ της

6 Η εκπαίδευση με φυσική παρακολούθηση :
Οι θεωρητικές εισηγήσεις: Βασική πληροφόρηση σχετικά με: την ιστορία την ταυτότητα τους θεσμούς τα όργανα της Ε.Ε.

7 Η εκπαίδευση με φυσική παρακολούθηση:
Οι ομιλίες: Πληροφόρηση σχετική με: Τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα στις χώρες της Ε.Ε. Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και την αξιοποίησή τους Τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη σταδιοδρομία στα όρια της Ε.Ε.

8 Η εκπαίδευση με φυσική παρακολούθηση :
Οι βιωματικές εκπαιδεύσεις: Βιωματικά εργαστήρια με στόχους: Να ενδυναμώσουν την ομάδα και το δίκτυο των t4e Να ψυχοεκπαιδεύσουν τους t4e ώστε να είναι ενεργά μέλη αυτής της ομάδας, με σεβασμό στους κανόνες και στο πλαίσιο της Να δώσουν ερεθίσματα για σχεδιασμό και υλοποίηση εργασιών μέσα στις τάξεις Να αποτελέσουν γέφυρα με τις θεωρητικές γνώσεις

9 Η πρακτική εφαρμογή Πρόκειται για την προσωπική ενασχόληση του κάθε εκπαιδευόμενου με το θέμα που έχει επιλέξει και θα κάνει εφαρμογή στην τάξη του Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ουσιώδες τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και έχει τους εξής κύριους στόχους: 1. Τη σύνδεση θεωρίας και εκπαιδευτικού προγράμματος με την πρακτική εφαρμογή στο χώρο εργασίας των εκπαιδευτικών 2. Την ενημέρωση των μαθητών για τις νέες συνθήκες, τάσεις και ανάγκες στην αγορά εργασίας 3. Την αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης με εφαρμογή σε πρακτικά ζητήματα και προβλήματα 4. Την ανάδειξη των ειδικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών Κατά τη διάρκεια της πρακτικής: Καθοδήγηση της κάθε ομάδας εκπαιδευόμενων από τον αντίστοιχο επιβλέποντα (tutor) 1 πρεσβευτής επιβλέπων σε κάθε ομάδα εργασίας 5-6 ατόμων. 4 εισηγητές 40 ομάδες εργασίας 200 εκπαιδευόμενοι Ηλεκτρονικό FORUM ανάμεσα στα μέλη κάθε ομάδας εκπαιδευομένων Ηλεκτρονικό FORUM μεταξύ των 4 επιβλεπόντων εισηγητών (συνεργασία)

10 Τα τελικά παραδοτέα 1. Τελική εργασία (σε ψηφιακή μορφή) 2. Τελικό παραδοτέο, π.χ. Θεατρικό, ταινία, τραγούδι, ιστοσελίδα, ημερολόγιο, επιτραπέζιο παιχνίδι, αντικείμενο κτλ. (σε ψηφιακή και, όπου χρειάζεται, φυσική μορφή) 3. Περίληψη του έργου του (abstract), η οποία θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα 4. Βιντεοσκοπημένη μίνι συνέντευξη, η οποία θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα (η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί εγκαίρως)

11 Η τελική εργασία Βασικός στόχος της εργασίας είναι η αφομοίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και των καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών για τη μετάδοση γνώσεων και ιδεών στους μαθητές καθώς και η αποτύπωση της επιτυχημένης και πρωτότυπης πρακτικής άσκησης στα σχολεία. Σύνταξη Τελικής Εργασίας περίπου 25 σελ. από κάθε εκπαιδευόμενο Για τη σύνταξη: Καθοδήγηση του κάθε εκπαιδευόμενου από τον αντίστοιχο επιβλέποντα Επιβλέποντες εισηγητές: 1 εισηγητής ανά ομάδα εκπαιδευομένων (40 ομάδες, 5-6 άτομα, 4 επιβλέποντες εισηγητές)

12 Η τελική παρουσίαση Παρουσίαση επιλεγμένων εργασιών Επιπλέον: α) Παρουσίαση Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. β) Αξιολόγηση του Προγράμματος και των Εισηγητών γ) Βεβαίωση συμμετοχής δ) Απονομή ειδικής κάρτας μέλους

13 Ειδική Κάρτα Μέλους «Teachers4Europe» Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν τη δράση θα αποτελέσουν την ειδική Ομάδα Εκπαιδευτικών με κύρια δέσμευση να εμφυσήσουν μέσα από τη διευρυμένη εκπαιδευτική τους δράση (εντός και εκτός των ορίων του σχολείου) τη σημασία, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του ευρωπαϊκού προσανατολισμού. Με το τέλος της επιμόρφωσης θα λάβουν Βεβαίωση Συμμετοχής ενώ θα τους απονεμηθεί και η Ειδική Κάρτα Μέλους «Teachers4Europe» κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ολοκλήρωσης της δράσης.

14 Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google