Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Export Fund) Παναγιώτης Αλεξάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Θεσσαλονίκη, 4/5/2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Export Fund) Παναγιώτης Αλεξάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Θεσσαλονίκη, 4/5/2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Export Fund) Παναγιώτης Αλεξάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Θεσσαλονίκη, 4/5/2012

2 Περιεχόμενα Διαδικασία χρηματοδότησης Επενδυτική Στρατηγική Νομική μορφή του Fund Δομή του EXPORT FUND Στόχος Διαχείριση του Fund Επενδυτική Επιτροπή Έσοδα-Διανομές Αποτίμηση του Fund

3 Στόχος  H δημιουργία ενός Κεφαλαίου (Fund), το οποίο  παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε εξαγωγικές επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας, ώστε να πετύχουν στόχους της στρατηγικής τους ανάπτυξης που αφορούν στην εξωστρέφεια της κάθε επιχείρησης. Η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να καλύπτει εξαγωγικές δραστηριότητες και έχει μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 1-3 έτη.  Το Fund θα στηρίζει επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στο Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ),  όπου τουλάχιστον 25% των πωλήσεων κάθε επιχείρησης κατευθύνεται σε εξαγωγές.  Προτείνεται, στο Fund να συμμετέχουν 25 εξαγωγικές εταιρείες.

4 Δομή του EXPORT FUND  Το Export Fund θα είναι κλειστού τύπου με μέγιστη διάρκεια 6 ετών.  Tο κεφάλαιο και οι πόροι του σχηματίζεται  α) από τις ως άνω 25 εταιρείες και  β) από τις χρηματοδοτικές εταιρείες, που συμμετάσχουν σε αυτό.  Τα υπό διαχείριση κεφάλαια του Fund αποτελούνται από εισφορές σε είδος και από χρηματοδοτικά κεφάλαια.  Με βάση την συνολική εισφερόμενη αξία του κάθε συμμετέχοντα (εξαγωγική εταιρεία ή εταιρεία χρηματοδότησης) θα διαμορφωθούν τα μερίδια κάθε ενός εξ αυτών, στο Fund.  Ειδικότερα, κάθε εξαγωγική εταιρεία-μέλος καταβάλλει ποσοστό των μετοχών της, της τάξης 10%.  Της συμμετοχής προηγείται η αποτίμηση της αξίας της κάθε μετοχής. Τα υπόλοιπα, χρηματοδοτικά, κεφάλαια αντλούνται από την αγορά. Δυνητικοί συμμετέχοντες – χρηματοδότες μπορεί να είναι εταιρείες χρηματοδοτήσεων – επενδύσεων, ιδιώτες επενδυτές.

5 Δομή του EXPORT FUND  Ο στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα Fund με ύψος χρηματοδοτικών κεφαλαίων, τουλάχιστον 10 εκ. Ευρώ.  Αρχικά, καταβάλλονται οι μετοχές των εταιρειών και το 10% των χρηματοδοτικών κεφαλαίων.  Τα τελευταία σταδιακά αυξάνονται.  Η διαδικασία καταβολής των υπόλοιπων τμηματικών καταβολών ορίζεται στη Σύμβαση Σύστασης του Fund.  Ειδικότερα, οι χρηματοδότες καλούνται να καταβάλλουν τη συμμετοχή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα τα οποία εξαρτώνται από τις χρηματοδοτήσεις που έχει πραγματοποιήσει το Fund και τις υπάρχουσες κάθε φορά ανάγκες κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση νέων δραστηριοτήτων.

6 Νομική μορφή του Fund Πλήρως καθετοποιημένη μορφή παρέχει χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις Διαμορφώνει τα δικά του οικονομικά αποτελέσματα διατρέχει τον άμεσο πιστωτικό κίνδυνο 2διαστάσεις συνεργασία με Τράπεζα υπογράφει σύμβαση με Τράπεζα εκχωρεί τα χρηματοδοτικά κεφάλαιά του στην Τράπεζα Η Τράπεζα προβαίνει σε χρηματο- δοτήσεις προς τις επιχειρήσεις. Το Fund εισπράττει τόκους για τα κεφάλαια που δανείζει. διατρέχει τον πιστωτικό κίνδυνο αν η Τράπεζα πτωχεύσει. Μπορεί να ζητήσει εγγυήσεις για τα κεφάλαια που εκχωρεί στη Τράπεζα.

7 Επενδυτική Στρατηγική Υπηρεσίες factoring factoring πιστώσειςΧρηματοδό-τησης κεφάλαιακίνησης χρηματοδότησηεξαγωγικώνδαπανών κεφαλαία για συμμετοχή σε εκθέσεις και διαφήμιση Χρηματοδοτείται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων

8 Διαδικασία χρηματοδότησης 1 Οι επιχειρήσεις ζητούν χρηματοδότηση υποβάλλοντας τα αναγκαία επιχειρηματικά προγράμματα, τις χρηματοδοτικές ανάγκες και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα 2 Η ομάδα διαχείρισης, με βάση την πρώτη διάσταση, αξιολογεί την αξιοπιστία της πρότασης, τις προοπτικές και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Διαπραγματεύεται τους όρους χρηματοδότησης και φέρει την πρόταση προς έγκριση στην Επενδυτική Επιτροπή του Fund. Σε περίπτωση αθέτησης ακολουθούνται οι πάγιες διαδικασίες, ενώ εξετάζεται η παύση συμμετοχής της εταιρείας στο Fund 3 Με βάση τη δεύτερη διάσταση, αν τα χρηματοδοτικά κεφάλαια έχουν εκχωρηθεί σε Τράπεζα ακολουθείται η γνωστή τραπεζική διαδικασία, η συνεργασία Fund – Τράπεζας παρακολουθείται από τη διοίκηση του Fund με συμφωνημένη διαδικασία, με προεξάρχοντα το ρόλο της Επενδυτικής Επιτροπής του Fund.

9 Διαχείριση του Fund  Το Fund διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης με ολιγομελή ομάδα στελεχών με εμπειρία στη διαχείριση αντιστοίχων funds.  H διαχείριση πραγματοποιείται με αυστηρά χρηματοπιστωτικά κριτήρια.  Τα λειτουργικά έξοδα του Fund καλύπτονται από την αμοιβή διαχείρισης η οποία, πέραν ενός αρχικού ποσού που εκχωρεί το Fund, ενσωματώνεται στο κόστος (τόκους) παροχής της χρηματοδότησης προς τις εξαγωγικές εταιρείες.  Η ομάδα διαχείρισης είναι υπεύθυνη  για την οργάνωση του Fund,  την επιλογή των υπό χρηματοδότηση δραστηριοτήτων,  την υλοποίησή των υπό χρηματοδότηση δραστηριοτήτων,  την παρακολούθησή των υπό χρηματοδότηση δραστηριοτήτων,  τη διανομή των κερδών στους μεριδιούχους  για την τακτή ενημέρωση των συμμετεχόντων και τη διαχείριση των διαθεσίμων του Fund.

10 Επενδυτική Επιτροπή  H διαχειρίστρια εταιρία του Fund συστήνει Επενδυτική Επιτροπή η οποία έχει ως αρμοδιότητα  την τελική αξιολόγηση και έγκριση των εισηγήσεων της διαχειρίστριας για την πραγματοποίηση των χρηματοδοτήσεων του Fund,  την παρακολούθηση της πορείας των χρηματοδοτήσεων του Fund,  την αντιμετώπιση περιπτώσεων υφιστάμενης ή ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων,  την έγκριση των προτάσεων της διαχειρίστριας για ρευστοποίηση επενδύσεων,  μερική ή ολική διαγραφή επενδύσεων που απέτυχαν.  Στη επενδυτική επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των μεριδιούχων του Fund, αλλά και ανεξάρτητα μέλη.

11 Έσοδα τόκοι αμοιβή διαχείρισης μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο Πρόσοδος προϊόν της ρευστοποίησης των επενδύσεων

12 Έσοδα-Διανομές  Τα έσοδα κατανέμονται στους μεριδιούχους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση Σύστασης του Fund.  Μετά την πληρωμή των εξόδων του Fund και της αμοιβής της διαχειρίστριας εταιρείας (management fee), η διανομή εσόδων ξεκινά  από την πληρωμή των μεριδιούχων που έχουν χρηματοδοτήσει δραστηριότητες των εταιρειών-μελών,  κατανομής τυχόν πλεονάσματος αμοιβών διαχείρισης σε όλους τους μεριδιούχους ανάλογα της συμμετοχής τους,  τα μερίσματα εισέρχονται ως χρηματικοί πόροι στο Fund που εκτοκίζονται, ανήκουν στη μερίδα της κάθε εταιρείας και αποτελούν τμήμα των εγγυήσεων των εταιρειών-μελών κατά τις λαμβανόμενες από αυτές χρηματοδοτήσεις.

13 Αποτίμηση του Fund  Με βάση τη δομή του Fund η αποτίμηση γίνεται καθημερινά.  Η καλή λειτουργία του μπορεί να οδηγήσει και στη εισαγωγή του σε οργανωμένη κεφαλαιαγορά με επιδίωξη την άντληση περισσότερων χρηματοδοτικών κεφαλαίων για τις εταιρείες-μέλη.

14 Παναγιώτης Αλεξάκης


Κατέβασμα ppt "ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Export Fund) Παναγιώτης Αλεξάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Θεσσαλονίκη, 4/5/2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google