Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 13.2 Αρχές και οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 13.2 Αρχές και οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 13.2 Αρχές και οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα

2 Προϋπολογισμός Δυνατότητα αποδοχής των δαπανών: Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν μόνο οι δαπάνες που θα γίνουν δεκτές:  βάσει της αρχής της αξίας έναντι των χρημάτων  ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο πραγματοποιείται η δαπάνη  ανάλογα με τη φύση της και ανάλογα με το ύψος της

3 Προϋπολογισμός Διάκριση μεταξύ του προσδιορισμού της ζητούμενης επιχορήγησης και της εκπόνησης του προϋπολογισμού  Ο συνολικό προϋπολογισμός του project αντιπροσωπεύει το συνολικό κόστος της παρέμβασης και βασίζεται στο πραγματικό εκτιμώμενο κόστος  Η επιχορήγηση από την Κοινότητα υπολογίζεται βάσει ων δασμών που καθορίζονται από την Επιτροπή της ΕΕ και τις Εθνικές Υπηρεσίες και δημοσιεύονται μαζί με την ανακοίνωση Η Εθνική Υπηρεσία συνιστά να μην καταστρώνεται ο προϋπολογισμός ξεκινώντας από τους δασμούς αλλά ακολουθώντας μια σχολαστική ανάλυση των δαπανών που θα γίνουν στην πραγματικότητα από το δίκτυο συνεργασίας.

4 Προϋπολογισμός Οι δασμοί χρησιμεύουν ως σημείο αναφοράς, καθώς δεν μπορεί να ζητηθεί ποτέ κάποιο μεγαλύτερο ποσό.  Οι δασμοί που αναφέρονται για τα έξοδα διαβίωσης διαφέρουν ανάλογα με τη διάρκεια της κινητικότητας και της χώρας προορισμού και υπολογίζονται βάσει του μέσου κόστους διαβίωσης  Οι δασμοί για τις οργανωτικές δαπάνες και για την κατάρτιση των συμμετεχόντων υπολογίζονται ανάλογα με τη διάρκεια παραμονής στο εξωτερικό. Για τα ταξιδιωτικά έξοδα δεν υπάρχουν όρια, αλλά αυτά περιλαμβάνονται στους δασμούς για τη διαβίωση ή δηλώνονται καλύτερα βάσει των πραγματικών δαπανών ανάλογα με τη διάρκεια της κινητικότητας

5 Προϋπολογισμός Όταν καθοριστεί ολόκληρος ο προϋπολογισμός για το project, το ερωτηματολόγιο ζητά να προσδιοριστεί το μέγεθος του ποσού που ζητείται από την Κοινότητα. Παρ' ότι το ερωτηματολόγιο ζητά λεπτομέρειες για τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού, δεν ζητούνται πληροφορίες για το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που θα συνεισφέρει η συνεργασία και ο αποδέκτης στα πλαίσια της συγχρηματοδότησης. Καθώς δεν υπάρχει σταθερό ποσοστό για την επιχορήγηση από την Κοινότητα, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για συγχρηματοδότηση και η επιχορήγηση δεν μπορεί να καλύπτει ολόκληρο τον προϋπολογισμό. Επιπλέον, κάθε άλλη χρηματοδότηση από δημόσιους φορείς (μη προερχόμενους από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα) μειώνει αναλογικά το ποσοστό που θα καταβάλει η ΕΕ.

6 Προϋπολογισμός Τι γίνεται μετά από την έγκριση του προγράμματος Μετά την έγκριση του προγράμματος και τη δημοσίευση των καταλόγων, η Εθνική Υπηρεσία και ο επικεφαλής του προγράμματος καθορίζουν τη σύμβαση επιχορήγησης. (η σύμβαση περιλαμβάνει πληροφορίες χρήσιμες για την οικονομική διαχείριση της παρέμβασης ) Η σύμβαση καθορίζει τα χρονοδιαγράμματα εκταμίευσης της εισφοράς της Κοινότητας, τα οποία είναι απαραίτητα για τον προγραμματισμό των πληρωμών των συνεργατών και των προμηθευτών.

7 Προϋπολογισμός  Η περίοδος κατά την οποία οι δαπάνες έχουν δικαίωμα αποζημίωσης συμπίπτει με τη διάρκεια της φάσης σχεδιασμού η οποία ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και τερματίζεται με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Μόνο τα έξοδα που θα γίνουν εντός αυτής της περιόδου έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.  Η σύμβαση καθορίζει επίσης τη συμφωνηθείσα εισφορά, χωρίζοντάς την σε επιμέρους δαπάνες. Ο επικεφαλής του προγράμματος μπορεί να αποφασίσει αν θα καταβάλει τα έξοδα διαβίωσης και ταξιδίου απευθείας στους συμμετέχοντες ή στους συνεργάτες στις χώρες προορισμού.

8 Προϋπολογισμός Η επιχορήγηση καταβάλλεται από την Εθνική Υπηρεσία σε δύο φάσεις:  Η πρώτη καταβολή γίνεται εντός 45 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και αφορά το 80% της Κοινοτικής επιχορήγησης  Η δεύτερη καταβολή πραγματοποιείται εντός 45 ημερών μετά την έγκριση της τελικής έκθεσης και αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 20%. Και οι δύο καταβολές γίνονται με την υποβολή λογιστικών εγγράφων από τον επικεφαλής του project.

9 Προϋπολογισμός Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός οργανισμός, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια πολιτική οικονομικού εγγυητή για τη χρηματοδότηση (μόνο για την πρώτη καταβαλλόμενη δόση)  Οι δαπάνες για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής μπορούν να συμπεριληφθούν στις δαπάνες διαχείρισης και παρακολούθησης.  Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για τον τραπεζικό λογαριασμό όψεως που θα χρησιμοποιηθεί για την πίστωση της εισφοράς. Τα έξοδα ανοίγματος και τήρησης του λογαριασμού δεν αποζημιώνονται.

10 Προϋπολογισμός Το ακριβές ποσό της επιχορήγησης προσδιορίζεται στο τέλος της παρέμβασης. Η Εθνική Υπηρεσία, βάσει της τελικής έκθεσης:  θα είναι σε θέση να καθορίσει αν υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις από το ποσό που είχε εκτιμηθεί αρχικά  αλλά και τον αριθμό των ατόμων που συμμετείχαν πραγματικά στην κινητικότητα

11 Προϋπολογισμός Η τελική εισφορά υπολογίζεται ως εξής:  το ποσό για τα έξοδα προετοιμασίας προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των πραγματικών συμμετεχόντων με τον μέγιστο αναμενόμενο δασμό  το ποσό για τα έξοδα διαχείρισης και παρακολούθησης προσδιορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των πραγματικών συμμετεχόντων με τον μέγιστο αναμενόμενο δασμό  τα έξοδα διαμονής υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των πραγματικών συμμετεχόντων με τον δασμό που υποδεικνύεται από τον αποδέκτη ανάλογα με τη διάρκεια της κινητικότητας και τη φιλοξενούσα χώρα  τα ταξιδιωτικά έξοδα (αν δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα διαβίωσης) προσδιορίζονται βάσει των εξόδων που έγιναν πραγματικά.

12 Προϋπολογισμός Ως απόδειξη όσων αναφέρονται στην τελική έκθεση, ο οργανισμός-αποδέκτης θα πρέπει να επισυνάψει:  έγγραφα τεκμηρίωσης που σχετίζονται με την κινητικότητα, όπως αποδεικτικά έγγραφα του φιλοξενούντα οργανισμού  αντίγραφα των ταξιδιωτικών εγγράφων  Κάρτες επιβίβασης και αντίγραφα των παραστατικών για τα έξοδα διαμονής

13 Προϋπολογισμός Κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης του project και για τα επόμενα πέντε χρόνια η Επιτροπή της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Οικονομικών Ελέγχων και οι Εθνικές Υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιούν διοικητικές – οικονομικές επιθεωρήσεις και ελέγχους για:  την ανάλυση των τελικών εκθέσεων  την ανάλυση των δικαιολογητικών εγγράφων της τελικής έκθεσης, καθώς και επιτόπιους ελέγχους.

14 Προϋπολογισμός Ο αποδέκτης :  θα πρέπει να φυλάσσει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά έγγραφα για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε χρόνων  θα πρέπει να εφαρμόζει λογιστικές διαδικασίες που θα επιτρέπουν την απευθείας αντιστοίχιση των δηλωθέντων εξόδων και των εξόδων που χρεώνονται στο πρόγραμμα με τα λογιστικά έγγραφα και τα οικονομικά αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να είναι διαθέσιμα στα γραφεία του αποδέκτη.

15 Προϋπολογισμός Περιεχόμενα:  Εκπόνηση του προϋπολογισμού στο στάδιο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.  Διάκριση μεταξύ της ζητούμενης επιχορήγησης και του συνολικού προϋπολογισμού.  Σχέση μεταξύ της διάρκειας της κινητικότητας και της διάρθρωσης κάποιων δαπανών.  Τι γίνεται μετά από την έγκριση του προγράμματος.  Χρόνος εκταμίευσης των κεφαλαίων.  Έγγραφα που θα πρέπει να φυλάσσονται και να επισυνάπτονται στην τελική έκθεση.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 13.2 Αρχές και οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google