Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έρευνα Έρευνα :“Συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική διερεύνηση υποθετικών προτάσεων σχετικά με τις εικαζόμενες σχέσεις ανάμεσα σε φυσικά(;)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έρευνα Έρευνα :“Συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική διερεύνηση υποθετικών προτάσεων σχετικά με τις εικαζόμενες σχέσεις ανάμεσα σε φυσικά(;)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έρευνα Έρευνα :“Συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική διερεύνηση υποθετικών προτάσεων σχετικά με τις εικαζόμενες σχέσεις ανάμεσα σε φυσικά(;) φαινόμενα” [Kerlihger 1973: 11 και Cohen & Manion 1997: 15] Τρία χαρακτηριστικά της έρευνας: 1. Η έρευνα είναι συστηματική και ελεγχόμενη [Βασίζεται στο απαγωγικό – επαγωγικό μοντέλο]. 2. Η έρευνα είναι εμπειρική [Ο επιστήμονας στρέφεται στην εμπειρία για επαλήθευση]. 3. Η έρευνα (αυτο)διορθώνεται. [Διαθέτει (εσωτερικούς & εξωτερικούς) ελεγκτικούς μηχανισμούς επιστημονικής εγκυρότητας και επάρκειας]

2 Ο καθορισμός του προβλήματος προσδιορισμός των στόχων διατύπωση του προβλήματος οριοθέτηση του προβλήματος σκοπός της έρευνας

3 Καθορισμός Δείγματος [Μέθοδοι & Τεχνικές Δειγματοληψίας] Προσδιορισμός των εννοιών Επιλογή Μεθόδων Επεξεργασίας Ερευνητικού Υλικού Ερευνητικά Ερωτήματα Επισκόπηση της βιβλιογραφίας Γενικές Υποθέσεις Εργασίας Ειδικές Υποθέσεις Εργασίας Επιλογή Μεθόδου Τεχνικές Άντλησης Ερευνητικών Δεδομένων Έλεγχος Υποθέσεων Εργασίας Θεωρητικό Πλαίσιο Μεθοδολογία

4 Επιμέλεια Εμπειρικού Υλικού Επεξεργασία Εμπειρικού Υλικού Σχεδιασμός Εργαλείου Πιλοτική Έρευνα Βελτιώσεις Κύρια Έρευνα Ανάλυση Εμπειρικού Υλικού Συγγραφή Δημοσίευση Κωδικογράφηση Κωδικοποίηση

5

6 C ontext Evaluation: Αξιολόγηση Περιεχομένου I nput Evaluation: Αξιολόγηση Εισροών P rocess Evaluation: Αξιολόγηση Διαδικασίας P roduct Evaluation: Αξιολόγηση Προϊόντων Το μοντέλο αξιολόγησης CIPP βασίζεται στην άποψη ότι ο σημαντικότερος σκοπός της αξιολόγησης είναι η βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων μιας παρέμβασης. Αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους συντελεστές [ομάδα επιτελικού σχεδιασμού και υλοποίησης και προσωπικό γραμματειακής, διοικητικής & τεχνικής υποστήριξης] στην επίτευξη των στόχων μέσω: (α) της συστηματικής συλλογής αξιόπιστων πληροφοριών αναφορικά με τους στόχους, τις επιδιώξεις και τα αποτελέσματα της παρέμβασης και (β) της αξιοποίησης των πληροφοριών, με στόχο τη βελτίωση των δεικτών αποτελεσματικότητας.

7 Έντεκα (11) κρίσιμοι άξονες: 1.Το θεσμικό πλαίσιο. 2.Η δομή & η διάρθρωση του Προγράμματος Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 3.H οργάνωση & το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών. 4.Οι προτεινόμενες από το Πρόγραμμα διδακτικές προσεγγίσεις. 5.Το προφίλ του επιστημονικού δυναμικού σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών. 6.Το προφίλ των φοιτητών σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών. 7.Το προφίλ των αποφοίτων για τα Προγράμματα Σπουδών που ενδιαφέρουν. 8.Οι υποδομές των Τμημάτων που υλοποιούν Αναμορφωμένα Προγράμματα Σπουδών 9.Η εισαγωγή και εφαρμογή διαδικασιών που θα εξασφαλίσουν τη συνεχή αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών. 10.Η ενίσχυση των Τμημάτων σε σπουδές Τεχνολογίας Πληροφορίας & Επικοινωνιών, με ταυτόχρονη αξιοποίηση των μεθοδολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονου και εύκολα επικαιροποιήσιμου εναλλακτικού (ψηφιακού) υλικού. 11.Η συνέργεια του Έργου με άλλα Έργα.

8 Ως γενικά κριτήρια αξιολόγησης του Προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν: 1.η καταλληλότητα των στόχων αναφορικά με τις ανάγκες και τα προβλήματα 2.η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος ως προς τους στόχους του 3.η αποδοτικότητα των πόρων 4.η χρησιμότητα των προϊόντων, αποτελεσμάτων, επιπτώσεων ως προς τις ανάγκες και τα προβλήματα 5.η βιωσιμότητα και η διάρκεια των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων 6.η συνοχή των ενεργειών 7.η συνέργεια των επιμέρους δράσεων & Έργων 8.η πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων

9 Ειδικότερα: Αναφορικά με την Αξιολόγηση Περιεχομένου (C) προβλέπονται ενέργειες: εξέτασης των στρατηγικών στοχεύσεων του Προγράμματος διερεύνησης των αναγκών του πληθυσμού – στόχου για παρέμβαση στις περιοχές εστίασης του ενδιαφέροντος βιβλιογραφικής καταγραφής αναλόγων σχεδίων, αποδόμηση και αξιοποίηση των στοιχείων για οποία ανιχνεύεται υψηλός βαθμός συνάφειας με το πλαίσιο της συγκεκριμένης παρέμβασης ανάλυσης των ευρύτερων (εκπαιδευτικών) πολιτικών στις οποίες εντάσσεται η συγκεκριμένη παρέμβαση και καταγραφή των αναμενόμενων δυσκολιών και θεσμικών εμποδίων Αναφορικά με την Αξιολόγηση των Εισροών (Ι) προβλέπονται ενέργειες όπως: η επισκόπηση παρόμοιων προγραμμάτων και πρακτικών η διάγνωση των περιορισμών που θέτουν οι συνθήκες υλοποίησης του Προγράμματος η εξέταση από την πλευρά των δομών που αξιολογούνται εναλλακτικών στρατηγικών και δράσεων

10 Αναφορικά με την Αξιολόγηση της Διαδικασίας (P) προβλέπονται ενέργειες όπως: η εξέταση της πορείας του Προγράμματος ως προς την υλοποίηση των στόχων του καταγραφή των προβληματικών ενεργειών η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των επιμέρους δομών και μηχανισμών η συστηματική παρακολούθηση των δεικτών μέτρησης η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κεντρικής Δράσης από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες των Τμημάτων που υλοποιούν κάθετες δράσεις Αναφορικά με την Αξιολόγηση του αποτελέσματος (P) προβλέπονται ενέργειες όπως: η (αρχική) εκτίμηση της επάρκειας και ποιότητας των τελικών προϊόντων του Προγράμματος η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων η τήρηση των ενεργειών προβολής και δημοσιότητας των (επιμέρους) Δράσεων η αποτύπωση των αποτελεσμάτων υλοποίησης των κάθετων (τμηματικών) έργων, με βάση Περιοδικές Εκθέσεις Υλοποίησης

11 Στα πλαίσια των παραπάνω σχεδιάζονται: (α) έρευνα (ποιοτική και ποσοτική) στους φοιτητές των Τμημάτων τα οποία υλοποιούν κάθετες δράσεις Αναμόρφωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών τους Σπουδών, (β) έρευνα (ποιοτική και ποσοτική) στους διδάσκοντες των Τμημάτων τα οποία υλοποιούν κάθετες δράσεις Αναμόρφωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών τους Σπουδών, (γ) έρευνα (αρχειακή) στις γραμματείες των Τμημάτων που υλοποιούν κάθετες δράσεις Αναμόρφωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών τους Σπουδών και ανάλυση δεδομένων του φοιτητολογίου, (δ) επιτόπιες επισκέψεις. Επιδιώκεται (εκτός των άλλων)… (α) η ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Κεντρικής Δράσης από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες των Τμημάτων που υλοποιούν κάθετες δράσεις Αναμόρφωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης λογισμικού, δικτυακού τόπου, αναπαραγωγή και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού, σχεδίαση έντυπου υλικού) (β) η εκτίμηση και αξιολόγηση της επισκεψιμότητας των δικτυακών τόπων και άντλησης εκπαιδευτικού υλικού (γ) η γενική αποτίμηση των αποτελεσμάτων που επιτεύχθησαν τόσο από την Κεντρική Δράση, όσο και από τις κάθετες.


Κατέβασμα ppt "Έρευνα Έρευνα :“Συστηματική, ελεγχόμενη, εμπειρική και κριτική διερεύνηση υποθετικών προτάσεων σχετικά με τις εικαζόμενες σχέσεις ανάμεσα σε φυσικά(;)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google