Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το όνο μ α μ ου είναι Σταφυλόκοκκος. Εχω στρογγυλό σχή μ α και μ’ αρέσει να ζω στη μ ύτη σου ή στη μ ασχάλη σου ! Εάν ζω στο δέρ μ α σου μπ ορεί να σου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το όνο μ α μ ου είναι Σταφυλόκοκκος. Εχω στρογγυλό σχή μ α και μ’ αρέσει να ζω στη μ ύτη σου ή στη μ ασχάλη σου ! Εάν ζω στο δέρ μ α σου μπ ορεί να σου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το όνο μ α μ ου είναι Σταφυλόκοκκος. Εχω στρογγυλό σχή μ α και μ’ αρέσει να ζω στη μ ύτη σου ή στη μ ασχάλη σου ! Εάν ζω στο δέρ μ α σου μπ ορεί να σου βγάλω σ π υράκια. Εάν μπ ω στο αί μ α σου μπ ορεί να σε αρρωστήσω ! Τι εί μ αι ; Ο Σταφυλόκοκκος είναι : ___________ _ Το όνο μ α μ ου είναι Γαλακτοβάκιλλος. Οι άνθρω π οι μ ε ονο μ άζουν « φιλικό » γιατί μ ετατρέ π ω το γάλα σε γιαούρτι : Όταν μ ε τρως στο γιαούρτι ζω στο έντερο σου και σε βοηθάω να χωνέψεις τις άλλες τροφές. Τι εί μ αι ; Ο Γαλακτοβάκιλλος είναι : __________ ΜΙΚΡΟΒΙΟΜΑΝΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟ (ΒΑΚΤΗΡΙΟ)

2 ΜΙΚΡΟΒΙΟΜΑΝΙΑ Λέγο μ αι Δ ερ μ ατόφυτο και μ’ αρέσει να ζω στο δέρ μ α σου. Μ ’ αρέσει ιδιαίτερα να ζω σε υγρά μ έρη ό π ως ανά μ εσα στα δάχτυλα ιδρω μ ένων π οδιών ! Όταν ζω εκεί π ροκαλώ στους ανθρώ π ους το π όδι του αθλητή ! Τι εί μ αι ; Το Δ ερ μ ατόφυτο είναι : ___________ __________ Το όνο μ α μ ου είναι Ιός της Γρί π ης αλλά οι φίλοι μ ου μ ε ονο μ άζουν « γρι π ούλα ». Εί μ αι π ολύ γενναιόδωρη ! Μ ’ αρέσει να δίνω στους ανθρώ π ους π ονοκεφάλους και π υρετό. Μεταδίδο μ αι εύκολα α π ό άτο μ ο σε άτο μ ο μ ε το βήχα και το φτάρνισ μ α. Τι εί μ αι ; Η Γρί π η είναι : ______ ΜΥΚΗΤΑΣ ΙΟΣ

3 ΜΙΚΡΟΒΙΟΜΑΝΙΑ Το όνο μ ά μ ου είναι Πενικίλλιο και ανα π τύσσο μ αι στα ώρι μ α π ορτοκάλια ή στο μπ αγιάτικο ψω μ ί. Τα κάνω να φαίνονται μ ουχλιασ μ ένα. Οι άνθρω π οι μ ε χρησι μ ο π οιούν για να φτιάξουν ένα αντιβιοτικό γνωστό σαν Πενικιλλίνη π ου μπ ορεί να τους βοηθήσει εάν έχουν μ ια βακτηριακή λοί μ ωξη ! Τι εί μ αι ; Το π ενικίλλιο είναι :___________ Το όνο μ α μ ου είναι Κα μπ υλοβακτηρίδιο. Εχω ένα χαριτω μ ένο σ π ειροειδές σχή μ α ( σαν ελατήριο ) και μ ου αρέσει να ζω στα κοτό π ουλα αλλά εάν μπ ω στο έντερο σου θα σε αρρωστήσω – θα σου π ροκαλέσω διάρροια : Τι εί μ αι ; Το Κα μπ υλοβακτηρίδιο είναι : ΜΥΚΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟ (ΒΑΚΤΗΡΙΟ)


Κατέβασμα ppt "Το όνο μ α μ ου είναι Σταφυλόκοκκος. Εχω στρογγυλό σχή μ α και μ’ αρέσει να ζω στη μ ύτη σου ή στη μ ασχάλη σου ! Εάν ζω στο δέρ μ α σου μπ ορεί να σου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google