Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II»
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τμήμα ΚΠΣ

2 Τι είναι το πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II»;
Πρόγραμμα του Ε.Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση με σκοπό : την εκπόνηση Διδακτορικής Έρευνας στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών Ανήκει στον άξονα προτεραιότητας 11 « Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου », Κατηγ.Πραξ , με κοινό ειδικό στόχο κάθε άξονα : Την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και της προσέλκυσης υψηλού επιπέδου ερευνητών από το εξωτερικό.

3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ανά ΥΔ υποβάλλεται μόνο μια πρόταση για χρηματοδότηση Διδακτορικής Έρευνας Ένα μέλος ΔΕΠ μπορεί να είναι Επιβλέπων Καθηγητής σε μέχρι 3 Διδακτορικές Διατριβές

4 Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής ΥΔ
Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής ΥΔ Καθορισμός τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής & θέματος μετά την 01/01/2008 (σελ. 2 διευκρ.απαντησεων & σελ.12 επικαιροπ.πρόσκλ) Τροποποίηση τίτλου διδακτορικής διατριβής μετά την 01/01/2008 (περίπτωση ορισμού τριμελούς και θέματος πριν την 01/01/2008, σελ. 12 επικαιροπ.προσκλ.) Σε περίπτωση που ο ΥΔ είναι κατ εξαίρεση δεκτός τότε θα πρέπει να προσδιορίζεται από την Τριμελή επιτροπή πότε ξεκινάει η διδακτορική έρευνα προκειμένου να ξεκινήσει και η υποτροφία του. (σελ.12 επικαιροπ.προσκλ)

5 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ Ορίζεται από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της υποβολής, ήτοι 01/05/2009, με χρονική διάρκεια τρία (3) έτη, δηλαδή μέχρι την 30/4/2012 Στις περιπτώσεις που η διδακτορική έρευνα δεν έχει ξεκινήσει για συγκεκριμένους λόγους πριν από την 01/05/2009 (π.χ. παρακολούθηση μαθημάτων από ΥΔ που έχουν γίνει αποδεκτοί κατ΄ εξαίρεση) η υποτροφία θα έχει ως ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία που θα ορίσει η τριμελής επιτροπή με διάρκεια αντίστοιχα τριών χρόνων

6 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Προσοχή Αντικατάσταση ΥΔ επιτρέπεται μόνο κατά την κατά την φάση αξιολόγησης της πρότασης μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Επιβλέποντα και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 1159/2000 ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Διδακτορική Διατριβή ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές τυχόν Μονογραφίες Τεχνικές Αναφορές και Απολογιστικές Εκθέσεις ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥ 1159/2000 ΠΕΡΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποέργο 45.000 ευρώ
Μηνιαίες αποδοχές υποτροφίας 1.250€ μέχρι 3 χρόνια Σε περιπτώσεις που ο ΥΔ είναι μόνιμος ή αορίστου χρόνου, υπάλληλος σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, και δεν μπορεί να λάβει εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών Μέγιστος προϋπολογισμός ευρώ (350€ μηνιαίες αποδοχές Υποτροφίας Χ 36 Μήνες)

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μέσω της υποτροφίας, μπορούν να καλυφθούν ενδεικτικά οι παρακάτω δράσεις: 1.Έξοδα ταξιδιών 2.Προμήθεια Η/Υ, εργαστηριακών εξαρτημάτων, λογισμικών, κτλ 3.Υλικά άμεσης ανάλωσης 4.Έντυπα και Γραφική ύλη 5.Συνδρομές – Εισφορές 6.Δράσεις δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια με ανακοίνωση, poster, έκδοση μονογραφίας χωρίς την δυνατότητα εμπορικής διάθεσης τους, δαπάνες προετοιμασίας των δημοσιεύσεων, κλπ.)

10 ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΘΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ Υ/Δ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΥΔ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

11 Περιορισμοί Ο ΥΔ δεν θα λαμβάνει καμιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ.) ή αμοιβή από εθνικά ή διεθνή προγράμματα για την συγκεκριμένη διδακτορική έρευνα (υπεύθυνη δήλωση) Στην αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να παραιτηθεί από την επιπλέον υποτροφία, προκειμένου να μπορέσει να λάβει την υποτροφία της διδακτορικής έρευνας θα είναι απασχολούμενος με την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας, όσο θα διαρκεί η χρηματοδότηση του έργου από το ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, καθώς και μέχρι την απόκτηση της Διδακτορικής Διατριβής

12 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΟΛΟΙ (Ορισμό τριμελούς κ θέματος από 1/1/2008 και μετά, ή τροποποίηση θέματος μετά την 1/1/2008) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ (x2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Υ.Δ.(x2) ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ , ΒΕΒΑΙΩΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ (x3) ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥ α) ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, β) ΥΔ, γ) ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ (x3) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Ή / ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (x3)

13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (x3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν3685/2008 (x2) CD ( σύμφωνα με παράρτημα Γ πρόσκλησης – CD No1) (x2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ Διδάκτορες με ορισμό θέματος & Τριμελούς πριν την 01/1/2008 και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ τίτλου μετά την 1/1/2008 + ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ (x2)

14 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗ Διδάκτορες με ορισμό θέματος & Τριμελούς μετά την 16/7/2008 και περιπτώσεις προσδιορισμού έναρξης της ΔΔ (σελ.10 πρόσκλησης) + ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ TOY ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

15 Επισημάνσεις για τη Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης
Οι Προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να παρουσιάζουν με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και τεκμηρίωση αφ’ ενός το αντικείμενο της ερευνητικής εργασίας του ΥΔ αφετέρου τις υποστηρικτικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του σκοπού αυτού.

16 Επισημάνσεις για τη Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης
Κατηγορία Πράξης => Θεματική Περιοχή => Σύμφωνα με την Πρόσκληση σελ.23 Επιστημονική Περιοχή => Σύμφωνα με το Παράρτημα Α Πεδίο Α6.Κωδικός Πρότασης => 2 / Αύξων Αριθμός πρότασης : θα τον αποστείλει το τμήμα ΚΠΣ μετά την συγκέντρωση και ταξινόμηση των προτάσεων ανά σχολή / κωδικός θεματικής

17 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (σελ.23 πρόσκλησης)
1. Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμες Εκπαίδευσης, Επιστήμες Πολιτισμού-Εικαστικές Επιστήμες – Καλές Τέχνες 2.Νομικές, Κοινωνικές και Οικονομικές Επιστήμες 3.Βιολογικές και ιατρικές επιστήμες 4.Γεωτεχνικές επιστήμες, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και διαστημικές επιστήμες 5.Επιστήμες μαθηματικών, φυσικής, χημείας 6.Επιστήμες Μηχανικών, Επιστήμες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

18 Επισημάνσεις για τη Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης
ΠΕΔΙΟ Β2:Θα πρέπει να γίνει αναφορά σε όλες τις προβλεπόμενες δράσεις για την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας όπως μετακινήσεις, δημοσιότητα ,τυχόν ανάγκες σε εξοπλισμό κ.λ.π., που θα καλυφθούν από την υποτροφία ΠΕΔΙΟ Β9 : κανονισμός αρ. 1159/2000 της Επιτροπής «Για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη Μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων». ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ TMHMA Κ.Π.Σ … εκτός όμως από τον κοινοτικό κανονισμό, θα περιγραφούν σαφείς και συγκεκριμένες δράσεις που θα ακολουθηθούν ως προς την πληροφόρηση - δημοσιότητα

19 Επισημάνσεις για τη Συμπλήρωση του Εντύπου Υποβολής Πρότασης
ΠΕΔΙΟ Γ1 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ: 1/05/2009 – 30/04/2012 ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

20 Εσωτερικό Χρονοδιάγραμμα
μέχρι Παρασκευή 20/3/2009: με στη Γραμματεία ΚΠΣ στη διεύθυνση ΣΤΑΔΙΟ 1 : Δήλωσης συμμετοχής με τα εξής στοιχεία: Στοιχεία Επιστημονικού Υπευθύνου (Ε.Υ.) & Σχολή Στοιχεία Υποψήφιου Διδάκτορα Τίτλος Διδακτορικής Έρευνας Ημερομηνία έναρξης-λήξης & Προτεινόμενος ΠΥ

21 Εσωτερικό Χρονοδιάγραμμα
ΣΤΑΔΙΟ 2 : Αποστολή Αύξοντα Αριθμού από το Τμήμα ΚΠΣ (απαραίτητος για το έντυπο υποβολής) ΣΤΑΔΙΟ 3: μέχρι Δευτέρα 06/04/2009 αποστολή των απαραίτητων Δικαιολογητικών στο Τμήμα Κ.Π.Σ ΣΤΑΔΙΟ 4: Σύνταξη της Ιδρυματικής Πρότασης

22 Εσωτερικό Χρονοδιάγραμμα
ΣΤΑΔΙΟ 5: Μέχρι την Πέμπτη 30/04/2009 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ

23 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Το Τμήμα ΚΠΣ θα ελέγξει ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΙΚΑ τις προτάσεις και θα φροντίσει για το ΤΥΠΙΚΟ τους μέρος.

24 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2
Οριζόντια Δράση Διοικητικής Υποστήριξης ΔΔ και η οποία περιλαμβάνει: την διοικητική υποστήριξη του έργου την οργάνωση ημερίδων, δημιουργία ιστοσελίδας κτλ, με τα συνολικά αποτελέσματα της διδακτορικής έρευνας ανά Ίδρυμα

25 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2
την διακριτή δράση με αντικείμενο την «Αξιολόγηση της Πράξης» που θα αφορά στην αξιολόγηση όλων των συντελεστών του τρόπου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της Πράξης σε επίπεδο Ιδρύματος. Παραδοτέο της δράσης θα είναι η «Έκθεση Αξιολόγησης»

26 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Καλύπτονται οι παρακάτω δαπάνες: Υποστήριξης του έργου
Εξωτερικής Αξιολόγησης – Υποχρεωτική Δράση – Παραδοτέα: Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης & Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Έξοδα Προβολής (ημερίδες- ιστοσελίδα-workshops)

27 Που μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων;
Στο Δικτυακό Τόπο Προκηρύξεις Προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α και Επισημαίνουμε την πιθανότητα ανάρτησης ορθών επαναλήψεων

28 Περισσότερες πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες: Καραγκιοζοπούλου Υπατία Τηλ. 1782, Fax: 1558 Καλή δουλειά σε όλους!!! ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

29 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II»
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τμήμα ΚΠΣ


Κατέβασμα ppt "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google