Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ
Ηλίας Τριανταφυλλίδης Στέλεχος Μονάδας Β3 ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ Τηλ

2 Τα κείμενα βάσει των οποίων συντάσσεται το σχέδιο επιχορήγησης υλοποίησης της πράξης με ίδια μέσα είναι: Η απόφαση ένταξης της πράξης Το εγκεκριμένο ΤΔΠ Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης

3 Επικουρικά για την σύνταξη των πινάκων του σχεδίου αντλούμε στοιχεία από τους αντίστοιχους πίνακες των εντύπων υποβολής της πράξης

4 «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΟΠΑ» του έργου: «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: κ. ΑΘΗΝΑ, Ηλεκτρ. Ταχ.: Αρ. Πρ.: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο (Fax): ΠΡΟΣ: την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» ΘΕΜΑ: Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου με α/α 1 και τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΟΠΑ» της πράξης με τίτλο: «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS: Έχοντας υπόψη: Τη με αρ / Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση » Το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της προαναφερόμενης Απόφασης Ένταξης. Το Τεχνικό Δελτίο της Εγκεκριμένης Πράξης Την με αρ / Αίτηση της ΕΥΔ/ ΕΠΕΔΒΜ εγγραφής στην ΣΑ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου μάθησης & Θρησκευμάτων και στο ΠΔΕ έτους 2010 της ενταγμένης πράξης του θέματος. Την με. αρ. ………σχετική Απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου έγκρισης της Αυτεπιστασίας. Την με. αρ. ……… σχετική Απόφαση ορισμού Υπευθύνου του Υποέργου Την με αρ. ………. επιβεβαίωση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Ειδικού Λογαριασμού του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ από την ΕΥΔ του ΕΠ «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» 2007 – 2013.

5 Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΟΠΑ» της ενταγμένης πράξης του θέματος και βεβαιώνουμε ότι η υλοποίηση του υποέργου θα γίνει σύμφωνα με το σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης, ελέγχου και παραλαβής των εργασιών, υπηρεσιών και υλικών που αφορούν στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του υποέργου, καθώς επίσης των διαδικασιών και των οργάνων για την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή των προβλεπόμενων στην απόφαση παραδοτέων, με βάση το εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών του φορέα μας. Το υποέργο αναλύεται ως ακολούθως:

6 1. Συνολικός Προϋπολογισμός: € 233.218,44
2. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου επιμερισμένου σε διακριτά πακέτα εργασίας: Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα δημιουργηθεί προκειμένου να αποτελέσει το φορέα προγραμματισμού και συντονισμού όλων των ενεργειών προώθησης της απασχόλησης των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ με κάθε διαφορετική διέξοδο, σύμφωνα και με τη στόχευση και τη φιλοδοξία της πρόσκλησης.

7 Το υποέργο αναλύεται στα παρακάτω διακριτά πακέτα εργασίας:

8

9

10

11

12

13

14 Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο το υποέργου με ίδια μέσα προκύπτει η υποχρέωση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, θα εφαρμοστεί το πλαίσιο των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων.

15 ΌΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ
(σχετικό Έγγραφο με αρ. πρ / ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ προς Ε.Λ.) Πρόχειρος διαγωνισμός μέχρι ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) Τακτικός διαγωνισμός άνω των ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

16 Στις περιπτώσεις που στο πλαίσιο του υποέργου προκύπτει η υποχρέωση διενέργειας τακτικού ή διεθνούς διαγωνισμού, θα δημιουργηθεί ξεχωριστό υποέργο και θα εφαρμοστεί το πλαίσιο των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων.

17 κάθε κατηγορία προμήθειας ή παροχής υπηρεσιών υλοποιείται μέσω μιας διακριτής διαδικασίας ανάθεσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: το είδος του διαγωνισμού καθορίζεται από το άθροισμα των Π/Υ των υπό προμήθεια ομοειδών ειδών της πράξης

18 οι προμήθειες ειδών ή παροχή υπηρεσιών που δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν εφάπαξ (όπως αναλώσιμα, οργάνωση εκδηλώσεων, εκτυπώσεις), η διαδικασία ανάθεσης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Και στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η αρχή της μη κατάτμησης ( δηλαδή, το είδος του διαγωνισμού καθορίζεται από το άθροισμα των Π/Υ των ομοειδών ειδών της πράξης)

19 Για την διενέργεια τακτικού/ διεθνούς διαγωνισμού (π/υ άνω των 60
Για την διενέργεια τακτικού/ διεθνούς διαγωνισμού (π/υ άνω των ευρώ χωρίς ΦΠΑ), απαιτείται: Προδημοπρασιακός έλεγχος και Προσυμβατικός έλεγχος

20 Οι δαπάνες για την αποζημίωση μελών Δ. Ε
Οι δαπάνες για την αποζημίωση μελών Δ.Ε.Π και τις αμοιβές προσωπικού του τελικού Δικαιούχου για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου είναι επιλέξιμες εφόσον: αφορούν σε πρόσθετη εργασία που δεν εντάσσεται στις συμβατικές υποχρεώσεις τους υπάρχει σχετική απόφαση ανάθεσης έργου / παραδοτέων από το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος τεκμηριώνεται και αναλύεται σαφώς η αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης

21 Οι αποζημιώσεις εξωτερικών συνεργατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) είναι επιλέξιμες εφόσον:
περιγράφεται σαφώς και τεκμηριώνεται αναλυτικά η σχετική διαδικασία ανάθεσης έργου / παραδοτέων και η διαδικασία πρόσληψης που θα ακολουθηθεί από τον Δικαιούχο και τεκμηριώνεται και αναλύεται η αναγκαιότητα και το κόστος της σχετικής απασχόλησης

22 Για την σύναψη συμβάσεων έργου δεν προδιαγράφεται συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία ανάθεσης και σύναψης των συμβάσεων έργου. Όμως τα ιδρύματα έχουν την υποχρέωση τήρησης των γενικών αρχών της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. Πρέπει να τηρηθούν οι διαδικασίες δημοσιότητας και να τίθενται κριτήρια επιλογής με τρόπο που να μην παραβιάζονται οι ανωτέρω αρχές

23 δαπάνες όπως: Έξοδα προβολής και διαφήμισης Δαπάνες Μετακινήσεων Έξοδα εκθέσεων – επιδείξεων Συνδρομές – εισφορές Έντυπα και γραφική ύλη - Αναλώσιμα Προμήθεια – Συντήρηση Εξοπλισμού/ Λογισμικού και λοιπές δαπάνες, θεωρούνται επιλέξιμες, μόνο εφόσον τεκμηριώνεται αναλυτικά η αναγκαιότητά τους για την υλοποίηση φυσικού αντικειμένου της πράξης


Κατέβασμα ppt "ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google