Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Απολογισμός 2013, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2014, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2006 - 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Απολογισμός 2013, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2014, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2006 - 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Απολογισμός 2013, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2014, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2006 - 2013

2 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α - Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.Θ.

3 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι ΑΠΟΣΟ [ χχχ/υυυυυυ ] 1Έργα Α.Π.Θ.350.000 2 Λειτουργία δικτύων, δεδομένων και φωνής – Λογισμικά έρευνας 810.000 3 Υποτροφίες αριστείας και ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστημών 1.000.000 4Συνέδρια – Ημερίδες70.000 5 Ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων καινοτομίας και αριστείας, εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας 270.000 6 Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 1.150.000 Σ Υ Ν Ο Λ Ο3.650.000

4 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι ΑΠΟΣΟ [ χχχ/υυυυυυ ] 1Έργα Α.Π.Θ. 350.000 2 Λειτουργία δικτύων, δεδομένων και φωνής – Λογισμικά έρευνας 810.000 3 Υποτροφίες αριστείας και ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας νέων επιστημών 1.000.000 4Συνέδρια – Ημερίδες 70.000 5 Ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων καινοτομίας και αριστείας, εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας 270.000 6 Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 1.150.000 Σ Υ Ν Ο Λ Ο3.650.000

5 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.Θ. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α - Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

6 Ε Ρ Γ Α Α. Π. Θ. Στην κατηγορία αυτή χρηματοδοτούνται έργα, που αποφασίζει ο Πρύτανης (το Πρυτανικό Συμβούλιο) να εκτελεστούν, αφού ληφθούν υπ’ όψιν, αφ’ ενός οι προτεραιότητες του Ιδρύματος και κριθεί η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα εκτέλεσής τους, και αφ’ ετέρου αξιολογηθεί η δυνατότητα πληρωμής τους. Τα έργα αυτά επιλέγονται για χρηματοδότηση από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού, με κριτήρια τα οποία εμπίπτουν στο σκοπό του και η διαχείρισή τους γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό. Στο πλαίσιο του κεφαλαίου αυτού, το ποσό το οποίο διατέθηκε το 2013 για χρηματοδότηση έργων Α.Π.Θ., ανέρχεται σε €350.000,00.

7 ΚΩΔΙΚΟΣΤ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο ΥΣ Υ Ν Ο Λ Ο 185955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 83.900,00 285956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 45.348,72 385957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 124.213,05 485958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 38.676,69 586003 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης 47.100,00 686004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 7.466,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο346.704,46

8 ΚΩΔΙΚΟΣΤ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο ΥΣ Υ Ν Ο Λ Ο 185955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 83.900,00 285956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 45.348,72 385957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 124.213,05 485958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 38.676,69 586003 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης 47.100,00 686004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 7.466,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο346.704,46

9 ΚΩΔΙΚΟΣΤ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο ΥΣ Υ Ν Ο Λ Ο 185955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 83.900,00 285956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 45.348,72 385957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 124.213,05 485958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 38.676,69 586003 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης 47.100,00 686004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 7.466,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο346.704,46

10 ΚΩΔΙΚΟΣΤ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο ΥΣ Υ Ν Ο Λ Ο 185955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 83.900,00 285956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 45.348,72 385957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 124.213,05 485958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 38.676,69 586003 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης 47.100,00 686004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 7.466,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο346.704,46

11 ΚΩΔΙΚΟΣΤ Ι Τ Λ Ο Σ Ε Ρ Γ Ο ΥΣ Υ Ν Ο Λ Ο 185955 Σχεδιασμός, Οργάνωση και Εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών δράσεων και υπηρεσιών τρίτων στο Α.Π.Θ. 83.900,00 285956 Σχεδιασμός και υποστήριξη προγραμμάτων επικοινωνίας και σύνδεσης με την κοινωνία 45.348,72 385957 Σχεδιασμός και υποστήριξη του διοικητικού έργου του Α.Π.Θ. 124.213,05 485958 Διερεύνηση, ανάπτυξη και προώθηση των διεθνών σχέσεων του Α.Π.Θ. 38.676,69 586003 Σχεδιασμός και ανάπτυξη ακαδημαϊκών δράσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διασφάλισης ποιότητας και παρακολούθηση διεθνών συστημάτων κατάταξης 47.100,00 686004 Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του Α.Π.Θ. 7.466,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο346.704,46

12  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:350.000,00  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:346.704,46  ΥΠΟΛΟΙΠΟ:+ 3.295,54

13 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54

14 358 ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.: 2005 - 2013

15 339

16 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013

17 1.Καλύπτεται εν μέρει από κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. 2.Όμως, δεν επαρκούν για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. 3.Ο ΕΛΚΕ διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία με την πρόσθετη χρηματοδότηση. Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας

18 1.Καλύπτεται εν μέρει από κονδύλια του Τακτικού Προϋπολογισμού και του ΕΣΠΑ. 2.Δεν επαρκούν για την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία. 3.Ο ΕΛΚΕ διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία με την πρόσθετη χρηματοδότηση. 4.Προϋπολογισμός:810.000,00 Απολογισμός:804.230,17 Υπόλοιπο: + 5.769,83 Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας

19  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:810.000,00  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:804.230,17  ΥΠΟΛΟΙΠΟ: + 5.769,83 Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας

20 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54

21 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ810.000,00804.230,175.769,83

22 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ

23 Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής, Λογισμικό Έρευνας: 2005 - 2012 505

24 516

25 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013

26 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ. Σύνολο: 2.101.800 727.800 504.000 870.000

27 Σύνολο: 808.000

28 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ. 1.Υποψήφιοι Διδάκτορες: 66 + 12 264.000 2.Μεταδιδάκτορες & Αδιόριστοι: 82 463.800 3.Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 33 + 5 152.000 4.Νεοδιοριζόμενοι Επίκ. Καθηγητές: 13 + 1 56.000 5.Βασική Έρευνα: 44 + 10 216.000 6.Ανθρωπιστικές Επιστήμες: 13 + 7 80.000 7.Ενίσχυση εκπαιδευτικής διαδικασίας: 870.000 8.Προϋπολογισμός:1.970.000 (1.100.000 + 870.000) Απολογισμός:2.101.800 Υπόλοιπο: - 131.800 14 8 12 6

29  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.970.000,00  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:2.101.800,00  ΥΠΟΛΟΙΠΟ: - 131.800,00 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Α.Π.Θ.

30 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00333.642,5916.357,41 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 825.000,00829.188,00-4.188,00

31 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2012 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00333.642,5916.357,41 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 825.000,00829.188,00-4.188,00 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. 3.1. Υποτροφίες Αριστείες σε Υποψήφιους Διδάκτορες 3.2. Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδάκτορες 3.3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 3.4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκουροι Καθηγητές 3.5. Βασική Έρευνα 3.6. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 3.7. Ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις Σχολές και τα Τμήματα του Ιδρύματος 1.970.000,00 2.101.800,00 264.000,00 463.800,00 152.000,00 56.000,00 216.000,00 80.000,00 870.000,00 -131.800,00

32 Υποτροφίες Αριστείας Α.Π.Θ.: 2005 - 2013 376376

33 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας 374

34 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Νεοδιοριζόμενων ΕΤΟΣΛΕΚΤΟΡΕΣΕΠΙΚΟΥΡΟΙΣΥΝΟΛΟ 20097628104 2010511364 2011581169 2012 32 13 45 ΣΥΝΟΛΟ18552237

35 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Νεοδιοριζόμενων ΕΤΟΣΛΕΚΤΟΡΕΣΕΠΙΚΟΥΡΟΙΣΥΝΟΛΟ 20097628104 2010511364 2011581169 2012 32 13 45 ΣΥΝΟΛΟ18552237 25%35%27% Υπέβαλαν471865 Χρηματοδοτ.381452 Ποσοστό81%78%80%

36 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣΣΥΝΟΛΟ Υπέβαλαν702999 Χρηματοδοτ.542074 Ποσοστό77%69%75%

37 1.Υποψήφιοι Διδάκτορες: 192.000 2.Μεταδιδάκτορες + Αδιόριστοι: 336.000 3.Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 132.000 4.Νεοδιοριζόμενοι Επίκ. Καθηγητές: 48.000 5.Ανθρωπιστικές Επιστήμες:100.000 6.Προϋπολογισμός: 1.000.000 Απολογισμός: 808.000 Υπόλοιπο: 192.000

38 Ενίσχυση Ερευνητικής Δραστηριότητας Νεοδιοριζόμενων ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ2010201120122013 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 331077850 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 18608256 ΝΕΟΔΙΟΡ. ΛΕΚΤΟΡΕΣ 5032 ΝΕΟΔΙΟΡ. ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤ. 13 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 2950 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 3520

39 396

40 308

41 ΕΤΟΣΛΕΚΤΟΡΕΣΕΠΙΚΟΥΡΟΙΣΥΝΟΛΟ 20097628104 2010511364 2011581169 2012 32 13 45 2013341246 ΣΥΝΟΛΟ25177328

42 ΕΤΟΣΛΕΚΤΟΡΕΣΕΠΙΚΟΥΡΟΙΣΥΝΟΛΟ 20097628104 2010511364 2011581169 2012 32 13 45 2013341246 ΣΥΝΟΛΟ 25177328 Υπέβαλαν441458 Χρηματοδοτ.341246

43 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ810.000,00804.230,175.769,83

44 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ810.000,00804.230,175.769,83 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ.1.000.000,00808.000,00192.000,00

45 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α - Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013

46 Χρηματοδοτήθηκαν όλα τα Συνέδρια (Εθνικά και Διεθνή) και οι Ημερίδες, αιτήσεις των οποίων υποβλήθηκαν: Ημερίδα: 600 ευρώ Εθνικό Συνέδριο:900-1.000ευρώ Διεθνές Συνέδριο: 1.200 ευρώ Προϋπολογισμός: 70.000,00 Απολογισμός: 66.445,30 Υπόλοιπο: 3.554,70

47 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ810.000,00804.230,175.769,83 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ.1.000.000,00808.000,00192.000,00

48 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ810.000,00804.230,175.769,83 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ.1.000.000,00808.000,00192.000,00 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ70.000,0066.445,303.554,70

49 84

50 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΘ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013

51 Χρηματοδοτούνται οι δράσεις: Μεταφοράς τεχνολογίας, δικτύωσης και προβολής του Ιδρύματος Ενίσχυση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Πιστοποίηση των Εργαστηρίων Ανάπτυξη δομών δια βίου μάθησης Λειτουργία του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Προϋπολογισμός: 270.000,00 Απολογισμός: 755.873,58 Υπόλοιπο: - 485.873,58

52 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ810.000,00804.230,175.769,83 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ.1.000.000,00808.000,00192.000,00 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ70.000,0066.445,303.554,70

53 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ810.000,00804.230,175.769,83 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ.1.000.000,00808.000,00192.000,00 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ70.000,0066.445,303.554,70 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΦ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ270.000,00755.873,58-485.873,58

54 251

55 1. Ε Ρ Γ Α Τ Ο Υ Α. Π. Θ. 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, κλπ. 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Α.Π.Θ. Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013

56 Συνδρομή για την οικονομική επιβίωση του Α.Π.Θ., καλύπτοντας δαπάνες που αφορούν: Εξοπλισμό, συντήρηση – επισκευή εξοπλισμού, Αναλώσιμα, Γραφική ύλη – εκτυπώσεις, Δαπάνες δημοσιότητας, Συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε Συνέδρια εσωτερικού – εξωτερικού, κλπ. Προϋπολογισμός: 1.150.000,00 Απολογισμός: 681.934,36 Υπόλοιπο: 468.065,64

57 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ810.000,00804.230,175.769,83 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ.1.000.000,00808.000,00192.000,00 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ70.000,0066.445,303.554,70 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΦ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ270.000,00755.873,58-485.873,58

58 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ810.000,00804.230,175.769,83 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ.1.000.000,00808.000,00192.000,00 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ70.000,0066.445,303.554,70 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΦ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ270.000,00755.873,58-485.873,58 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΝΩΝ1.150.000,00681.934,36468.065,64

59 867

60 Συνολικός Απολογισμός του 2013 της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.

61 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1. ΕΡΓΑ Α.Π.Θ.350.000,00346.704,463.295,54 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ810.000,00804.230,175.769,83 3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡ.1.000.000,00808.000,00192.000,00 4. ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ70.000,0066.445,303.554,70 5. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΦ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ270.000,00755.873,58-485.873,58 6. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΝΩΝ1.150.000,00681.934,36468.065,64 Σ Υ Ν Ο Λ Α 3.650.000,003.463.187,87186.812,13

62 Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2 0 1 3 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΔΙΑΦΟΡΑ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000,00346.704,463.295,54 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 810.000,00804.230,175.769,83 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Α.Π.Θ. 3.1. Υποτροφίες Αριστείες σε Υποψήφιους Διδάκτορες 3.2. Υποτροφίες Αριστείας σε Μεταδιδάκτορες 3.3. Νεοδιοριζόμενοι Λέκτορες 3.4. Νεοδιοριζόμενοι Επίκουροι Καθηγητές 3.5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες 1.000.000,00 808.000,00 192.000,00 336.000,00 132.000,00 48.000,00 100.000,00 192.000,00 4) Συνέδρια - Ημερίδες 70.000,0066.217,193.782,81 5) Ανάπτυξη Ερευνητικών Δράσεων Καινοτομίας και Αριστείας (τεχνολογικές και κοινωνικές επιστήμες), εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας 270.000,00755.873,58- 485.873,58 6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 1.150.000,00681.934,36468.065,64 ΣΥΝΟΛΑ 3.650.000,003.462.959,76187.040,24

63 Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2014 Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ.

64 Προορισμός και Σκοπιμότητα του Προϋπολογισμού Διαθεσίμων 1.Να ανταποκρίνονται στην Ερευνητική Πολιτική του Ιδρύματος, η οποία έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο. 2.Να χρηματοδοτηθούν δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την ερευνητική υποδομή και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, σε υλικό και ανθρώπινο δυναμικό. 3.Να έχουν επενδυτικό χαρακτήρα και να βασίζονται στην προσδοκία αποτελεσμάτων με προστιθέμενη αξία, η οποία να επανατροφοδοτεί την ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου. 4.Ο Προϋπολογισμός Διαθεσίμων του 2013 θα περιλαμβάνει 6 Κατηγορίες.

65 Κατανόηση και διαδικασία εξαγωγής του καθαρού διαθέσιμου ποσού για το 2014 1.Διαθέσιμο ποσό: Το ετήσιο πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού. 2.Η κατανομή του διαθέσιμου ποσού: Γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών. Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, και έχει τη σύμφωνη γνώμη του Πρύτανη (Πρυτανικού Συμβουλίου). 3. Μεθοδολογία εξαγωγής:  Αποτέλεσμα οικονομικής χρήσης προηγουμένου έτους  Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος τρέχοντος έτους.

66 Αποτελέσματα Χρήσης 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως3.850.467,333.843.519,88 Σύνολο3.850.467,333.843.519,88 ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διαχείρισης και λειτουργίας5.112.667,216.285.417,65 Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως-1.262.199,88-2.441.897,77 ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.770.118,332.413.030,52 Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα569,721.769.548,611.406,73 2.411.623,79 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως507.348,73 -30.273,98 ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων -1.864,80 Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα812,891.664,02 2.΄Εξοδα προηγούμενων χρήσεων55,67868,56 17.619,4219.283,44 -17.418,64 Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα)506.480,17 -47.692,62 ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων79.920,6346.252,82 Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος79.920,63 -46.252,82 - ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 506.480,17 -47.692,62 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Θεσσαλονίκη, 2014

67 Κατανόηση και διαδικασία εξαγωγής του καθαρού διαθέσιμου ποσού για το 2014 1.Διαθέσιμο ποσό: Το ετήσιο πλεόνασμα του Ειδικού Λογαριασμού. 2.Η κατανομή του διαθέσιμου ποσού: Γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών. Εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, και έχει τη σύμφωνη γνώμη του Πρύτανη (Πρυτανικού Συμβουλίου). 3. Μεθοδολογία εξαγωγής:  Αποτέλεσμα οικονομικής χρήσης προηγουμένου έτους  Εκτίμηση καθαρού αποτελέσματος τρέχοντος έτους.

68 Ανάλυση επιτοκίων-τόκων ΕΛΚΕ του 2013 Το 2013 συνεχίστηκε η διαδικασία κατάθεσης προσφορών από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες για την τοποθέτηση και σε προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Το ποσό των τόκων είναι το ακόλουθο: 1. Ιαν. – Ιούν.34.500.000 5,12% 893.668,59 2.Ιούλ. – Δεκ.32.000.000 3,95%652.243,69 Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης: 1.545.912,28 Το 2013 υλοποιήθηκαν μηνιαίες καταθέσεις όψεως, με επιτόκιο 1,60%. Το κεφάλαιο κατά μέσο όρο (σελ. 18) 25 εκατομμύρια ευρώ, για δώδεκα (12) μήνες. Τόκοι καταθέσεων όψεως: 224.206,05 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Τ Ο Κ Ω Ν: 1.770.118,33

69 Ανάλυση επιτοκίων-τόκων ΕΛΚΕ του 2012 Το 2012 συνεχίστηκε η διαδικασία κατάθεσης προσφορών από τις ενδιαφερόμενες τράπεζες για την τοποθέτηση και σε προθεσμιακή κατάθεση των διαθεσίμων του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Το ποσό των τόκων είναι το ακόλουθο: 1. Ιαν. – Ιούν.24.500.000~7,6% 890.876,49 2.Ιούλ. – Δεκ.24.500.000 7,0%911.527,43 3.Ιούν. – Δεκ.10.000.000 ~7,0%320.591,78 Τόκοι προθεσμιακής κατάθεσης: 2.122.995,70 +247.851,40 Το 2012 υλοποιήθηκαν μηνιαίες καταθέσεις όψεως, με επιτόκιο 1,60%. 1. Κεφάλαιο περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ, για έξι (6) μήνες, και 2. Κεφάλαιο περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, για τους άλλους έξι (6) μήνες. Τόκοι καταθέσεων όψεως: 290.034,82 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Τ Ο Κ Ω Ν: 2.413.030,52

70 Εκτίμηση του καθαρού διαθέσιμου αποτελέσματος για το 2014 ΑιτιολογίαΈσοδα-ΈξοδαΑποτέλεσμα Από κρατήσεις (πρόβλεψη)4.000.000,004.000.000,00 Από τόκους(εκτίμηση)1.500.000,005.500.000,00 Από παροχή υπηρεσιών(εκτίμηση) 400.000,005.900.000,00 Κόστος λειτουργίας Γραμματείας(εκτίμηση) -1.600.000,004.300.000,00 Αποτέλεσμα χρήσης του 2013 506.480,174.806.480,17 Ποσό προς διάθεση για τον προϋπολογισμό του 2014 4.806.480,17

71 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΕΥΡΩ 1) Έργα Α.Π.Θ. 350.000 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων Φωνής – Λογισμικό Έρευνας 750.000 3) Υποτροφίες Αριστείας και Χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων 1.000.000 4) Συνέδρια - Ημερίδες 70.000 5) Ανάπτυξη Ερευνητικών Δράσεων Καινοτομίας και Αριστείας, Εργαστηρίων Ποιότητας, Ευρεσιτεχνιών και Μεταφοράς Τεχνολογίας. 270.000 6) Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών και Δραστηριοτήτων Α.Π.Θ. 1.150.000 Σ Υ Ν Ο Λ Ο3.590.000 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 2013

72 2,00 Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α: 2005 - 2013

73 Πρόταση προϋπολογισμού διαθεσίμων για το έτος 2014 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Ε ΣΕΥΡΩ 1) Έργα Α.Π.Θ.300.000,00 2) Λειτουργία Δικτύων, Δεδομένων και Φωνής – Λογισμικό Έρευνας800.000,00 3) Ενίσχυση ερευνητικής δραστηριότητας στο Αριστοτέλειο800.000,00 4) Συνέδρια - Ημερίδες70.000,00 5) Ανάπτυξη Ερευνητικών Δράσεων Καινοτομίας και Αριστείας (τεχνολογικές και κοινωνικές επιστήμες), εργαστηρίων ποιότητας, ευρεσιτεχνιών και μεταφοράς τεχνολογίας 100.000,00 6) Ενίσχυση ερευνητικών υποδομών και δραστηριοτήτων Α.Π.Θ2.500.000,00 Σ Υ Ν Ο Λ Ο 4.570.000,00

74

75 Σας ευχαριστώ!!

76 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 40% ΤΟΥ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Σύμφωνα με την περιπτ.1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 προστέθηκε στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 το παρακάτω εδάφιο: «Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να αποδίδει στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. ποσοστό έως σαράντα τοις εκατό (40%) του αδιάθετου αποθεματικού για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών». Ο υπολογισμός του 40% του Αδιάθετου Αποθεματικού που μπορεί να διατεθεί στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου γίνεται ως εξής: Συνολικό αδιάθετο αποθεματικό (Απόφαση Συγκλήτου) € 9.245.932,94 Υπόλοιπο δανείων έργων - € 6.574.845,38 Καθαρό αδιάθετο αποθεματικό € 2.671.087,56 40% του αδιάθετου αποθεματικού € 1.068.435,03 { Το συνολικό αποθεματικό του ΕΛΚΕ είναι €26.700.000. Ωστόσο, η Σύγκλητος έχει αποφασίσει επανειλημμένα τη δέσμευση του ποσού των €18.500.000 για την υλοποίηση του ΚΕΔΕΚ. Άρα, τα αδέσμευτα διαθέσιμα του ΕΛΚΕ ανέρχονται στο ποσό των 8.211.933,63. Επιπρόσθετα, η Σύγκλητος ζήτησε από την Επιτροπή Ερευνών να διαθέσει φέτος ποσό αντίστοιχο με αυτό που διέθεσε ο ΕΛΚΕ το 2011, δηλαδή €1.150.000, για την κάλυψη των ακαδημαϊκών αναγκών των Τμημάτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα αλγόριθμο}.

77 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26% στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος. Θα δημιουργηθεί υποχρέωση καταβολής φόρου, από τα έσοδα των προγραμμάτων. Οι χρηματικές δωρεές θα φορολογούνται με συντελεστή φορολόγησης 40%. Οι δωρεές σε είδος άνω των 60.000€ με συντελεστή φορολόγησης 20% Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ και του λοιπού μόνιμου προσωπικού, θα θεωρούνται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και θα αποδίδονται με ΤΠΥ. Οι ημερήσιες αποζημιώσεις μελών ΔΕΠ και λοιπού μόνιμου προσωπικού, θα φορολογούνται. Δεν θα δικαιούται απαλλαγή από ΦΠΑ στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Σε περίπτωση που διανείμει τα κέρδη του στο μοναδικό του μέτοχο, θα πρέπει να αποδώσει φόρο 10% επί του ποσού που θα διανείμει. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο μόνος τρόπος μεταφοράς χρημάτων από το ΝΠΙΔ στο Πανεπιστήμιο είναι η διανομή κερδών. Το υπάρχον μόνιμο προσωπικό μπορεί να μεταταχθεί στο ΑΕΙ και όχι στο ΝΠΙΔ, επομένως η υπάρχουσα τεχνογνωσία δεν μεταφέρεται στο ΝΠΙΔ. Επίσης, η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο, θα σημάνει μεγάλες δυσκολίες διαχειριστικές σε σχέση με την υλοποίηση των προγραμμάτων που θα σχετίζονται με την βέβαιη αναδιάρθρωση του προσωπικού. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ θα εκτεθεί σε αντίστοιχο βαθμό απέναντι στα 20 ιδρύματα που εξυπηρετεί (Rescom) Επισημαίνεται ότι, οιαδήποτε υπηρεσία και να αναλάβει τη διαχείριση των προγραμμάτων, οι κανόνες διαχείρισης για τα επιμέρους προγράμματα θα παραμείνουν οι ίδιοι. Επίσης είναι αμφίβολο, έως ανεδαφικό, να αναμένεται ότι θα δοθούν τώρα, εξίσου προνομιακοί όροι για τη λειτουργία των ΝΠΙΔ που λειτουργούν στα πανεπιστήμια και οι οποίοι δεν προβλέπονται στον 4009, ή ειδικοί όροι για φοροαπαλλαγές στις κρατήσεις από τους ΕΛΚΕ. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν4009

78 Φόρος Εισοδήματος: ΕΛΚΕ - ΝΠΙΔ Έτος201020112012 ΕΛΚΕ0,00 ΝΠΙΔ286.502,851.497.738,38550.364,15 Φόρος Δωρεών: ΕΛΚΕ - ΝΠΙΔ Έτος201020112012 ΕΛΚΕ4.203,455.089,735.344,19 ΝΠΙΔ525.157,88508.699,06452,414,80 ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν4009

79 102 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ: 1998-2012 Σύνολο: 1.534.448

80 11.2 ΕΡΓΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 1998-2012 Σύνολο: 112.750

81 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Το ισχύον καθεστώς: Υπάρχει ο νόμος 2530/1997 σύμφωνα με τον οποίο, επί των ακαθαρίστων εσόδων των μελών ΔΕΠ, από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων διενεργείται κράτηση υπέρ του Ιδρύματος, η οποία ανέρχεται σε 15%. Ο ΕΛΚΕ λαμβάνει γνώση, για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από μέλος ΔΕΠ, μόνο για τους συναδέλφους που κάνουν έναρξη επαγγέλματος μέσω του ΕΛΚΕ. Για τα έσοδα οι συνάδελφοι υποχρεούνται να προσκομίζουν στον ΕΛΚΕ, εντός εξαμήνου, τα στελέχη των αποδείξεων-τιμολογίων που έχουν εκδώσει και να καταβάλουν στον ΕΛΚΕ το 15% που αντιστοιχεί σε αυτά. Το ποσό αυτό ο ΕΛΚΕ το αποδίδει στο Ίδρυμα. Για το έτος 2012, τα έσοδα ανέρχονται σε €45.536,67. Ο συνολικός αριθμός των μελών ΔΕΠ που έχουν δηλώσει την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος για το 2012 ανέρχεται σε 55. Ο ΕΛΚΕ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα έσοδα των συναδέλφων που προέρχονται από ελευθέρια επαγγέλματα όταν αυτοί δεν έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μέσω της Επιτροπής Ερευνών και ούτε λαμβάνει γνώση μέσω του Υπουργείου Οικονομικών για τα έσοδα που δηλώνουν οι συνάδελφοι από άλλες πηγές. Πολύ περισσότερο, ο ΕΛΚΕ δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει για εισοδήματα που αποκτώνται από άσκηση επαγγέλματος μέσω άλλων διαδικασιών (παράδειγμα: απογευματινά ιατρεία σε νοσοκομεία). Τι άλλαξε στο 2012: υπάρχει η δυνατότητα, μέσω του ΤΑXIS, να λαμβάνει γνώση ο ΕΛΚΕ για το αν οι συνάδελφοι εμφανίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες (έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος στις εφορίες). Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, δεν είναι δυνατό για τον ΕΛΚΕ να λάβει γνώση των δηλωθέντων εισοδημάτων από άσκηση επαγγέλματος, εκτός από τα εισοδήματα που του δηλώνονται. Επί των αμοιβών που χαρακτηρίζονται διαφορετικά (π.χ., μέλη διοικητικών συμβουλίων, κυβερνητικές θέσεις, κλπ) ο ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορεί να διενεργήσει παρακράτηση.

82 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΕΔΕΚ ΠΡΟΤΑΣΗ: Εκταμίευσης ποσού €300.000 από το συνολικό ποσό ύψους €18.500.000, το οποίο έχει δεσμευτεί (για την αγορά εξοπλισμού του ΚΕΔΕΚ) με αποφάσεις της Συγκλήτου και της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών. ΔΑΠΑΝΗ: Το παραπάνω ποσό θα δαπανηθεί για την αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείων, προγραμμάτων, γραμματειακή υποστήριξη, μονάδων ψύξης θέρμανσης και φωτισμού και τη χορήγηση υποτροφιών. ΨΗΦΙΣΜΑ: Τα μέλη της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών εγκρίνουν την αποδέσμευση ποσού €300.000 από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ που είναι δεσμευμένο, για την κάλυψη των αρχικών αναγκών και την υλοποίηση του ΚΕΔΕΚ α’ φάσης. Ενημέρωση: 1.Το ποσό των €12.000.000 της Περιφέρειας έχει δεσμευθεί για την αγορά του κτιρίου. 2.Το ποσό των €18.500.000 έχει δεσμευθεί με αποφάσεις της Συγκλήτου και της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών για την αγορά του εξοπλισμού του ΚΕΔΕΚ.

83 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 26% στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος. Θα δημιουργηθεί υποχρέωση καταβολής φόρου, από τα έσοδα των προγραμμάτων. Οι χρηματικές δωρεές θα φορολογούνται με συντελεστή φορολόγησης 40%. Οι δωρεές σε είδος άνω των 60.000€ με συντελεστή φορολόγησης 20% Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ και του λοιπού μόνιμου προσωπικού, θα θεωρούνται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και θα αποδίδονται με ΤΠΥ. Οι ημερήσιες αποζημιώσεις μελών ΔΕΠ και λοιπού μόνιμου προσωπικού, θα φορολογούνται. Δεν θα δικαιούται απαλλαγή από ΦΠΑ στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Σε περίπτωση που διανείμει τα κέρδη του στο μοναδικό του μέτοχο, θα πρέπει να αποδώσει φόρο 10% επί του ποσού που θα διανείμει. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο μόνος τρόπος μεταφοράς χρημάτων από το ΝΠΙΔ στο Πανεπιστήμιο είναι η διανομή κερδών. Το υπάρχον μόνιμο προσωπικό μπορεί να μεταταχθεί στο ΑΕΙ και όχι στο ΝΠΙΔ, επομένως η υπάρχουσα τεχνογνωσία δεν μεταφέρεται στο ΝΠΙΔ. Επίσης, η μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο, θα σημάνει μεγάλες δυσκολίες διαχειριστικές σε σχέση με την υλοποίηση των προγραμμάτων που θα σχετίζονται με την βέβαιη αναδιάρθρωση του προσωπικού. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ θα εκτεθεί σε αντίστοιχο βαθμό απέναντι στα 20 ιδρύματα που εξυπηρετεί (Rescom) Επισημαίνεται ότι, οιαδήποτε υπηρεσία και να αναλάβει τη διαχείριση των προγραμμάτων, οι κανόνες διαχείρισης για τα επιμέρους προγράμματα θα παραμείνουν οι ίδιοι. Επίσης είναι αμφίβολο, έως ανεδαφικό, να αναμένεται ότι θα δοθούν τώρα, εξίσου προνομιακοί όροι για τη λειτουργία των ΝΠΙΔ που λειτουργούν στα πανεπιστήμια και οι οποίοι δεν προβλέπονται στον 4009, ή ειδικοί όροι για φοροαπαλλαγές στις κρατήσεις από τους ΕΛΚΕ. ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν4009

84 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ Το ισχύον καθεστώς: Υπάρχει ο νόμος 2530/1997 σύμφωνα με τον οποίο, επί των ακαθαρίστων εσόδων των μελών ΔΕΠ, από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων διενεργείται κράτηση υπέρ του Ιδρύματος, η οποία ανέρχεται σε 15%. Ο ΕΛΚΕ λαμβάνει γνώση, για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος από μέλος ΔΕΠ, μόνο για τους συναδέλφους που κάνουν έναρξη επαγγέλματος μέσω του ΕΛΚΕ. Για τα έσοδα οι συνάδελφοι υποχρεούνται να προσκομίζουν στον ΕΛΚΕ, εντός εξαμήνου, τα στελέχη των αποδείξεων-τιμολογίων που έχουν εκδώσει και να καταβάλουν στον ΕΛΚΕ το 15% που αντιστοιχεί σε αυτά. Το ποσό αυτό ο ΕΛΚΕ το αποδίδει στο Ίδρυμα. Για το έτος 2012, τα έσοδα ανέρχονται σε €45.536,67. Ο συνολικός αριθμός των μελών ΔΕΠ που έχουν δηλώσει την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος για το 2012 ανέρχεται σε 55. Ο ΕΛΚΕ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα έσοδα των συναδέλφων που προέρχονται από ελευθέρια επαγγέλματα όταν αυτοί δεν έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας μέσω της Επιτροπής Ερευνών και ούτε λαμβάνει γνώση μέσω του Υπουργείου Οικονομικών για τα έσοδα που δηλώνουν οι συνάδελφοι από άλλες πηγές. Πολύ περισσότερο, ο ΕΛΚΕ δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει για εισοδήματα που αποκτώνται από άσκηση επαγγέλματος μέσω άλλων διαδικασιών (παράδειγμα: απογευματινά ιατρεία σε νοσοκομεία). Τι άλλαξε στο 2012: υπάρχει η δυνατότητα, μέσω του ΤΑXIS, να λαμβάνει γνώση ο ΕΛΚΕ για το αν οι συνάδελφοι εμφανίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες (έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος στις εφορίες). Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, δεν είναι δυνατό για τον ΕΛΚΕ να λάβει γνώση των δηλωθέντων εισοδημάτων από άσκηση επαγγέλματος, εκτός από τα εισοδήματα που του δηλώνονται. Επί των αμοιβών που χαρακτηρίζονται διαφορετικά (π.χ., μέλη διοικητικών συμβουλίων, κυβερνητικές θέσεις, κλπ) ο ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν μπορεί να διενεργήσει παρακράτηση.


Κατέβασμα ppt "Απολογισμός 2013, Προϋπολογισμός Διαθεσίμων 2014, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. Αναφορά: 2006 - 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google