Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Regel 1-2  τα μεν ο ὐ ν ἐ ργα παραδοξως ἠ νυετο δια την πολυχειριαν και την ἁ παντων προθυμιαν.   Het werk vorderde tegen de verwachting in door de.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Regel 1-2  τα μεν ο ὐ ν ἐ ργα παραδοξως ἠ νυετο δια την πολυχειριαν και την ἁ παντων προθυμιαν.   Het werk vorderde tegen de verwachting in door de."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Regel 1-2  τα μεν ο ὐ ν ἐ ργα παραδοξως ἠ νυετο δια την πολυχειριαν και την ἁ παντων προθυμιαν.   Het werk vorderde tegen de verwachting in door de menigte van handen en de bereidwilligheid van allen.

3 Regel 2-3  ὁ δε Θεμιστοκλης ἐ ν Σπαρτ ῃ ἀ νεκληθη ὑ πο των ἐ φορων.  Themistokles werd in Sparta door de ephoren opgeroepen/uitgenodigd. Ἀ νεκληθη- passieve aoristus Kenmerk: θη ( θε) ὑ πο: aan dit woord kun je ook al zien dat er een passieve vorm wordt gebruikt

4 R. 3-6

5 r. 7-8  δια τουτων γαρ ε ἰ σεσθαι το ἀ ληθες. και τουτων ἐ γγυητην ἑ αυτον παρεδιδου και τους μεθ’ ἑ αυτου.  door middel van hen zouden ze namelijk de waarheid (te) weten (komen).  En hij leverde zichzelf en degenen met hem als borg voor hen uit. Ἐ γγυητην- als borg + gen

6  πεισθεντες δε ο ἱ Λακεδαιμονιοι τους μεν περι Θεμιστοκλεα ἐ φυλαττον, ε ἰ ς δε τας Ἀ θηνας ἀ πεστειλαν τους πρεσβεις κατασκεψομενους τα ἐ ν Ἀ θηναις. Toen de Lakedaimoniërs waren overgehaald, bewaakten zij Themistokles en degenen rond hem, en zij stuurden de gezanten naar Athene om de situatie [de dingen] in Athene te inspecteren

7  Χρονου πολλου ἠ δη διεξελθοντος ο ἱ μεν Ἀ θηναιοι το τειχος ἐ φ΄ ἱ κανον κατασκευασαν, ο ἱ δε των Λακεδαιμονιων πρεσβεις ἐ λθοντες ε ἰ ς τας Ἀ θηνας παρεδοθησαν ε ἰ ςφυλακην.  Toen/omdat al veel tijd verstreken was, hadden de Atheners de muur (hoog) genoeg (of tot op voldoende hoogte) gebouwd en nadat de gezanten van de Lakedaimoniërs naar Athene waren gekomen, werden ze overgeleverd ter bewaking.

8  ἐ φησαν δε τοτε α ὐ τους ἀ ποπεμψειν, ὁ ταν κ ἀ κεινοι τους περι Θεμιστοκλεα πρεσβεις ἀ πολυσωσι.  Ze zeiden dat ze hen dan weg zouden laten gaan (aci), wanneer zij ook Themistokles en zijn medegezanten vrijlieten.

9  ο ὑ τως δη ο ἱ Λακεδαιμονιοι ἠ ναγκασθησαν ἀ πολυσαι τους Ἀ θηναιων πρεσβεις, ἱ να τους ἰ διους ἀ πολαβωσιν.  Zo werden de Lakedaimoniërs gedwongen de gezanten van de Atheners vrij te laten, om de eigen (gezanten) terug te krijgen (con)

10  Ὁ δε Θεμιστοκλης τοιουτ ῳ τροπ ῳ ταχεως και ἀ κινδυνως τειχισας την πολιν μεγαλως ἐ τιμηθη ὑ πο των πολιτων.  Op zo’n manier ommuurde Themistokles snel en zonder gevaar de stad en werd hij zeer geëerd door de burgers.


Κατέβασμα ppt "Regel 1-2  τα μεν ο ὐ ν ἐ ργα παραδοξως ἠ νυετο δια την πολυχειριαν και την ἁ παντων προθυμιαν.   Het werk vorderde tegen de verwachting in door de."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google