Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 μετα την ἐ ν Πλαταιαις νικην ο ἱ Ἀ θηναιοι μετεκομισαν ἐ κ Σαλαμινος τεκνα και γυναικας ε ἰ ς τας Ἀ θηνας. Na de overwinning in Plataiai brachten de.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " μετα την ἐ ν Πλαταιαις νικην ο ἱ Ἀ θηναιοι μετεκομισαν ἐ κ Σαλαμινος τεκνα και γυναικας ε ἰ ς τας Ἀ θηνας. Na de overwinning in Plataiai brachten de."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  μετα την ἐ ν Πλαταιαις νικην ο ἱ Ἀ θηναιοι μετεκομισαν ἐ κ Σαλαμινος τεκνα και γυναικας ε ἰ ς τας Ἀ θηνας. Na de overwinning in Plataiai brachten de Atheners vanuit Salamis kinderen env vrouwen over naar Athene.

3  ε ὐ θυς δε και την πολιν ἐ πεζειρησαν τειχιζειν.  Onmiddellijk gingen ze er ook toe over de stad te ommuren.

4  ο ἰ δε Λακεδαιμονιοι ὁ ρωντες την ναυτικην δυναμιν των Ἀ θηναιων α ὐ ξανομενην, ὑ πωπτευσαν ταυτην την α ὐ ξησιν Toen de Spartanen zagen dat de scheepsmacht van de Atheners groeide, wantrouwden ze die groei, και διεγνωσαν κωλευειν τους Ἀ θηναιους ἀ νοικοδομειν τα τειχη. En zij besloten de Atheners te verhinderen de muren op te bouwen.

5  διαγνοντες δε πρεσβεις ἐ ξεπεμψαν ε ἰ ς τας Ἀ θηνας ὡ ς συμβουλευσοντας μη τειχιζειν την πολιν. Nadat ze dit besloten hadden, stuurden ze de gezanten weg naar Athene om hen aan te raden de stad niet te ommuren. ὡ ς συμβουλευσοντας - ὡ ς + ptc. Fut- om te

6  ἐ φασαν δ΄ο ἱ πρεσβεις ο ὑ τοι το την πολιν τειχιζειν ο ὐ συμφερειν πασι τοις Ἑ λλησι. Die gezanten zeiden dat het ommuren van de stad niet voordelig was voor alle Grieken.  Ο ὐ πειθομενων δε των Ἀ θηναιων ο ἱ πρεσβεις προσιοντες τοις ο ἰ κοδομουσι προσεταττον ἀ φιστασθαι των ἐ ργων ὡ ς ταχιστα.

7  Ο ὐ πειθομενων δε των Ἀ θηναιων ο ἱ πρεσβεις προσιοντες τοις ο ἰ κοδομουσι προσεταττον ἀ φιστασθαι των ἐ ργων ὡ ς ταχιστα. Toen de Atheners niet gehoorzaamden, droegen de gezanten, terwijl ze naar de bouwers gingen, hen op zo snel mogelijk met hun werkzaamheden op te houden.

8  ἀ πορουμενων δε των Ἀ θηναιων ὁ τι χρη πραττειν, Θεμιστοκλης συνεβουλευεν ἐ χειν ἡ συχιαν· Toen de Atheners niet wisten wat ze moesten doen, gaf Themistokles de raad zich te rustig houden.

9  ῥ αιδιως γαρ τους Λακεδαιμονιους, ἐ αν βιαζωνται, μετα των Πελεποννησιων στρατευσαντας κωλυσειν α ὐ τους τειχιζειν την πολιν. Want (hij zei) dat de Spartanen, als hen geweld zou worden aangedaan, met gemak samen met de Peloponnesiërs zouden optrekken (ptc) en hen zouden verhinderen de stad te ommuren.

10  ἐ ν ἀ πορρητοις δε τ ῃ βουλ ῃ προειπεν, In het geheim had hij van te voren tegen de raad gezegd, ὡ ς α ὐ τος μετα τινων ἀ λλων πορευσεται πρεσβευτης ε ἰ ς Λακεδαιμονα διδαξων τους Λακεδαιμονιους περι του τειχισμου. Dat hij zelf met enkele anderen als gezant naar Sparta zou gaan om de Spartanen te informeren over het bouwen van de muur.

11  τοις δε ἀ ρχουσι παρηγγειλεν, ὁ ταν ἐ κ Λακεδαιμονος α ὐ θις ἐ λθωσι πρεσβεις ε ἰ ς τας Ἀ θηνας, κατεχειν α ὐ τους, ἑ ως ἀ ν α ὐ τος ἐ κ της Λακεδαιμονος ἐ πανελθ ῃ.  De archonten droeg hij op om, wanneer er opnieuw vanuit Sparta gezanten gekomen waren naar Athene, hen vast te houden, todat hij zelf vanuit Sparta was teruggekeerd.

12  ὑ πακουσαντων δε των Ἀ θηναιων, Toen de Atheners gehoorzaamden, ο ἱ μεν περι Θεμιστοκλεα πρεσβεις ἐ βησαν ε ἰ ς την Σπαρτην, gingen Themistokles en zijn medegezanten rond hem naar Sparta,  ο ἱ δε Ἀ θηναιοι μετα μεγαλης σπουδης ᾠ κοδομουν τα τειχη, ο ὐ τ΄ο ἰ κιας ουτε ταφου φειδομενοι. En de Atheners gingen door met grote ijver de muren te bouwen, waarbij ze huis noch graf spaarden.

13  Συνελαμβανοντο δε των ἐ ργων ο ἱ τε παιδες και α ἱ γυναικες και καθολου πας ξενος και δουλος, ο ὐ δενος ἀ πολειπομενου της προθυμιας. Kinderen en vrouwen en in het algemeen iedere vreemdeling en slaaf namen mee deel aan de werkzaamheden, zonder dat iemand te kort schoot in bereidwilligheid.


Κατέβασμα ppt " μετα την ἐ ν Πλαταιαις νικην ο ἱ Ἀ θηναιοι μετεκομισαν ἐ κ Σαλαμινος τεκνα και γυναικας ε ἰ ς τας Ἀ θηνας. Na de overwinning in Plataiai brachten de."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google