Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ιστορία της Εκκλησίας και η μελέτη της.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ιστορία της Εκκλησίας και η μελέτη της."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ιστορία της Εκκλησίας και η μελέτη της

2 ΟΡΙΣΜΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Εκ-καλώ : «προσκαλώ». Πρόσκληση των πιστών στη συμμετοχή τους στην Θεία Ευχαριστία και Μετάληψη του Σώματος και του Αίματός Του Ο Χριστός είναι η κεφαλή και οι πιστοί τα μέλη του σώματός Του = Εκκλησία Η εκκλησία ιδρύθηκε ζει και πορεύεται μέσα στον κόσμο, μέσα στον οποίο εμφανίστηκαν τα πρόσωπα της ιστορίας της και διαδραματίστηκαν τα γεγονότα που σχετίζονται με αυτήν. Για το λόγο αυτό ονομάζεται η ιστορία της Εκκλησιαστική. Τα πρόσωπα, τα γεγονότα και η προσφορά της Εκκλησίας στην πνευματική ιστορία και τον πολιτισμό μεταμορφώνουν την ανθρώπινη ιστορία. Η Εκκλησία μεταβάλλει τον τρόπο της ζωής, της σκέψης και της ανθρώπινης δημιουργίας. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα με κεφαλή το Χριστό και μέλη τους βαπτισμένους ορθοδόξως. Σκοπός της Εκκλησίας είναι η ενότητα του κάθε μέλους της με το Χριστό.

3 ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Κατακόμβες Μαρτύρια τύποι ναών βαπτιστήρια επιγραφές χριστιανικές γλυπτική αγιογραφία εκκλησιαστική μικροτεχνία αρχιτεκτονική χρονογραφίες έργα εκκλησιαστικών συγγραφέων και Πατέρων της Εκκλησίας πρακτικά Οικουμενικών Συνόδων λατρευτικά κείμενα επιστολές κείμενα με βίους αγίων νομοθεσίες του κράτους σχετικές με την Εκκλησία Πηγές : 1. ΑρχαιολογικέςΠηγές : 2. Κείμενα

4 ΤΟ "ΠΙΣΤΕΥΩ" : ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Πιστεύω ε ἱ ς ἕ να Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν ο ὺ ρανο ῦ καί γ ἤ ς, ὸ ρατ ῴ ν τε πάντων καί ὰ οράτων. Καί ε ἱ ς ἕ να Κύριον 'Iησο ῦ ν Χριστόν, τόν Y ἱ όν το ῦ Θεο ῦ τόν μονογεν ἤ, τόν έκ το ῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τ ῴ ν α ἱ ώνων. Φ ῴ ς έκ φωτός, Θεόν ὰ ληθινόν έκ Θεο ῦ ὰ ληθινο ῦ, γεννηθέντα, ο ὺ ποιηθέντα, ὸ μοούσιον τ ῴ Πατρί, δι' ο ὗ τά πάντα έγένετο. Τόν δι' ήμ ᾶ ς τούς ὰ νθρώπους καί διά τήν ήμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα έκ τ ῴ ν ο ὺ ραν ῴ ν και σαρκωθέντα έκ Πνεύματος 'Aγίου καί Mαρίας τ ἤ ς Παρθένου καί ένανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑ πέρ ήμ ῴ ν έπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα. Καί ὰ ναστάντα τ ἤ τρίτη ήμέρα κατά τάς Γραφάς. Καί ὰ νελθόντα ε ἱ ς τούς ο ὺ ρανούς καί καθεζόμενον έκ δεξι ῴ ν το ῦ Πατρός. Καί πάλιν έρχόμενον μετά δόξης κρίναι ζ ῴ ντας καί νεκρούς, ο ὗ τ ἤ ς Βασιλείας ο ὺ κ ἓ σται τέλος. Καί ε ἱ ς τό Πνε ῦ μα τό Ἅ γιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό έκ το ῦ Πατρός έκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Y ἱῴ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλ ἤ σαν διά τ ῴ ν Προφητ ῴ ν. Ε ἱ ς μίαν, άγίαν, καθολικήν καί ὰ ποστολικήν 'Eκκλησίαν. 'Oμολογ ῴ ἕ ν Βάπτισμα ε ἱ ς ἄ φεσιν άμαρτι ῴ ν. Προσδοκ ῴ ὰ νάστασιν νεκρ ῴ ν. Καί ζωήν το ῦ μέλλοντος α ἱῴ νος. 'Aμήν. Ο Χριστιανισμός είναι θρησκεία των ιστορικών, είναι μαρτυρία πίστεως σε ορισμένα γεγονότα του παρελθόντος, σε ορισμένα συγκεκριμένα δεδομένα της ιστορίας... Το ίδιο το χριστιανικό Πιστεύω είναι ουσιαστικά ιστορικό. Περιέχει την όλη ουσία του Χριστιανισμού σ' ένα απλό ιστορικό σχεδίασμα, σαν μια «ιστορία της σωτηρίας» από τη δημιουργία προς την τελείωση, προς την έσχατη κρίση και το τέλος της ιστορίας...... Ο χρόνος δεν υποτιμήθηκε καθόλου με τον ερχομό του Χριστού. Αντίθετα, επικυρώθηκε (η αξία του) με την έλευσή Του. Καθαγιάσθηκε και επήρε νόημα, νέο νόημα. Κάτω από το φως της ελεύσεως του Χριστού η ιστορία εμφανίζεται πλέον σαν «πορεία» που κατευθύνεται εσωτερικά προς το τέρμα " (Άρθρα Πιστεύω 3-7) AΓΑΠ Ω |_______I.X________ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ_____ΕΣΧΑΤΑ__| => Η Αγάπη του Θεού είναι το Έργο του Θεού στην ανθρώπινη Ιστορία και στοχεύει στην μεταμόρφωσή μας σε ΄"Θεανθρώπους κατά χάριν" δηλαδή με την ελεύθερη συμμετοχή μας και την συνεργασία μας με τον Θεό. ΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΕΙΜΕΝΟ: Γ. Φλωρόφσκυ, Χριστιανισμός και Πολιτισμός


Κατέβασμα ppt "Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ – 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ιστορία της Εκκλησίας και η μελέτη της."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google