Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

De val van Scyles (Hdt 4.80). 1 Ὡ ς δ ὲ μετ ὰ τα ῦ τα ἐ ξήλαυνε ὁ Σκύλης ἐ ς ἤ θεα τ ὰ ἑ ωυτο ῦ, ο ἱ Σκύθαι προστησάμενοι τ ὸ ν ἀ δελφε ὸ ν α ὐ το ῦ Ὀ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "De val van Scyles (Hdt 4.80). 1 Ὡ ς δ ὲ μετ ὰ τα ῦ τα ἐ ξήλαυνε ὁ Σκύλης ἐ ς ἤ θεα τ ὰ ἑ ωυτο ῦ, ο ἱ Σκύθαι προστησάμενοι τ ὸ ν ἀ δελφε ὸ ν α ὐ το ῦ Ὀ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 De val van Scyles (Hdt 4.80)

2 1 Ὡ ς δ ὲ μετ ὰ τα ῦ τα ἐ ξήλαυνε ὁ Σκύλης ἐ ς ἤ θεα τ ὰ ἑ ωυτο ῦ, ο ἱ Σκύθαι προστησάμενοι τ ὸ ν ἀ δελφε ὸ ν α ὐ το ῦ Ὀ κταμασάδην, γεγονότα ἐ κ τ ῆ ς Τήρεω θυγατρός, ἐ πανιστέατο τ ῷ Σκύλ ῃ. Toen Skyles hierna wegreed naar zijn eigen land, stelden [ptc.] de Skythen zijn broer Oktamasades, die geboren was uit de dochter van Teres, als leider over zich aan, en kwamen in opstand tegen Skyles. 285 μετ ὰ τα ῦ τα – nl. na het deelnemen aan de optocht voor Bacchus 286 Teres – (eerste) grote leider (van de Thracische stam der Odrysen)

3 2 ὁ δ ὲ μαθ ὼ ν τ ὸ γινόμενον ἐ π ᾽ ἑ ωυτ ῷ κα ὶ τ ὴ ν α ἰ τίην δι ᾽ ἣ ν ἐ ποιέετο, καταφεύγει ἐ ς τ ὴ ν Θρηίκην. πυθόμενος δ ὲ ὁ Ὀ κταμασάδης τα ῦ τα ἐ στρατεύετο ἐ π ὶ τ ὴ ν Θρηίκην. Toen die begrepen had wat er tegen hem gaande was, en de oorzaak waarom dit gedaan werd, nam hij zijn toevlucht naar Thracië. Toen Oktamasades dit vernomen had, ondernam hij een veldtocht tegen Thracië; 287 ὁ δ ὲ = Scyles τ ὸ γινόμενον – gesubst ptc 288 ἐ ποιέετο – passief Ὀ κταμασάδης … ἐ π ὶ τ ὴ ν Θρηίκην - Oktamasades kwam uit het Rijk der Scythen, dus uit het noorden.

4 ἐ πείτε δ ὲ ἐ π ὶ τ ῷ Ἴ στρ ῳ ἐ γένετο, ἠ ντίασάν μιν ο ἱ Θρήικες, μελλόντων δ ὲ α ὐ τ ῶ ν συνάψειν ἔ πεμψε Σιτάλκης παρ ὰ τ ὸ ν Ὀ κταμασάδην λέγων τοιάδε. en nadat hij bij de Istros gekomen was, trokken de Thrakiërs hem tegemoet, maar toen ze op het punt stonden de strijd aan te binden, stuurde Sitalkes [een bode/bericht] naar Oktamasades, terwijl hij ongeveer het volgende zei: 290 τ ῷ Ἴ στρ ῳ - andere naam voor de Donau ἐ γένετο – wie is het onderwerp? Oktomasades 291 Σιτάλκης – zoon van de in 287 genoemde Teres, dus een Thraciër. Hdt. legt niets uit over hem hier. De Gr. kenden hem, omdat hij in de Peloponnesische Oorlog de Atheners had gesteund. Hij wil kennelijk Skyles uitleveren.

5 3 “τι δε ῖ ἡ μέας ἀ λλήλων πειρηθ ῆ ναι; ε ἶ ς μέν μευ τ ῆ ς ἀ δελφε ῆ ς πα ῖ ς, ἔ χεις δέ μευ ἀ δελφεόν. ‘Waarom moeten wij elkaar op de proef stellen? Jij bent een zoon van mijn zuster en je hebt mijn broer (bij je). 292 ἡ μέας πειρηθ ῆ ναι – AcI bij δε ῖ ε ἶ ς – is het ww! eijmiv, ei\(~), ejstiv(n), ejsmevn, ejstev, eijsiv(n)

6 σ ὺ δέ μοι ἀ πόδος το ῦ τον, κα ὶ ἐ γ ὼ σο ὶ τ ὸ ν σ ὸ ν Σκύλην παραδίδωμι· στρατι ῇ δ ὲ μήτε σ ὺ κινδυνεύσ ῃ ς μήτ ᾽ ἐ γώ„. Geef jij mij hem terug en ik lever jou je landgenoot Skyles uit; jij noch ik moet risico lopen met een leger.’ 293 ἀ πόδος – imper aor Wie wordt bedoeld met το ῦ τον? De broer van Sitalces Welke twee redenen noemt Sitalces om een militaire confrontatie tussen de Thraciërs en Scythen te voorkomen? -ze zijn familie van elkaar -ze zouden beide grote risico’s lopen (op verliezen)

7 4 τα ῦ τά ο ἱ πέμψας ὁ Σιτάλκης ἐ πεκηρυκεύετο· ἦ ν γ ὰ ρ παρ ὰ τ ῷ Ὀ κταμασάδη ἀ δελφε ὸ ς Σιτάλκεω πεφευγώς το ῦ τον. Dat liet Sitalkes mededelen, nadat hij hem (een bode) gestuurd had; want bij Oktamasades was een broer van Sitalkes, die bij hem zijn toevlucht had gezocht. 296 το ῦ τον = Sitalkes

8 ὁ δ ὲ Ὀ κταμασάδης καταινέει τα ῦ τα, ἐ κδο ὺ ς δ ὲ τ ὸ ν ἑ ωυτο ῦ μήτρωα Σιτάλκη ἔ λαβε τ ὸ ν ἀ δελφε ὸ ν Σκύλην. Oktamasades stemde daarmee in, en nadat hij zijn eigen oom aan Sitalkes had uitgeleverd, kreeg hij zijn broer Skyles. 297 τα ῦ τα = het voorstel van Sitalkes om een ruil te houden

9 5 κα ὶ Σιτάλκης μ ὲ ν παραλαβ ὼ ν τ ὸ ν ἀ δελφε ὸ ν ἀ πήγετο, Σκύλεω δ ὲ Ὀ κταμασάδης α ὐ το ῦ ταύτ ῃ ἀ πέταμε τ ὴ ν κεφαλήν. En toen Sitalkes zijn broer in ontvangst had genomen, keerde hij terug, maar Oktamasades hakte het hoofd van Skyles daar ter plekke af. -

10 ο ὕ τω μ ὲ ν περιστέλλουσι τ ὰ σφέτερα νόμαια Σκύθαι, το ῖ σι δ ὲ παρακτωμένοισι ξεινικο ὺ ς νόμους τοια ῦ τα ἐ πιτίμια διδο ῦ σι. Zo handhaven de Skythen hun eigen gebruiken en geven dergelijke straffen aan wie vreemde gewoonten erbij willen invoeren. 300 ο ὕ τω μ ὲ ν … Ringcompositie: Hdt sluit een digressie (uitweiding) af door (een deel van) een zin uit het begin te herhalen (epanalepsis). Hij herhaalt een deel v.d. tekst op p. 93: ξεινικο ῖ σι δ ὲ νομαίοισι (211) Wat is de inhoud van de digressie, kort samengevat? Anacharsis en Skyles zijn voorbeelden van de strenge manier, waarop de Scythen vreemde gewoonten buiten houden.


Κατέβασμα ppt "De val van Scyles (Hdt 4.80). 1 Ὡ ς δ ὲ μετ ὰ τα ῦ τα ἐ ξήλαυνε ὁ Σκύλης ἐ ς ἤ θεα τ ὰ ἑ ωυτο ῦ, ο ἱ Σκύθαι προστησάμενοι τ ὸ ν ἀ δελφε ὸ ν α ὐ το ῦ Ὀ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google