Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δρ. Αναστασία Σωτηριάδου Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού ΓΓΙΦ 25 Ιανουαρίου 2013, Αθήνα

2 Η Έκθεση του ΟΟΣΑ Τα στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη ένταξης της διάστασης του φύλου στους «τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας». Θεωρούμε ότι θα πρέπει στην Έκθεση αυτή να υπάρξει ρητή αναφορά στις κάτωθι βασικές αρχές, ενόψει διεξαγωγής πολιτικής συζήτησης στο πλαίσιο της φετινής Υπουργικής Συνόδου του Οργανισμού (Παρίσι, 23-24/5/2012):

3 Προαγωγή και Ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις (πολιτικές gender mainstreaming). Υιοθέτηση πολιτικών για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας με βάση το κράτος πρόνοιας και την ανάπτυξη συνοδευτικών υποστηρικτικών δομών, με σκοπό την εναρμόνιση μεταξύ της επαγγελματικής, της οικογενειακής και της προσωπικής ζωής.

4 Ποιοτική εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια και ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για την εξάλειψη των στερεότυπων αντιλήψεων και διαχωρισμών για τον ρόλο των δύο φύλων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ΚΕΘΙ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση ΕΠΕΑΕΚ» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, τη διοργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών συναντήσεων με φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας και την Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας και Φύλου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.

5 α. Αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στα πολιτικά και οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί τόσο με νομοθετικά μέτρα και εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης όσο και μέσω υπογραφής Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης και των Δικτύων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. β. Αύξηση συμμετοχής των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

6 Υιοθέτηση κατάλληλης οικονομικής και φορολογικής πολιτικής
Ολοκληρωμένη πολιτική ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας Ανάπτυξη και ενθάρρυνση πρωτοβουλιών συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο μεταξύ των κρατικών φορέων, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών Αξιοποίηση των προγραμμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης

7 Συντονισμός των προσπαθειών όλων των μελών της διεθνούς κοινότητας για μία παιδεία ποιότητας με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Υλοποίηση πολιτικών και ανάπτυξη προγραμμάτων και εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την προστασία της υγείας του γυναικείου πληθυσμού του πλανήτη Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να δοθεί στο νεαρό γυναικείο πληθυσμό του πλανήτη και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των κοριτσιών, με έμφαση στην πληροφόρηση, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, τη δράση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, την πρόληψη και την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας και την εκμετάλλευση των ανηλίκων.

8 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1) Ισότητα των φύλων στην και μέσα από την εκπαίδευση. Η πρόσβαση στην εκπαίδευση είναι ένα καίριο ζήτημα που χρήζει προσοχής, ωστόσο είναι αναγκαία μια ευρύτερη προσέγγιση. Εκπαίδευση δεν είναι μόνο η απόκτηση γνώσεων. Η βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης και συγκράτησης των κοριτσιών στη β΄βάθμια και γ’βάθμια εκπαίδευση απαιτεί προγράμματα με διαδικασίες κοινωνικοποίησης και τη μετάδοση αξιών και πιστεύω, όπως η ισότητα των φύλων. *Σουηδικός Οργανισμός για την αποτίμηση της Ανάπτυξης. SADEV (OECD)

9 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2) Η ισότητα στην εκπαίδευση καθιερώθηκε από το Σύνταγμα του 1975 και από επιμέρους νομοθετικές προβλέψεις. Σήμερα, η ανισότητα πρόσβασης δεν οφείλεται στον αποκλεισμό των κοριτσιών από τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά στη διαφοροποίηση των επιλογών που διαθέτει κάθε φύλο. Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές των μαθητών καθορίζονται από κοινωνικά στερεότυπα με αποτέλεσμα να περιορίζονται αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί και επαγγελματικοί ορίζοντες των νέων γυναικών. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από το 1995, σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των κοριτσιών με σπουδές σε επαγγελματικά λύκεια και τεχνικές σχολές, γεγονός που καταδεικνύει τη στροφή των κοριτσιών προς την επιστήμη και τις νέες τεχνολογίες.

10 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (3) Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, έχοντας την πεποίθηση ότι οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην ενθάρρυνση συγκεκριμένων επιλογών στην εκπαίδευση, οργάνωσε πιλοτικά προγράμματα σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και το Υπουργείο Παιδείας, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των δασκάλων της α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα ισότητας των φύλων. Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν ένα καινοτόμο και ευέλικτο πρόγραμμα εκπαίδευσης που αποσκοπεί στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων που δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες, και στην ισότιμη ένταξή τους στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή. Τα Ελληνικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ( europe.org).

11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (4) Προτεινόμενες θετικές δράσεις
Πρέπει να εκπαιδευθούν και να επιμορφωθούν: Επαγγελματίες, διοικητές νοσοκομείων, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, επαγγελματίες της εκπαίδευσης, αστυνομικοί, δικαστικοί λειτουργοί Πρέπει να εντοπιστούν Οι αιτίες και τα συμπτώματα τις βίας και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα. Πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν Πιλοτικά προγράμματα και σχέδια δράσης με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στον εντοπισμό φαινομένων βίας και στη στήριξη των θυμάτων.

12 ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ (1) Το Υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι ο λειτουργικός αναλφαβητισμός αναπαράγεται από το εκπαιδευτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να εντοπίζεται στους νέους. Οι αναλφάβητοι νέοι-ες προέρχονται από εκείνους-ες τους /τις μαθητές-τριες-που εγκαταλείπουν το σχολείο όπως και από εκείνους-ες που δεν το ξεκινούν ποτέ. Κάποιες απώλειες εντοπίζονται και στη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στη β’βάθμια εκπαίδευση. Το πρόβλημα εμφανίζεται εντονότερο σε πιο απομακρυσμένες περιοχές καθώς και σε ευπαθείς ομάδας πληθυσμού όπως Ρομά και κρατούμενοι φυλακών. Το εάν κάποιος έχει ή όχι ολοκληρώσει την εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση αποτελεί ένδειξη λειτουργικού αναλφαβητισμού.

13 ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ (2) Το ποσοστό αναλφάβητων γυναικών είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών και διαφοροποιείται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον αστικό, ημιαστικό και αγροτικό πληθυσμό. Αναφορικά με τον οργανικό αναλφαβητισμό, πρόκειται για ένα περίπλοκο και πολυπαραγοντικό κοινωνικό πρόβλημα. Εντοπίζεται κυρίως στις αγροτικές περιοχές και σε μεγαλύτερες ηλικιακά ομάδες, σύμφωνα με στοιχεία του 1991, και αυτό σημαίνει ότι δεν εντοπίζεται ως φαινόμενο σε νεαρότερες ηλικίες.

14 ΝΕΟΙ Προτεινόμενες θετικές δράσεις
Καμπάνιες στα σχολεία, με ομάδα-στόχο τις/τους έφηβες/ους, τις/τους δασκάλες/ους και τη σχολική κοινότητα Με σκοπό να βοηθηθούν οι έφηβες/οι να αναγνωρίσουν σημάδια κακοποίησης στις σχέσεις τους, να αποδομήσουν τους μύθους που συνδέονται με τις/τους ίδιες/ους, να συγκεντρώσουν καταγγελίες περιστατικών βίας μεταξύ συντρόφων και να κατανοήσουν εντέλει τις παραμέτρους και τις συνέπειες των φαινομένων βίας.

15 ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Οι γυναικείες ΜΚΟ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο με τις δράσεις και τις ουσιαστικές προτάσεις τους. Πρέπει να καθιερωθούν «Παρατηρητές» από την Κοινωνία των Πολιτών.

16 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (1) Το εκπαιδευτικό σύστημα διδάσκει… …αφηρημένα, θεωρητικά …οργανωμένα βάσει πειθαρχίας Η εργασία είναι… …συγκεκριμένη, εξειδικευμένη …οργανώνεται βάσει projects

17 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2) Do you have a career service at your university and are you happy with it? Survey across Europe (50k students) - Study by the Futurework Forum, 2010 No, and I would not use it anyway Yes, and it is useful Yes, but it is not useful No, but I would find it useful

18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Στοιχεία πρόωρης εγκατάλειψης Σχολείου 2002-2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Άρρενες 20,6 20,0 18,1 17,6 20,2 18,6 18,5 18,3 16,5 16,1 Θήλεις 12,5 11,9 11,3 9,7 10,8 10,6 10,9 10,1 Σύνολο 16,0 14,7 13,6 15,5 14,6 14,8 14,5 13,7 13,1 Πηγή: EUROSTAT DATABASE

19 ΔΕΙΚΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΧΑΣΜΑΤΟΣ Χρήση υπολογιστών και διαδικτύου (internet) ανά φύλο και επίπεδο εκπαίδευσης χρήστη (%) – Α’ Τρίμηνο 2012 ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΆΡΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ Πληθυσμός ηλικίας ετών - Σύνολο Χώρας 49,31 50,69 Άτομα ηλικίας ετών που έκαναν χρήση Η/Υ 51,68 48,32 Κατώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης (άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει / ολοκληρώσει καμία βαθμίδα εκπαίδευσης, απόφοιτοι Δημοτικού ή Γυμνασίου) 62,01 37,99 Μέση βαθμίδα εκπαίδευσης (απόφοιτοι Λυκείου ή ΙΕΚ) 49,85 50,15 Ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, ΑΕΙ, Στρατιωτικών Σχολών, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος) 51,19 48,81 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑ ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 Άτομα ηλικίας ετών που έκαναν χρήση του διαδικτύου 51,84 48,16 Κατώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης (άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει / ολοκληρώσει καμία βαθμίδα εκπαίδευσης,, απόφοιτοι Δημοτικού ή Γυμνασίου) 62,98 37,02 50,26 49,74 Ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης (απόφοιτοι ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, ΑΕΙ, Στρατιωτικών Σχολών, κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος) 50,90 49,10 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα Νοικοκυριά, έτους 2012

20 Ποσοστό ατόμων που χρησιμοποιούν τακτικά το Διαδίκτυο ανά Φύλο, Ηλικιακή Ομάδα & Επίπεδο εκπαίδευσης
ΆΡΡΕΝΕΣ 52,88 ΘΗΛΕΙΣ 48,16 ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 16-24 23,1 25-34 29,8 35-44 24,3 45-54 15,7 55-64 5,4 65-74 1,7 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δεν έχουν παρακολουθήσει/ολοκληρώσει καμία βαθμίδα 2,19 Δημοτικό 2,7 Γυμνάσιο 31,74 Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΕ,ΤΕΛ,Πολυκλαδικό ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ 55,26 ΙΕΚ, ΚΕΚ 74,83 ΤΕΙ, ΑΤΕΙ 81,15 ΑΕΙ, Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές,Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 79,64 Μεταπτυχιακά (Msc, MBA, MA, Mlitt, MPHIL) 99,43 Διδακτορικό (Phd) 96,84 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Δείκτες e-Europe

21 Πόλεμος για ταλέντα και ανεργία νέων
Ανεργία νέων και γυναικών Οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη μείωση της ανεργίας Δυσανάλογες επιδράσεις στους νέους και τις γυναίκες (ILO 2012) Πόλεμος για ταλέντα Μύθος των 90’s ; Ναι και όχι… Ένας στους Τρείς εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση προσωπικού με προσόντα (Manpower)

22 Πόσο σημαντική είναι η εργασία
D. Campbell ILO 15Nov. 2012

23 Αλλαγές στη αγορά εργασίας & την Επιχειρηματικότητα
- Αλλαγές μεταξύ των γενεών - Δεξιότητες του 21ου αιώνα - Ανεργία νέων & γυναικών - Αυξημένη σημασία Επιχειρηματικότητας Προγράμματα προώθησης Επιχειρηματικότητας - Ανεργία  Προγράμματα αυτοαπασχόλησης - Προγράμματα Πανεπιστημιακής Επιχειρηματικότητας

24 Η Εξομοίωση της Μιζέριας
Δεν υπάρχουν αρκετές δουλειές Υψηλή ανεργία ανάμεσα στους νέους και τις γυναίκες Αύξηση της ανισότητας Γενικευμένη μείωση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης Συρρίκνωση όσον αφορά το μερίδιο της εργασίας στο εθνικό εισόδημα. Αραβική Άνοιξη Κίνημα «Κατάληψη της Wall Street» Απεργίες και Διαδηλώσεις σε Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία.

25 Ανεργία νέων στην Ευρώπη (%)
Πηγή: Eurostat

26 Ανεργία νέων 2010: 75 εκ. νέοι άνεργοι (UN World Youth Report, 2012)
Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανεργίας στις αναπτυγμένες χώρες Αιτίες Αναντιστοιχία δεξιοτήτων Έλλειψη εμπειρίας/πιστοποίησης προσόντων Έλλειψη προσωπικού οράματος Έλλειψη διαθέσιμων θέσεων εργασίας προς απόκτηση εμπειρίας Αύξηση παραγωγικότητας και αυτοματισμού στη βιομηχανία Οι Baby Boomers παραμένουν στις θέσεις τους και σκοπεύουν να συνεχίζουν να εργάζονται

27 Δείκτες Απασχόλησης Πληθυσμού
Κατάσταση απασχόλησης γυναικών ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 2012 Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Δείκτες Απασχόλησης Πληθυσμού Ομάδες ηλικιών ΣΥΝΟΛΟ Συμμετοχή στο Εργατικό Δυναμικό Ποσοστό Απασχόλησης Ποσοστό Ανεργίας Οικονομικά μη ενεργές 15-19 100 7,8 1,5 81,5 92,2 20-24 47,3 17,7 62,6 52,7 25-29 82,4 48,3 41,4 17,6 20-29 66,7 34,5 48,2 33,3 30-44 78,4 56,9 27,4 21,6 45-64 38,9 19,4 51,7 65+ 1,4 1,3 3,5 98,6 Σύνολο ετών 58,6 41,5 29,1 Σύνολο 15+ Δείκτης ΕΛ.ΣΤΑΤ 28,9 Σύνολο ετών Δείκτης EUROPE 2020 44,8

28 Οι αλλαγές μεταξύ των γενεών (Ελλάδα)
Οι παλαιότερες γενιές θα συνταξιοδοτηθούν γρήγορα μετά το 2015 χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη εισροή νέων στην αγορά εργασίας Ένας από τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας P. Vogel, 2012

29 Οι αλλαγές μεταξύ των γενεών (Ευρώπη)
Σιωπηλές γενιές ( ) Η ζωή πριν την τηλεόραση (ΠΠ1 & ΠΠ2) Σεβασμός στην ιεραρχία Οι Baby Boomers ( ) Γραφομηχανή / Επαναστάσεις Δυσπιστία προς τις αρχές Γενιά Χ ( ) Επεξεργασία κειμένου / Δύσκολοι οικονομικοί καιροί Έλλειψη εμπιστοσύνης… Γενιά Υ ( ) Υπολογιστές / Σταθερό περιβάλλον Περιβαλλοντολογική συνείδηση / Εργαζόμενοι και οι 2 γονείς Γενιά Ζ (1991- σήμερα) Εικονική πραγματικότητα / Έκθεση σε παγκόσμιο ανταγωνισμό Ανησυχία για το μέλλον / Αναζήτηση ασφάλειας / Μειωμένη αφοσίωση

30 Οι μελλοντικές γενιές Τι θα πουν οι μελλοντικοί ανθρωπολόγοι
Ταχύτητα και άνεση Έλλειψη ιδιωτικής ζωής Κοινωνικές Δεξιότητες / Εικονική ζωή Αλλαγή βασικών δεξιοτήτων Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης Έκθεση σε πολλαπλή πληροφόρηση Παγκόσμια κινητικότητα Μείωση εθνικής ταυτότητας Μονήρης ζωή

31 21st Century Skills (1) (Barack Obama, 2009)
“We need to assess whether our students possess 21st century skills like problem-solving, critical thinking, entrepreneurship and creativity” (Barack Obama, 2009)

32 21st Century Skills (2)

33 Τελικά τι πρέπει να διδάξουμε και πώς πρέπει να δράσουμε…
…σε μια εποχή αυξανόμενης ανεργίας νέων και γυναικών, αυξανόμενου χάσματος γνώσεων-δεξιοτήτων και εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού; Δράση Ηθική Ευελιξία Κριτική σκέψη Συνεργασία Όραμα ζωής ΤΠΕ Επιχειρηματικότητα Δημιουργικότητα Κριτική σκέψη Επικοινωνία Ηγεσία

34 Υγιη Επιχειρηματικα Οικοσυστήματα & Ποιοτικη Εκπαιδευση
Χρηματοοικονομικό κεφάλαιο Ανθρώπινο κεφάλαιο Κοινωνία Άτομο Εταιρεία Ανθρώπινο κεφάλαιο Κοινωνικό κεφάλαιο Υποδομές

35 Ζητήματα προς συζήτηση (1)
1.How to address Men? 2.Institutional Collaboration between Governmental and NGO’s at a Horizontal Basis. Further Research. Work is required Studies and projects in this field. To target changing attitudes of men and boys as potential offenders. More organizational infrastructure to prevent violence at all levels, and at all its forms.

36 Ζητήματα προς συζήτηση (2)
The ambivalence that society governed by Morality but in real life is governed by Laws which can be characterized as sterile, which they don’t consider the real needs of today’s society. We have to create horizontal implied policies for an holistic prevention infrastructure with hypothesis the Redefinition of Gender stereotypes today.

37 Ζητήματα προς συζήτηση (3)
Following the findings of the DOVE Research ( Newspaper Κathimerini ) and the new ERA of the fiscal crisis, the raise of unemployment in Greece and other countries has been created a labyrinth on Greek society. This raises poverty and different forms of violence. On the other hand the stereotypes of violence are turning into a new form of life. We have to confront violence against any human being. Before this comes to a REGULATORY BEHAVIORAL ATTITUDE we have to create new CONFRONTATION – PREVENTION policies and INFRASTRUCTURE.

38 Βιβλιογραφικές αναφορές (1)
“Violence against young women in the marginalized countries of Europe and in island regions”, 1996, A. Sotiriadou, Association European Expression Evropaiki Ekfrasi, 2-22 November 1996. “Action against trafficking in human beings”, Regional Conference, Athens Greece, 5-6 December 2006,Council of Europe-General Secretariat for Gender Equality. “Σπάζοντας τη σιωπή”, Πρακτικά Συνεδρίου, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κ.Ε.Θ.Ι., Γ.Γ.Ι., Ιουνίου, Αθήνα Ζάππειο. Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της εμπορίας των ανθρώπων, Αθήνα Νοέμβριος 2006 National Report of Greece on the Implementation of the Beijing Platform for Action. Athens, December 1999. 7th National Report of Greece. Period Athens, June 2011. D. Campell, ILO, November 2012 ILO PO Vogel 2012 ΕΛΣΤΑΤ 2012 UN World Youth Report 2012

39 Βιβλιογραφικές αναφορές (2)
Awareness raising activities to fight violence against women and girls. United Kingdom, 7-8 February 2012 (Discussion paper-Greece). Awareness raising activities to fight against women and girls. United Kingdom, 7-8 February 2012 (Comments paper-Belgium). Awareness Raising Activities to Fight Violence against women and girls (Comments paper-United Kingdom). IPPF Chapter on Sexual and Reproductive Rights. November 1995.Vision 2000 Berry ,J .W (1990).Psychology of acculturation. Understanding individuals moving between countries. Α. Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, 1994, “Women’s Rights: Human Rights” Δικαιώματα της γυναίκας:Δικαιώματα του ανθρώπου, Εστία, Αθήνα 1994. Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Εκπαιδευτική Πολιτική στην Ευρώπη,1999, Ελληνικά Γράμματα. Education today, 2010 : the OECD perspective The Swedish Agency for Development. SADEV (OECD), March 2012.

40 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google