Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Διημερίδα 29-30 Μαρτίου 2007 Το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για καταστήματα-επιχειρήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Διημερίδα 29-30 Μαρτίου 2007 Το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για καταστήματα-επιχειρήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Διημερίδα 29-30 Μαρτίου 2007 Το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για καταστήματα-επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, τρόφιμα, απόβλητα κ.λ.π.

3 Νόμος υπ’ αριθμ. 3463/2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων- Καταστήματα- επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος- Διαδικασία άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους- Αντικατάσταση άδειας- Απλούστευση διαδικασίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων ΑΓΟΡΗ ΣΒΟΛΗ-ΚΩΣΤΑΚΗ Επόπτρια Δημόσιας Υγείας ΑΘΗΝΑ 2007

4 ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ (Δυνατότητα ίδρυσης Λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Φυσικό Πολιτιστικό περιβαλλον Αιγιαλός Παραλία Δασικές περιοχές Αρχαιολογικοί- ιστορικοί τόποι Αισθητική φυσιογνωμία Εν γένει λειτουργίες της πόλης Ίσχύουσα νομοθεσία Τοπικές κανονιστικές διατάξεις ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5 Ν.3463/2006 Βαρύτητα στις αρμοδιότητες, η άσκηση των οποίων, επηρεάζει την καθημερινή επαφή των πολιτών με τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές

6 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ = ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ Νομιμότητα διαδικασιών Επιτάχυνση της όλης διαδικασίας Ο ενδιαφερόμενος πολίτης να μην παραμένει σε καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας για την έκβαση του αιτήματος του Αποφυγή παραλείψεων οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας εκ μέρους των υπηρεσιών

7 ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Μη γνώση των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος Έλλειψη άδειας ασκήσεως επαγγέλματος χειριστών τροφίμων Νέα δεδομένα της αγοράς (νέα είδη καταστημάτων και επιχειρήσεων) Αναγκαιότητα προσαρμογής της διοίκησης Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στους ΟΤΑ (Επόπτες Δημόσιας Υγείας )

8 ΑΝ.2520/40 40 (ΦΕΚ 273/τ.α./5 - 9 - 40) Περί υγειονομικών διατάξεων ΥΓ. Δ/ΞΗ της 14-11-1938 ) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ «Περί καθηκόντων των Υγειονομικών Επιτροπών Δήμων και Κοινοτήτων και λήψεως μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας εν τω Νομώ Αττικοβοιωτίας ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

9 Y.Δ. ΑΙΒ/8577/83 (ΦΕΚ 526/Τ.Β/1983 Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή / και ποτών

10 ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

11 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. Καταλληλότητα χώρου 2. Επάρκεια εμβαδού- ύψους- 3. Καταλληλότητα οικήματος (τοίχοι-δάπεδα-οροφές- περιβάλλον-χώρος) 4. Προβλεπόμενοι χώροι 5. Καταλληλότητα εξοπλισμού 6. Υγιεινή Προσωπικού 7. Λοιπά θέματα

12 1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ακαταλληλότη τα Βελτιώσεις Επιστροφή δικαιολογητικ ών παράδοση ένσταση Εξέταση από β θμια επιτροπή Βεβαίωση καταλληλότητ ας

13 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τήρηση προϋποθέσεων υγειονομικής νομοθεσίας κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας Διατήρηση αυτών Έφαρμογή συστημάτων ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (ΗΑCCP) Αυτοέλεγχος με την ευθύνη των ίδιων των επιχειρήσεων Έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες

14 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Η λεπτομερής εξέταση από τις αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες των τροφίμων ζωικής ή και φυτικής προελεύσεως και των ποτών, καθώς και των αντικειμένων, των χώρων και των εγκαταστάσεων, που παρουσιάζουν υγειονομικό ενδιαφέρον, για να διαπιστωθούν τυχόν δυσμενείς επιδράσεις στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον γενικότερα.

15 2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση της αρχικής άδειας ΠΩΛΗΣΗ ΔΩΡΕΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ ΘΑΝΑΤΟΣΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗ ΣΗ Εφόσον δεν έχει γίνει μεταφορά, επέκταση αλλαγή ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας αυτού

16 4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ Αίτηση με δυο φωτογραφίες Φυσικό πρόσωπο ή εκπρόσωπος εταιρείας Παράβολο Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος Έγγραφο στοιχείο απόδειξης μεταβίβασης-μεταβολής Υπεύθυνη δήλωση περί μη τροποποίησης των όρων λειτουργίας Υπεύθυνη δήλωση αντί ποινικού μητρώου

17 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Εμπιστοσύνη στον πολίτη Επιτάχυνση διαδικασιών Υπευθυνότητα του πολίτη- ανάληψη ευθυνών Διευκόλυνση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο ενδιαφερόμενος πολίτης δεν παραμένει σε καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας για την έκβαση του αιτήματός του

18 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Οικονομικές-κοινωνικές- ψυχικές επιπτώσεις ενδιαφερομένων στις περιπτώσεις ανάκλησης Κόστος αντίδρασης σε περίπτωση ανάκλησης μετά από έλεγχο

19 ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

20 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

22 ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

23 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

24 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΤΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

25 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που σχετίζονται με την ικανότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας αυτής να ικανοποιεί καθορισμένες δηλωμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες και ειδικώτερα Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια συγκεκριμένη υπηρεσία συμμορφώνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές

26 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

27 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΣΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Διημερίδα 29-30 Μαρτίου 2007 Το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για καταστήματα-επιχειρήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google