Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τροποποίηση του άρθρου 25 της ΥΔ Α1β/8577/83

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τροποποίηση του άρθρου 25 της ΥΔ Α1β/8577/83"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τροποποίηση του άρθρου 25 της ΥΔ Α1β/8577/83
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Τροποποίηση του άρθρου 25 της ΥΔ Α1β/8577/83 Κουτσιαρή Φωτεινή Υγιεινολόγος ΤΕ Στην Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του ΥΥ&ΚΑ

2 ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Επίκαιρο πρόβλημα Αναγκαιότητα Απαίτηση άμεσης λύσης

3 ΥΔ /2007(ΦΕΚ 1384/τ.β./2007) Με βάση τον Νόμο του ΥΠΕΧΩΔΕ 2831/2000 ο οποίος αποτελεί τροποποίηση του ΓΟΚ (Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού) του 1577/85 προχωρήσαμε προσαρμόζοντας τα καταστήματα & τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στην νομοθεσία για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

4 (Α1Β /8577/83) προστίθεται το εδάφιο ε, ως εξής:
Συμπλήρωση και τροποποίηση της Α1Β 8577/83 Υγειονομική Διάταξη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.94653(άρθρο 1 παρ. 4) Στην παράγραφο 3, του άρθρου 25 της αναφερομένης Υ.Δ. (Α1Β /8577/83) προστίθεται το εδάφιο ε, ως εξής: «ε. Καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίων για άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και η πρόβλεψη άλλων διευκολύνσεων για τα άτομα αυτά, οι οποίες πε− ριγράφονται στην ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και ιδιαίτερα στις προδιαγραφές του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., “Οδηγίες σχεδιασμού − σχεδιάζοντας για όλους” σε όλα τα νέα καταστήματα συνάθροισης κοινού που έχουν εμβαδόν εκατό 100 τ.μ. και πλέον καθώς και η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων.».

5 Διευκρινήσεις στην Υ1γ/Γ. Π/οικ
Διευκρινήσεις στην Υ1γ/Γ.Π/οικ /07 για τα αποχωρητήρια των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Αναφορικά με την υποχρέωση κατασκευής αποχωρητηρίων για άτομα με ειδικές ανάγκες στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Με βάση την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και ειδικότερα όπως περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 18 τ.Β΄) Απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. <<Οδηγίες σχεδιασμού σχεδιάζοντας για όλους>> καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη αποχωρητηρίων για ΑΜΕΑ καθώς και η πρόβλεψη άλλων διευκολύνσεων για τα άτομα αυτά σε όλα τα νέα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, των οποίων η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί μετά τις 13/6/2000 (ΦΕΚ 140 τ.Α΄) και ιδιαίτερα των άρθρων 37,38,39,40 & 41, που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες και τα οποία διαθέτουν κλειστή αίθουσα ή/και υπαίθριο χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων συνολικού εμβαδού μεγαλύτερου των εκατό (100) τ.μ .

6 HΔΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλουν να συμμορφωθούν με τα παραπάνω, λαμβανομένων υπόψη των εκ της πολεοδομικής νομοθεσίας προβλεπόμενων εξαιρέσεων που αφορούν δυνατότητα προσβασιμότητας, παραδοσιακά κτίσματα, διατηρητέα κτίρια κλπ). Στην περίπτωση αυτή που κρίνεται αδύνατη από την αρμόδια πολεοδομία η κατασκευή αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ, θα προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο η σχετική βεβαίωση της εν λόγω αρχής, η οποία και θα φυλάσσεται στον φάκελο της επιχείρησης

7 Απεικόνιση WC ΑΜΕΑ Η ύπαρξη του αποχωρητηρίου για τα ΑΜΕΑ θα σημειώνεται στο εγκεκριμένο από την πολεοδομία σχεδιάγραμμα το οποίο θα κατατίθεται στον αρμόδιο ΟΤΑ προκειμένου να εκδώσει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια λειτουργίας. Επίσης στον αρμόδιο ΟΤΑ κατατίθεται και η προβλεπόμενη εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν 2831/2000(ΦΕΚ 140 Α΄).

8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι αρμόδιοι ΟΤΑ θα πρέπει να ενημερώσουν τις λειτουργούσες επιχειρήσεις στην περιοχή ευθύνης τους για την υποχρεωτική προσαρμογή τους στο ισχύον θεσμικό καθεστώς και την κατασκευή αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ εντός ενός έτους, προσαρμογή η οποία θα βεβαιώνεται μετά το πέρας των εργασιών από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Η ίδια περίοδος προσαρμογής ισχύει και στην περίπτωση αντικατάστασης των αδειών.

9 ΣΧΟΛΙΑ Το ερώτημα που δημιουργήθηκε μετά την έκδοση της εγκυκλίου ήταν για τα κτίρια που έχουν οικοδομική άδεια προ του 2000. Για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό θα αναφερθούμε σε κάποια επίμαχα σημεία της τροποποίησης του ΓΟΚ. Η πολεοδομική νομοθεσία : α) συνδέει την υποχρεωτικότητα των WC για άτομα με ειδικές ανάγκες και με τη διαμόρφωση άλλων αναγκαίων διευκολύνσεων προσπέλασης. β) θέτει την υποχρεωτικότητα σε κτίρια (εκτός των δημοσίων υπηρεσιών και άλλων παρόμοιων) που έχουν χρήση κοινού, δηλαδή σε κτήρια που έχουν χρήση κοινού άνω του 50% & όχι π.χ σε κτήριο πολυκατοικίας που υπάρχει στο ισόγειο ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. γ) στα κτήρια αυτά θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ενός τέτοιου WC ανά κτήριο, κι όχι ανά όροφο ή κατάστημα κ.λ.π δ) δεν συνδέεται η υποχρεωτικότητα με τετραγωνικά μέτρα του κτηρίου.

10 Γενικός οικοδομικός κανονισμός 2831/13-6-2000
Στο άρθρο 28 του 2831/ προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για τα ΑΜΕΑ. Ειδικότερα στην παρ. 1 στους χώρους των νέων κτιρίων για τα οποία η οικοδομική άδεια εκδίδεται μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με ειδικές ανάγκες : Στους χώρους αυτών στους οποίους στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων και εμπορίου, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων των κτιρίων αυτών.

11 Γενικός οικοδομικός κανονισμός 2831/13-6-2000(συνέχεια)
Στην παρ. 4 τα κτίρια που αναφέρονται στην παρ. 1 και στους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών ποσοστό 5% των χώρων υγιεινής για χρήση κοινού ή σε κάθε περίπτωση ο ένας ανά όροφο από αυτούς πρέπει να είναι προσπελάσιμοι και εξοπλισμένοι κατάλληλα για χρήση από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο.

12 ΑΡΘΡΟ 28 Ν.2831/2000 Εξαίρεση υποχρέωσης προσβασιμότητας
Στην παρ. 6 του άρθρου 28 αναφέρονται ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσβασιμότητας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Για τα κτίρια που έχουν οικοδομική άδεια πριν το 2000 είναι στην κρίση της πολεοδομίας να καθορίσει αν προβλέπεται και αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ και υπόκεινται στο άρθρο 18 του ν.2831/2000.

13 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ YY& KA
ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Στα καταστήματα Υπεραγορές Τροφίμων βάσει της πολεοδομικής νομοθεσίας, που ρυθμίζει όρους και προϋποθέσεις κατασκευής κτηρίων για χρήση από το κοινό, των οποίων οι οικοδομικές άδειες έχουν εκδοθεί μετά το 2000, θα πρέπει πέραν της πρόβλεψης για αποχωρητήρια κοινού να προβλέπεται και αποχωρητήριο για ΑΜΕΑ.

14 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Λόγω της δυσκολίας προσαρμογής των επιχειρήσεων το ΥΠΕΧΩΔΕ πρόκειται να εκδώσει ειδικές ρυθμίσεις ως προς το εμβαδόν και τον τρόπο κατασκευής των αποχωρητηρίων για ΑΜΕΑ καθώς και την προσβασιμότητα στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

15 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ενημέρωση επαγγελματιών μέσω ΟΤΑ-επαγγελματικών οργανώσεων –μέσων μαζικής ενημέρωσης –κλαδικών εντύπων. Σαφείς οδηγίες στις Δ/νσεις Υγείας και πρόβλεψη ειδικών περιπτώσεων. Πολεοδομικές ρυθμίσεις για ειδικές περιπτώσεις.

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Ευχαριστώ για την προσοχή σας

17 Καλό Καλοκαίρι


Κατέβασμα ppt "Τροποποίηση του άρθρου 25 της ΥΔ Α1β/8577/83"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google