Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

. EBEA  Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Δαπάνες επιχειρήσεων – Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων – Μη έκπτωση δαπανών – Φορολογική μεταχείριση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: ". EBEA  Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Δαπάνες επιχειρήσεων – Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων – Μη έκπτωση δαπανών – Φορολογική μεταχείριση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 . EBEA  Φορολογικές αλλαγές 2010-2011

2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Δαπάνες επιχειρήσεων – Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων – Μη έκπτωση δαπανών – Φορολογική μεταχείριση τριγωνικών συναλλαγών – Μη συνεργάσιμα κράτη - Προνομιακά φορολογικά καθεστώτα  Κατάργηση απαλλαγών νομικών προσώπων – Καταργούμενες απαλλαγές – Διατηρούμενες απαλλαγές  Νέος επενδυτικός νόμος 3908/2011 – Είδη ενισχύσεων – Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια – Εξαιρέσεις – Όροι υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων και κριτήρια αξιολόγησης – Ενισχυόμενες δαπάνες  Φορολογική απαλλαγή-Τρόπος καταβολής ενισχύσεων

3 Δαπάνες επιχειρήσεων-Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων  Οι δεδουλευμένοι τόκοι δανείων και πιστώσεων που καταβάλλονται ή πιστώνονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις εκπίπτουν με την προϋπόθεση ότι η σχέση των δανείων ή πιστώσεων αυτών προς τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν υπερβαίνει κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο την αναλογία 3:1.,  Ο Ν. 3842/2010 ορίζει ρητά ότι οι διατάξεις περί υποκεφαλαιοδότησης εκτείνονται και στα ομολογιακά δάνεια, ενώ στα δάνεια που έχουν ληφθεί από συνδεδεμένες επιχειρήσεις συνυπολογίζονται και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία έχει χορηγηθεί εγγύηση από συνδεδεμένες επιχειρήσεις,

4 Δαπάνες επιχειρήσεων-Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων  Με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1135/2010 διευκρινίστηκε ότι η διάταξη αυτή ισχύει και για παλιά δάνεια έστω κι αν έχουν συναφθεί πριν την ισχύ του Ν. 3775/2009,  Γεννώνται διάφορα ζήτημα ως προς το: α) Ποια είναι τα ίδια κεφάλαια που θα ληφθούν υπόψη στην περίπτωση των ΔΛΠ (αυτά που αναφέρονται στις επίσημα δημοσιευμένες καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ ή αυτά του ισολογισμού με τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας)?, β) Με ποιο τρόπο θα υπολογιστεί ο μέσος όρος κατά διαχειριστική περίοδο του συνολικού ύψους των δανείων? γ) Τα ίδια κεφάλαια που θα ληφθούν υπόψη είναι αυτά που θα προκύψουν στο τέλος διαχ. Περιόδου? δ) Εάν οι τόκοι που καταβάλλονται σε τρίτες επιχειρήσεις (μη συνδεδεμένες) από δάνεια που έχουν ληφθεί με εγγύηση από συνδεδεμένες καταλαμβάνονται ή όχι από τον περιορισμό αυτό?,

5 Δαπάνες επιχειρήσεων-Μη έκπτωση δαπανών  Δαπάνες για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών, τόκοι απαιτήσεων ή δικαιώματα, μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αμοιβές διευθυντών και μελών ΔΣ εταιρείας κ.α. που καταβάλλονται προς αλλοδαπό πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος μη συνεργάσιμο δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες,  Οι δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση ακόμα και όταν η πληρωμή γίνεται άμεσα ή έμμεσα σε οποιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτικό οργανισμό που εδρεύει σε μη συνεργάσιμα κράτη,

6 Δαπάνες επιχειρήσεων-Μη έκπτωση δαπανών  Αν οι δαπάνες γίνονται με δικαιούχο της πληρωμής πρόσωπο εγκατεστημένο σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, ο καταβάλλων τη δαπάνη πρέπει να αποδείξει ότι αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές, οι οποίες δεν έχουν σκοπό τη μεταφορά κερδών,  Οι σχετικές δαπάνες δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση και στην περίπτωση που οφείλονται ή καταβάλλονται σε αντιπρόσωπο ή υπεργολάβο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα που αντιπροσωπεύεται ή για λογαριασμό της οποίας ασκείται η υπεργολαβία υπάγεται σε αυτά τα καθεστώτα,

7 Δαπάνες επιχειρήσεων-Φορολογική μεταχείριση τριγωνικών συναλλαγών  Ο Ν. 3842/2010 ρυθμίζει το ζήτημα των τριγωνικών συναλλαγών και εισάγει ορισμούς και κριτήρια για τον καθορισμό των μη συνεργάσιμων κρατών και των κρατών με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα,  Όταν τα αγαθά πωλούνται από Ελληνική επιχείρηση σε αλλοδαπά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτη με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα ή σε μη συνεργάσιμα κράτη χωρίς τα προϊόντα να έχουν μεταφερθεί εκτός Ελλάδος και στη συνέχεια μεταπωλούνται σε άλλη Ελληνική επιχείρηση σε τιμή μεγαλύτερη από αυτή της πρώτης συναλλαγής, η διαφορά του τιμήματος θεωρείται ακαθάριστο έσοδο της ελληνικής πωλήτριας εταιρείας,

8 Δαπάνες επιχειρήσεων-Φορολογική μεταχείριση τριγωνικών συναλλαγών  Αντίθετα, όταν τα αγαθά πωλούνται από Ελληνική επιχείρηση σε αλλοδαπά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτη με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα ή σε μη συνεργάσιμα κράτη σε τιμή χαμηλότερη από αυτή στην οποία πωλεί τα ίδια εμπορεύματα σε άλλες επιχειρήσεις, η διαφορά προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής επιχείρησης,  Επεκτείνεται η μη αναγνώριση τριγωνικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα με τη μεσολάβηση αλλοδαπών εταιρειών ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής τους εφόσον η δραστηριότητα της αλλοδαπής εταιρείας εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της ενώ η παράδοση των αγαθών και η παροχή των υπηρεσιών που σχετίζονται με την παράδοση των αγαθών έγινε από τρίτους,

9 Δαπάνες επιχειρήσεων-Μη συνεργάσιμα κράτη-Προνομιακά φορολογικά καθεστώτα  Μη συνεργάσιμα κράτη είναι αυτά που πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:  Κράτη τα οποία κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά δεν είναι κράτη-μέλη της ΕΕ,  Κράτη των οποίων η κατάσταση σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον ΟΟΣΑ και μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010 δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα και με τουλάχιστον δώδεκα άλλα κράτη σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα (με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο απαλείφθηκε η αναφορά στην 1 η Ιανουαρίου-νομικοτεχνική βελτίωση),

10 Δαπάνες επιχειρήσεων-Μη συνεργάσιμα κράτη-προνομιακά φορολογικά καθεστώτα  Το Υπουργείο Οικονομικών αρχικώς εξέδωσε την ΑΥΟ ΔΟΣ/Α/1150236/ΕΞ/2010, με την οποία καθορίστηκαν τα «μη συνεργάσιμα κράτη» για το έτος 2010. Ακολούθως το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι η λίστα των μη συνεργάσιμων κρατών που καθορίστηκαν με την ως άνω ΑΥΟ δεν θα ισχύσει για το 2010 αλλά θα έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2011,  Ήδη με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου προτείνονται ως μη συνεργάσιμα κράτη για μεν το έτος 2010 τα κράτη που περιλαμβάνονται στην ΑΥΟ ΔΟΣ/Α/1108437/ΕΞ/2005, για δε το έτος 2011 τα κράτη της ανωτέρω ΑΥΟ 1150236,  Επίσης ήδη με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου προτείνεται ότι και οι συναλλαγές με επιχειρήσεις μη συνεργάσιμων κρατών (όχι μόνο με προνομιακό φορολογικό καθεστώς) θα αναγνωρίζονται προς έκπτωση εφόσον οι ελληνικές επιχειρήσεις αποδείξουν ότι οι συναλλαγές αυτές είναι πραγματικές,

11 Δαπάνες επιχειρήσεων-Μη συνεργάσιμα κράτη- προνομιακά φορολογικά καθεστώτα Φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς ακόμα και αν βρίσκεται σε κράτος-μέλος της ΕΕ όταν στο κράτος αυτό:  Δεν υπόκειται σε φορολογία ή  Eάν υπόκειται δεν φορολογείται εν τοις πράγμασι ή υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι κατώτερος σε ποσοστό πάνω από το ήμισυ του φόρου που θα οφειλόταν σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία εάν ήταν κάτοικος ή είχε την έδρα του ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα,

12 Δαπάνες επιχειρήσεων-Μη συνεργάσιμα κράτη- προνομιακά φορολογικά καθεστώτα  Ήδη με το υπό κατάθεση σχέδιο ο συντελεστής ορίστηκε ως ίσος η κατώτερος με τα εξήντα εκατοστά του φορολογικού συντελεστή μας (επομένως επιχειρήσεις σε χώρες όπως η Κύπρος, Αλβανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Μαυροβούνιο, θεωρούνται ως εδρεύουσες σε προνομιακά καθεστώτα).

13 Προτεινόμενες εισηγήσεις ΕΒΕΑ για πληρωμές σε προνομιακά-μη συνεργάσιμα κράτη  Προτείνεται να απαλειφθεί ο όρος «εν τοις πράγμασι» καθόσον θα προκαλέσει σοβαρές παρερμηνείες στις επιχειρήσεις, διότι δεν είναι δυνατόν, τουλάχιστον στο πλείστο των περιπτώσεων, να αξιολογηθεί με βάση τον όρο αυτό η πραγματική φοροδοτική ικανότητα των αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων στα κράτη αυτά,  H θεώρηση ενός κράτους μέλους στην ΕΕ ως έχοντος ευνοϊκό/προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με συνέπεια την επιβολή περιορισμών στις συναλλαγές και πληρωμές εντός της ΕΕ, προς τα πρόσωπα που έχουν την εγκατάστασή τους σε αυτά, δημιουργεί ζητήματα συμβατότητας με το Κοινοτικό Δίκαιο. Συνεπώς πρέπει να εξεταστεί εκ νέου και από την αρχή η ανάγκη και η σκοπιμότητα εφαρμογής των περιορισμών για το ευνοϊκό/προνομιακό φορολογικό καθεστώς για τις επιχειρήσεις που έχουν την πραγματική τους έδρα σε κράτη-μέλη της ΕΕ,

14 Προτεινόμενες εισηγήσεις ΕΒΕΑ για πληρωμές σε προνομιακά-μη συνεργάσιμα κράτη  Εφόσον παραμείνει η διάταξη ως έχει πρέπει να απαλειφθεί από το νόμο ή τουλάχιστον να μεταβληθεί το κριτήριο της σύγκρισης των φορολογικών συντελεστών του φόρου εισοδήματος των κρατών,  Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει αφενός να προσκομίζουν συγκεκριμένα στοιχεία, που θα καθορίζονται σαφώς στο νόμο (όχι στην εγκύκλιο), πως οι πληρωμές τους σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στα κράτη αυτά καθεστώς αφορούν συναλλαγές συνήθεις και πραγματικές (π.χ. για τις επιχειρήσεις αυτές τζίρος, προσωπικό, πάγια κλπ) και αφετέρου, αφού παρασχεθεί αυτή η απόδειξη στον έλεγχο, το βάρος απόδειξης ότι οι συναλλαγές δεν είναι πραγματικές πρέπει να το έχει η ίδια η φορολογική αρχή και όχι οι επιχειρήσεις,

15 Προτεινόμενες εισηγήσεις ΕΒΕΑ για πληρωμές σε προνομιακά-μη συνεργάσιμα κράτη  Ο νόμος (άρθρο 51 Α) πρέπει να εναρμονίζεται και να παραπέμπει με απλότητα και σαφήνεια στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων στο φορολογικό τομέα κρατών και χωρών μόνο σύμφωνα με την αντίστοιχη λίστα που έχει καταρτιστεί από τον ΟΟΣΑ, διότι, διαφορετικά διευρύνεται αυθαίρετα και αδικαιολόγητα ο κύκλος των μη συνεργάσιμων κρατών, οι συναλλαγές με τα οποία καθίστανται εξ αυτού του λόγου απαγορευτικές,  θα πρέπει να οριστεί στο νόμο η έννοια του υπεργολάβου/αντιπροσώπου για τις διεθνείς συναλλαγές, διότι θα υπάρξει σοβαρή δυσχέρεια απόδειξης, τόσο από την άποψη των φορολογουμένων όσο και από την ίδια τη φορολογική αρχή, για το πότε εφαρμόζονται αυτές οι διατάξεις με βάση την σχέση του προσώπου που μεσολαβεί,

16 Κατάργηση απαλλαγών νομικών προσώπων- Καταργούμενες απαλλαγές  Με το άρθρο 12 του Ν. 3842/2010, καταργήθηκαν οι απαλλαγές που έχουν χορηγηθεί κατά καιρούς με διάφορους ειδικούς ή γενικούς νόμους σε νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και συνεπώς θα φορολογούνται κατά τις γενικές διατάξεις.  Η κατάργηση αφορά κάποιες εταιρείες και ιδρύματα, όπως Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Εθνικό Θέατρο, Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ, Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ, Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη της Βουλής, ιδρύματα πρώην πρωθυπουργών κλπ,  Σε περίπτωση καταβολής εισοδημάτων στα παραπάνω πρόσωπα (πχ. τόκους, μερίσματα) θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου,

17 Κατάργηση απαλλαγών νομικών προσώπων- Καταργούμενες απαλλαγές-Εξαιρέσεις  Ωστόσο εξακολουθούν να απαλλάσσονται τα έσοδα από συνδρομές και δικαιώματα που αφορούν στην εκπλήρωση του σκοπού των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  Χρήσιμη παρατήρηση: Διατηρούμε την άποψη ότι μολονότι αίρονται οι νομοθετικές απαλλαγές που χορηγήθηκαν με γενική ή ειδική διάταξη νόμου για τα πρόσωπα αυτά, ωστόσο διατηρείται η γενική απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος, με τα κριτήρια που υπάρχουν (σκοπός, καταστατικό, μη διανομή κερδών) και είναι ζήτημα πραγματικό η απαλλαγή αυτή στο φορολογικό έλεγχο,  Προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις (από απαλλαγές) οι οποίες απαριθμούνται στο νόμο. Μεταξύ άλλων, διατηρούνται οι εξής απαλλαγές:  Εταιρείες που εκμεταλλεύονται πλοία με ελληνική σημαία εφόσον υπόκεινται στον ειδικό φόρο του Ν. 27/1975,

18 Κατάργηση απαλλαγών νομικών προσώπων- Καταργούμενες απαλλαγές-Εξαιρέσεις  Οι απαλλαγές που προβλέπονται από διμερείς συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας οι οποίες έχουν κυρωθεί με νόμο,  Οι απαλλαγές που προβλέπονται από αναπτυξιακούς νόμους για την πραγματοποίηση επενδύσεων ή το μετασχηματισμό επιχειρήσεων,  Οι απαλλαγές που ορίζονται για τα αμοιβαία κεφάλαια, για τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, για τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και τις εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, για τα αμοιβαία κεφάλαια και για τις εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, για τις τεχνικές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την εκτέλεση τεχνικών έργων στην αλλοδαπή,

19 Νέος επενδυτικός ν. 3908/2011-Είδη ενισχύσεων  Τα είδη των ενισχύσεων που παρέχονται στα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια είναι τα εξής:  Φορολογική απαλλαγή,  Επιχορήγηση,  Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης,  Δεν περιλαμβάνεται, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς του Ν. 3299/2004, η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, ενώ οι ανωτέρω ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά και όχι εναλλακτικά όπως ίσχυε με τον Ν.3299/2004,

20 Νέος επενδυτικός Ν. 3908/2011-Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια-Εξαιρέσεις  Υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της Οικονομίας με ορισμένες (αρκετές) εξαιρέσεις, χωρίς να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες σχεδίων σε αντίθεση με το Ν. 3299/2004,  Στο νέο νόμο υπάρχει διαφορετική φιλοσοφία αναφορικά με τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια, αφού αναφέρονται μόνο οι εξαιρέσεις, ενώ ο Ν. 3299/2004 και οι προγενέστεροι ανέφεραν ορισμένες εξαιρέσεις αλλά και ονομαστικά τις επιτρεπόμενες επενδύσεις,

21 Νέος επενδυτικός Ν. 3908/2011-Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια-Εξαιρέσεις  Διατηρούνται οι εξαιρέσεις υπαγωγής στο καθεστώς επενδύσεων που προβλέπονταν στο Ν. 3299/2004 (π.χ. επενδύσεις στον τομέα χάλυβα, άνθρακα, δημοσίων επιχειρήσεων). Εξαιρούνται επιπλέον οι προβληματικές επιχειρήσεις και συγκεκριμένοι κλάδοι, όπως κατασκευές κτηρίων, νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, διαφήμιση, δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων κτλ,  Η δυνατότητα εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισης ξενοδοχειακών μονάδων (σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων) παρέχεται πλέον μετά την παρέλευση εξαετίας (αντί οκταετίας που προέβλεπε ο Ν. 3299/2004) από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης ολοκληρωμένης επένδυσης του εκσυγχρονισμού της μονάδας,

22 Νέος επενδυτικός Ν. 3908/2011-Όροι υπαγωγής- Κριτήρια αξιολόγησης Κατά βάση διατηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις του Ν. 3299/2004 (υποβολή αίτησης, έναρξη υλοποίησης, περιεχόμενο, ελάχιστο ύψος επένδυσης και ιδία συμμετοχή) για την υπαγωγή, με κάποιες διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα:  Οι αιτήσεις για υπαγωγή υποβάλλονται τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο και οποτεδήποτε για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (άνω των ΕΥΡΩ 50 εκ), ενώ ο Ν. 3299/2004 όριζε ότι οι αιτήσεις υπαγωγής υποβάλλονται οποτεδήποτε μέσα στο έτος,  Υπάγονται επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, με μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού, με βιβλία Β’ ή Γ’ Κατηγορίας του ΚΒΣ, για επενδυτικά σχέδια κατ’ ελάχιστο ΕΥΡΩ 300 000 (αντί 200 000 του Ν. 3299/2004),

23 Νέος επενδυτικός Ν. 3908/2011-Όροι υπαγωγής- Κριτήρια αξιολόγησης  Διατηρείται το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής που προβλεπόταν στο Ν. 3299/2004, 25% των ενισχυόμενων δαπανών ή του επενδυτικού κόστους για υπαγωγή στην ενίσχυση της επιχορήγησης κεφαλαίου ή της φορολογικής απαλλαγής αντίστοιχα,  Δεν ορίζεται ποσοστό ιδίας συμμετοχής, όπως απαιτούσε ο Ν. 3299/2004, σε περίπτωση ένταξης στο καθεστώς της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης,  Ως ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται το ποσό των,  ΕΥΡΩ 1.000.000 για Μεγάλες Επιχειρήσεις,  ΕΥΡΩ 500.000 για Μεσαίες,  ΕΥΡΩ 300 000 για Μικρές, και 200 000 για πολύ μικρές (ατομικές) επιχειρήσεις (ποσά διπλάσια από αυτά του Ν. 3299/2004),  Για τα επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας (αυτά που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία) το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στο ήμισυ των προαναφερόμενων κατά περίπτωση ποσών,

24 Νέος επενδυτικός Ν. 3908/2011-Ενισχυόμενες δαπάνες  Οι δαπάνες των υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται με το νέο καθεστώς αφορούν υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία καθώς και έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης,  Ορισμένες από τις ενισχυόμενες δαπάνες του Ν. 3299/2004 (π.χ. δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου) παύουν να ενισχύονται με το νέο νόμο με εξαίρεση για νέες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,

25 Φορολογική απαλλαγή νέου επενδυτικού Ν. 3908/2011  Απαιτείται η υποβολή αίτησης υπαγωγής στις ενισχύσεις, ακόμα και στην περίπτωση της φορολογικής απαλλαγής (υπό το προηγούμενο καθεστώς δεν απαιτείτο η υποβολή αίτησης),  Η αξιολόγηση της αίτησης με βαθμολογική σειρά μέχρι εξαντλήσεως του ορίου προϋπολογισμού για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,  Η φορολογική απαλλαγή φθάνει μέχρι του ποσού που αναλογεί στο ποσοστό της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του εξοπλισμού (καινούργιου ή χρηματοδοτικής μίσθωσης),  Η φορολογική απαλλαγή σχηματίζεται βάσει κερδών που προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,

26 Φορολογική απαλλαγή νέου επενδυτικού Ν. 3908/2011  Το αφορολόγητο αποθεματικό αρχίζει να υπολογίζεται από τη χρήση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας της επένδυσης και αναλόγως της παρόδου του χρόνου και σχηματίζεται μέχρι ενός ορίου: - Η μέγιστη φορολογική απαλλαγή της πρώτης χρήσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 1/3 του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, - Κατά την αμέσως επόμενη διαχειριστική χρήση η μέγιστη φορολογική απαλλαγή, συνυπολογιζόμενης και της πρώτης, μπορεί να ανέρχεται μέχρι τα 2/3 του ποσού, - Το υπόλοιπο ποσό της ενίσχυσης καλύπτεται από τις νέες επιχειρήσεις εντός 10 διαχειριστικών χρήσεων και από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις εντός 8 χρήσεων μετά την διαχειριστική περίοδο δημοσίευσης της απόφαση ολοκλήρωσης,

27 Φορολογική απαλλαγή νέου επενδυτικού Ν. 3908/2011  Η φορολογική απαλλαγή συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την φορολογική νομοθεσία,  Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό. Δηλαδή εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία και σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος επί των καθαρών κερδών της αρχικής εμπρόθεσμης ΔΦΕ (ο οποίος φυσικά δεν καταβάλλεται),  Τέλος, σημαντικό είναι ότι οι δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 40% του συνόλου επιλέξιμων δαπανών επενδυτικού σχεδίου (αποκλείονται επενδυτικά σχέδια είτε αποκλειστικά κτιριακών εγκαταστάσεων, είτε σχέδια με δαπάνες τέτοιου είδους),

28 Χρήσιμες επισημάνσεις-Παρατηρήσεις για φορολογική απαλλαγή  Και οι επιχειρήσεις που δημοσιεύουν Oικον. Καταστάσεις με Δ.Λ.Π θα σχηματίζουν αφορολόγητο αποθεματικό με βάση τον τρέχοντα φόρο (δηλαδή βάσει των κερδών της φορολογικής νομοθεσίας και όχι με βάση το σύνολο του φόρου-εξόδου, τρέχοντα και αναβαλλόμενο),  Στο νόμο (άρθρο 4 περ. α παρ.1) δεν αναφέρεται η φράση «κέρδη ισολογισμού», όπως στον 3299/2004 (και 2601/1998). Συνεπώς το αφορολόγητο αποθεματικό ορθό θα είναι να σχηματίζεται από το φόρο βάσει των κερδών του ισολογισμού και των δηλωθεισών λογιστικών διαφορών,  Στις εξεταζόμενες διατάξεις δεν γίνεται αναφορά στην αφαίρεση από τα κέρδη των διανεμομένων κερδών (μερίσματα, κλπ) για τον υπολογισμό του αφορ. αποθεματικού. Προσωπική άποψη ότι όσον αφορά στο φόρο διανεμομένων κερδών, αυτός δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό αφορολόγητου αποθεματικού (συνεπώς καταβάλλεται),


Κατέβασμα ppt ". EBEA  Φορολογικές αλλαγές 2010-2011. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Δαπάνες επιχειρήσεων – Υποκεφαλαιοδότηση επιχειρήσεων – Μη έκπτωση δαπανών – Φορολογική μεταχείριση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google