Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

2 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Συντελεστής Φορολογίας / Κίνητρα Επενδύσεων  Εταιρικός Συντελεστής Φορολογίας Παραμονή στο σημερινό ρυθμό μείωσης, στο 20% μέχρι το 2014  Διανεμόμενα και Κέρδη εις Νέον Να μην υπάρχει διάκριση στο συντελεστή φορολόγησης  Εισερχόμενα μερίσματα από θυγατρικές εξωτερικού Απαλλαγή μερισμάτων από θυγατρικές εγκατεστημένες στην Ε.Ε. (Γνωστή Πρακτική Ε.Ε.)  Εγκατάσταση στην Ελλάδα Τεχνικών/ Υποστηρικτικών Κέντρων Θέσπιση ευνοϊκού φορολογικού και κανονιστικού πλαισίου Ελαχιστοποίηση φόρων υπεραξίας σε μετασχηματισμού  Παραγωγικές επενδύσεις /πράσινες επενδύσεις Θέσπιση Φορολογικών κινήτρων με την έγκριση της Ε.Ε., χωρίς δέσμευση αντιστοίχων κερδών  Υπεραξία Εισηγμένων Μετοχών Μη φορολόγηση των μεσο-μακροχρόνιων επενδύσεων

3 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Β. Ενδο-ομιλικές Συναλλαγές – Transfer Pricing  Νομικό Πλαίσιο Ενοποίηση νομικού πλαισίου Ν3775/09 και Άρθρου 26 Ν3728/08 Πλήρης εναρμόνιση με το ν σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας  Φορολογικοί Έλεγχοι Δημιουργία ειδικής ομάδας φορολογικών ελεγκτών για το Transfer Pricing  Ολοκλήρωση Ειδικών Διαδικασιών Transfer pricing Θεσμοθέτηση διαδικασίας προσυμφωνίας (APAs) Αμοιβαία Συμφωνία- Διαιτησία  Ομαλή εφαρμογή φορολογικού Νόμου 3775/09 Επίσπευση Υπουργικών Αποφάσεων κατά Νομική εξουσιοδότηση

4 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Γ. Αντικειμενικοποίηση Φορολογίας  Αντικειμενικός προσδιορισμος φορολογίας Για επιχειρήσεις με έσοδα κάτω από συγκεκριμένο όριο εσόδων Δυνατότητα επιλογής από την επιχείρηση του λογιστικού προσδιορισμού  Εκλογίκευση κατάστασης εκπιπτομένων δαπανών Απαλοιφή του περιοριστικού χαρακτήρα Επανεξέταση δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα (π.χ. ασφάλιστρα προσωπικού) Βάση αναγνώρισης η παραγωγικότητα  Ρεαλιστικό point system ελεγχομένων Έλεγχοι με βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας Επιβράβευση ευρωστίας φορολογικής συνέπειας

5 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Δ. Φοροδιαφυγή / Φοροαποφυγή  Ειδική Νομοθεσία για εξωχώριες Εφαρμογή κριτηρίου πραγματικής διοίκησης Αξιοποίηση διεθνών συμβάσεων και οδηγιών  Αυστηρά μέτρα αλλά δίκαια μέτρα Χωρίς πρόσθετο κόστος για τους συνεπείς Κατάργηση φορολογικής «αμνηστίας»  Φ. Π. Α ενδοκοινοτικών υπηρεσιών Άμεση εφαρμογή ήδη νομοθετημένων διατάξεων στο εσωτερικό δίκαιο Επιστροφή σε μη εγκατεστημένους  Υποκεφαλαιοδότηση Έκδοση οδηγιών, σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή πρακτική Έννοια «Χρέους», Εξαιρέσεις Έμφαση στο μέτρο (Χρέος /Καθαρή θέση)  Λοιπά μέτρα / Ηλεκτρονική επαλήθευση Πάταξη φαινομένου πλαστών – εικονικών τιμολογίων Χρονική εγγύτητα ανάμεσα στην παραβατικότητα και τον φορολογικό έλεγχο Αυστηρό πόθεν έσχες όπου υπάρχει υπόνοια

6 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Α. Γραφείο Διαβουλεύσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων  Προηγμένη φορολογική μεταχείριση μεγάλων επιχειρήσεων Σύσταση Ειδικού Γραφείου στα Πρότυπα Ηνωμ. Βασιλείου  Άμεση τακτοποίηση πιεστικών θεμάτων Αποφυγή κόστους και τριβών  Επιβράβευση φορολογικής συνέπειας Πρόγραμμα ελέγχων με βάση την επικινδυνότητα Υποχρέωση επιχείρησης να γνωστοποιεί τις διαφορές

7 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Β. Φορολογικοί Έλεγχοι  Εκλογίκευση ελέγχων  Ελάχιστη δυνατή όχληση  Μείωση Φορολογικής Μνήμης  Όχι «ταρίφες» απορρίψεων  Ενθάρρυνση εθελοντικής συμμόρφωσης  Όχι εκβιαστικού φορολογικοί συμβιβασμοί  Αξιοποίηση Πιστοποιητικού Ορκωτών Ελεγκτών

8 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Γ. Εκσυγχρονισμός Ελέγχων  Ηλεκτρονικό προφίλ Επιχειρήσεων  Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων  Ηλεκτρονική σύνδεση διαθεσίμων βάσεων  Σεβασμός αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων  Χρήση επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών  Έλεγχοι εκ του «μακρόθεν» και επιλεκτικοί

9 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ Δ. Γραφειοκρατία /Διαφάνεια /Δικαιοσύνη  Κατάργηση ΚΒΣ Μεταφορά αναγκαίων διατάξεων σε άλλους Νόμους Εκλογίκευση προστίμων Αλλαγές στο Ν 2523/97  Διοικητική διαιτησία Εκσυγχρονισμός λειτουργίας επιτροπής διοικητικής επίλυσης  Point System για τους ελεγκτές Διάκριση ελεγκτών ανά τύπο και κλάδο επιχειρήσεων Σύνθεση στόχων ελεγκτικών υπηρεσιών με εισπραχθέντες φόρους (όχι βεβαιωθέντες)  Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας Τήρηση χρονικών ορίων Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

10 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρχές Χρηστής Συνεργασίας Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων  Συνεργασία και Αμοιβαιότητα σε νομοπαρασκευαστικό επίπεδο  Καταστατικός χάρτης φορολογουμένων στα Βρετανικά πρότυπα  Σεβασμός αρχών Φορολογικού Δικαίου  Αβίαστη άσκησης δικαιώματος προσφυγής στα δικαστήρια  Φορολογικές περαιώσεις («αμνηστίες»)  Έμφαση ελέγχων στην πρόληψη


Κατέβασμα ppt "18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google