Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Π. Μ. Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Π. Μ. Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Π. Μ. Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον

2 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Έναρξη Φοιτούν 137 φοιτητές 72 Μεταπτυχιακοί φοιτητές ειδίκευσης 65 Υποψήφιοι Διδάκτορες

3 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Απαιτήσεις και στόχοι του προγράμματος: Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον» είναι η επιστήμη της Γεωλογίας και του Γεωπεριβάλλοντος με σκοπό την κατάρτιση Γεωλόγων υψηλού μεταπτυχιακού επιπέδου που θα έχουν τη δυνατότητα ανεξάρτητης και αυτόνομης προαγωγής της Γεωλογικής επιστήμης και της αντίστοιχης γνώσης μέσω έρευνας και που θα παραμένουν παραγωγικοί σε ένα περιβάλλον ταχέως εξελισσόμενης τεχνολογίας.

4 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Στο Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων: Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών, ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής συναφούς αντικειμένου με το αντικείμενο του ΠΜΣ, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι) ΤΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. Με έμμεση συνάφεια με τα αντικείμενα και τους στόχους του Π.Μ.Σ (π.χ Ιστορικού-Αρχαιολογικού, Οικονομικών Επιστημών, κλπ).

5 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Ιούνιος : Αριθμός των εισακτέων Οκτώβριος : Κατάθεση δικαιολογητικών Αίτηση Αντίγραφο πτυχίου – αναλυτική βαθμολογία Αντίγραφο της Διπλωματικής εργασίας Δημοσιεύσεις – σεμινάρια – συνέδρια – και οτιδήποτε επιπρόσθετη δραστηριότητα Γλωσσομάθεια Οκτώβριος : Γραπτές Εξετάσεις

6 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 20% Βαθμός πτυχίου 15% Βαθμολογία τριών (3) συγγενών προς τον κλάδο ειδίκευσης προπτυχιακών μαθημάτων επιλογής 15% Διπλωματική εργασία σε μη συγγενή κλάδο 10% Διπλωματική εργασία σε συγγενή κλάδο 10% Ερευνητική δραστηριότητα σχετική με τον κλάδο ειδίκευσης. 10% Γλωσσομάθεια (επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.) με εξετάσεις (χωρίς εξετάσεις εφόσον κατέχουν Proficiency ή αντίστοιχο με αυτό. 30% Επιτυχής εξέταση σε τρία (3) μαθήματα κάθε κλάδου ειδίκευσης.

7 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 3 εξάμηνα (ΕΛΑΧΙΣΤΟ) που αντιστοιχούν σε συνολικά 90 ΕCTS (39 ΔΜ). Α’ & Β’ Εξάμηνο παρακολουθούν και εξετάζονται σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 60 ECTS (20-22 ΔΜ) Γ’ Εξάμηνο αναπτύσσουν ενώπιον ακροατηρίου θέμα συγγενές με το αντικείμενο της ειδίκευσής τους, που αντιστοιχεί σε 6 ECTS (2-4 ΔΜ) εκπονούν τη Διατριβή Ειδίκευσης (24 ECTS, 15 ΔΜ) την οποία υποστηρίζουν ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. συμμετέχουν σε πρακτικές, εργαστηριακές και ασκήσεις υπαίθρου, καθώς και σε κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος.

8 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ορυκτά Καύσιμα Ορυκτολογία Παλαιομαγνητισμός Παλαιοντολογία Περιβαλλοντική Γεωλογία, Περιβαλλοντική Γεωχημεία Πετρολογία Σεισμολογία, Στρωματογραφία Τεκτονική Γεωλογία Τεχνική Γεωλογία Υδρογεωλογία Φυσική Γεωγραφία Ωκεανογραφία Αρχαιομετρία Βιομηχανικά Ορυκτά και Πετρώματα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γεωθερμία Γεωφυσική Γεωχημεία Εφαρμοσμένη Γεωλογία Εφαρμοσμένη Γεωφυσική Ιζηματολογία Κλιματολογία και Μετεωρολογία Κοιτασματολογία Οικονομική Γεωλογία

9 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε έναν από τους παρακάτω έξι κλάδους Τεκτονική και Στρωματογραφία Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον Γεωφυσική Πετρολογία-Γεωχημεία Γεωγραφία και Περιβάλλον

10 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον 1. «ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ» Τεκτονική Γεωλογία Παλαιοντολογία Στρωματογραφία Eμβάθυνση σε θέματα: Τεκτονικής ανάλυσης (γεωλογική δομή και εξέλιξη του ορογενούς, μετα-ορογενετικές νεοτεκτονικές δομές) Γεωλογικής χαρτογράφησης Τεκτονικής και Στρωματογραφίας ιζηματογενών λεκανών Aνάλυσης και ερμηνείας των απολιθωμάτων – εφαρμογές τους στη χρονολόγηση των πετρωμάτων - καθορισμός της παλαιογεωγραφίας, του παλαιο-περιβάλλοντος και του παλαιο-κλίματος. Χρήση σχεδιαστικών και υπολογιστικών λογισμικών πακέτων και GIS, που αφορούν: α) τον υπολογισμό των παλαιο-τάσεων και της παραμόρφωσης μιας συγκεκριμένης δυναμικής β) μελέτη εδαφικών παραμορφώσεων που οφείλονται σε γεωλογικά καταστροφικά φαινόμενα όπως είναι οι σεισμοί, οι κατολισθήσεις και γενικά οι φυσικές καταστροφές, γ) την στατιστική επεξεργασία παλαιοντολογικών δεδομένων και τον προσδιορισμό των απολιθωμάτων, δ) την στρωματογραφική διάρθρωση των ιζηματογενών λεκανών ε)την ανάλυση της παλαιογεωγραφίας καθώς και των παλαιο-περιβαλλοντολογικών και παλαιο-κλιματικών συνθηκών.

11 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον 2. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ» Τεχνική Γεωλογία Υδρογεωλογία Γεωθερμία Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται σε διαδικασίες συλλογής γεωτεχνικών και υδρογεωλογικών δεδομένων με υπαίθρια παρατήρηση, εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής-βραχομηχανικής, αναλύσεων νερού, και δοκιμών πεδίου 2) επεξεργασίας και αξιολόγησης των παραπάνω δεδομένων με σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους για την εκτίμηση της γεωτεχνικής καταλληλότητας και τη δυνατή ελαχιστοποίηση του γεωτεχνικού κινδύνου κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή τεχνικών έργων. Χρήση σχεδιαστικών και υπολογιστικών λογισμικών πακέτων  που αφορούν 1) τον υπολογισμό της ευστάθειας των εδαφικών και βραχωδών πρανών και των ασκούμενων ωθήσεων σε τοίχους αντιστήριξης 2) την κατάταξη των εδαφών και την ταξινόμηση της βραχομάζας 3) την περιγραφή των γεωτρήσεων και των επί τόπου (εντός γεωτρήσεων) γεωτεχνικών δοκιμών 4) την επεξεργασία και παρουσίαση των εργαστηριακών δοκιμών 5) την προσομοίωση της υπόγειας ροής με τη χρήση ειδικών πακέτων, ταξινόμησης των υπόγειων νερών με βάση τον υδροχημικό τύπο και στη σύνταξη θεματικών χαρτών σε περιβάλλον GIS.

12 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον 3. «ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Ορυκτολογία Κοιτασματολογία Γεωχημεία Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εμβαθύνουν σε θέματα της Κοιτασματολογίας, Οικονομικής Γεωλογίας Ορυκτών Καυσίμων Έρευνας και Εκμετάλλευσης των Αδρανών Υλικών και Μαρμάρων Περιβαλλοντικής Γεωχημείας Αναζήτησης και Εντοπισμού Ορυκτών Πρώτων Υλών Σχέσης Ορυκτών Πρώτων Υλών και Περιβάλλοντος Τεχνολογικών Χαρακτηριστικών και Εφαρμογών των Βιομηχανικών Ορυκτών Εκπαιδεύονται στην επεξεργασία ορυκτών και πετρωμάτων (θραύση, κοκκοποίηση, κονιοποίηση, θέρμανση, μαγνητικό διαχωρισμό, διαχωρισμό με βαρέα διαλύματα) Σε εργαστηριακές και αναλυτικές μεθόδους (μικροσκοπία, περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ, χημική ανάλυση, ηλεκτρονική μικροσκοπία, μικροθερμομετρία) Εκπόνηση Περιβαλλοντικών Μελετών.

13 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον 4. «ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ» Σεισμολογία Εφαρμοσμένη Γεωφυσική Φυσική του Εσωτερικού της Γης. Αποκτούν γνώσεις στον χειρισμό των φορητών γεωφυσικών οργάνων, στη συλλογή - επεξεργασία δεδομένων στα αντικείμενα: α) της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής: σεισμικές μετρήσεις διάθλασης μετρήσεις crosshole και downhole σε γεωτρήσεις ηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις και τομογραφίες γεωραντάρ ηλεκτρομαγνητικές μετρήσεις μαγνητικές μετρήσεις βαρυτικές μετρήσεις β) της Σεισμολογίας: εγκατάσταση και λειτουργία δικτύων φορητών σεισμογράφων επεξεργασία – ανάλυση - ερμηνεία των αντίστοιχων ψηφιακών δεδομένων γ) των μαγνητικών ιδιοτήτων φυσικών και ανθρωπογενών υλικών με εφαρμογές στην γεωλογία, την αρχαιολογία και το περιβάλλον παλαιομαγνητισμό αρχαιομαγνητισμό περιβαλλοντικό μαγνητισμό με στόχο την επίλυση γεωλογικών και αρχαιολογικών προβλημάτων, καθώς και τη διερεύνηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

14 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Συμμετέχουν υποχρεωτικά και ισότιμα με το υπόλοιπο προσωπικό του Σεισμολογικού Σταθμού του ΑΠΘ. στην 24ωρη παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας του ευρύτερου χώρου του Αιγαίου, με καθήκοντα την ανάλυση των σεισμογραμμάτων την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων για τον καθορισμό των παραμέτρων των σεισμών (μεγέθη, επίκεντρα, εστιακά βάθη) την έκδοση ανακοινωθέντος σε περίπτωση ισχυρού σεισμού στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου στα πλαίσια του Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων. Αποκτούν εμπειρία στη χρήση λογισμικών της Γεωφυσικής ή γενικότερου ενδιαφέροντος όπως το Seismic Analysis Code (SAC), Atlas, Seismic Unix, GIS (GMT, ArcGIS), σε βάσεις δεδομένων και βιβλιογραφίας Αποκτούν γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ σε τουλάχιστον 3 γλώσσες (Fortran, Matlab και C) σε υπολογιστικά περιβάλλοντα ΜS Windows και Linux.

15 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον 5. «ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Ορυκτολογία Πετρολογία Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εμβαθύνουν σε θέματα Ορυκτολογίας Πετρολογίας Ηφαιστειολογίας Ιζηματογενών Πετρωμάτων (αργιλικά και ανθρακικά πετρώματα) Ισοτοπικής Γεωλογίας Θερμοχρονολόγησης - Γεωθερμοβαρομετρίας, Μαγματισμού του Ελληνικού χώρου Σχέση Τεκτονικής και Πετρογένεσης Τεχνική και Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία-Πετρολογία Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται στην επεξεργασία ορυκτών και πετρωμάτων (θραύση, κονιοποίηση, θέρμανση, μαγνητικό διαχωρισμό, διαχωρισμό με βαρέα διαλύματα) σε εργαστηριακές και αναλυτικές μεθόδους (μικροσκοπία, περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ, χημική ανάλυση, ηλεκτρονική μικροσκοπία, μικροθερμομετρία, φασματοσκοπία υπερύθρου)

16 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον 6. «ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Φυσικής Γεωγραφία Αλληλοσυσχέτιση της επίδρασης του Ανθρώπου με το Φυσικό Περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ανάλυση των δορυφορικών εικόνων, με προηγμένες τεχνικές εφαρμοσμένης τηλεπισκόπησης, Ανάλυση - επεξεργασία χωρικών και χρονικών απεικονιστικών δεδομένων με GIS Οι φοιτητές εμβαθύνουν επίσης στην Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικών Τοπίων Μορφοτεκτονική και στις Φυσικές Καταστροφές Φυσική Γεωγραφία και τη Διαχείριση των Παράκτιων και Εσωτερικών Υδάτων Καρστική Υδρογραφία και Σπηλαιολογία Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες και σε θέματα διδακτικής της Γεωγραφίας, με μαθήματα όπως Περιβαλλοντική Γεωγραφία Σεμινάρια σε επιλεγμένα Γεωγραφικά Θέματα

17 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον 145 Εγγραφέντες

18 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον 223 Αποφοιτήσαντες

19 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον

20 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον

21 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Β’ ΚΥΚΛΟΣ Αιτήσεις και εγγραφέντες στο Β’ κύκλο 78 Εγγραφέντες

22 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Β’ ΚΥΚΛΟΣ Αριθμός Διδακτορικών Διατριβών ανά έτος ( ) 77 Διδακτορικές Διατριβές

23 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Β’ ΚΥΚΛΟΣ

24 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Β’ ΚΥΚΛΟΣ
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Β’ ΚΥΚΛΟΣ

25 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Νέος Τίτλος Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία

26 Νέο Π. Μ. Σ. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία
Νέο Π. Μ. Σ Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία Α) Δομή και Εξέλιξη Ιζηματογενών Λεκανών Structure and Evolution of Sedimentary Basins Β) Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον Mineral Resources – Environment Γ) Τεχνική Γεωλογία – Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία Engineering Geology – Environmental Hydrogeology Δ) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία Applied Geophysics and Seismology

27 Νέο Π. Μ. Σ. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία
Νέο Π. Μ. Σ Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία Η διάρκεια του Π.Μ.Σ για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι 12 μήνες (με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών). Επίσημες γλώσσες του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δυο εξαμήνων και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φοιτητής είναι 90, εκ των οποίων 60 ECTS προέρχονται από τα μαθήματα και 30 ECTS από την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (MSc Thesis).

28 Νέο Π. Μ. Σ. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία
Νέο Π. Μ. Σ Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τμήμα του κόστους θα καλυφθεί από τις κάτωθι πηγές χρηματοδότησης: α) Κρατικές πιστώσεις, β) Χρηματοδότηση από ιδιωτικούς φορείς, γ) Ερευνητικά προγράμματα της ΓΓΕΤ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα, γ) Χορηγίες, δωρεές, πάσης φύσεως εισφορές.

29 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Επαγγελματικές δραστηριότητες Σύνταξη μελετών γεωλογικής καταλληλότητας Έρευνα-Αξιοποίηση ορυκτών πρώτων υλών Γεωλογικές χαρτογραφήσεις Μεγάλης κλίμακας τεχνικά έργα, έργα οδοποιίας, κλπ Γεωτεχνικές μελέτες σε κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων Σχεδιασμός, ασφάλεια τεχνικών έργων Υδρογεωλογικές - Γεωφυσικές μελέτες λεκανών Αναζήτηση νερού - διαχείριση επιφανειακών και κυρίως υπόγειων νερών Μελέτες αδειών έργων υδροληψίας και γεωτρήσεων - κατασκευή γεωτρήσεων Βασική γεωλογική έρευνα και υποδομή -Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σεισμολογικές –Γεωφυσικές – Αρχαιομετρικές μελέτες Υποχρεωτική απασχόληση Με σχέση εξαρτημένης εργασίας, έργου, συμβούλου στον Δημόσιο τομέα (22 κατηγορίες φορέων και υπηρεσιών) Σε σύνταξη μελετών (40 κατηγορίες μελετών) Σε σύνταξη εκθέσεων (χορήγηση αδειών, επιδοτήσεις) σε 7 περιπτώσεις. Σε 14 κατηγορίες επιχειρήσεων (π.χ. μεταλλευτικές, λατομικές, τσιμεντοβιομηχανία, ΟΤΑ, ΧΥΤΑ, ιαματικών πηγών, γεωθερμικά πεδία, Εμφιαλωτήρια, Εργοληπτικές).

30 Απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Γεωλογίας, Υδρολογίας, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, κλπ) Υπουργείο Ανάπτυξης Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γεν. Γραμματεία Φυσικών Καταστροφών, ΟΤΑ) Υπουργείο Παιδείας: Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. (ΔΕΠ, Β’ Εκπαίδευση) Υπουργείο Πολιτισμού (Εφορία Σπηλαιολογίας κλπ). Περιφέρειες (Δ/νση Χωροταξίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Υδατικών Πόρων, κλπ) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ΟΤΑ ΔΕΗ ΟΑΣΠ

31 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Εξαρτημένη εργασία Τεχνικές εταιρείες (μελετητικές-κατασκευαστικές) Μεταλλευτικές-λατομικές επιχειρήσεις Ελεύθερο Επάγγελμα Δημόσιος Τομέας Ιδιωτικός τομέας Μελέτες-Έρευνες Αδειοδοτήσεις Κατασκευή (εκτός Μ.Π.Ε.) Μελετητής Κατηγορίες μελετών 20: Γεωλογικές-Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες 27: Περιβαλλο-ντικές 21: Γεωτεχνικές Εργολήπτης Έργα κατηγορίας γεωτρήσεων

32 Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον
Π. Μ. Σ. Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !!


Κατέβασμα ppt "Π. Μ. Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google