Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: προς ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: προς ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: προς ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης
Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

2 Προσαρμογή – Περί τίνος πρόκειται;
Μέσα στα επόμενα πενήντα χρόνια, η κλιματική αλλαγή αναμένεται ότι: Θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις σε σημαντικούς οικονομικούς τομείς και κυρίως στη γεωργία, την ενέργεια, τις μεταφορές, τον τουρισμό και την υγεία. Θα επιταχύνει την απώλεια οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας. Θα επηρεάσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και, ακόμη περισσότερο, ορισμένα τμήματα της κοινωνίας, όπως τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

3 Προσαρμογή – Περί τίνος πρόκειται;
Οι επιπτώσεις θα διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, καθώς ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι ορεινές και οι παράκτιες περιοχές αλλά και οι πεδινές περιοχές που πλημμυρίζουν συχνά. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής πρέπει να σχεδιαστεί με βάση δύο παραμέτρους: τον μετριασμό του προβλήματος (μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου), και την προσαρμογή (αντιμετώπιση των αναπόφευκτων συνεπειών). Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

4 Τι κάνει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα;
Η Ε. Επιτροπή εξέδωσε τη Λευκή Βίβλο (έγγραφο πολιτικής) σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρώπη να προσαρμοστεί καλύτερα στην κλιματική αλλαγή. Το πλαίσιο δράσης που προτείνει το συγκεκριμένο έγγραφο επικεντρώνεται κυρίως σε 4 Πυλώνες: Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

5 Υλοποίηση της Λευκής Βίβλου στην Προσαρμογή
Υλοποίηση της Λευκής Βίβλου στην Προσαρμογή Περίοδος: Προδιαγράφει ένα Σχέδιο Δράσης βασιζόμενο σε 4 Πυλώνες Πυλώνας I Ανάπτυξη Γνωστικής Βάσης Πυλώνας II Ενσωμάτωση της Προσαρμογής στις κύριες πολιτικές Πυλώνας III Μέσα πολιτικής για χρηματοδότηση Προσαρμογής Πυλώνας IV Ενίσχυση της Διεθνούς Συνεργασίας για την Προσαρμογή Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

6 Πυλώνας Ι: Ανάπτυξη Γνωστικής Βάσης
Πυλώνας Ι: Ανάπτυξη Γνωστικής Βάσης Λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη δημιουργία Μηχανισμού Διαλογής Πληροφοριών “Clearing House Mechanism”. Ανάπτυξη μεθόδων, μοντέλων και συλλογών δεδομένων και μέσων πρόβλεψης. Ανάπτυξη δεικτών για την καλύτερη παρακολούθηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος, της ευπάθειας και της σχετικής με την προσαρμογή προόδου. Εκτίμηση του κόστους και των οφελών των επιλογών προσαρμογής. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

7 Πυλώνας ΙΙ: Ενσωμάτωση της προσαρμογής στις Πολιτικές της ΕΕ
Σε κάθε τομέα πολιτικής, πρέπει να εξεταστούν: Οι πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον συγκεκριμένο τομέα. Το κόστος της δράσης/ αδράνειας. Πως επιδρούν και αλληλεπιδρούν με τις πολιτικές σε άλλους τομείς τα προτεινόμενα μέτρα. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

8 Πυλώνας ΙΙ: Ενσωμάτωση της προσαρμογής στις Πολιτικές της ΕΕ
Στον τομέα της Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών και μηχανισμών παρακολούθησης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην υγεία. Αναβάθμιση της υφιστάμενης παρακολούθησης των ζωωνόσων και των συστημάτων ελέγχου. Εκτίμηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και των πολιτικών προσαρμογής στην απασχόληση και στην ποιότητα ζωής των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

9 Πυλώνας ΙΙ: Ενσωμάτωση της προσαρμογής στις Πολιτικές της ΕΕ
Στον τομέα της Γεωργίας και των Δασών Διασφάλιση της συνεκτίμησης των μέτρων προσαρμογής και διαχείρισης του νερού στις εθνικές στρατηγικές και στα εθνικά προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για την περίοδο Μελέτη των μέσων ενσωμάτωσης της προσαρμογής στους 3 πυλώνες της αγροτικής ανάπτυξης και της αναγκαίας ενίσχυσης στην αειφόρο ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο η ΚΓΠ μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ορθολογικής χρήσης του νερού στη γεωργία. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

10 Πυλώνας ΙΙ: Ενσωμάτωση της προσαρμογής στις Πολιτικές της ΕΕ
Στον τομέα της Γεωργίας και των Δασών Εξέταση των δυνατοτήτων του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών σε εκμεταλλεύσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η κατάρτιση και οι γνώσεις όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες που διευκολύνουν την προσαρμογή. Επικαιροποίηση της δασοκομικής στρατηγικής και έναρξη διαλόγου για τις δυνατές κοινοτικές προσεγγίσεις όσον αφορά την προστασία των δασών και των συστημάτων πληροφοριών σχετικά με τα δάση. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

11 Πυλώνας ΙΙ: Ενσωμάτωση της προσαρμογής στις Πολιτικές της ΕΕ
Στον τομέα της Βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και των υδάτινων πόρων Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των πολιτικών και ανάπτυξης μέτρων αντιμετώπισης της απώλειας βιοποικιλότητας και των κλιματικών αλλαγών κατά τρόπο ολοκληρωμένο, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη στους δύο αυτούς τομείς και να αποφευχθούν αντιδράσεις των οικοσυστημάτων που επιταχύνουν τη θέρμανση του πλανήτη. Χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών και ανάπτυξη σειράς μέσων (κατευθύνσεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών) μέχρι τα τέλη του 2009, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής (υδρογραφικών λεκανών) συνεκτιμούν τις «κλιματικές δοκιμασίες». Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

12 Πυλώνας ΙΙ: Ενσωμάτωση της προσαρμογής στις Πολιτικές της ΕΕ
Στον τομέα της Βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και των υδάτινων πόρων Διασφάλιση της συνεκτίμησης του παράγοντα της κλιματικής αλλαγής στην εφαρμογή της οδηγίας για τις πλημμύρες. Αξιολόγηση της ανάγκης για τη λήψη περαιτέρω μέτρων ενίσχυσης της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία, στα νοικοκυριά και στα κτίρια. Διερεύνηση των δυνατοτήτων χάραξης πολιτικών και λήψης μέτρων ενίσχυσης της δυναμικότητας αποθήκευσης νερού των οικοσυστημάτων στην Ευρώπη. Χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στη διαχείριση των τόπων του δικτύου Natura 2000. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

13 Πυλώνας ΙΙ: Ενσωμάτωση της προσαρμογής στις Πολιτικές της ΕΕ
Στον τομέα των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών Διασφάλιση της συνεκτίμησης των παράκτιων και θαλάσσιων ζωνών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, στην εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και στη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Χάραξη ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραμμών για την προσαρμογή στις παράκτιες και θαλάσσιες ζώνες. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

14 Πυλώνας ΙΙ: Ενσωμάτωση της προσαρμογής στις Πολιτικές της ΕΕ
Στον τομέα των συστημάτων παραγωγής και φυσικής υποδομής Συνεκτίμηση των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάλυσης της ενεργειακής πολιτικής. Καθορισμός των μεθοδολογιών για τον σχεδιασμό έργων υποδομής «ανθεκτικών στο κλίμα». Εξέταση της δυνατότητας να καταστεί η μελέτη των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών προϋπόθεση για τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

15 Πυλώνας ΙΙ: Ενσωμάτωση της προσαρμογής στις Πολιτικές της ΕΕ
Στον τομέα των συστημάτων παραγωγής και φυσικής υποδομής Εξέταση της δυνατότητας ενσωμάτωσης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στα πρότυπα των κατασκευών (π.χ. Ευρωκώδικες). Κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών για τη διασφάλιση της συνεκτίμησης των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στις οδηγίες για τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

16 Πυλώνας ΙΙΙ: Μέσα - Χρηματοδότηση
Εκτίμηση του κόστους προσαρμογής των αντίστοιχων τομέων πολιτικής, ούτως ώστε να είναι δυνατή η συνεκτίμησή τους στις μελλοντικές δημοσιονομικές αποφάσεις. Περαιτέρω εξέταση της δυνητικής χρήσης καινοτόμων μέσων χρηματοδότησης της προσαρμογής. Μελέτη της δυνατότητας ασφαλιστικών και άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων για την συμπλήρωση των μέτρων προσαρμογής και τον επιμερισμό των κινδύνων. Ενθάρρυνση των κρατών μελών ως προς τη χρήση των εσόδων του συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ETS) για τους σκοπούς της προσαρμογής. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

17 Πυλώνας ΙV: Ενίσχυση Διεθνούς συνεργασίας
Απόφαση για τη σύσταση Συντονιστικής Ομάδας για τις Επιπτώσεις και την Προσαρμογή ώστε να αναβαθμιστεί η συνεργασία σχετικά με την προσαρμογή Ενθάρρυνση της περαιτέρω ανάπτυξης των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών προσαρμογής, με στόχο την εξέταση του ενδεχομένου υποχρεωτικής υιοθέτησης στρατηγικών από το 2012 και μετά. Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία

18 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Για περισσότερες πληροφορίες: Εργαστήρι «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 2-3 Νοεμβρίου 2011, Λευκωσία


Κατέβασμα ppt "Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή: προς ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google