Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ www.e-kepa.gr ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους κωδικούς δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) στους τομείς της μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και κατασκευών, έχουν ξεκινήσει την δραστηριότητά τους πριν την 01/01/2010 με μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση, οι οποίες μέσω του προγράμματος :  ενισχύουν τον ήδη υφιστάμενο εξωστρεφή προσανατολισμό τους με δαπάνες που γίνονται για πρώτη φορά και αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές, ή  επιχειρούν για πρώτη φορά σχέδιο εξωστρεφούς δραστηριοποίησης.

3 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ www.e-kepa.gr  Στήριξη επιχειρήσεων για την έναρξη/συνέχιση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας & επιχειρηματικής τους δράσης, μέσω ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών.  Ανάπτυξη συνεργιών βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών για την ενίσχυση της παρουσίας των Ελληνικών Επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.  Ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον με προϊόντα/ υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας με έμφαση στην ποιότητα, την τυποποίηση και την πιστοποίηση.

4 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Σύγχρονο και επίκαιρο πρόγραμμα που ενισχύει τον εξωστρεφή προσανατολισμό των επιχειρήσεων, την παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς αγορές και την ανάπτυξη συνεργειών βιομηχανίας-εμπορίου και υπηρεσιών.  Για πρώτη φορά προκηρύσσεται εξειδικευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικής εξωστρέφειας.  Δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης πολλών κατηγοριών επιχειρήσεων τόσο από άποψη μεγέθους, όσο και από άποψη τομέα δραστηριότητας. Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα μπορούν υπό προϋποθέσεις να ενταχθούν επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες), καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:  Μεταποίησης,  Εμπορίου,  Υπηρεσιών και  Κατασκευών  Παρέχεται κίνητρο για την σύναψη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων, αφού υπάρχει επιπλέον ποσοστό επιδότησης 5% σε ανάλογες περιπτώσεις.  Υπάρχει μεγάλη και ελκυστική «γκάμα» επιλέξιμων δαπανών (π.χ. εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου, συστήματα τηλεδιάσκεψης, προγράμματα λογισμικού, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, οργάνωση εκδηλώσεων, σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού υλικού, δαπάνες προβολής και διαφήμισης, σχεδιασμός προϊόντων και συσκευασίας, πιστοποίηση προϊόντων, πιστοποίηση συστημάτων, εκπόνηση μελετών και ερευνών, απόκτηση πατεντών, κλπ). www.e-kepa.gr

5 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ www.e-kepa.gr ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Επιδοτούνται δαπάνες μισθοδοσίας για απασχόληση 12 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης στελεχών marketing.  Δεν υπάρχουν στόχοι αύξησης της απασχόλησης, ούτε απαίτηση διατήρησης υφιστάμενου προσωπικού (εκτός βέβαια από την περίπτωση που η επιχείρηση θα επιδοτηθεί για μισθοδοσία εξειδικευμένου προσωπικού).  Δεν απαιτείται απόδειξη ύπαρξης της ίδιας συμμετοχής. Η ίδια συμμετοχή αποδεικνύεται από την εξόφληση των παραστατικών δαπανών.  Υπάρχει ένα αξιοκρατικό και ορθολογικό σύστημα βαθμολόγησης που δεν λαμβάνει υπόψη αποκλειστικά οικονομικές επιδόσεις της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία, αλλά επιβραβεύει τόσο την υφιστάμενη δομή και οργάνωση της επιχείρησης, όσο και εξωστρεφή προσανατολισμό του σχεδίου.  Όταν το χρηματοδοτικό σχήμα του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου προβλέπει τραπεζικό δανεισμό, δεν απαιτείται προέγκριση ή σχετική επιστολή από τράπεζα κατά το στάδιο της αξιολόγησης  Δίνεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής ίση με το 50% της δημόσιας επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής

6 Δημόσια Δαπάνη 100.000.000€ για το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας με συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή. Έτσι:  Περίπου 28.000.000 € θα διατεθούν για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και  Περίπου 2.000.000 € για την Δυτική. Συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που συμβάλλει στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ε.Ε. Προυπολογισμός σχεδίων 30.000 έω 250.000 € Φορείς Διαχείρισης - Υλοποίησης ΓΓΒ – ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ/ΑΝΕΜ 40% έως 50% ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης, όπως θα αναλυθεί παρακάτω ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ www.e-kepa.gr Ποσοστό Επιχορήγησης Χρονική Διάρκεια έργων 18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης

7 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ www.e-kepa.gr Α) Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις Μεταποιητικές, κατασκευαστικές ή υπηρεσιών με επιλέξιμο ΚΑΔ, οι οποίες έχουν ιδρυθεί το αργότερο πρίν την 01/01/2010 και έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη διαχειριστική χρήση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν επίσης και υφιστάμενες επιχειρήσεις που απέκτησαν επιλέξιμο ΚΑΔ από 01/01/2010 έως την προκήρυξη του προγράμματος 04/02/2011. (ποσοστό επιχορήγησης 45%) Β) Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους κωδικούς του τομέα του Εμπορίου, οι οποίες:  Έχουν ιδρυθεί το αργότερο πρίν την 01/01/2010 και έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη διαχειριστική χρήση.  Πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον μία επιλέξιμη επιχείρηση της περίπτωσης (Α) ανωτέρω με επιλέξιμη δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο Παράρτημα III του οδηγού εφαρμογής. (ποσοστό επιχορήγησης 50% για κάθε επιχείρηση της συνεργασίας) Γ) Υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες:  Δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, κατασκευών και υπηρεσιών,  Έχουν ιδρυθεί το αργότερο πριν την 01/01/2008 και λειτουργούν αδιαλείπτως μέχρι τότε  Πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος, με τουλάχιστον δύο (2) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιλέξιμες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και με επιλέξιμη δραστηριότητα όπως περιγράφεται στο Παράρτημα III του οδηγού εφαρμογής. (40% επιχορήγηση για τις μεγάλες, 50% για τις ΜΜΕ). Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) υφιστάμενων ή / και Νέων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωση (Α) ανωτέρω, και υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος. (ποσοστό επιχορήγησης 50% για κάθε επιχείρηση της συνεργασίας)

8 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ www.e-kepa.gr  Εταιρικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας.  Επιχειρήσεις που το συνολικό ποσό που έχουν λάβει σε μία τριετία (από 01/01/2008) από ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, δεν υπερβαίνει τις 200.000 €. Πρόγραμμα DE MINIMIS.  Επιχειρήσεις που δεν εμπίπτούν στα κριτήρια διαχωρισμού του ΕΓΤΑΑ  Επιχειρήσεις που δεν είναι franchising  Επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές.  Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 50% του Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας ή διετίας ή κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης (2008, 2009 και 2010).  Τα υποβαλλόμενα Επενδυτικά Σχέδια θα πρέπει να περιέχουν επιλέξιμες ενέργειες οι οποίες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές (βλέπε Κεφ. 8 του παρόντος).  Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόμιμα έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη νόμιμη λειτουργία τους (π.χ. βεβαίωση των αρμοδίων για απαλλαγή ή ότι έχει υποβληθεί πλήρης φάκελλος για την ανανέωση ή της έκδοση νέας αδείας).

9 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ www.e-kepa.gr  Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών στη βάση προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ των μελών που το απαρτίζουν, δεν αποτελεί το αντικείμενο του Επενδυτικού Σχεδίου, καθώς κάθε εταιρία συμμετέχει με το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο το οποίο όμως συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενο και τους στόχους της συνεργασίας και περιγράφει / περιλαμβάνει τις κοινές ενέργειες που περιέχονται στο σύμφωνο συνεργασίας. Παράδειγμα: 4 – 5 π.χ. κατασκευαστές υποδημάτων επιθυμούν την επέκταση του προϊόντος σε ανατομικά υποδήματα με την χρήση νέων υλικών. Υπό μία συνεργασία θα μπορούν από κοινού να αποταθούν σε εξειδικευμένο οίκο πιστοποίησης του νέου προϊόντος και να συμμετέχουν από κοινού σε ένα ή περισσότερα περίπτερα μιας έκθεσης ΑΛΛΑ με τιμολόγια διακριτά για κάθε επιχείρηση και με πλήρη αντιστοιχία δαπανών που τους αναλογεί.  Όλοι οι συμβαλλόμενοι εταίροι θα πρέπει να είναι πλήρως επιλέξιμοι και έκαστος εξ αυτών να πληροί πλήρως όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο παρόν πρόγραμμα.  Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υποβάλλεται πρόταση συνεργασίας που περιλαμβάνει θυγατρικές, εξαρτώμενες, συνδεδεμένες κτλ. εταιρίες, οι προτάσεις όλων των συνδεδεμένων / σχετιζόμενων εταίρων θα απορρίπτονται.

10 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ www.e-kepa.gr  Το σύμφωνο συνεργασίας υποβάλλεται υποχρεωτικά από κάθε εταίρο με την υποβολή της πρότασης  Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης θα καταβληθεί στους δικαιούχους σύμφωνα με τις τελικά υλοποιημένες και πιστοποιημένες δαπάνες που αντιστοιχούν σε έκαστο «ατομικό» επενδυτικό σχέδιο.  Τα σύμφωνα συνεργασίας πριν την υποβολή τους πρέπει να έχουν μορφή συμβολαιογραφικής πράξης ή / και να έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια για κάθε επιχείρηση Δ.Ο.Υ.  Σε περίπτωση που από την συνεργασία αποχωρήσει ή απενταχθεί εταίρος (οι) ή απορριφθεί κατά την αξιολόγηση, τότε υπάρχει ποινή άμεσης μετάταξης σε χαμηλότερο συντελεστή ενίσχυσης ή απόρριψης προτάσεων.  Τα επενδυτικά σχέδια που συμμετέχουν σε μία συνεργασία θα πρέπει να υποβληθούν όλα σε σημεία υποβολής της ιδίας περιφέρειας. Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται εταίροι από διαφορετικές Περιφέρειες της χώρας, τότε θα πρέπει να προεπιλέγεται από τους εταίρους (και να αναφέρεται στο σύμφωνο συνεργασίας) σε ποια περιφέρεια θα υποβληθούν όλες οι προτάσεις (και το σύμφωνο).

11 Μερικές χαρακτηριστικές δραστηριότητες που επιδοτούνται: • Δραστηριότητες βιομηχανίας τροφίμων • Κατασκευή ειδών ένδυσης •Κατεργασία και δέψη δέματος • Βιομηχανία ξύλου • Χάρτινα προϊόντα • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων • Παραγωγή φαρμακευτικών ειδών • Κατασκευές κτιρίων • Χονδρικό εμπόριο • Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων • Κατασκευή υπολογιστών • Κατασκευή επίπλων • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες •Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης, κλπ • Εκδοτικές δραστηριότητες • Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας • Δραστηριότητες συσκευασίας (μόνο προιόντων που ανήκουν σε επιλέξιμες δραστ.) • Νοσοκομειακές δραστηριότητες ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ www.e-kepa.gr

12 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ www.e-kepa.gr Α/ΑΚατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης) Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον προϋπολογισμό του έργου 1.Μηχανολογικός Εξοπλισμός 50% 2.Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών 40 % 3.Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας 80% 4.Ενέργειες προβολής σε αγορές – στόχους 50% 5.Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 40 % και μέχρι του ποσού των 50.000,0€ 6.Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας 50% 7.Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων 10% Πίνακας 1. Κατανομή προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο (πρόταση). ΠΡΟΣΟΧΗ: Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} ≥ (50% * Π/Υ)

13 Μηχανολογικός Εξοπλισμός : Δαπάνες οι οποίες αφορούν μόνο τα τελικά στάδια της παραγωγής όπως μηχανήματα:  Πακετοποίησης,  Συσκευασίας,  Ετικετοποίησης κτλ. Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών:  Διάθεση προϊόντων με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (e-shop),  Προμήθεια λογισμικού για εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business),  Δημιουργία Πολυγλωσσικής Ιστοσελίδας με τουλάχιστον τρεις γλώσσες,  Αυτοματοποιημένα Τηλεφωνικά κέντρα,  Ανάπτυξη και Εφαρμογή CRM Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας:  Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ελέγχου ποιότητας / Δημιουργία εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου,  Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης,  Δοκιμές / επαληθεύσεις / πιστοποίηση προϊόντων / συσκευασίας προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς και εργαστήρια,  Σχεδιασμός Προϊόντος / Δοκιμές υλικών από διαπιστευμένους φορείς,  Σχεδιασμός ετικέτας / συσκευασίας. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ www.e-kepa.gr

14 Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους:  Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την προβολή νέου προϊόντος ή υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά,  Σχεδιασμός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού υλικού  Ενέργειες In-Store Marketing υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Επιχειρηματικές αποστολές υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι α) πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα ή με την συνεργασία / εποπτεία θεσμικού ή θεσμοθετημένου φορέα και β) ότι αφορούν ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Διαφημιστικές καταχωρήσεις υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,  Πρόσβαση / προβολή σε ηλεκτρονικές αγορές. Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης:  Αναδιάρθρωσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών,  Ανάπτυξη Σχεδίων Μάρκετινγκ,  Έρευνα αγοράς σε νέες αγορές του εξωτερικού,  Διοίκηση αλυσίδας αξίας,  Συμμετοχή σε διαγωνισμούς,  Τεχνική υποστήριξη στην ίδρυση Συμβάσεων συνεργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων Joint-Ventures. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ www.e-kepa.gr

15 Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Περιλαμβάνονται κόστη που σχετίζονται με την απόκτηση, προστασία, αγορά, μεταφορά και χρήση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.λ.π.) Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων. Η συγκεκριμένη κατηγορία δαπάνης περιλαμβάνει τη μισθοδοσία στελέχους/στελεχών marketing για 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. Βασικός όρος για την επιλεξιμότητα της δαπάνης αυτής είναι η διατήρηση του μέσου όρου (Μ.Ο.) των θέσεων εργασίας των ετών 2009/2010 για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση παράβασης του ανωτέρω όρου, δηλαδή είτε της μη διατήρησης του νέο-προσληφθέντος εξειδικευμένου προσωπικού είτε της γενικής μείωσης προσωπικού, το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί στις δαπάνες εξειδικευμένου προσωπικού θα επιστέφεται προσαυξημένο (ως ποινή) κατά 5% της επιχορήγησης. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ www.e-kepa.gr

16  Ο ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση.  Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν την ημερομηνία Προκήρυξης του παρόντος προγράμματος (04/02/2011).  Οι δαπάνες για την ανανέωση ιστοσελίδας.  Οι δαπάνες για ανανέωση πιστοποιητικού διαχειριστικού συστήματος και διατήρησης σημάτων συμμόρφωσης.  Οι δαπάνες απόκτησης domain name για την κατασκευή ιστοσελίδας.  Η χρήση του Leasing ή του χρησιδανεισμού για την αγορά των παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ www.e-kepa.gr

17 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ www.e-kepa.gr Βαθμολογούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης και σχετική βαρύτητα Υφιστάμενες Επιχειρήσεις και Νέες Επιχειρήσεις με Δύο Διαχειριστικές Χρήσεις Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Σχετική βαρύτητα ΟΜΑΔΑ Α΄ Κριτήρια ως προς τις επιδόσεις της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της πρότασης 25% 1Ρυθμός μεταβολής κύκλου εργασιών κατά την τελευταία «3ετία»6% 2 Ποσοστό κερδών προ φόρων & αποσβέσεων κατά την τελευταία τριετία. 6% 3Μεταβολή απασχόλησης κατά την τελευταία τριετία5% 4Επίπεδο υφιστάμενης οργάνωσης και στελέχωσης της επιχείρησης8% ΟΜΑΔΑ Β΄ Κριτήρια σχετιζόμενα με τον υφιστάμενο εξωστρεφή προσανατολισμό της επιχείρησης 25% 5Υφιστάμενη Διεθνής Παρουσία 7% 6Επίπεδο υπάρχουσας διεθνούς παρουσίας 10% 7 Επάρκεια εξειδικευμένων εταιρικών υποδομών και ανθρωπίνων πόρων για την εξυπηρέτηση των διεθνών πωλήσεων / δραστηριοτήτων. 8%

18 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ www.e-kepa.gr ΟΜΑΔΑ Γ΄ Κριτήρια ως προς την πληρότητα και την βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου και τα οφέλη της (ενδεχόμενης) συνέργειας / συνεργασίας 50% 8 Διεθνής Παρουσία και Νέες Εταιρικές Υποδομές10% 9 Εξωστρεφής Προσανατολισμός του επενδυτικού σχεδίου10% 10 Πληρότητα σχεδιασμού / προγραμματισμού της επένδυσης15% 11 Προκύπτοντα οφέλη : Ανταγωνιστικότητα επιχείρησης: -Αξιοποίηση πρωτοποριακών ιδεών ή / και νέων τεχνολογιών στην παραγωγή / παροχή υπηρεσιών -Παρουσία σε νέες αγορές -Αναπροσανατολισμός παραγωγικής βάσης / παροχής υπηρεσιών σε νέες αγορές με θετικές προοπτικές. -Ενίσχυση / επέκταση παρουσίας σε ήδη υπάρχουσες αγορές -Αξιοποίηση βιομηχανικής ή / και πνευματικής ιδιοκτησίας -Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων / υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. -Αύξηση παραγωγικής δραστηριότητας -Αξιοποίηση οικολογικών και «πράσινων» ευκαιριών Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη: -Αξιοποίηση τοπικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. -Αξιοποίηση και επέκταση υπάρχουσας τοπικής (περιφερειακής) παραγωγικής δραστηριότητας. 15% ΣΥΝΟΛΟ 100%

19 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ www.e-kepa.gr Βαθμολογούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης και σχετική βαρύτητα Νέες Επιχειρήσεις με Μία διαχειριστική χρήση Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Σχετική βαρύτητα ΟΜΑΔΑ Α΄ Κριτήρια ως προς τις επιδόσεις της επιχείρησης πριν την υποβολή της πρότασης 25% 1Ποσοστό κερδών προ φόρων & αποσβέσεων.6 % 2Προσόντα μετόχων του υπό σύσταση φορέα (εκπαίδευση – εμπειρία)11%11% 3Επίπεδο οργάνωσης και στελέχωσης της επιχείρησης.8%8% ΟΜΑΔΑ Β΄ Κριτήρια σχετιζόμενα με τον υφιστάμενο εξωστρεφή προσανατολισμό της επιχείρησης 25% 4 - Ποσοστό διεθνών πωλήσεων (μέσος όρος) επί του κύκλου εργασιών της επιχείρησης 7% 5Επίπεδο υπάρχουσας διεθνούς παρουσίας 10% 6 Επάρκεια εξειδικευμένων εταιρικών υποδομών και ανθρωπίνων πόρων για την εξυπηρέτηση των διεθνών πωλήσεων / δραστηριοτήτων 8%

20 ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ www.e-kepa.gr ΟΜΑΔΑ Γ΄ Κριτήρια ως προς την πληρότητα και την βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου και τα οφέλη της (ενδεχόμενης) συνέργειας / συνεργασίας 50% 7 Διεθνής Παρουσία και Νέες Εταιρικές Υποδομές10% 8 Εξωστρεφής Προσανατολισμός του επενδυτικού σχεδίου10% 9 Πληρότητα σχεδιασμού / προγραμματισμού της επένδυσης.15% 10 Προκύπτοντα οφέλη : Ανταγωνιστικότητα επιχείρησης: -Αξιοποίηση πρωτοποριακών ιδεών ή / και νέων τεχνολογιών στην παραγωγή / παροχή υπηρεσιών -Παρουσία σε νέες αγορές -Αναπροσανατολισμός παραγωγικής βάσης / παροχής υπηρεσιών σε νέες αγορές με θετικές προοπτικές. -Ενίσχυση / επέκταση παρουσίας σε ήδη υπάρχουσες αγορές -Αξιοποίηση βιομηχανικής ή / και πνευματικής ιδιοκτησίας -Ποιοτική αναβάθμιση προϊόντων / υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. -Αύξηση παραγωγικής δραστηριότητας -Αξιοποίηση οικολογικών και «πράσινων» ευκαιριών Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη: -Αξιοποίηση τοπικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. -Αξιοποίηση και επέκταση υπάρχουσας τοπικής (περιφερειακής) παραγωγικής δραστηριότητας. 15% ΣΥΝΟΛΟ 100%

21 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 10/03/2011 ΕΩΣ 14/06/2011 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Υποβολή εντύπου πρότασης σε φυσική μορφή μέχρι και 7 μέρες μετά τη λήξη υποβολής στα διαθέσιμα σημεία ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΤΑΙΡΟ- ΕΛΕΓΧΟΣ www.e-kepa.gr

22 Πληροφορίες  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (ΝEΟ SITE: www.e-kepa.gr)  ΕΦΕΠΑΕ, εταίροι ΕΦΕΠΑΕ και μέλη εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ  Επιμελητήρια Νομών Kεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας  Καταστήματα Συνεταιριστικών Τραπεζών (για υλικό)  ΓΓΒ/ΔΜΜΕ  www.ggb.gr  www.antagonistikotita.gr  www.efepae.gr ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ www.e-kepa.gr

23 Πληροφορίες  ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (ΝEΟ SITE: www.e-kepa.gr)  ΕΦΕΠΑΕ, εταίροι ΕΦΕΠΑΕ και μέλη εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ  Επιμελητήρια Νομών Kεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας  Καταστήματα Συνεταιριστικών Τραπεζών (για υλικό)  ΓΓΒ/ΔΜΜΕ  www.ggb.gr  www.antagonistikotita.gr  www.efepae.gr ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ www.e-kepa.gr

24 EΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΕΑΝ) ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ www.e-kepa.gr Είναι το νέο Eθνικό Ταμείο στήριξης των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ και στις καινοτόμες επιχειρήσεις. Λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας με στόχο τη ροή κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις, μοχλεύοντας πόρους μέσω ανακυκλούμενων δανείων, εγγυήσεων και αντεγγυήσεων, συνεπενδύσεων και συμμετοχών. Τα ταμεία τα οποία διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ συγχρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) όπως και από άλλα Επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, των οποίων οι πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ). Ο διαθέσιμος π/υ για το σύνολο των Ταμείων ανέρχεται σε 400 εκ. ευρώ.

25 Πως λειτουργεί; ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ www.e-kepa.gr Κάτω από την “ομπρέλα” του ΕΤΕΑΝ δημιουργούνται ταμεία: για την πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την αλιεία, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινωνική οικονομία. Για κάθε ευρώ που τοποθετεί το κράτος, οι τράπεζες τοποθετούν το διπλάσιο. Το συνολικό κεφάλαιο τίθεται στη διάθεση των επιχειρήσεων με τη μορφή ευνοϊκών και χαμηλότοκων δανείων από τις τράπεζες. Με την παροχή εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ, οι συνολικές εξασφαλίσεις των επιχειρήσεων στα δάνεια είναι χαμηλότερες από αυτές που ζητούνται από τις Τράπεζες χωρίς την παραπάνω εγγύηση.

26 Δράσεις ΕΤΕΑΝ για τη στήριξη της εξωστρέφειας ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ www.e-kepa.gr Κατηγορία Δ : Επιχειρηματικά Σχέδια για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Ύψος Δανείου : Το ελάχιστο ύψος δανείου ανέρχεται σε €30.000,00 και το μέγιστο ύψος σε €300.000 ανά επιχείρηση. Συνολικοί πόροι: Οι πόροι που θα συνεπενδυθούν από τις Τράπεζες και το ΕΤΕΑΝ για την κατηγορία αυτή εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 210 εκ. ευρώ. Η χορήγηση των δανείων γίνεται από τις Τράπεζες με τα κριτήρια αξιολόγησης κάθε Τράπεζας.

27 Συνολικό όφελος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ www.e-kepa.gr Το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών που θα αναγράφεται στην πρότασή τους, μαζί με το προσφερόμενο επιτόκιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τον επιχειρηματία που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%, το ευνοϊκότερο επιτόκιο στην ελληνική αγορά σήμερα.

28 Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ www.e-kepa.gr Εθνικό Ταμείο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη, Λεωφόρος Αμαλίας 26, 3 ος όροφος, Τ.Κ. 10557 Τ: 210-3311201-4 F: 210-3311207 Website (προσωρινό): www.tempme.gr Email (προσωρινό): info(-at-)tempme.grinfo(-at-)tempme.gr

29 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ www.e-kepa.gr


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google