Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Εισηγητές Τάτλης Νικόλαος Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΣΕΡΡΕΣ 17.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Εισηγητές Τάτλης Νικόλαος Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΣΕΡΡΕΣ 17."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Εισηγητές Τάτλης Νικόλαος Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΣΕΡΡΕΣ 17 ΜΑΪΟΥ 2010

2 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) : Είναι το πλέγμα κινήτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Ελλάδας και την επιτάχυνση του ρυθμού της οικονομικής της ανάπτυξης Αναπτυξιακός Νόμος: Είναι το πλέγμα κινήτρων της Ελληνικής πολιτείας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της περιφερειακής σύγκλισης

3 Πράσινη Επιχείρηση 2010: Σκοπός του προγράμματος: Είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας. Το πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010» θα μπορούσε να απευθύνεται π.χ. σε μία υφιστάμενη μεταποιητική επιχείρηση που επιθυμεί να μειώσει την περιβαλλοντική επιβάρυνση που δημιουργεί η λειτουργία της, όπως π.χ. την ηχορύπανση, την υψηλή ενεργειακή κατανάλωση, τα απόβλητα. Προθεσμίς Υποβολής: από τις 25 Μαΐου 2010 και μέχρι τις 18 Ιουνίου 2010

4 Πράσινη Επιχείρηση 2010: Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω συνθήκες: - έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις. - έχουν τη νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ή είναι ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας - είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις (προσωπικό λιγότερο από 50 άτομα και κύκλο εργασιών ή ισολογισμό μικρότερο από 10 εκ. ευρώ) - λειτουργούν Νόμιμα, έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους ή σχετικό απαλλακτικό. - έχουν μεταποιητική δραστηριότητα με Κ.Α.Δ (Κωδικοί , όπως επίσης και οι κωδικοί 82.92, 96.01)

5 Πράσινη Επιχείρηση 2010: Προϋπολογισμός – Ποσοστά Χρηματοδότησης Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 35% για την ζώνη Α, 40% για την ζώνη Β και 45% για την ζώνη Γ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι από έως ευρώ και δεν θα πρέπει να ξεπερνα΄τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών της τριετίας Η ελάχιστη ίδια συμμετοχή είναι 25% και το υπόλοιπο ποσοστό πέραν της χρηματοδότησης μπορεί να είναι μεσομακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός.

6 Πράσινη Επιχείρηση 2010: Επιλέξιμες Ενέργειες: - Διαχείριση / ανακύκλωση / διάθεση αποβλήτων. - Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων. - Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και διαδικασιών. - Ανάκτηση / εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος. - Ενσωμάτωση προτύπων. - Ανάπτυξη υποδομών και βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας. - Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

7 Πράσινη Επιχείρηση 2010: Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών: - Δαπάνες για διαμόρφωση κτιρίων και χώρων (έως 25%) - Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου (έως 100%) - Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων (πλην επιβατικών) (έως 20%) - Δαπάνες προμήθειας λογισμικού (έως 10%) - Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων - επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια. (έως 10%) - Αγορά τεχνολογίας (άυλες επενδύσεις) (έως 10%) - Παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες (έως 10% , για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 5.000€ )

8 Πράσινες Υποδομές 2010: Σκοπός του προγράμματος: είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε ο τομέας της προστασίας του περιβάλλοντος να αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 έχει ως στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και η απορρύπανση. Προθεσμίς Υποβολής: από τις 25 Μαΐου 2010 και μέχρι τις 18 Ιουνίου 2010

9 Πράσινες Υποδομές 2010: Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω συνθήκες: - είναι νεοσυσταθείσες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις - έχουν την νομική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. - είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις (προσωπικό λιγότερο από 250 άτομα και κύκλο εργασιών μικρότερο από 50 εκ ευρώ ή ισολογισμό μικρότερο από 43 εκ ευρώ). - λειτουργούν νόμιμα, έχοντας στην επωνυμία τους άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητά τους ή σχετικό απαλλακτικό . - έχουν δραστηριότητα με Κ.Α.Δ με κωδικό 37 ,38 ή 39

10 Πράσινες Υποδομές 2010: Προϋπολογισμός – Ποσοστά Χρηματοδότησης Το ποσοστό χρηματοδότησης για τις μεσαίες επιχειρήσεις είναι 30% για την ζώνη Α, 35% για την ζώνη Β και 40% για την ζώνη Γ. Για τις μικρές επιχειρήσεις τα προηγούμενα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 5% Ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι από έως ευρώ και δεν θα πρέπει να ξεπερνά για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών της τριετίας Η ελάχιστη ίδια συμμετοχή είναι 25% και το υπόλοιπο ποσοστό πέραν της χρηματοδότησης μπορεί να είναι μεσομακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός.

11 Πράσινες Υποδομές 2010: Επιλέξιμες Ενέργειες: - Συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και επεξεργασία βιομηχανικών ρύπων, αστικών αποβλήτων ή υλικών εναλλακτικής διαχείρισης. - Παρακολούθηση εκπομπών ρύπων. - Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προτύπων.

12 Πράσινες Υποδομές 2010: Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών: - Ανέγερση / επέκταση / διαμόρφωση κτιρίων (έως 25%) - Δαπάνες προμήθειας μηχανολογικού, μηχανογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου (έως 100%) - Δαπάνες για αγορά μεταφορικών μέσων (πλην επιβατικών) (έως 20%) - Δαπάνες προμήθειας λογισμικού (έως 10%) - Δαπάνες πιστοποίησης επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Δαπάνες δοκιμών και επαληθεύσεις από εργαστήρια. (έως 10%) - Αγορά τεχνολογίας (άυλες επενδύσεις) (έως 10%) - Παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες (έως 10% , και έως € )

13 Πράσινος Τουρισμός 2010: Σκοπός του προγράμματος: Η Δράση "Πράσινος Τουρισμός" αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού ώστε : - Να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη. - Να αναβαθμίσουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. - Να δημιουργήσουν υποδομές και σχέδια δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής πιστοποίησης. Ειδικότερα, οι στόχοι αυτών των ενεργειών είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η σωστή και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και η υλοποίηση διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον

14 Πράσινος Τουρισμός (προδημοσίευση) Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία πρόταση οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω συνθήκες: - Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως τουριστικό κατάλυμα. - Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας. - Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας πριν την

15 Πράσινος Τουρισμός (προδημοσίευση) Προϋπολογισμός – Ποσοστά Χρηματοδότησης Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 40% Επιπλέον προσαύξηση 5% για νησιά κάτω των κατοίκων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι από έως ευρώ και δεν θα πρέπει να ξεπερνά για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών της διετίας Η ελάχιστη ίδια συμμετοχή είναι 25% και το υπόλοιπο ποσοστό πέραν της χρηματοδότησης μπορεί να είναι μεσομακροπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός.

16 Πράσινος Τουρισμός (προδημοσίευση) Επιλέξιμες Ενέργειες: - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας - Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος - Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα) - Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων. - Ενημέρωση και προβολή.

17 Πράσινος Τουρισμός (προδημοσίευση) Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών: - Προμήθεια μηχανημάτων, συστημάτων, εξοπλισμού (60% έως 100%) - Δαπάνες διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων άμεσα συνδεδεμένες με την εγκατάσταση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. (έως 20%) - Δαπάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, επικύρωσης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. (έως 15%) - Αμοιβές συμβούλων (ενεργειακές επιθεωρήσεις, εκτιμήσεις και άλλες υπηρεσίες). (έως 6%) - Δαπάνες ενημέρωσης και προβολής. (έως 5%)

18 Μεταποίηση σε νέες συνθήκες
Η δράση αυτή έχει συνολικό δημόσιο προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (προσωπικό έως 50 άτομα και κύκλο εργασιών έως 10 εκ ευρώ) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης. Δικαιούχοι είναι οι μεταποιητικές εταιρείες όλων των κατηγοριών, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ, ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας. Το ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης κλιμακώνεται από 35% μέχρι 45% σε τρεις κλίμακες ανά γεωγραφική ζώνη – 35%, 40% και 45% Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ανέρχεται από έως ευρώ

19 Μεταποίηση σε νέες συνθήκες
Τι χρηματοδοτείται: Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της διοίκησης των επιχειρήσεων, Ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας, Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, Η λειτουργία των επιχειρήσεων με μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, Η ανάπτυξη της καινοτομίας, Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και Η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης

20 Ένδυση και Υπόδηση Νέες προοπτικές
Στόχος του προγράμματος, είναι η παροχή ενισχύσεων σε υφιστάµενες Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρµατος. Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες εταιρικές επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.), καθώς και ατομικές επιχειρήσεις που εχουν αρχίσει την δραστηριότητα τους το αργότερο την  01/01/2007 και δραστηριοποιούνται στο τομέα της μεταποίησης (κωδικοί ) και των υπηρεσιών (κωδικοί ) Το ποσοστό χρηματοδότησης για τις μεσαίες επιχειρήσεις είναι 30% για την ζώνη Α, 35% για την ζώνη Β και 40% για την ζώνη Γ. Για τις μικρές επιχειρήσεις τα προηγούμενα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 5% Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από: ευρώ έως ευρώ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και ευρώ έως για τις μεσαίες επιχειρήσεις

21 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος εισάγει βασικές μεταρρυθμίσεις: 1. Διαγωνιστική διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων βάσει μίας σειράς ποιοτικών χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν: - κατά πόσο η συγκεκριμένη επένδυση καταλήγει στην παραγωγή ενός προϊόντος ή στην παροχή μίας υπηρεσίας που είναι ανταγωνιστική, ποιοτική και συνεισφέρει στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας - κατά πόσο ενσωματώνει πράσινες δράσεις που συνιστούν και το νέο μοντέλο ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και - κατά πόσο συμβάλλει στην αναδιάρθρωση και την ισόρροπη ανάπτυξη Τα κριτήρια αυτά είναι ενιαία ανεξαρτήτως αν αφορούν στο μεταποιητικό τομέα ή την παροχή υπηρεσιών Ένταξη όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, με εξαίρεση αυτές οι οποίες ρητά απαγορεύονται είτε από το νόμο, είτε από αποφάσεις ή κανονισμούς της Εθνικής ή Κοινοτικής Νομοθεσίας.

22 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ζώνες Ενίσχυσης: Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος χωρίζει την Επικράτεια σε 4 ζώνες ενίσχυσης (Α,Β,Γ και Δ) με συνολικά ποσοστά ενίσχυσης 15%, 20%, 30% και 40%, αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά επαυξάνονται έως 10 ποσοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επιχειρήσεις και έως 20 ποσοστιαίες μονάδες για τις μικρές. Βασικές Μορφές Ενίσχυσης :•              Επιχορήγηση κεφαλαίου, •              Φορολογικές απαλλαγές, •              Επιχορήγηση χρεολυσίων δανείων και •              Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβάσεις διάρκειας έως 7 έτη. Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ισχύουν όλες οι παραπάνω μορφές ενίσχυσης ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια (άνω των 50 εκ. ευρώ) θα ισχύουν μόνο οι φορολογικές απαλλαγές. Προκήρυξη Υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων: Προβλέπεται ανά 6μηνο, με ανακοίνωση συνολικών διαθέσιμων πόρων για επιχορηγήσεις.

23 Βασικά Βήματα Εκμετάλλευσης Δυνατοτήτων Επιδότησης:
Γνώση τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας Μελέτη βιωσιμότητας προτεινόμενης επένδυσης / ανάπτυξης Μακροπρόθεσμη διερεύνηση εναλλακτικών δυνατοτήτων επιδότησης Εξέταση επιλεξιμότητας σε επιλεγέν πρόγραμμα επιδότησης Συλλογή ζητούμενων δικαιολογητικών τεκμηρίωσης της επένδυσης, καθώς και του προτεινόμενου τρόπου χρηματοδότησής της Παρουσίαση της επιλεξιμότητας και βιωσιμότητας της προτεινόμενης επένδυσης, ώστε να βαθμολογηθεί υψηλά Παρακολούθηση/υποστήριξη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης επιδότησης Τήρηση των όρων υλοποίησης του εγκριθέντος προγράμματος επιδότησης

24 Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. αναλαμβάνει:
Για την εκπόνηση και υποβολή του φακέλου της οικονομοτεχνικής μελέτης: • την επιμέλεια της ενημέρωσης του πελάτη αναφορικά με το σύνολο των παραμέτρων που καθορίζουν την επιλεξιμότητα ή μη στις διατάξεις του προγράμματος. • την επιμέλεια της συλλογής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή της οικονομοτεχνικής μελέτης στις διατάξεις του προγράμματος. • την επιμέλεια της συλλογής, την σύνταξη και την παρουσίαση όλων των οικονομικών στοιχείων σχετικά με την οικονομοτεχνική μελέτη. • τη σύνταξη και συγγραφή κάθε επιμέρους τμήματος του επενδυτικού σχεδίου και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από το πρόγραμμα. • την υποβολή του συνόλου του επιχειρηματικού σχεδίου και των απαιτουμένων συνοδευτικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες. • την παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου.

25 Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. αναλαμβάνει:
Για την παρακολούθηση – διοίκηση κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου: • Επιμέλεια για την εμπρόθεσμη υποβολή από τον πελάτη, όλων των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολογητικών. • Παρακολούθηση και έλεγχο των λειτουργιών του πελάτη σχετικά με την υλοποίηση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εν λόγω προγράμματος. • Υποβοήθηση πελάτη, κατά την ετοιμασία και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης για τη διενέργεια αυτοψιών ελέγχου υλοποίησης του έργου, καθώς και για την εκταμίευση των δόσεων επιχορήγησης. • Υποβοήθηση του πελάτη, κατά την ετοιμασία και υποβολή τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του επενδυτικού σχεδίου.

26 Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. αναλαμβάνει:
Για την παρακολούθηση – διοίκηση κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου:(συνέχεια) • Επικοινωνία με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών – οδηγιών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την τεκμηρίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. • Εκπροσώπηση του πελάτη για όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις στα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών . • Παρουσία των στελεχών της Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. στις επιτόπιες αυτοψίες – ελέγχους που θα διενεργηθούν.

27 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


Κατέβασμα ppt "ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Εισηγητές Τάτλης Νικόλαος Διευθυντής Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων ΣΕΡΡΕΣ 17."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google