Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ“

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ“"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ“
Η αύξηση της "εξωστρέφειας" μπορεί να επιτευχθεί με: προώθηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, εκτέλεση τεχνικών έργων στο εξωτερικό, ανάληψη επενδύσεων στο εξωτερικό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Πιθανότητα επέλευσης εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, ένεκα της οικονομικής αβεβαιότητας και της πολιτικής αστάθειας που επικρατούν σε πολλές από τις χώρες προορισμού των ελληνικών προϊόντων.

3 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ο.Α.Ε.Π. Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το Νόμο 1796/1988 (ΦΕΚ 152 A’/ ). Είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με την εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου. Λειτουργεί με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ. Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. Tο εγγυοδοτικό του κεφάλαιo ανέρχεται σήμερα στα € 1,47 δισ. (500 δισ. δρχ).

4 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο.Α.Ε.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟ- ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΩΡΑΣ (MARKETING) ΑΘΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 Ο Ο.Α.Ε.Π. ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ, ΑΛΛΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΜΜΕΣΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
Ο Ο.Α.Ε.Π. στηρίζει «έμμεσα» τη χρηματοδότηση της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης μέσω της εκχώρη-σης του δικαιώματος αποζημίωσης της τελευταίας προς την Τράπεζα ή την Εταιρία Factoring που την χρηματοδοτεί, σαν εγγύηση (collateral).

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων. Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων (για εξαγωγές Προϊόντων , ή κατασκευή Τεχνικών Έργων στο Εξωτερικό). 2.1. «Πίστωσης Προμηθευτή» (Supplier’s Credit). 2.2. «Πίστωσης στον Αγοραστή» (Buyer’s Credit). Μεσομακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων που αφορά σε Ναυπήγηση Πλοίων. Επενδύσεων Εξωτερικού.

7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ Οι Βραχυπρόθεσμες έχουν διάρκεια μέχρι 2 έτη Οι Μεσοπρόθεσμες έχουν διάρκεια 2-5 έτη Οι Μακροπρόθεσμες έχουν διάρκεια άνω των 5 ετών Οι πιστώσεις με διάρκεια άνω των 2 ετών ονομάζονται «μεσο-μακροπρόθεσμες». Σύμφωνα με κανόνες της BERNE UNION (Διεθνής Ένωση Ασφαλιστών Πιστώσεων & Επενδύσεων) για τη μέγιστη διάρκεια των ασφαλιζόμενων εξαγωγικών πιστώσεων, ισχύουν τα εξής: (i) Καταναλωτικά Αγαθά και Πρώτες Ύλες : 180 ημέρες (ii) Eνδιάμεσα και Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά: Mέχρι 2 έτη (iii) Κεφαλαιουχικά Αγαθά : 2-5 έτη (iv) Projects «με το κλειδί στο χέρι» : Άνω των 5 ετών

8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

9 ΚΑΛΥΠΤΌΜΕΝΟΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: α. ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ για την πληρωμή (πτώχευση) β. ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ για την πληρωμή (Όταν ο οφειλέτης καθυστερεί την εξόφληση πέραν των 30 ή το πολύ 60 ημερών). γ. ΑΘΕΤΗΣΗ / ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ εκ μέρους του χρεώστη, και εφόσον υπάρχει, του εγγυητή του. δ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Ή ΑΡΝΗΣΗ. Απόφαση του αγοραστή, στα πλαίσια «Πίστωσης του Προμηθευτή», να ακυρώσει την Εμπορική Σύμβαση, ή να αρνηθεί να αποδεχθεί τα εμπορεύματα ή της υπηρεσίες (Οι εξαγωγείς ζητούν κάλυψη αυτού του κινδύνου κυρίως στις περιπτώσεις διακανονισμού CAD).

10 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Κυβερνητικά μέτρα που εμποδίζουν την εκτέλεση της Εμπορικής ή Δανειακής Σύμβασης. στ. ΧΡΕΟΣΤΑΣΙΟ. Moratorium. ζ. ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ Η΄ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑ- ΛΑΙΩΝ. Non-Convertibility και Transfer Risk. η . ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΗ. Υποτίμηση ξένου νομίσματος σε σχέση με το νόμισμα της συναλλαγής. θ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Η ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙ- ΣΜΕΝΟΥ. Απαγόρευση εξαγωγών, ακύρωση άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής, κλπ., από Τρίτη χώρα ή χώρα της Ε.Ε., εφόσον οι συνέπειες δεν καλύπτονται με άλλον τρόπο από την ενδιαφερόμενη κυβέρνηση. ι. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. Πόλεμος εμφύλιος ή μη, επανάσταση, πολιτικές αναταραχές, θεομηνίες (σεισμοί, πλημμύρες, εκρήξεις ηφαιστείων), πυρηνικά ατυχήματα.

11 ΚΑΛΥΠΤΌΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Οι πιστωτικοί κίνδυνοι διακρίνονται σε «εμπορεύσιμους» και «μη εμπορεύσιμους». ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Οι εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις οι οποίες παρέχονται σε αγοραστές χωρών-μελών ΟΟΣΑ. Οι Ιδιωτικές Εταιρίες Ασφάλισης Πιστώσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα καλύπτουν μόνο «εμπορεύσιμους» κινδύνους. ΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: Οι εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχονται σε αγοραστές χωρών εκτός ΟΟΣΑ. Για χώρες ΟΟΣΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι ασφα-λιζόμενοι εξαγωγείς έχουν ετήσιο εξαγωγικό τζίρο κάτω από € Οι εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με μεσο-μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχονται σε αγοραστές οποιασδήποτε χώρας. Σημειώσεις: 1. Ο Οργανισμός έχει δικαίωμα πρόσβασης στο Εγγυοδοτικό Κεφάλαιο μόνο για καταβολές αποζημιώσεων που συνδέονται με κάλυψη «μη εμπορεύσιμων κινδύνων. 2. Ο ΟΑΕΠ ουδέποτε έκανε χρήση του Εγγυοδοτικού Κεφαλαίου για καταβολή αποζημιώσεων εμπορικών και πολιτικών κινδύνων που συνδέονται με βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις προς αγοραστές σε χώρες εκτός Ο.Ο.Σ.Α., αν και πρόκειται για «μη εμπορεύσιμους» κινδύνους. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΟΑΕΠ πληρώνει από δικά του διαθέσιμα και φυσικά αντασφαλίζεται σε μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού.

12 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

13 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ
Καταβολή των Ασφαλίστρων Υποβολή Εγγράφων μετά από κάθε Φόρτωση Γνωστοποίηση Πληρωμών Αναγγελία Ζημιάς

14 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Υποβολή Δικαιολογητικών Εγγράφων για την απόδειξη Επέλευσης των Κινδύνων Αναγγελία Εκκρεμούς Ζημιάς Διαπίστωση Επέλευσης των Κινδύνων Διαδικασία Καταβολής Αποζημιώσεων

15 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Περιπτώσεις που δεν ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΠ) Οι Βραχυπρόθεσμες Εξαγωγικές Πιστώσεις που δεν ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΠ είναι εκείνες που αφορούν στις παρακάτω περιπτώσεις: Αποστολή Δειγμάτων (Samples) Πιστώσεις Χωρίς Χρονικό Περιορισμό (Open Account) Πιστώσεις «Επί Παρακαταθήκη» (En Consignation)

16 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Τρόποι Διακανονισμού που ασφαλίζονται από τον ΟΑΕΠ) Σε περίπτωση που έχουμε ως διακανονισμό πληρωμής «Προέμβασμα», ή άνοιγμα «Ανέκκλητης και Βεβαιωμένης Ενέγγυας Πίστωσης» (ILC), ή «Μετρητά Έναντι Φορτωτικών» (CAD), δεν υπάρχει ανάγκη για ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων, δεδομένου ότι με τους παραπάνω τρόπους διακανονισμού εξασφαλίζεται η πληρωμή των εμπορευμάτων. Λόγω του ανταγωνισμού όμως, στην πράξη οι διακανονισμοί που συμφωνούνται είναι πιο «επικίνδυνοι», όπως: «Ελεύθερα Έναντι Φορτωτικών», «Με Συναλλαγματική», «Με Υποσχετική», «Με Επιταγή» (με ή χωρίς τριτεγγυητή). Όλοι οι παραπάνω τρόποι διακανονισμού θα πρέπει να ασφαλίζονται μ’ ένα Συμβόλαιο Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

17 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεμονωμένων Φορτώσεων) Συγκεκριμένης εξαγωγής (μίας φόρτωσης) Συγκεκριμένων εξαγωγών (τμηματικές φορτώσεις σε διάστημα μέχρι ένα (1) χρόνο, σε συγκεκριμένους αγοραστές και χώρες)

18 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (Πρόγραμμα Ασφάλισης GLOBAL)
Ασφάλιση, για ένα (1) έτος, όλων των φορτώσεων, προς κάθε αγοραστή και προς κάθε χώρα. Ο εξαγωγέας ασφαλίζει στον Ο.Α.Ε.Π. το σύνολο των εξαγωγών του προς όλους τους αγοραστές ανεξάρτητα κινδύνου. Ο εξαγωγέας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει όλα τα τιμολόγια του μέχρι του πιστωτικού ορίου του αγοραστή, εκτός των τιμολογίων με διακανονισμό ILC, ή προέμβασμα.

19 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ‘Οροι Ασφάλισης (I)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ Το πιστωτικό όριο είναι ένα μέγιστο ποσό, μέχρι το οποίο ο εξαγωγέας μπορεί να παρέχει πιστώσεις στον αγοραστή ανά πάσα χρονική στιγμή. Αντιπροσωπεύει την πιστοληπτική ικανότητα του αγοραστή. Ο Οργανισμός εκτιμά ότι ο αγοραστής μπορεί να ανταποκριθεί στην πληρωμή του συγκεκριμένου ποσού που ζητά ο εξαγωγέας σε ορισμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με τον τρόπο διακανονισμού).

20 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ‘Οροι Ασφάλισης (IΙ)
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΟΡΙΟ: Αναφέρεται σε συγκεκριμένο αγοραστή. Μειώνεται με κάθε φόρτωση που πραγματοποιείται προς τον συγκεκριμένο αγοραστή. Επανέρχεται με τις πληρωμές των φορτώσεων, δηλ. είναι ανακυκλούμενο (revolving).

21 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Όροι Ασφάλισης (IΙΙ)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της αξίας των τιμολογίων και μέχρι του πιστωτικού ορίου αυτών. Είναι η αποζημίωση που θα απαιτήσει ο εξαγωγέας σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων τιμολογίων (φορτώσεων). Το ποσοστό κάλυψης μπορεί να φτάσει μέχρι και 95% κατά ανώτατο όριο, αλλά το συγκεκριμένο ποσοστό κάλυψης για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με τις πληροφορίες που συλλέγει και αξιολογεί ο Ο.Α.Ε.Π. για τη χώρα και τον ξένο αγοραστή.

22 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Όροι Ασφάλισης (IV)
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ Υπολογίζεται σαν ποσοστό επί της αξίας των τιμολογίων και μέχρι του πιστωτικού ορίου αυτών. Καθορίζεται από συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως π.χ. τον αριθμό των καλυπτόμενων κινδύνων, τον τρόπο διακανονισμού, την φερεγγυότητα του ξένου αγοραστή κλπ. Πληρώνεται συνολικά, εάν υπάρξει μία μόνο φόρτωση, είτε τμηματικά ανά μήνα για τις περιπτώσεις πολλαπλών φορτώσεων. Τα επίπεδα των ασφαλίστρων για τα Συμβόλαια Global είναι αρκετά χαμηλότερα από εκείνα των Συμβολαίων που αφορούν Μεμονωμένες Φορτώσεις.

23 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Όροι Ασφάλισης (V)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Η κατ’ έτος καταβαλλόμενη αποζημίωση έχει ως ανώτατο όριο το 20πλάσιο του συνόλου των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν μέσα στο ίδιο ασφαλιστικό έτος. Για παράδειγμα, αν μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο ασφαλιστικό έτος μία εξαγωγική επιχείρηση ασφάλισε φορτώσεις συνολικού ύψους € και κατέβαλε συνολικά ασφάλιστρα € (με ασφάλιστρο 0,80%), τότε οι αποζημιώσεις που δικαιούται να λάβει συνολικά για τις φορτώσεις που έγιναν μέσα στο παραπάνω ασφαλιστικό έτος, φτάνουν μέχρι €

24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Όροι Ασφάλισης (VΙ)
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ Ο Οργανισμός μπορεί να καθορίζει ένα «ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο» (σαν συνάρτηση των εγκριθέντων πιστωτικών ορίων και του εκτιμώμενου ετήσιου τζίρου ασφαλιζόμενων φορτώσεων). Θα καταβάλλεται προκαταβολικά, είτε εφάπαξ, εφόσον πρόκειται για Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με ένα ξένο αγοραστή, είτε σε δύο δόσεις, εφόσον πρόκειται για Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με περισσότερους ξένους αγοραστές. Για τις επί μέρους φορτώσεις δεν θα καταβάλλονται ασφάλιστρα μέχρι την εξάντληση του ποσού του «ελαχίστου ασφαλίστρου» που έχει καταβληθεί, ενώ αν συνεχίζονται οι φορτώσεις και μετά την εξάντληση του παραπάνω ποσού, θα καταβάλλονται ασφάλιστρα. Αν με τις πραγματοποιηθείσες φορτώσεις κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου δεν εξαντληθεί ολόκληρο το ποσό του «ελαχίστου ασφαλίστρου», το υπόλοιπο ποσό δεν επιστρέφεται στον ασφαλισμένο εξαγωγέα, αλλά ούτε συμψηφίζεται με ασφάλιστρα της αμέσως επόμενης ασφαλιστικής περιόδου εφόσον γίνει ανανέωση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου.

25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Όροι Ασφάλισης (V)
ΚΟΣΤΟΣ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ» Πρόκειται για συμμετοχή του ασφαλιζόμενου εξαγωγέα στο κόστος συλλογής και επεξεργασίας εμπορικών πληροφοριών που αφορούν στην αξιολόγηση της φερεγγυότητας και τον καθορισμό ανωτάτου πιστωτικού ορίου για κάθε ξένο αγοραστή. Για τα Συμβόλαια «GLOBAL» είναι €40,00 ανά ξένο αγοραστή. Για τα Συμβόλαια «Μεμονωμένων Φορτώσεων» καθορίζεται ως εξής ανά ξένο αγοραστή: Χώρες Ε.Ε. €60,00 Χώρες Κ.Α.Ε. €100,00 Λοιπές Χώρες €70,00

26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡ/ΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

27 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Εξαγωγή Προϊόντων ή Υπηρεσιών με Μεσοπρόθεσμη (2-5 έτη) ή Μακροπρόθεσμη (άνω των 5 ετών) Πίστωση. • Τεχνικά ‘Εργα Εξωτερικού, επίσης με Μεσοπρόθεσμη ή Μακροπρόθεσμη Πίστωση. ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ «Πίστωση του Προμηθευτή (Supplier’s Credit)» «Πίστωση στον Αγοραστή (Buyer’s Credit)»

28 ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (SUPPLIER’s CREDIT)
ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ) ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) 1 2 3 Παράδοση Εμπορευμάτων Πληρωμή «επί πιστώσει» Ασφάλιση «Πίστωσης Προμηθευτή» από τον Ο.Α.Ε.Π έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής Ο.Α.Ε.Π.

29 ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (BUYER’s CREDIT)
ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 2 Ο.Α.Ε.Π Εμπορικό Συμβόλαιο Συμφωνία Ασφαλίστρων Σύμβαση Εγγύησης Σύμβαση Δανείου 1 3 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ 4 ΤΡΑΠΕΖΑ

30 ΠΙΣΤΩΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ (BUYER’s CREDIT)
ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ α Ο.Α.Ε.Π α. Ο εξαγωγέας καταβάλλει Ασφάλιστρα στον ΟΑΕΠ β. Ο Αγοραστής καταβάλει την προκαταβολή στον Εξαγωγέα γ. Η Τράπεζα εκταμιεύει ποσά του Δανείου στον Εξαγωγέα δ. Ο Αγοραστής αποπληρώνει το Τραπεζικό Δάνειο ε. Ο ΟΑΕΠ καταβάλει αποζημίωση στην Τράπεζα (αν κριθεί απαραίτητο) γ β ε ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δ ΤΡΑΠΕΖΑ

31 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Ι)
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ: α. ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ για την πληρωμή (πτώχευση) β. ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ για την πληρωμή (Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την εξόφληση πέραν των 30 ή το πολύ 60 ημερών). γ. ΑΘΕΤΗΣΗ / ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ εκ μέρους του χρεώστη, και εφόσον υπάρχει, του εγγυητή του. δ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Ή ΑΡΝΗΣΗ Απόφαση του αγορα-στή, στα πλαίσια «Πίστωσης του Προμηθευτή», να ακυρώσει την Εμπορική Σύμβαση, ή να αρνηθεί να αποδεχθεί τα εμπορεύματα ή της υπηρεσίες (Οι εξαγωγείς ζητούν κάλυψη αυτού του κινδύνου κυρίως στις περιπτώσεις διακανονισμού CAD).

32 στ. ΧΡΕΟΣΤΑΣΙΟ. Moratorium.
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Ι) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. Κυβερνητικά μέτρα που εμποδίζουν την εκτέλεση της Εμπορικής ή Δανειακής Σύμβασης ή την κανονική λειτουργία της επένδυσης, όπως εθνικοποιήσεις, απαλλοτριώσεις, κλπ. στ. ΧΡΕΟΣΤΑΣΙΟ. Moratorium. ζ. ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ Η΄ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑ- ΛΑΙΩΝ. Non-Convertibility και Transfer Risk. η . ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΧΡΕΩΣΤΗ. Υποτίμηση ξένου νομίσματος σε σχέση με το νόμισμα της συναλλαγής. θ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ Η ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙ- ΣΜΕΝΟΥ. Απαγόρευση εξαγωγών, ακύρωση άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής, κλπ., από Τρίτη χώρα ή χώρα της Ε.Ε., εφόσον οι συνέπειες δεν καλύπτονται με άλλον τρόπο από την ενδιαφερόμενη κυβέρνηση. ι. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ. Πόλεμος εμφύλιος ή μη, επανάσταση, πολιτικές αναταραχές, θεομηνίες (σεισμοί, πλημμύρες, εκρήξεις ηφαιστείων), πυρηνικά ατυχήματα.

33 Διαδικασίες ασφάλισης και αποζημίωσης:
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (Ι) Διαδικασίες ασφάλισης και αποζημίωσης: Ότι ισχύει και στις Βραχυπρόθεσμες Εξαγωγικές Πιστώσεις. Επιπλέον: α. Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ΔΕΝ είναι τυποποιημένα (συνδέονται άμεσα με την Εξαγωγική Σύμβαση/Export Contract) β. Παρέχεται κάλυψη Πολιτικών ή Εμπορικών Κινδύνων ή συνδυασμός των δύο (εξαρτάται από τη χώρα προορισμού). Ο ΟΑΕΠ υποχρεούται να εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες όπως αυτοί περιέχονται στη Συμφωνία του Ο.Ο.Σ.Α. που είναι γνωστή ως «Διακανονισμός για τις Εξαγωγικές Πιστώσεις που τυγχάνουν Δημόσιας Στήριξης» («Arrangement on Officially Supported Export Credits»).

34 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΙΙ)
Οι βασικότερες Διατάξεις της Συμφωνίας του Ο.Ο.Σ.Α, «Arrangement on Officially Supported Export Credits», προβλέπουν τα εξής: Ελάχιστη Προκαταβολή 15% επί του ποσού της Εξαγωγικής Σύμβασης. Μέγιστη Περίοδος Αποπληρωμής, 5 χρόνια για τις χώρες προορισμού της «Κατηγορίας Ι» και 10 χρόνια για τις χώρες της κατηγορίας ΙΙ (με κριτήριο το κατά κεφαλήν εισόδημα. Ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων με βάση τη διάρκεια πίστωσης και την κατηγορία πολιτικών κινδύνων στην οποία εντάσσεται η χώρα του οφειλέτη (Κατηγορίες 0,1,2,...,7), μοντέλου Ο.Ο.Σ.Α. Τα ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων που δίδονται από σχετικό πίνακα καλύπτουν ολόκληρο το «πακέτο» πολιτικών κινδύνων (sovereign risk and country risks).

35 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΙΙΙ)
Τα ασφάλιστρα πρέπει να καταβάλλονται εφάπαξ ή σε δόσεις, αλλά να έχουν καταβληθεί ολοσχερώς μέχρι την έναρξη των τμηματικών καταβολών αποπληρωμής, δηλ. πριν αρχίσει να «τρέχει» ο πιστωτικός κίνδυνος. Η αποπληρωμή πρέπει να γίνεται με καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων ανά 6μηνο ενώ επιτρέπεται «Περίοδος Χάριτος» 6 ή 12 μηνών. Περιβαλλοντολογικός έλεγχος. Εξέταση της πιθανής επίδρασης του έργου στο περιβάλλον, με βάση ειδική Συμφωνία (Recommendation) του «Export Credit & Credit Guarantees Group» του ΟΟΣΑ. Δωροδοκία. Κατά το στάδιο της αίτησης ασφάλισης και κατά τη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προβλέπονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με ειδική Συμφωνία (Recommendation) του «Export Credit & Credit Guarantees Group» του ΟΟΣΑ που αφορά στην καταπολέμηση της δωροδοκίας ξένων δημοσίων λειτουργών.

36 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΙΙΙ)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. (ARRANGEMENT). Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν αιτήματα για την κάλυψη του πολιτικού κινδύνου μη πληρωμής μιας μεσο-μακροπρόθεσμης πίστωσης που συνδέεται με την κατασκευή συγκεκριμένου τεχνικού έργου με διάρκεια κατασκευής 24 μήνες και αποπληρωμή της πίστωσης σε 5 χρόνια, (δηλ. σε 10 6μηνιαίες ισόποσες δόσεις). Το ελάχιστο ασφάλιστρο θα είχε ως εξής για τις παρακάτω χώρες: ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (κατηγορία πολιτικού κινδύνου 1): Ασφάλιστρο 0,95%. ΚΙΝΑ (κατηγορία πολιτικού κινδύνου 2): Ασφάλιστρο 1,67%. ΒΡΑΖΙΛΙΑ (κατηγορία πολιτικού κινδύνου 3): Ασφάλιστρο 2,73%. ΤΟΥΡΚΙΑ (κατηγορία πολιτικού κινδύνου 4): Ασφάλιστρο 4,00%. ΠΓΔΜ (FYROM) (κατηγορία πολιτικού κινδύνου 5): Ασφάλιστρο 5,48%. ΑΛΒΑΝΙΑ (κατηγορία πολιτικού κινδύνου 6): Ασφάλιστρο 6,90%. ΜΟΛΔΑΒΙΑ (κατηγορία πολιτικού κινδύνου 7): Ασφάλιστρο 8,52%.

37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜ/ΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ

38 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε (I) Όροι Ασφάλισης: α. Η χρηματοδότηση της ναυπήγησης του πλοίου μπορεί να έχει τη μορφή «Supplier’s Credit», ή «Buyer’s Credit», ενώ αντίστοιχα διαφοροποιείται και ο τρόπος ασφάλι-σης της εξαγωγικής πίστωσης. Στην πρώτη περίπτωση, ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει τον προμηθευτή-εξαγωγέα (δηλ. το ναυπηγείο), ενώ στη δεύτερη περίπτωση ασφαλίζει τη χρηματοδοτούσα τράπεζα, δηλ. την τράπεζα που δανείζει τον αγοραστή-πλοιοκτήτη, προκειμένου αυτός να πληρώσει το ναυπηγείο. β. Παρέχεται κάλυψη Πολιτικών ή Εμπορικών Κινδύνων ή συνδυασμός των δύο (εξαρτάται από τη χώρα προορισμού). γ. Το ανώτατο ποσοστό κάλυψης είναι 95%, ενώ διαφοροποιείται για τους καλυπτόμενους εμπορικούς και πολιτικούς κινδύνους, καθώς και για τη χώρα υποδοχής του τεχνικού έργου. δ. Το ασφάλιστρο καταβάλλεται εφάπαξ κατά την έναρξη της ναυπήγησης, ή σε δόσεις, αλλά εξοφλείται ολοσχερώς με την παράδοση του πλοίου, δηλ. με την έναρξη της περιόδου αποπληρωμής της πίστωσης.

39 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (II) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Π. ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. Οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης για μακροπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις που αφορούν σε ναυπήγηση πλοίων προς εξαγωγή, δίδονται από την Τομεακή Συμφωνία Πλοίων (Sector Understanding on Export Credits for Ships) η οποία αποτελεί ένα από τα Παραρτήματα της Συμφωνίας του Ο.Ο.Σ.Α. «Arrangement on Officially Supported Export Credits», η οποία έχει τη νομική μορφή «Συμφωνίας Κυρίων» αλλά η ίδια συμφωνία έχει ενσωματωθεί στο Κοινοτικό Δίκαιο με τη μορφή Απόφασης του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οι βασικότερες Διατάξεις της Τομεακής Συμφωνίας Πλοίων προβλέπουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Ελάχιστη Προκαταβολή : 20% επί του ποσού της Σύμβασης. Μέγιστη Περίοδος Αποπληρωμής: 12 χρόνια . Ελάχιστα Επίπεδα Ασφαλίστρων: Θα καθοριστούν στην Αναθεωρημένη Τομεακή Συμφωνία. (i) Για το πακέτο πολιτικών κινδύνων: Ισχύουν ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων με βάση τη Συμφωνία « Arrangement» του Ο.Ο.Σ.Α. Τα ασφάλιστρα αυτά εξαρτώνται από την πιστωτική περίοδο και την κατηγορία πολιτικού κινδύνου της χώρας (0, 1, 2, …..7). Η κατηγοριοποίηση των χωρών με βάση τον πολιτικό κίνδυνο, γίνεται με τη χρήση ειδικού στατιστικού μοντέλου (CRAM: Country Risk Assessment Model). (ii) Για τους εμπορικούς κινδύνους, κάθε χώρα του Ο.Ο.Σ.Α. εφαρμόζει δικό της μοντέλο υπολογισμού των ασφαλίστρων, ενώ τώρα προετοιμάζεται Αναθεώρηση της Τομεακής Συ-μφωνίας, όπου θα υπάρχουν εναρμονισμένα ελάχιστα επίπεδα ασφαλίστρων.

40 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (I) Σε περίπτωση που ο αγοραστής-πλοιοκτήτης και το ναυπηγείο που εκτελεί την παραγγελία ναυπήγησης πλοίου βρίσκονται σε χώρα-μέλος της Ε.Ε., τότε δεν πρόκειται περί «εξαγωγής» και δεν ασφαλίζει ο ΟΑΕΠ την εξαγωγική πίστωση Προκειμένου να παράσχει Εγγύηση το Κράτος προς τη χρηματοδοτούσα τράπεζα, αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών των χωρών-μελών που βρίσκονται τα ναυπηγεία, υποχρεούνται να υποβάλουν προς έγκριση στη Γενική Δ/ση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Competition), μία έκθεση συνοδευόμενη από σχετικό μοντέλο αξιολόγησης κινδύνων και καθορισμού σχετικού ασφαλίστρου (scoring model). Το σχετικό μοντέλο αξιολογεί τους κινδύνους που συνδέονται με τη φερεγγυότητα του δανειζόμενου πλοιοκτήτη, την οικονομική κατάσταση του ναυπηγείου, καθώς και της χρηματοδοτούσας τράπεζας, και βάσει της αξιολόγησης αυτής, προκύπτει το ασφάλιστρο που θα πρέπει να καταβληθεί στην Κρατική Υπηρεσία (π.χ. 25η Δ/ση του Γ.Λ.Κ.). Η DG Competition εξετάζει αν το ασφάλιστρο είναι επαρκές, με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων, ώστε η παροχή Κρατικής Εγγύησης να μη θεωρηθεί ως Κρατική Βοήθεια (State Aid).

41 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (II) Ο ΟΑΕΠ αναλαμβάνει τη διαχείριση καθεστώτων εγγυήσεων που παρέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και ειδικότερα εγγυήσεων που παρέχονται τόσο προς ημεδαπές επιχειρήσεις ναυπήγησης όσο ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, τελικούς αγοραστές, εφόσον το σύνολο των εργασιών ναυπήγησης θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

42 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (III) Η διαχείριση των καθεστώτων εγγυήσεων περιλαμβάνει τα εξής: Τη λήψη αιτημάτων για την παροχή εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Την εγκατάσταση κατάλληλου μοντέλου αξιολόγησης κινδύνου, εξειδικευμένου και προσαρμοσμένου στα ελληνικά δεδομένα. Την αξιολόγηση με βάση το μοντέλο που θα αφορά τόσο τον πλοιοκτήτη-τελικό αγοραστή, όσο και την κατασκευάστρια επιχείρηση-ναυπηγείο και συγγενείς οντότητες. Την απόκτηση της κατάλληλης υποδομής υποστήριξης αυτής της δραστηριότητας. Τη χρήση αντίστοιχης ή κατάλληλης αξιόπιστης μεθόδου αξιολόγησης του χρημα-τοπιστωτικού ιδρύματος. Τη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς την Υποεπιτροπή του άρθρου 6 του Ν /1995, με βάση την ανωτέρω αξιολόγηση. Την παρακολούθηση εφαρμογής των καθεστώτων εγγυήσεων. Τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης της πορείας των καθεστώτων που θα υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

43 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΧΩΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (IV) Από το έτος 2000 μέχρι και σήμερα, η Γενική Δ/ση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει εγκρίνει αντίστοιχα Καθεστώτα Κρατικών Εγγυήσεων για την ενίσχυση της ναυπηγικής Βιομηχανίας της Γαλλίας, Γερμανίας και Ολλανδίας, ενώ απέρριψε σχετικό αίτημα της Ιταλίας λόγω πολύ χαμηλού ασφαλίστρου. Με βάση τις παραπάνω εγκριτικές Αποφάσεις της Γενικής Δ/σης Ανταγωνισμού, προκύπτει ότι το αποδεκτό ελάχιστο ασφάλιστρο για την παροχή Κρατικών Εγγυήσεων είναι 0,8% ετησίως.

44 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

45 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 1. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (breach of contract) (Ανάκληση της άδειας παραχώρησης δικαιωμάτων / Concession Agreement). 2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (Transfer Risk) (Αδυναμία μεταφοράς συναλλάγματος για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων ή εξαγωγή κερδών της επένδυσης). 3. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (Εθνικοποιήσεις, Απαλλοτριώσεις, ή άλλα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εμποδίζουν τη λειτουργία της επένδυσης ή την καθιστούν μη βιώσιμη). 4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (Acts of God – Force Majeure) (Πόλεμοι ή εμφύλιοι πόλεμοι, επαναστάσεις, πολιτικές ταραχές, θεομηνίες).

46 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (I) Είδη επενδύσεων (Κεφάλαιο, Εξοπλισμός, Μηχανήματα, Οικόπεδα, Κτίρια, Υπηρεσίες). Νέα επένδυση ή επέκταση της ήδη υπάρχουσας. Κάλυψη μόνο του (%) της ελληνικής συμμετοχής (joint venture). Κάλυψη μόνο Πολιτικών Κινδύνων (η εμπορική βιωσιμότητα είναι ευθύνη του Έλληνα επενδυτή). Το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο έχει ελάχιστη διάρκεια 3 έτη και μπορεί να φτάσει μέχρι 20 έτη, φυσικά με ετήσιες ανανεώσεις και υπολογισμό της τρέχουσας ασφαλιζόμενης αξίας. Στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο περιλαμβάνεται η «μέγιστη» και η «τρέχουσα» ασφαλιζόμενη αξία της επένδυσης. Η τρέχουσα αξία διαμο-ρφώνεται από τις επιτευχθείσες επί μέρους εξαγωγές κεφαλαίων. Συμφωνία Συνεργασίας του ΟΑΕΠ με τη MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency – Θυγατρική του Ομίλου της World Bank) για αντασφάλιση του ΟΑΕΠ όσον αφορά επενδύσεις εξωτερικού.

47 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (II) Άμεσο ή έμμεσο όφελος για την Ελληνική Οικονομία, π.χ. μέσω εισαγωγών πρώτων υλών από Ελλάδα, ή εξαγωγή κεφαλαίων και κερδών προς Ελλάδα, κλπ. Συναίνεση της χώρας υποδοχής, δηλ. να έχει εγκριθεί η συγκεκριμένη επένδυση από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας υποδοχής. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των ξένων επενδύσεων στη χώρα υποδοχής. «Συμφωνία Αμοιβαίας Προώθησης & Προστασίας Επενδύσεων» μεταξύ Ελλάδος και χώρας υποδοχής της επένδυσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία το αίτημα ασφάλισης της επένδυσης δεν θα εξετάζεται από τον ΟΑΕΠ. Εννοείται ότι, σε περίπτωση που υπάρχει Συμφωνία Αμοιβαίας Προστασίας Επενδύσεων, αυτό θα λαμβάνεται ως θετικό στοιχείο στην αξιολόγηση της επένδυσης για ασφάλιση από τον ΟΑΕΠ.

48 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια δεν είναι τυποποιημένα, αλλά συνδέονται άμεσα με τη συγκεκριμένη επένδυση. Το ανώτατο ποσοστό κάλυψης είναι 95%, ενώ διαφοροποιείται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής της επένδυσης, με κατώτατο επίπεδο 75%. Το ετήσιο ασφάλιστρο κυμαίνεται μεταξύ 0,35% και 0,45% ανά κίνδυνο και καταβάλλεται στην αρχή της ασφαλιστικής περιόδου, καθώς και στην εκάστοτε ετήσια ανανέωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με βάση την «τρέχουσα» αξία της επένδυσης, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τις αποσβέσεις ή τα τυχόν επενδυόμενα κέρδη. Μαζί με το ετήσιο ασφάλιστρο καταβάλλεται και το «ασφάλιστρο αναμο-νής» το οποίο ανέρχεται περίπου στο 50% του επιπέδου του συνολικού ασφαλίστρου που ορίζεται για τους κινδύνους που έχει επιλέξει ο ασφαλι-ζόμενος. Το «ασφάλιστρο «αναμονής» υπολογίζεται επί του ποσού που αποτελεί την εκάστοτε δια-φορά μεταξύ της «μέγιστης» ασφαλιζόμενης αξίας και της «τρέχουσας» ασφαλιζόμενης αξίας.

49 Υποβολή Εγγράφου Αιτήματος για κατ’ αρχήν έγκριση από το Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΕΠ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Διαδικασία Αίτησης και Σύναψης Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Υποβολή Μελέτης Βιωσιμότητας της Επένδυσης, και αν απαιτείται Περιβαλλοντική Μελέτη Υποβολή Εγγράφου Αιτήματος για κατ’ αρχήν έγκριση από το Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΕΠ Οριστική Έγκριση από Δ.Σ., Γνωστοποίηση Όρων Ασφάλισης και Σύνταξη Ασφαλ. Συμβολαίου Καταβολή Ασφαλίστρων κατά τη Διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου Υποβολή Μελέτης Βιωσιμότητας της Επένδυσης, και αν απαιτείται Περιβαλλοντική Μελέτη Υποβολή Εγγράφου Αιτήματος για κατ’ αρχήν έγκριση από το Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΑΕΠ Οριστική Έγκριση από Δ.Σ., Γνωστοποίηση Όρων Ασφάλισης και Σύνταξη Ασφαλ. Συμβολαίου Καταβολή Ασφαλίστρων κατά τη Διάρκεια της Ασφαλιστικής Περιόδου

50 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Διαδικασία Αποζημίωσης
Υποβολή Δικαιολογητικών Εγγράφων για την απόδειξη Επέλευσης των Κινδύνων Αναγγελία Ζημιάς Διαπίστωση Επέλευσης των Κινδύνων Διαδικασία Καταβολής Αποζημιώσεων

51 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
Σημείωση: Όπου δεν υπάρχουν ημερομηνίες στην τελευταία στήλη του πίνακα, σημαίνει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα η σχετική διαδικασία για την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας. Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών, Ειδική Νομική Υπηρεσία – Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων ( ).

52 Ο ργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Α σφαλίζει
Ε ξαγωγικές πιστώσεις και επενδύσεις εξωτερικού Π ροωθεί την «εξωστρέφεια» της ελληνικής οικονομίας. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτεί-τε τις ιστοσελίδες του ΟΑΕΠ στη διεύθυνση:


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ “ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ“"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google