Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ο. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΜΜΩΝΑΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ο. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΜΜΩΝΑΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ο. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΜΜΩΝΑΣ

2 ΣΚΟΠΟΣ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ 1.Αναμόρφωση παρωχημένου θεσμικού πλαισίου / συμπλήρωση κενών / εκσυγχρονισμός / θωράκιση Συστήματος. 2.Απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση & μετρήσιμη αποδοτικότητα περιουσίας. 3.Ασφάλεια επενδύσεων & συνετή διαχείριση περιουσίας, με σκοπό την απρόσκοπτη καταβολή των συνταξιοδοτικών και λοιπών παροχών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (συνοπτικά) 1.Καθορίζονται αρχές επενδυτικής πολιτικής και διαχείρισης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και το πλαίσιο πρόσληψης από τα Ταμεία Συμβούλων Επενδύσεων και Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων. 2. Δίνεται η δυνατότητα στα Ταμεία να συνεργασθούν ανά ομάδες και να συγκροτήσουν ανώνυμες εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ). Προς τον σκοπό αυτό, προβλέπεται δυνατότητα πρόσληψης με διαγωνισμό συμβούλων επενδύσεων και διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (συνοπτικά) 3. Συστήνεται και καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες, Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Επενδύσεων, με αναβαθμισμένο ρόλο και αρμοδιότητες και με σκοπό τον έλεγχο των πάσης φύσεως επενδυτικών συναλλαγών των φορέων. 4. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται εντός 5ετίας από την ισχύ του θεσμικού αυτού πλαισίου, να επαναπροσδιορίσουν τη διάρθρωση των χαρτοφυλακίων τους, ώστε αυτή να εναρμονίζεται με τα νέα ποσοστά επενδύσεων, καθώς και με τους κανόνες επενδυτικής συμπεριφοράς.

5 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΑΡΧΕΣ 1.Αυτοτέλεια & αυτονομία στη λήψη αποφάσεων Φ.Κ.Α. για τη διαχείριση της περιουσίας τους (σε συνδυασμό με το νέο θεσμικό πλαίσιο διορισμού Προέδρων Α.Ο) που παραμένει στην ευθύνη των μελών των Δ.Σ. Τίθενται όροι και προϋποθέσεις που καθιστούν ουσιαστική την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν. 2. Θεμελιώδεις κανόνες επενδυτικής συμπεριφοράς σε κινητές αξίες και ακίνητα (π.χ. ανάγκη διασποράς χαρτοφυλακίου, αναλογιστικές μελέτες πριν κάθε επενδυτική κίνηση κλπ.) περιέχονται στο κείμενο του Νόμου. 3. Δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης των αποθεματικών με επενδύσεις σε νέα προϊόντα (π.χ. των χωρών της ευρωζώνης, σύνθετα ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις κλπ.) ή με τη σύσταση ΑΕΔΑΚ.

6 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 4. Επιτροπή Επενδυτικής Πολιτικής με έργο τον καθορισμό γενικού / ενιαίου πλαισίου επενδυτικής πολιτικής, κατευθυντήριες γραμμές, κριτήρια επιλογής χρηματοοικονομικών Συμβούλων Φ.Κ.Α., υιοθέτηση & τροποποίηση των κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς. - Ρόλος συμβουλευτικός / γνωμοδοτικός με συμμετοχή των «θεσμικών» παραγόντων (Υπ.Οι.Ο., ΤτΕ, Επ. Κεφ/ράς., ΚΕΔ, κλπ). -Επιλογή δεικτών αναφοράς (benchmarks) για τη συγκριτική αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων και των κατάλληλων μεθόδων παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού κινδύνου (risk management) των χαρτοφυλακίων.

7 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 5. Επιτροπή Ελέγχου με έργο τον «κατασταλτικό» έλεγχο και την επιβολή ποινών / κυρώσεων. - Ουσιαστικότερος έλεγχος επενδυτικών αποφάσεων και υλοποίησης / εφαρμογής εκ μέρους Φ.Κ.Α, καθώς και της τήρησης του γενικού πλαισίου με τη στήριξη ΓΓΚΑ και ΤτΕ. - Σε συνδυασμό με ανάρτηση στο Διαδίκτυο (www.periousia.gr) του συνόλου περιουσίας = Απόλυτη διαφάνεια, με πλήρη ενημέρωση τόσο των ασφαλισμένων όσο και όλων των αρμόδιων φορέων.www.periousia.gr

8 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 6. Επαγγελματική διαχείριση - Δυνατότητα πρόσληψης από τα Ταμεία «Συμβούλων Επενδύσεων» και «Διαχειριστών», με συγκεκριμένες διαδικασίες και κριτήρια. - Συμμόρφωση με Νόμο περί Αμοιβαίων Κεφαλαίων (3283/04), με τη δυνατότητα συμμετοχής ή και σύστασης ΑΕΔΑΚ από τα Ταμεία. - Διαδικασία «πιστοποίησης» Συμβούλων. 7. Ευελιξία διαδικασιών και λήψης επενδυτικών αποφάσεων 8. Βασικοί κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και γενικές αρχές του ΟΟΣΑ για τους συνταξιοδοτικούς οργανισμούς (π.χ. διαχωρισμός συμβούλου επενδύσεων από διαχειριστή, δυνατότητα εναλλαγής συμβούλων ανάλογα με την επίδοση και την αποτελεσματικότητα καθενός κλπ.).

9 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η υιοθέτηση κανόνων χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, η διαμόρφωση της κατάλληλης επενδυτικής στρατηγικής με τη συνδρομή επαγγελματιών διαχειριστών και επενδυτικών συμβούλων και η βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων επενδυτικών εργαλείων (μαζί με τη αναγκαία εσωτερική τους αναδιοργάνωση), είναι βέβαιο ότι θα επιτρέψουν στα Ασφαλιστικά Ταμεία να επιτύχουν σημαντική αύξηση της απόδοσης των αποθεματικών τους προς όφελος του συνόλου των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων τους.


Κατέβασμα ppt "Δικαιοσύνη και Χρηματιστηριακή Νομοθεσία ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ο. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΜΜΩΝΑΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google