Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος
Δυνατότητες χρηματοδότησης της Αιγοτροφίας από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα Δρ. Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος

2 Ευρωπαϊκά προγράμματα
Π.Α.Α. της Ελλάδας Προγραμματική περίοδος : έμφαση στην καινοτομία, στην έρευνα, στη μεταφορά γνώσεων και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες

3 Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
Νομοθεσία: ΚΥΑ 17371/704/08 (ΦΕΚ 2497 Β/ ) : Καθεστώς ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 ΥΑ 2541/09 (ΦΕΚ 484 Β/ ) : Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων των άρθρων 17 και 18 της υπ’ αριθμ. 704/2008 κοινή υπουργική απόφαση και λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων του Μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» το ΠΑΑ

4 Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
Δικαιούχοι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί: Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εγγεγραμμένοι στο Ο.Σ.Δ.Ε., που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, εφόσον στο πρόσωπό τους, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

5 Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. β) Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος περιοχής: • Ορεινού ή μειονεκτικού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος και Οικισμού. • Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως κατοίκους.

6 Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
γ) Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία μισή (0,5) Μονάδα Ανθρώπινης Εργασίας (1 Μ.Α.Ε. = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος) δ) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης. ε) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους

7 Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
Μη επιλέξιμοι υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί : α) Τα νομικά πρόσωπα. β) Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ασκήσει γεωργική δραστηριότητα στο όνομά τους ή για λογαριασμό τους ως ιδιοκτήτες ή αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, στο παρελθόν. γ) Οι μόνιμοι ή με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., οι στρατιωτικοί, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων κλπ.

8 Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
δ) Όσοι λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%. ε) Όσοι έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) μεγαλύτερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. στ) Όσοι έχουν ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μεγαλύτερο από το 100% του εισοδήματος αναφοράς, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. ζ) Οι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού.

9 Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
Δεσμευτικοί στόχοι του Επιχειρηματικού Σχεδίου: α) Δημιουργία γεωργικής εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία μεγαλύτερου της µιας (1) ΜΑΕ και εισοδήματος μεγαλύτερου του 80% του εισοδήματος αναφοράς (όπως αυτό ορίζεται κάθε φορά) με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται βελτίωση του εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

10 Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
β) Επίτευξη της συμμόρφωσης προς ισχύοντα κάθε φορά κοινοτικά πρότυπα (36 μήνες). γ) Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς. δ) Απόκτηση ή συμπλήρωση επαρκούς επαγγελματικής ικανότητας (36 μήνες). ε) Εγγραφή στον ΟΓΑ ως κυρίου Ταμείου Ασφάλισης (36 μήνες). στ)Εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη (24 μήνες).

11 Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
ζ) Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού (50% του ατομικού του εισοδήματος και 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης του από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσης του) ή να αποκτήσει την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση αγρότη (50% του ατομικού του εισοδήματος από αγροτικές δραστηριότητες δηλ. γεωργία, κτηνοτροφία, αγροτουρισμό, αγροβιοτεχνία, αλιεία - πλην υπερπόντιας - δασικές δραστηριότητες και δραστηριότητες προστασίας του φυσικού χώρου, εκ των οποίων το 25% του συνολικού του εισοδήματος προέρχεται από γεωργικές - κτηνοτροφικές δραστηριότητες και 50% του συνολικού χρόνου απασχόλησης από γεωργικές δραστηριότητες).

12 Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

13 Μέτρο 112 – Εγκατάσταση Νέων Γεωργών
Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε 3 το πολύ δόσεις (1η 70%, 2η 15% και 3η 15%). Κάθε δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων εγκατάστασης Νέων Γεωργών αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία έγκρισής του να τηρεί τους όρους που περιέχονται στην απόφαση έγκρισης πράξης (το ποσοστό του εισοδήματός του από γεωργικές δραστηριότητες μειώνεται στο 25%).

14 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
Νομοθεσία: ΚΥΑ 4985/10 (ΦΕΚ 1026 Β/ ) : Καθεστώτα ενισχύσεων του μέτρου 121 «εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2007–2013. ΥΑ 11308/10 (ΦΕΚ 1964 Β/ ) : Λεπτομέρειες εφαρμογής για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

15 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
Δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να είναι: α) το φυσικό πρόσωπο που έχει κύριο ταμείο ασφάλισης τον ΟΓΑ και συγχρόνως αντλεί τουλάχιστον το 35% του ατομικού του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής του (ηλικίας από 18 έως 65 ετών),

16 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
β) το φυσικό πρόσωπο που ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα, αντλεί τουλάχιστον το 35% του ατομικού του εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσης του και συγχρόνως είναι μικροεπαγγελματίας, μόνιμος κάτοικος: i) δημοτικών ή Κοινοτικών διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι κατοίκων ii) ορεινών οικισμών κατά την έννοια της οδηγίας 85/148 ΕΟΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, πληθυσμού μέχρι κατοίκων iii) μικρών νησιών πληθυσμού μέχρι κατοίκων σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή

17 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
γ) νομικό πρόσωπο που: i) έχει συσταθεί σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο και εμφανίζεται με την νομική μορφή Ομόρρυθμης Εταιρείας [ΟΕ], Ετερόρρυθμης Εταιρείας [ΕΕ], Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης [ΕΠΕ], συμπεριλαμβανόμενης της μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και Ανώνυμης Εταιρείας [ΑΕ], ii) έχει, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, διάρκεια κατ’ ελάχιστον 10 έτη και σε κάθε περίπτωση τέτοια που να καλύπτει την περίοδο των μακροχρονίων υποχρεώσεων,

18 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
iii) Η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Νέου Γεωργού ή/και σε φυσικά πρόσωπα που αντλούν το 35% του ατομικού τους εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της εκμετάλλευσής τους και δεν πραγματοποιούν περισσότερα από 115 ημερομίσθια σε εξωγεωργικούς τομείς, υπολογιζόμενα ως μέσος όρος 3ετίας, iv) έχει ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας από την οποία αντλεί ή θα αντλεί το 50% των συνολικών εισοδημάτων του υπολογιζόμενα ως μέσος όρος 3ετίας

19 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο έως και σε τρεις δόσεις απολογιστικά με τη μορφή επιδότησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες μετά την παραλαβή τους. Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός = ,00 €

20 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
Ποσοστά ενίσχυσης: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΔΡΑ / ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΚΙΑΣ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ Ειδικές Περιοχές Κανονική Περιοχή ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 75% 60% 50% ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 40%

21 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
Επιλέξιμες δαπάνες: Δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων και κατασκευών. Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών

22 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
Δαπάνες εγκαταστάσεων για την καθετοποίηση της παραγωγής της γεωργικής εκμετάλλευσης του δυνητικού δικαιούχου. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις ανωτέρω, όπως αμοιβές συντακτών αιτήσεων ενίσχυσης και πληρωμής, αρχιτεκτόνων, μηχανικών κλπ, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ.

23 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κατασκευών.

24 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποβολή αίτησης ενίσχυσης Αξιολόγηση αιτήσεων ενίσχυσης Γνωμοδοτική Επιτροπή – Πίνακας Κατάταξης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Κατάταξη σε κατηγορίες – Προσφυγές Ατομικές Αποφάσεις Έγκρισης Πράξης – Συμβάσεις

25 Μέτρο 121 – Σχέδια Βελτίωσης
Οι δικαιούχοι για 5 έτη μετά την υλοποίηση, πρέπει: α) Να διατηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους, όπως αυτοί ορίζονται στην ατομική απόφαση έγκρισης πράξης. β) Να μεριμνούν ώστε οι επενδύσεις για τις οποίες ενισχύθηκαν: i) διατηρούν την φύση τους και τους όρους υλοποίησής τους, ii) δεν έχουν υποστεί μεταβολές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, και iii) δεν έχουν διακόψει την παραγωγική τους δραστηριότητα, ούτε έχουν μετεγκατασταθεί.

26 Μικρά Σχέδια Βελτίωσης
Νομοθεσία: ΚΥΑ 17442/705/08 (ΦΕΚ 2496 Β/ ) ΥΑ 7931/09 (ΦΕΚ 1250 Β/ ) Μέγιστο ύψος των επιλέξιμων δαπανών (συνολικό επιλέξιμο κόστος): € Αφορά σε μονάδες αιγοπροβατοτροφίας Επιλέξιμες δαπάνες: αμελκτήριο, αμελκτική μηχανή και εξοπλισμός, παρασκευαστήριο ζωοτροφών για ιδιοκατανάλωση, παγολεκάνη, μηχανή γαλουχίας, ηλιακός θερμοσίφωνας κ.α.

27 Μέτρο 214, Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
Νομοθεσία: ΚΥΑ /11 (ΦΕΚ 2366 Β/ ) : Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» Καν. (ΕΚ) 834/2007

28 Μέτρο 214, Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
Στη δράση μπορούν να ενταχθούν αίγες εκτατικής και ημισταυλισμένης βιολογικής εκτροφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Καν. (ΕΚ) 834/2007. Για το σύνολο των ζώων που αιτείται την ένταξη δηλώνεται βοσκότοπος στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης (από 0,2 ΜΜΖ ανά εκτάριο έως και 3 ΜΜΖ ανά εκτάριο)

29 Μέτρο 214, Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
Δικαιούχοι: Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως: α. επαγγελματίες αγρότες β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, με εξαίρεση τους απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πληθυσμό μέχρι κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος.

30 Μέτρο 214, Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
ββ. Είναι νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος και τα οποία έχουν νομική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εμπορικό δίκαιο. Διάρκεια προγράμματος πενταετής

31 Μέτρο 214, Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
Δεσμεύσεις δικαιούχων: Α) Να διατηρούν κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης τόσα ΜΜΖ κατά τομέα παρέμβασης όσα αναφέρονται στη σύμβαση που έχουν υπογράψει για την ένταξή τους στη δράση. Β) Να τηρούν τις κατευθύνσεις και προδιαγραφές του Καν. (ΕΚ) 834/2007, καλύπτοντας την περίοδο δέσμευσης με σύμβαση σε ισχύ, η οποία έχει συναφθεί με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

32 Μέτρο 214, Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
Γ) Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές αποφάσεις. Δ) Να εφαρμόζουν το εγκεκριμένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ). Ε) Να τηρούν αγροπεριβαλλοντικό φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται από τους δικαιούχους για τρία επιπλέον έτη μετά την ημερομηνία της τελευταίας πληρωμής.

33 Μέτρο 214, Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
Ύψος ενίσχυσης: Για τον υπολογισμό του συνολικού ύψους της ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη η χρησιμοποιούμενη από τα ζώα έκταση βοσκοτόπου. Όταν ένας δικαιούχος εντάσσεται με ζώα με περίοδο προσαρμογής λαμβάνει την ενίσχυση "με περίοδο προσαρμογής" για αυτά τα ζώα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης του, δηλαδή ακόμα και όταν λήξει η περίοδος προσαρμογής. Περίοδος προσαρμογής νοείται το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την προσαρμογή της εκμετάλλευσης και την παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων.

34 Μέτρο 214, Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία
Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης (για την απώλεια εισοδήματος) σε Ευρώ/ΜΜΖ/Ηa/έτος για τη δράση 1.2 είναι 180 για αίγες με περίοδο προσαρμογής και 151 για αίγες χωρίς περίοδο προσαρμογής. Τα παραπάνω ύψη ενίσχυσης έχουν υπολογισθεί για πυκνότητες βόσκησης 1ΜΜΖ ανά εκτάριο (Ha). Εφόσον η πυκνότητα βόσκησης ανά ΜΜΖ είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του ενός εκταρίου (Ha) η μέση ανά εκτάριο (Ha) ενίσχυση υπολογίζεται αντίστοιχα με τον πολλαπλασιασμό ή διαίρεση της μέσης πυκνότητας ανά ΜΜΖ με τις ενισχύσεις του πίνακα.

35 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Νομοθεσία:
ΚΥΑ /386/11 (ΦΕΚ 850 Β/ ) ΥΑ /1386/11 (ΦΕΚ 1858 Β/ )

36 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της “Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003” και συγκεκριμένα: Δικαιούχοι ενίσχυσης είναι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., Προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

37 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Δράσεις που ενισχύονται:
Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός - συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική κτηνοτροφία. Δράση 1.2.: Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τον. κρέατος σε νησιωτικές περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδομή (πλην Κρήτης και Εύβοιας).

38 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού -τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. Δράση 1.5.: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίη­σης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

39 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Δράση 1.8.: Ίδρυση – επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων αδρανοποίησης πα­ραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering) ή συνδεδεμένων εταιρειών με την εταιρεία των σφαγείων, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας. Δράση 1.9.: Προμήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους για τη μεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) με σκοπό τη χονδρεμπορία των προϊόντων.

40 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Δράση 2.1: Ίδρυση - επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας γάλακτος, ή στα πλαίσια καθετοποίησης παραγωγής. Δράση 2.2.: Εκσυγχρονισμός τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής και να προωθηθούν τα ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.

41 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Δράση 2.3.: Ίδρυση - επέκταση - εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος με απασχολούμενο δυναμικό μικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκ. €, εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω μη πλήρους αξιοποίησης του γάλακτος σε τοπικό επίπεδο. Δράση 2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

42 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Δράση 2.5.: Εκσυγχρονισμός – επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος. Δράση 2.6.: Ίδρυση - εκσυγχρονισμός - επέκταση, μονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

43 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Δράση 11.1.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP. Δράση 11.2.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών πλήρων τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών.

44 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Δράση 11.3.: Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των αναγκών ορισμένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου. Δράση 11.4.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετεγκατάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών με δυνατότητα μικρού παρασκευαστηρίου μόνο σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

45 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Ενισχύονται οι επενδύσεις προϋπολογισμού αίτησης ενίσχυσης από μέχρι € για το 80% των πόρων του προγράμματος, ενώ το 20% των πόρων θα διατεθεί για επενδύσεις προϋπολογισμού μεγαλύτερου των μέχρι €.

46 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Χορηγείται ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου, ανεξαρτήτως τομέα, υποτομέα και περιοχών των γεωγραφικών περιφερειών που είναι επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης, σε ποσοστό. α) 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των €. β) 45% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από € μέχρι €. γ) 40% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από € μέχρι €. δ) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των €.

47 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Για τις περιοχές της περιφέρειας της Στερεάς Ελλάδας (εκτός στόχου σύγκλισης) χορηγείται ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου σε ποσοστό: α) 40% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των €. β) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των €. Ενισχύονται με το μισό του μέγιστου ποσοστού που προβλέπεται σύμφωνα με το παράρτημα του Καν. 1698/2005 οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. €

48 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Για επενδύσεις επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που προέρχονται κυρίως από την τοπική παραγωγή, που θα υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, ανεξάρτητα που υπάγονται διοικητικά και εξαιρουμένων των νήσων Κρήτης και Εύβοιας, τη χορήγηση ενίσχυσης σε ποσοστό: • 65% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού των €, • 60% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από € μέχρι €, • 50% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων από € μέχρι €, • 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των επενδύσεων άνω των € μέχρι €.

49 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση Επιλέξιμες δαπάνες:
α) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. β) Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων. γ) Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. δ) Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

50 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση ε) Αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου, στ) Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών. ζ) Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).

51 Μέτρο 123Α - Μεταποίηση η) Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ). θ) Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων. ι) Κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των ΕΥΡΩ.

52 ν. 3908/2011 Ο ισχύων αναπτυξιακός νόμος με δαπάνες που καλύπτονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους ή και από κοινοτικά κονδύλια. Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλονται τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο.

53 ν. 3908/2011 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια:
Επιχειρήσεις – εκμεταλλεύσεις εσταυλισμένου ή ημιεσταυλισμένου τύπου, καθώς και πυρήνων αναπαραγωγής ζώων που αφορούν αιγοπροβατοτροφικές μονάδες.

54 ν. 3908/2011 Μονάδες παραγωγής τυροκομικών προϊόντων:
Ίδρυση ή επέκταση μονάδων παραγωγής τυροκομικών προϊόντων εφόσον υπάρχει επάρκεια γάλακτος που αποδεικνύεται με αντίστοιχη βεβαίωση της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας. Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, τυροκομείων.

55 ν. 3908/2011 Μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος. Μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος.

56 ν. 3908/2011 Μονάδες επεξεργασίας γάλακτος:
Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων επεξεργασίας αίγειου γάλακτος. Ίδρυση ή επέκταση μονάδων επεξεργασίας αίγειου γάλακτος.

57 ν. 3908/2011 Τομέας παραγωγής ζωοτροφών:
Εκσυγχρονισμός ή και μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων, προμιγμάτων πρόσθετων υλών ή συμπληρωματικών σύνθετων ζωοτροφών. Ίδρυση μόνο σε περίπτωση καθετοποίησης της παραγωγής συνεργαζομένων κτηνοτροφικών μονάδων.

58 ν. 3908/2011 Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων απλών παρασκευαστηρίων με τους απαιτούμενους αποθηκευτικούς χώρους για ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών αναγκών.

59 ν. 3908/2011 Ίδρυση μονάδων ή προσθήκη γραμμών παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών μιγμάτων ετήσιας δυναμικότητας μέχρι τόνους από φορείς και σε περιοχές όπου παράγονται βιολογικά ζωικά και φυτικά προϊόντα ή στο πλαίσιο καθετοποίησης της παραγωγής.

60 ν. 3908/2011 Ελάχιστο ύψος επένδυσης:
Μικρές επιχειρήσεις: ,00 € (έως 50 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών μέχρι ,00 €) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: ,00 € (έως 10 εργαζόμενοι και ετήσιος κύκλος εργασιών μέχρι ,00 €)

61 ν. 3908/2011 Ποσοστά ενισχύσεων:
Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις: Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική: 40% Κιλκίς, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Σέρρες: 50%

62 ν. 3908/2011 Μέγιστο ύψος ενίσχυσης:
Σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας: ,00 € για μεμονωμένη επιχείρηση και ,00 € για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

63 ν. 3908/2011 Ενισχυόμενες δαπάνες:
Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το (60%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών ταυ επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 10%

64 ν. 3908/2011 Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

65 ν. 3908/2011 Άυλα περιουσιακά στοιχεία, όπως δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.

66 ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σημαντικό πρόβλημα για την πρόσβαση των αιγοτρόφων στη χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα είναι η δυσκολία της αδειοδότησης των εγκαταστάσεών τους. ν. 4056/12 (ΦΕΚ 52 Α/ ) : Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις


Κατέβασμα ppt "Δρ. Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google