Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Η τυποποίηση της Λογιστικής στην χώρα μας: ακολούθησε την νομοθετική οδό για την εφαρμογή της και εδραιώθηκε με την εισαγωγή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Η τυποποίηση της Λογιστικής στην χώρα μας: ακολούθησε την νομοθετική οδό για την εφαρμογή της και εδραιώθηκε με την εισαγωγή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Η τυποποίηση της Λογιστικής στην χώρα μας: ακολούθησε την νομοθετική οδό για την εφαρμογή της και εδραιώθηκε με την εισαγωγή του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

2 2 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Το Λογιστικό Σχέδιο: –καθιερώνει λογιστικές αρχές, πρότυπα και κανόνες –προβλέπει λύσεις για συγκεκριμένα λογιστικά προβλήματα και –ορίζει μεθόδους και διαδικασίες με σκοπό την πλήρη εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών των ενδιαφερομένων

3 3 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Επομένως το Λογιστικό Σχέδιο συμβάλλει: –στον έλεγχο της αυθαίρετης αντιμετώπισης των λογιστικών θεμάτων –στην ελαχιστοποίηση του βαθμού της υποκειμενικότητας που χαρακτηρίζει ορισμένες λογιστικές εργασίες όπως: αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού σχηματισμός προβλέψεων για επισφαλείς πελάτες

4 4 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Το Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί: –το κύριο μέσο συστηματικής παρέμβασης στην ορθολογική άσκηση της Λογιστικής Το Λογιστικό Σχέδιο βοηθά: –στον έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων από τις ελεγκτικές εταιρείες και το κράτος

5 5 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Ανάλογα με την έκταση της ζητούμενης τυποποίησης διακρίνεται σε: –Ιδιωτικό –Κλαδικό –Γενικό ή εθνικό –Διεθνές Επίσης διακρίνεται σε: – ελεύθερο και –νομοθετημένο

6 6 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Το λογιστικό σχέδιο της χώρας μας είναι: –νομοθετημένο –γενικό και –υποχρεωτικής εφαρμογής για τις περισσότερες επιχειρήσεις

7 7 Διαμόρφωση του Πλαισίου Λογιστικής Τυποποίησης Το Λογιστικό Σχέδιο καθιερώνει: –ενιαία λογιστική ορολογία –ενιαίο σχέδιο λογαριασμών –ενιαίους κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του ισολογισμού και προσδιορισμού του κόστους αγοράς ή παραγωγής –ομοιόμορφη κατάρτιση του λογαριασμού εκμετάλλευσης και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσης

8 8 Διαμόρφωση του Πλαισίου Λογιστικής Τυποποίησης Το Λογιστικό Σχέδιο καθιερώνει: –ενιαία παράθεση των λογαριασμών στις λογιστικές καταστάσεις

9 9 Ενιαία Λογιστική Ορολογία Οι όροι της Λογιστικής εκφράζουν: –μια και μόνο έννοια –η οποία έχει το ίδιο περιεχόμενο και την ίδια σημασία για όλους Η εννοιολογική αυτή ομοιομορφία: –ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο παρερμηνειών και –ενισχύει την πληροφοριοδοτική δυνατότητα των λογιστικών καταστάσεων

10 10 Ενιαίο Σχέδιο Λογαριασμών Κάθε σχέδιο λογαριασμών αποτελείται από: –τον πίνακα των λογαριασμών –το περιεχόμενο κάθε βασικού λογαριασμού –την συνδεσμολογία των λογαριασμών

11 11 Ενιαίο Σχέδιο Λογαριασμών Ο πίνακας των λογαριασμών αναγράφει: –τους τίτλους και –τους κωδικούς αριθμούς που υποδηλώνουν τη θέση του λογαριασμού στον πίνακα

12 12 Ενιαίο Σχέδιο Λογαριασμών Ως περιεχόμενο του λογαριασμού θεωρείται: –το πλήθος των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στις στήλες του δηλαδή, –τα λογιστικά γεγονότα που εγγράφονται στην χρέωση και στην πίστωση του λογαριασμού

13 13 Ενιαίοι κανόνες Αποτίμησης Ως αποτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού θεωρείται: –η απόδοση των ποσοτικών μεγεθών των στοιχείων αυτών σε χρήμα δηλαδή, –πολλαπλασιάζοντας τις μονάδες των στοιχείων αυτών με μία συγκεκριμένη τιμή

14 14 Ενιαίοι κανόνες Αποτίμησης Ο προσδιορισμός της τιμής αυτής θα πρέπει να γίνεται με βάση ένα γενικά αποδεκτό κριτήριο ώστε να είναι δυνατή η παροχή συγκρίσιμων πληροφοριών. Όλες οι επιχειρήσεις στην χώρα μας αποτιμούν τα πάγια στοιχεία στο κόστος κτήσης τους, ενώ παλιότερα κάθε επιχείρηση ακολουθούσε το δικό της κανόνα αποτίμησης.

15 15 Ομοιόμορφη Κατάρτιση του Λογαριασμού Εκμετάλλευσης Στον λογαριασμό εκμετάλλευσης συσχετίζονται: –τα λειτουργικά έσοδα –με τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης –και προσδιορίζεται το λειτουργικό αποτέλεσμα

16 16 Ομοιόμορφη Κατάρτιση του Λογαριασμού Εκμετάλλευσης Ένα γενικό λογιστικό σχέδιο καθορίζει: –τις βασικές λειτουργίες που συνθέτουν την εκμετάλλευση κάθε επιχείρησης –τα έξοδα και τα έσοδα κάθε λειτουργίας –τον τρόπο συσχέτισης των λειτουργικών εσόδων και εξόδων και υπολογισμού του λειτουργικού αποτελέσματος

17 17 Ενιαία Παρουσίαση των Λογαριασμών στις Λογιστικές Καταστάσεις Το λογιστικό σχέδιο τυποποιεί τις λογιστικές καταστάσεις και ορίζει: –τις πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν –τον βαθμό ανάλυσης των λογαριασμών που περιέχουν π.χ. αποσβέσεις κατά κατηγορία παγίων και όχι κατ’ είδος –το κριτήριο της ομοιόμορφης κατάταξης και ταξιθέτησης των λογαριασμών

18 18 Καθολική Αποδοχή Λογιστικής Τυποποίησης Για να εξασφαλιστεί η καθολική αποδοχή ενός γενικού λογιστικού σχεδίου θα πρέπει: –οι ρυθμίσεις του να διέπονται από τις γενικά αποδεκτές αρχές της Λογιστικής –η αντιμετώπιση των λογιστικών θεμάτων να είναι ουδέτερη –το σύστημα ταξινόμησης των λογαριασμών να είναι εύκαμπτο –οι χειρισμοί που προτείνει να είναι αρκετά γενικοί

19 19 Καθολική Αποδοχή Λογιστικής Τυποποίησης Η εφαρμογή ενός γενικού λογιστικού σχεδίου είναι σημαντική επειδή: –θεμελιώνει την εφαρμογή ιδιωτικών λογιστικών σχεδίων –διευκολύνει την μηχανοργάνωση του λογιστικού συστήματος –βελτιώνει την πληροφοριοδοτική ικανότητα των λογιστικών καταστάσεων –επιτρέπει την διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων

20 20 Ιστορική Εξέλιξη της Λογιστικής Τυποποίησης Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο επηρεάστηκε από την γαλλική αντίληψη περί λογιστικής τυποποίησης.

21 21 Ιστορική Εξέλιξη της Λογιστικής Τυποποίησης Κύρια χαρακτηριστικά του Γαλλικού λογιστικού σχεδίου είναι: –η υιοθέτηση της απλής δεκαδικής ταξινόμησης των λογαριασμών και –ο διαχωρισμός των λογαριασμών της χρηματοοικονομικής λογιστικής από τους λογαριασμούς της λογιστικής κόστους

22 22 Ιστορική Εξέλιξη της Λογιστικής Τυποποίησης Για την γενίκευση του λογιστικού σχεδίου είναι απαραίτητη η ύπαρξη: –ενός εποπτικού οργάνου που θα συντονίζει την εφαρμογή του σε εθνική κλίμακα και θα γνωματεύει για όλα τα ζητήματα λογιστικής τυποποίησης

23 23 Ιστορική Εξέλιξη της Λογιστικής Τυποποίησης Στην χώρα μας το εποπτικό αυτό όργανο είναι: –το εθνικό συμβούλιο λογιστικής που έχει την αρμοδιότητα της προσαρμογής του λογιστικού σχεδίου στις νέες εξελίξεις της λογιστικής επιστήμης και πρακτικής

24 24 Βασικά στοιχεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το Γ.Λ.Σ. είναι τα εξής: –το σχέδιο λογαριασμών –Οι βασικές αρχές του –οι μέθοδοι προσδιορισμού του κόστους κτήσης ή παραγωγής –ο υπολογισμός των αποσβέσεων –οι κανόνες αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού

25 25 Σχέδιο Λογαριασμών Το σχέδιο των Λογαριασμών αποτελείται από: –το σύνολο των λογαριασμών και –τους κανόνες τήρησης και συνδεσμολογίας τους Οι λογαριασμοί διακρίνονται σε –λογαριασμούς ουσίας και –λογαριασμούς τάξεως Οι λογαριασμοί ουσίας δε συλλειτουργούν με τους λογαριασμούς τάξεως

26 26 Σχέδιο Λογαριασμών Οι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. κατατάσσονται σε 10 ομάδες: –Ομάδα 1: Πάγιο ενεργητικό –Ομάδα 2: Αποθέματα –Ομάδα 3: Απαιτήσεις και Διαθέσιμα –Ομάδα 4: Καθαρή θέση – Προβλέψεις- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις –Ομάδα 5: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

27 27 Σχέδιο Λογαριασμών Οι λογαριασμοί του Γ.Λ.Σ. κατατάσσονται σε 10 ομάδες: –Ομάδα 7: Οργανικά έσοδα κατ’ είδος –Ομάδα 6: Οργανικά έξοδα κατ’ είδος –Ομάδα 8: Λογαριασμοί αποτελεσμάτων –Ομάδα 9: Αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης –Ομάδα10: Λογαριασμοί τάξεως

28 28 Σχέδιο Λογαριασμών Το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής περιέχει: –τους λογαριασμούς των πρώτων οκτώ ομάδων ενώ Το κύκλωμα της Αναλυτικής Λογιστικής περιέχει: –τους λογαριασμούς της ομάδας εννέα

29 29 Σχέδιο Λογαριασμών Οι πρώτες τρεις ομάδες περιέχουν: –λογαριασμούς του ενεργητικού ενώ Οι επόμενες δύο (η 5 και η 6) περιέχουν: –λογαριασμούς της καθαρής θέσης και του παθητικού

30 30 Σχέδιο Λογαριασμών Κάθε ομάδα αποτελείται από: – δέκα πρωτοβάθμιους λογαριασμούς Σε κάθε ομάδα το Γ.Λ.Σ. έχει αφήσει κενό: –ένα τουλάχιστον πρωτοβάθμιο λογαριασμό ώστε να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει μελλοντικές πληροφοριακές ανάγκες

31 31 Σχέδιο Λογαριασμών Ο κωδικός αριθμός κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού είναι διψήφιος Το πρώτο ψηφίο υποδηλώνει: –την ομάδα στην οποία βρίσκεται ο λογαριασμός Ενώ το δεύτερο δείχνει: –τη θέση του μέσα στην ομάδα

32 32 Σχέδιο Λογαριασμών Για παράδειγμα ο λογαριασμός Χρεόγραφα έχει τον κωδικό αριθμό 34 που σημαίνει ότι: –ανήκει στην Τρίτη ομάδα και –κατέχει την Πέμπτη θέση ανάμεσα στους 10 λογαριασμούς της ομάδας

33 33 Σχέδιο Λογαριασμών Πρέπει να επισημανθεί ότι: –ο αριθμός της θέσης του λογαριασμού είναι πάντοτε μεγαλύτερος κατά μία μονάδα από αυτόν που δείχνει το τελευταίο ψηφίο του κωδικού, γιατί στο μηδέν αντιστοιχεί η πρώτη θέση

34 34 Σχέδιο Λογαριασμών Κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται μέχρι: –100 δευτεροβάθμιους Ο κωδικός αριθμός κάθε δευτεροβάθμιου λογαριασμού αποτελείται από: –4 ψηφία, τα οποία χωρίζονται με το σημείο της τελείας σε δύο ενότητες

35 35 Σχέδιο Λογαριασμών Τα πρώτα δύο ψηφία ορίζουν: –τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό ενώ Τα τελευταία ψηφία δείχνουν: – την θέση του λογαριασμού ανάμεσα στους 100 δευτεροβάθμιους

36 36 Σχέδιο Λογαριασμών Παράδειγμα: Ο λογαριασμός 14.02 Μηχανές γραφείων είναι: –δευτεροβάθμιος λογαριασμός του πρωτοβάθμιου 14 Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός και –κατέχει την Τρίτη θέση ανάμεσα στους 100 δευτεροβάθμιους

37 37 Βασικές Αρχές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Η αρχή της αυτονομίας Η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, των εξόδων, και των εσόδων Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές

38 38 Αρχή της αυτονομίας Σύμφωνα με την αρχή αυτή το ΕΓΛΣ χωρίζεται σε τρία μέρη: –την Χρηματοοικονομική Λογιστική –την Λογιστική Κόστους και –τους Λογαριασμούς Τάξεως Οι τομείς αυτοί θα πρέπει να λειτουργούν ανεξάρτητα

39 39 Αρχή της κατ’ είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, εξόδων και εσόδων Σύμφωνα με την αρχή αυτή: –μέσα στην λογιστική χρήση όλοι οι λογαριασμοί δέχονται μόνο χρεοπιστώσεις και αντιλογισμούς και –απαγορεύονται οι εσωτερικές διακινήσεις και μεταφορές

40 40 Αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές Για να καταρτιστεί ο λογαριασμός της Γενικής Εκμετάλλευσης θα πρέπει: –τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών των κατ’ είδος αποθεμάτων και των κατ’είδος εξόδων –να συσχετιστούν με τα πιστωτικά υπόλοιπα των λογαριασμών των κατ΄ είδος εσόδων

41 41 Αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της γενικής εκμετάλλευσης με λογιστικές εγγραφές Η συσχέτιση αυτή πραγματοποιείται με την μεταφορά (δηλαδή με λογιστικές εγγραφές): –των λογαριασμών των αποθεμάτων, των εσόδων και των εξόδων –στον λογαριασμό 80 Γενική Εκμετάλλευση Επομένως το υπόλοιπο του λογαριασμού 80 θα δείχνει –το καθαρό αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης

42 42 Μέθοδοι Προσδιορισμού Κόστους-Κανόνες Αποτίμησης Το Γ.Λ.Σ. καθορίζει: –τον προσδιορισμό του κόστους των αγαθών –τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων και –την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού

43 43 Προσδιορισμός του κόστους της αγοράς Στην τιμή αγοράς υπολογίζονται: –τα έξοδα αγοράς –οι εκπτώσεις αγοράς και –οι επιστροφές αγορών

44 44 Προσδιορισμός του κόστους της απόσβεσης Ο υπολογισμός του εξόδου της απόσβεσης γίνεται με βάση τη μέθοδο της σταθερής ετήσιας απόσβεσης

45 45 Κανόνες αποτίμησης Τα αποθέματα αποτιμώνται: –στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αρχικής (κόστος αγοράς ή παραγωγής) τιμής και της τρέχουσας Τα χρεόγραφα αποτιμώνται πάλι: –στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αρχικής τιμής και της τρέχουσας Ενώ τα πάγια αποτιμώνται: –στο ιστορικό κόστος

46 46 Λογιστικές καταστάσεις Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να καταρτίζουν τις ακόλουθες λογιστικές καταστάσεις: –Κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης –Κατάσταση του λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσης –Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων –Ισολογισμό

47 47 Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Στην χρέωση του λογαριασμού εμφανίζονται: –το κόστος αρχικού αποθέματος της χρήσης –το κόστος των αγορών και –τα λειτουργικά έξοδα Στην πίστωση του λογαριασμού παρουσιάζονται: –το κόστος του τελικού αποθέματος της χρήσης –τα έσοδα από τις πωλήσεις αποθεμάτων και –άλλα λειτουργικά έξοδα

48 48 Κατάσταση του Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Η διαφορά των χρεωστικών και πιστωτικών αθροισμάτων αποδίδει: –το καθαρό κέρδος ή τη ζημιά από το σύνολο των λειτουργικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης

49 49 Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης Στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναγράφονται: –τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις και –το κόστος των πωληθέντων η διαφορά τους συνιστά το μικτό αποτέλεσμα Το μικτό αποτέλεσμα –αυξάνεται με τα άλλα λειτουργικά έσοδα και –μειώνεται με τα λειτουργικά έξοδα και –προσδιορίζεται το αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης

50 50 Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης Στο αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης: –προστίθενται τα έκτακτα και μη λειτουργικά έσοδα και κέρδη και –αφαιρούνται τα έκτακτα και μη λειτουργικά έξοδα και ζημίες και –το υπόλοιπο είναι το αποτέλεσμα της χρήσης

51 51 Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης Αποδίδει την δυναμική εικόνα της επιχείρησης και περιέχει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για: –τον εντοπισμό των βασικών προσδιοριστικών παραγόντων του καθαρού κέρδους ή ζημίας –την αξιολόγηση της καθαρής απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης –την εκτίμηση των μελλοντικών ροών της επιχείρησης

52 52 Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων Στο πρώτο τμήμα εμφανίζονται: –τα κέρδη προς διάθεση –τα αδιανέμητα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων –οι διαφορές φορολογικού ελέγχου –τα αποθεματικά προς διάθεση και –οι φόροι εισοδήματος

53 53 Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων Στο δεύτερο τμήμα παρουσιάζονται: –το τακτικό αποθεματικό –τα μερίσματα –διάφορα άλλα αποθεματικά και –οι αμοιβές των μελών διοικητικού συμβουλίου

54 54 Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι μία κατάσταση που εμφανίζει συνοπτικά τα στοιχεία: –του ενεργητικού –του παθητικού και –της καθαρής θέσης Η παράθεση των στοιχείων πρέπει να είναι οριζόντια δηλαδή: –το ενεργητικό πρέπει να εμφανίζεται στο αριστερό σκέλος ενώ –η καθαρή θέση και οι υποχρεώσεις στο δεξιό

55 55 Ενεργητικό Τα στοιχεία του ενεργητικού ταξινομούνται με βάση: –το κριτήριο της ρευστότητας δηλαδή της δυνατότητας τους να μετατραπούν σε χρήμα Πρώτα παρατίθενται τα στοιχεία με το μικρότερο βαθμό ρευστότητας –π.χ. πάγια και Τελευταία με το μεγαλύτερο βαθμό ρευστότητας –π.χ. διαθέσιμα

56 56 Ενεργητικό Οφειλόμενο κεφάλαιο Έξοδα εγκατάστασης Πάγιο ενεργητικό –Ασώματες ακινητοποιήσεις –Ενσώματες ακινητοποιήσεις –Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις

57 57 Ενεργητικό Κυκλοφορούν ενεργητικό –Αποθέματα –Απαιτήσεις –Χρεόγραφα –Διαθέσιμα Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

58 58 Ενεργητικό Η ταξινόμηση αυτή διαχωρίζει τα στοιχεία που συνιστούν: –την παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης δηλαδή τα πάγια από –τα μέσα λειτουργίας της επιχείρησης δηλαδή το κυκλοφορούν ενεργητικό

59 59 Παθητικό Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται με βάση το κριτήριο του χρόνου λήξης τους Έτσι προηγούνται τα στοιχεία με το μεγαλύτερο χρόνο λήξης π.χ. –οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις –και ακολουθούν οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

60 60 Παθητικό Ίδια κεφάλαια –Κεφάλαιο –Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο –Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων –Αποθεματικά κεφάλαια –Αποτελέσματα εις νέον –Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου

61 61 Παθητικό Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Υποχρεώσεις –Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις –Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Μεταβατικοί λογαριασμοί του παθητικού

62 62 Λογαριασμοί Τάξεως Το Γ.Λ.Σ. Επιβάλλει την παράθεση: –των χρεωστικών λογαριασμών τάξεως αμέσως μετά τους λογαριασμούς του ενεργητικού και –των πιστωτικών λογαριασμών τάξεως αμέσως μετά τους λογαριασμούς του παθητικού Οι λογαριασμοί τάξεως δεν περιέχουν πληροφορίες για λογιστικά γεγονότα και δε συλλειτουργούν με τους λογαριασμούς ουσίας

63 63 Προσάρτημα Πληροφορίες που πρέπει να παρέχει: –Οι μέθοδοι αποτίμησης –Οι μέθοδοι εκτίμησης των αποσβέσεων και των προβλέψεων της χρήσης –Οι μέθοδοι υπολογισμού της αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων –Οι μεταβολές των παγίων στοιχείων και των αποσβέσεων τους –Το περιεχόμενο των προβλέψεων, των συναλλαγματικών διαφορών,των μη λειτουργικών εσόδων και εξόδων

64 64 Σκοποί και σημασία του Λογιστικού Σχεδίου Από την άποψη της Εθνικής Οικονομίας: –η εξασφάλιση ομοιογενών, ορθών και ακριβών στοιχείων για των προγραμματισμό της γενικής οικονομικής πολιτικής –η αποτελεσματική άσκηση των διαφόρων ελέγχων –η ευχερής συγκέντρωση πληροφοριών συγκριτικής σημασίας –Η διευκόλυνση οικονομικών αναλύσεων και μελετών (γενικών και κλαδικών)

65 65 Σκοποί και σημασία του Λογιστικού Σχεδίου Από την άποψη της Εθνικής Οικονομίας: –η παροχή ακριβών και ομοιόμορφων στοιχείων για την άσκηση πιστωτικής πολιτικής –η διευκόλυνση της επικοινωνίας με την εξασφάλιση κοινής ορολογίας –η εύκολη ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού

66 66 Σκοποί και σημασία του Λογιστικού Σχεδίου Από την άποψη της Ιδιωτικής Οικονομίας: –η κατάργηση του αυτοσχεδιασμού –η μείωση του λειτουργικού κόστους –η διευκόλυνση της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διεξαγωγής της λογιστικής π.χ. μηχανογραφημένης λογιστικής –η τυποποίηση των λογιστικών καταστάσεων –η παροχή ορθών στοιχείων στα όργανα της διοίκησης –η προστασία των οικονομικών μονάδων από αυθαιρεσίες των φορολογικών οργάνων

67 67 Σκοποί και σημασία του Λογιστικού Σχεδίου Από την άποψη της Ιδιωτικής Οικονομίας: –η προστασία των οικονομικών μονάδων από αυθαιρεσίες των φορολογικών οργάνων –η παροχή ομοιόμορφων στοιχείων προς τις τράπεζες για τον έλεγχο της πιστοληπτικής ικανότητας της οικονομικής μονάδας


Κατέβασμα ppt "1 Γενικό Λογιστικό Σχέδιο Η τυποποίηση της Λογιστικής στην χώρα μας: ακολούθησε την νομοθετική οδό για την εφαρμογή της και εδραιώθηκε με την εισαγωγή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google