Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Γραμμάτια Εισπρακτέα λογ. (31) Στον λογαριασμό (31) παρακολουθούνται: –οι απαιτήσεις που είναι ενσωματωμένες σε τίτλους συναλλαγματικών ή γραμματίων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Γραμμάτια Εισπρακτέα λογ. (31) Στον λογαριασμό (31) παρακολουθούνται: –οι απαιτήσεις που είναι ενσωματωμένες σε τίτλους συναλλαγματικών ή γραμματίων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Γραμμάτια Εισπρακτέα λογ. (31) Στον λογαριασμό (31) παρακολουθούνται: –οι απαιτήσεις που είναι ενσωματωμένες σε τίτλους συναλλαγματικών ή γραμματίων και έχουν λήξη που δεν υπερβαίνει το τέλος της επόμενης χρήσης

2 2 Γραμμάτια Εισπρακτέα λογ. (31) Τα Γραμμάτια εισπρακτέα πρέπει να διακρίνονται: –σε αυτά που είναι σε ευρώ και –σε αυτά που είναι σε Ξ.Ν.

3 3 Γραμμάτια Εισπρακτέα λογ. (31) Τα Γραμμάτια εισπρακτέα πρέπει να διακρίνονται: –σε αυτά που είναι στο χαρτοφυλάκιο –σε αυτά που είναι στις τράπεζες για είσπραξη –σε αυτά που είναι στις τράπεζες για εγγύηση και –σε αυτά που είναι σε καθυστέρηση

4 4 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο λογ. (31.00) Στο λογαριασμό (31.00) εμφανίζονται: –όλα τα γραμμάτια εισπρακτέα που λαμβάνει η επιχείρηση

5 5 Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη λογ. (31.01) Στον λογαριασμό (31.01) περιλαμβάνονται: –τα γραμμάτια που μεταβιβάζονται στις τράπεζες για είσπραξη

6 6 Γραμμάτια στις τράπεζες για εγγύηση λογ. (31.02) Στον λογαριασμό (31.02) περιλαμβάνονται: –τα γραμμάτια που μεταβιβάζονται στις τράπεζες για είσπραξη

7 7 Γραμμάτια σε καθυστέρηση λογ. (31.04) Στο λογαριασμό (31.04) εμφανίζονται: –οι απαιτήσεις κατά οφειλετών γραμματίων εισπρακτέων, τα οποία δεν εξοφλούνται κατά την ημερομηνία λήξεως τους και παραμένουν απλήρωτα στα χέρια της επιχείρησης

8 8 Γραμμάτια σε καθυστέρηση λογ. (31.04) Σε περίπτωση που οι απαιτήσεις του λογαριασμού (31.04) μετατρέπονται σε επισφαλείς ή επίδικες μεταφέρονται στους λογαριασμούς: –(30.97) Πελάτες επισφαλείς –(30.99) Πελάτες επίδικοι –(33.97) Χρεώστες επισφαλείς –(33.99) Λοιποί χρεώστες επίδικοι

9 9 Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους λογ. (31.04) Στον λογαριασμό (31.05) παρακολουθούνται: –τα γραμμάτια εισπρακτέα τα οποία μεταβιβάζονται σε τρίτους π.χ. προμηθευτές με χρέωση του προσωπικού λογαριασμού του τρίτου

10 10 Γραμμάτια προεξοφλημένα λογ (31.05) Στον λογαριασμό (31.05) παρακολουθούνται: –τα γραμμάτια εισπρακτέα τα οποία προεξοφλούνται με χρέωση του λογαριασμού (38) «Χρηματικά διαθέσιμα» για το προιόν της προεξοφλήσεως και του λογαριασμού (65.02) «προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών» για τους τόκους και τα έξοδα προεξοφλήσεως

11 11 Λογαριασμοί (31.04) και (31.05) Τα γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους καθώς και τα προεξοφλημένα γραμμάτια εισπρακτέα έπειτα από την πληρωμή τους ή αν δεν υπάρχουν στοιχεία, αφού περάσει εύλογος χρόνος από την λήξη τους μεταφέρονται από τους λογαριασμούς (31.04) και (31.05) στην πίστωση του λογαριασμού (31.00) «Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο».

12 12 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων σε ευρώ λογ. (31.06) Στον λογαριασμό (31.06) καταχωρούνται: –οι τόκοι που περιλαμβάνονται στα άληκτα γραμμάτια στο τέλος της χρήσεως

13 13 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων σε Ξ.Ν. λογ. (31.13) Στον λογαριασμό (31.13) καταχωρούνται: –οι τόκοι που περιλαμβάνονται στα άληκτα γραμμάτια σε Ξ.Ν. στο τέλος της χρήσεως

14 14 Λογαριασμοί (31.06) και (31.13) Η χρησιμοποίηση των λογαριασμών αυτών δεν είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις. Αν όμως οι λογαριασμοί αυτοί χρησιμοποιηθούν σε κάποια χρήση τότε υποχρεωτικά θα χρησιμοποιούνται και στις επόμενες χρήσεις.

15 15 Οι τρόποι αντιμετωπίσεως των τόκων που περιλαμβάνονται στα γραμμάτια εισπρακτέα τα οποία δεν έχουν λήξει είναι οι εξής: Οι τόκοι των γραμματίων που εκδίδονται και λήγουν μέσα στην χρήση καταχωρούνται απ’ ευθείας στο λογαριασμό εσόδου (76.02) «Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων».

16 16 Οι τρόποι αντιμετωπίσεως των τόκων που περιλαμβάνονται στα γραμμάτια εισπρακτέα τα οποία δεν έχουν λήξει είναι οι εξής: Για τους τόκους των γραμματίων που εκδίδονται μέσα στην χρήση αλλά λήγουν στην επόμενη χρήση : –το ποσό των τόκων που αφορά την τρέχουσα χρήση καταχωρείται στον λογαριασμό (76.02) «Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» –το ποσό των τόκων που αναλογούν στην επόμενη χρήση καταχωρούνται στους αντίθετους λογαριασμούς (31.06) «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» και (31.13) «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων σε Ξ.Ν.»

17 17 Οι τρόποι αντιμετωπίσεως των τόκων που περιλαμβάνονται στα γραμμάτια εισπρακτέα τα οποία δεν έχουν λήξει είναι οι εξής: Οι δεδουλευμένοι τόκοι των γραμματίων που έληξαν μέσα στην χρήση αυτή (και αφορούν γραμμάτια που εκδόθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις), καθώς και οι τόκοι των λοιπών γραμματίων που αναλογούν στην χρονική περίοδο μέχρι την λήξη της χρήσεως αυτής (και αφορούν γραμμάτια που εκδόθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις και λήγουν μετά το τέλος της χρήσεως) θα πρέπει:

18 18 Οι τρόποι αντιμετωπίσεως των τόκων που περιλαμβάνονται στα γραμμάτια εισπρακτέα τα οποία δεν έχουν λήξει είναι οι εξής: Να μεταφέρονται από: –τους λογαριασμούς (31.06) «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» και – (31.13) «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων σε Ξ.Ν.» στον λογαριασμό: –(76.02) «Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων»

19 19 Συναλλαγματικές διαφορές γραμματίων εισπρακτέων σε Ξ.Ν. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν κατά την είσπραξη γραμματίων εισπρακτέων σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται: –είτε στο λογαριασμό μη λειτουργικού εξόδου (81.00) «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» –είτε στο λογαριασμό μη λειτουργικού εσόδου (81.01) «Έκτακτα και ανόργανα έσοδα»

20 20 Παράδειγμα 1 Η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» πωλεί εμπορεύματα αντί ευρώ στην επιχείρηση «ΖΗΤΑ» η οποία αποδέχεται γραμμάτιο ευρώ εξάμηνης διάρκειας. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

21 21 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.06) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (70) Πωλήσεις εμπορευμάτων με (και τον (70.00) Πωλήσεις εμπορευμάτων Β)

22 22 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Στο τέλος της χρήσεως καταλογίζονται δεδουλευμένοι τόκοι αξίας ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

23 23 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.06) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (76) Έσοδα κεφαλαίων με (και τον (76.02) Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων)

24 24 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι γραμμάτια ονομαστικής αξίας ευρώ θα μεταβιβαστούν στις τράπεζες για είσπραξη. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

25 25 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.01) Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο)

26 26 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι γραμμάτια ονομαστικής αξίας ευρώ θα προεξοφληθούν στις τράπεζες. Οι τόκοι προεξόφλησης ανέρχονται σε ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

27 27 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με (και τον (38.03) Καταθέσεις όψεως σε ευρώ) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (65) Τόκοι και συναφή έξοδα με (και τον (65.02) Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.05) Γραμμάτια προεξοφλημένα)

28 28 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Όταν τα προεξοφλημένα γραμμάτια εισπραχθούν θα πραγματοποιηθεί η ακόλουθη εγγραφή:

29 29 Παράδειγμα 1 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.05) Γραμμάτια προεξοφλημένα) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο)

30 30 Παράδειγμα 2 Γίνεται η υπόθεση ότι πραγματοποιείται πώληση εμπορευμάτων με υπογραφή γραμματίων ονομαστικής αξίας ευρώ. Από το ποσό αυτό ευρώ αφορούν τόκους της τρέχουσας χρήσης και ευρώ αφορούν τόκους της επόμενης χρήσης. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

31 31 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο και

32 32 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.06) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (70) Πωλήσεις εμπορευμάτων με (και τον (70.00) Πωλήσεις εμπορευμάτων Β) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (76) Έσοδα κεφαλαίων με (και τον (76.02) Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων)

33 33 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Στο τέλος της επόμενης χρήσης καταλογίζονται οι δεδουλευμένοι τόκοι αξίας ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

34 34 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.06) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (76) Έσοδα κεφαλαίων με (και τον (76.02) Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

35 35 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι τα γραμμάτια θα μεταβιβαστούν στις τράπεζες για είσπραξη. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

36 36 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.01) Γραμμάτια στις τράπεζες για είσπραξη) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο)

37 37 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι μέσα στην λογιστική χρήση θα γίνει προεξόφληση των γραμματίων στις τράπεζες, τα οποία λήγουν την επόμενη χρήση. Οι προεξοφλητικοί τόκοι που αναλογούν στην τρέχουσα λογιστική χρήση ανέρχονται σε ευρώ. Οι τόκοι που αναλογούν στην επόμενη χρήση μέχρι την λήξη των γραμματίων ανέρχονται σε ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

38 38 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με (και τον (38.03) Καταθέσεις όψεως σε ευρώ) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (65) Τόκοι και συναφή έξοδα με (και τον (65.02) Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (36) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού με (και τον (36.06) Έξοδα επόμενων χρήσεων) και

39 39 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.05) Γραμμάτια προεξοφλημένα)

40 40 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των αντίστοιχων μη δεδουλευμένων τόκων αξίας ευρώ που είχαν εμφανιστεί στο λογαριασμό (31.06) «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» στο λογαριασμό (56.00) «Έσοδα επόμενων χρήσεων». Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

41 41 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.06) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (56) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού με (και τον (56.00) Έσοδα επόμενων χρήσεων)

42 42 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι τα προεξοφλημένα γραμμάτια όταν λήξουν θα εισπραχθούν. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

43 43 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.05) Γραμμάτια προεξοφλημένα) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο)

44 44 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Δεδομένου ότι τα γραμμάτια έληξαν θα πρέπει: –οι τόκοι που αναλογούσαν στην επόμενη χρήση και είχαν καταχωρηθεί στην χρέωση του λογαριασμού (36.00) «έξοδα επόμενων χρήσεων» να καταχωρηθούν στο λογαριασμό (65.02) «Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών». Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

45 45 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (65) Τόκοι και συναφή έξοδα με (και τον (65.02) Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (36) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού με (και τον (36.00) Έξοδα επόμενων χρήσεων

46 46 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι που είχαν καταχωρηθεί στον λογαριασμό (56.00) «Έσοδα επόμενων χρήσεων» θα πρέπει: –να καταχωρηθούν στο λογαριασμό (76.02) «Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

47 47 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (56) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού με (και τον (56.00) Έσοδα επόμενων χρήσεων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (76) Έσοδα κεφαλαίων με (και τον (76.02) Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων)

48 48 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι τα γραμμάτια δεν θα εισπραχθούν και ότι η τράπεζα θα τα επιστρέψει. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

49 49 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.03) Γραμμάτια σε καθυστέρηση) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με (και τον (38.03) Καταθέσεις όψεως)

50 50 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.05) Γραμμάτια προεξοφλημένα) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο)

51 51 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Δεδομένου ότι τα γραμμάτια έληξαν θα πρέπει: –οι τόκοι που αναλογούσαν στην επόμενη χρήση και είχαν καταχωρηθεί στην χρέωση του λογαριασμού (36.00) «έξοδα επόμενων χρήσεων» να καταχωρηθούν στο λογαριασμό (65.02) «Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών». Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

52 52 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (65) Τόκοι και συναφή έξοδα με (και τον (65.02) Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (36) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού με (και τον (36.00) Έξοδα επόμενων χρήσεων

53 53 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι που είχαν καταχωρηθεί στον λογαριασμό (56.00) «Έσοδα επόμενων χρήσεων» θα πρέπει: –να καταχωρηθούν στο λογαριασμό (76.02) «Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

54 54 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (56) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού με (και τον (56.00) Έσοδα επόμενων χρήσεων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (76) Έσοδα κεφαλαίων με (και τον (76.02) Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων)

55 55 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι τα γραμμάτια θα μεταβιβαστούν σε προμηθευτές για κάλυψη οφειλής. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

56 56 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (50) Προμηθευτές με (και τον (50.00) Προμηθευτές εσωτερικού) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.04) Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους)

57 57 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των αντίστοιχων μη δεδουλευμένων τόκων που είχαν εμφανιστεί στο λογαριασμό (31.06) «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» στο λογαριασμό (56.00) «Έσοδα επόμενων χρήσεων». Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

58 58 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.06) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (56) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού με ( και τον (56.00) Έσοδα επόμενων χρήσεων)

59 59 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι στην λήξη τους τα μεταβιβασμένα γραμμάτια θα εισπραχθούν. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

60 60 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.04) Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο)

61 61 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (56) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού με (και τον (56.00) Έσοδα επόμενων χρήσεων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (76) Έσοδα κεφαλαίων με (και τον (76.02) Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων)

62 62 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι τα γραμμάτια στην λήξη τους δεν θα εισπραχθούν και ότι ο προμηθευτής θα τα επιστρέψει στην επιχείρηση. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

63 63 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.03) Γραμμάτια σε καθυστέρηση) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (50) Προμηθευτές με (και τον (50.00) Προμηθευτές εσωτερικού)

64 64 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.04) Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο)

65 65 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (56) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού με (και τον (56.00) Έσοδα επόμενων χρήσεων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (76) Έσοδα κεφαλαίων με (και τον (76.02) Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων)

66 66 Παράδειγμα 3 Γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση «ΚΑΠΑ» πωλεί εμπορεύματα με υπογραφή γραμματίων αντί ευρώ. Η τιμή τοις μετρητοίς ανέρχεται σε ευρώ. Οι τόκοι που αφορούν την τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε ευρώ ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά την επόμενη χρήση. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

67 67 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.00) (Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο) και

68 68 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.06) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (70) Πωλήσεις εμπορευμάτων με (και τον (70.00) Πωλήσεις εμπορευμάτων Β) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (76) Έσοδα κεφαλαίων με (και τον (76.02) Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων)

69 69 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι τα παραπάνω γραμμάτια ονομαστικής αξίας ευρώ προεξοφλούνται στην τράπεζα αντί ευρώ. Από τους τόκους που παρακρατούνται το 50% αφορά την επόμενη χρήση. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

70 70 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με (και τον (38.03) Καταθέσεις όψεως) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (65) Τόκοι και συναφή έξοδα με (και τον (65.02) Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (36) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού με (και τον (36.00) Έξοδα επόμενων χρήσεων)

71 71 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.05) Γραμμάτια προεξοφλημένα)

72 72 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των αντίστοιχων μη δεδουλευμένων τόκων αξίας ευρώ, που είχαν εμφανιστεί στο λογαριασμό (31.06) «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» στο λογαριασμό (56.00) «Έσοδα επόμενων χρήσεων». Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

73 73 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.06) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (56) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού με (και τον (56.00) Έσοδα επόμενων χρήσεων)

74 74 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Έστω ότι η τράπεζα ειδοποιεί την επιχείρηση ότι τα προεξοφλημένα γραμμάτια όταν έληξαν εισπράχθηκαν κανονικά. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

75 75 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.05) Γραμμάτια προεξοφλημένα) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.00) Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο)

76 76 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Δεδομένου ότι τα γραμμάτια έληξαν θα πρέπει: –οι τόκοι που αναλογούσαν στην επόμενη χρήση και είχαν καταχωρηθεί στην χρέωση του λογαριασμού (36.00) «έξοδα επόμενων χρήσεων» να καταχωρηθούν στο λογαριασμό (65.02) «Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών». Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

77 77 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (65) Τόκοι και συναφή έξοδα με (και τον (65.02) Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα τραπεζών) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (36) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού με (και τον (36.00) Έξοδα επόμενων χρήσεων)

78 78 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Επίσης οι μη δεδουλευμένοι τόκοι αξίας ευρώ, που είχαν καταχωρηθεί στον λογαριασμό (56.00) «Έσοδα επόμενων χρήσεων» θα πρέπει: –να καταχωρηθούν στο λογαριασμό (76.02) «Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

79 79 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (56) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού με (και τον (56.00) Έσοδα επόμενων χρήσεων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (76) Έσοδα κεφαλαίων με (και τον (76.02) Δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων)

80 80 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι τα παραπάνω γραμμάτια δίδονται στον προμηθευτή Α για κάλυψη υποχρέωσης αξίας ευρώ. Από τους τόκους που επιβαρύνουν την υποχρέωση προς τον προμηθευτή το ποσό των ευρώ αναλογεί στην τρέχουσα λογιστική χρήση, ενώ το ποσό των ευρώ αναλογεί στην επόμενη λογιστική χρήση. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

81 81 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (50) Προμηθευτές με (και τον (50.00) Προμηθευτές εσωτερικού) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (65) Τόκοι και συναφή έξοδα με (και τον (65.06) Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων) καθώς επίσης Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (36) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού με (και τον (36.00) Έξοδα επόμενων χρήσεων)

82 82 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.04) Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους)

83 83 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά των αντίστοιχων μη δεδουλευμένων τόκων αξίας ευρώ, που είχαν εμφανιστεί στο λογαριασμό (31.06) «Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» στο λογαριασμό (56.00) «Έσοδα επόμενων χρήσεων». Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

84 84 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.06) Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (56) Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού με (και τον 56.00) Έσοδα επόμενων χρήσεων)

85 85 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι τα παραπάνω γραμμάτια δίδονται στον προμηθευτή Α για κάλυψη υποχρέωσης αξίας ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

86 86 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (50) Προμηθευτές με (και τον (50.00) Προμηθευτές εσωτερικού) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (31) Γραμμάτια εισπρακτέα με (και τον (31.04) Γραμμάτια μεταβιβασμένα σε τρίτους)


Κατέβασμα ppt "1 Γραμμάτια Εισπρακτέα λογ. (31) Στον λογαριασμό (31) παρακολουθούνται: –οι απαιτήσεις που είναι ενσωματωμένες σε τίτλους συναλλαγματικών ή γραμματίων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google