Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υλοποίηση – Ολοκλήρωση Προγράμματος Ελευθέριος Εμπεδοκλής Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υλοποίηση – Ολοκλήρωση Προγράμματος Ελευθέριος Εμπεδοκλής Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υλοποίηση – Ολοκλήρωση Προγράμματος Ελευθέριος Εμπεδοκλής Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας

2 Sink...or... Swim Perfect Storm

3 Γενικά Ο βαθμός επιτυχίας εφαρμογής ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος, κατά κύριο λόγο εξαρτάται από: Το σχεδιασμό της πρότασης Το βαθμό αφοσίωσης του κάθε εταίρου στην υλοποίηση της πρότασης Τις ενέργειες και διευθετήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος

4 Σχεδιασμός της πρότασης (1) Σημαντικά σημεία πριν την υποβολή Χρονικό πλαίσιο: Μπορώ να ετοιμάσω μία αξιοπρεπή πρόταση στα χρονικά περιθώρια που διαθέτω; Επιλεξιμότητα Φορέα: Είμαι επιλέξιμος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα/ δράση/ άξονα;

5 Σχεδιασμός της πρότασης (2) Ιδέα: -Εντάσσεται στο σχεδιασμό του Δήμου; -Ανήκει η ιδέα μου στις επιλέξιμες δράσεις/ άξονες; -Παρουσιάζει ώριμο και καινοτόμο χαρακτήρα; -Έχει λάβει χρηματοδότηση παρόμοια ιδέα στο παρελθόν;

6 Σχεδιασμός της πρότασης (3) -Διαθέτω ομάδα κατάλληλη ώστε να μπορέσω να προωθήσω την πρόταση και να αποπερατώσω το έργο εφόσον η πρόταση εγκριθεί; -Διαθέτω την οργανωτική δομή –τεχνική, οικονομική, πολιτική- για να διαχειριστώ το πρόγραμμα;

7 Σχεδιασμός της πρότασης (4) Πρόγραμμα SMAP Το Environmental Audit το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Life, κατέδειξε την αέρια ρύπανση ως κύρια πρόκληση. Στο πρόγραμμα SMAP που ακολούθησε, προωθήθηκε η συνεργασία με άλλες πόλεις για: - Τον προσδιορισμό των ρυπογόνων εστιών στη Λάρνακα - Τον θεωρητικό υπολογισμό των ρύπων - Την εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης - Την δημιουργία εργαστηριακής υποδομής πλήρως εξοπλισμένης για την ενδυνάμωση των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

8 Σχεδιασμός της πρότασης (5) Εταίροι: -Ποιες χώρες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα; -Έχω τις ίδιες ανάγκες/ προτεραιότητες; -Έχω κάτι να προσφέρω ή να πάρω από το δίκτυο;

9 Σχεδιασμός της πρότασης (6) -Οι υποψήφιοι εταίροι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή για να υποστηρίξουν το έργο; -Υπάρχει άτομο επικοινωνίας με το οποίο να γνωριζόμαστε εκ των προτέρων; (έμπιστο, ικανό, δραστήριο).

10 Σχεδιασμός της πρότασης (7) Πρόγραμμα SMAP Οι εταίροι στο πρόγραμμα ήταν συνεργάτες από το πρόγραμμα Life και μέλη του δικτύου MED cities. - Ίδιες ανάγκες και προτεραιότητες - Υπήρχε ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από προηγουμένως - Λόγω της συμμετοχής στα ίδια δίκτυα υπήρχε οικειότητα και καλή συνεργασία.

11 Σχεδιασμός της πρότασης (8) Σημαντικά σημεία κατά την ετοιμασία της πρότασης Προσεκτική μελέτη όλων των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Συνήθως: Κείμενο πρόσκλησης Οδηγός προς τους υποψηφίους Έντυπα προς συμπλήρωση Διαδικτυακός τόπος και FAQ

12 Σχεδιασμός της πρότασης (9) Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα: - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής - Γλώσσα υποβολής - Αριθμός αντιγράφων και μορφή (ηλεκτρονική ή έντυπη)

13 Σχεδιασμός της πρότασης (10) Ετοιμασία και αποστολή κειμένου το οποίο θα απευθύνεται σε κατάλληλους εταίρους και στο οποίο θα περιγράφονται στοχευόμενα και σε συντομία οι στόχοι του προγράμματος και της επιλεγμένης ιδέας. Εξασφάλιση δηλώσεων ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους εταίρους για τη δημιουργία ενός άρτιου και ελκυστικού δικτύου.

14 Σχεδιασμός της πρότασης (11) Ετοιμασία της τεχνικής πρότασης και της μεθοδολογίας της λειτουργίας του δικτύου: - Λεπτομερής ανάλυση των πτυχών του προγράμματος - Με ποιο τρόπο το προτεινόμενο έργο συμβάλλει στην βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης; - Διαμόρφωση της μεθοδολογίας εκπόνησης του έργου

15 Σχεδιασμός της πρότασης (12) - Ανάλυση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης - Τρόποι με τους οποίους διασφαλίζεται η ποιοτική εξέλιξη του έργου - Πιθανοί κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισής τους - Περιγραφή της ομάδας που θα αναλάβει τη διαχείριση και τη διεκπεραίωση του έργου.

16 Σχεδιασμός της πρότασης (13) Προετοιμασία του προϋπολογισμού με την καθοδήγηση του οικονομικού σας λειτουργού: - Κόστη προσωπικού (ανθρωποώρες) - Έξοδα εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων - Έξοδα διάχυσης πληροφοριών, δημιουργίας ιστοσελίδας κλπ. - Έξοδα υπεργολάβων

17 Σχεδιασμός της πρότασης (14) Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου - Ενέργειες διάχυσης και προβολής του έργου - Τρόποι προβολής της χρηματοδοτικής πηγής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος - Χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των ενεργειών διάχυσης.

18 Σχεδιασμός της πρότασης Τι να αποφύγετε! (1) ΜΗΝ συμπεριλάβετε κάτι για το οποίο δεν είστε σίγουροι ή δεν καταλαβαίνετε. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε πλασματικούς αριθμούς και δεδομένα. ΜΗΝ αφήνετε τη συμπλήρωση των εντύπων την τελευταία στιγμή. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε περίπλοκες περιγραφές και δέσμες εργασίας.

19 Σχεδιασμός της πρότασης Τι να αποφύγετε! (2) ΜΗΝ σταματάτε το γράψιμο ακόμα και μετά την κατάθεση της πρότασης. ΜΗΝ υπερβάλλετε πέραν των στοιχείων που μπορείτε να αποδείξετε. ΜΗΝ ξεχνάτε ότι και οι αξιολογητές είναι επίσης άνθρωποι.

20 Υποβολή της πρότασης – αναμονή αξιολόγησης (1) Σημαντικά στοιχεία κατά την αναμονή απάντησης για την έγκριση ή μη του έργου: - Υπάρχει τακτική επικοινωνία με αρμόδια άτομα και φορείς - Γίνεται τακτική ενημέρωση των εταίρων για τις εξελίξεις στην πορεία της πρότασης

21 Υποβολή της πρότασης – αναμονή αξιολόγησης (2) - Χρησιμοποιούμε το χρόνο αναμονής για να ενημερώσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τους εταίρους και να μας υποδείξουν τους άμεσους συνεργάτες μας στο έργο. Με τον τρόπο αυτό, στη θετική απάντηση για έγκριση της πρότασης, μπορούν να αρχίσουν άμεσα οι εργασίες στα πλαίσια του προγράμματος.

22 Βαθμός αφοσίωσης του κάθε εταίρου στην υλοποίηση της πρότασης Ο βαθμός αφοσίωσης του εταίρου είναι συνάρτηση των πιο κάτω: - Της πολιτικής βούλησης - Της υπηρεσιακής προθυμίας - Των κινήτρων που δίδονται - Της εξωστρέφειας του οργανισμού

23 Ενέργειες και διευθετήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (1) Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, αποπερατώνονται με δίκτυα άρα απαιτούν ομαδική δουλειά! Performance Cycle Forming Stage Storming Stage Norming Stage Performing Stage

24 Ενέργειες και διευθετήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (2) Forming stage: Εξεύρεση εταίρων δικτύου Letter of intend Δημιουργία δικτύου Υποβολή πρότασης

25 Ενέργειες και διευθετήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (3) Storming stage: Kick – off meeting - Να συμμετάσχει ο/ η Scientific Officer - Να επιβεβαιωθεί ο διαχωρισμός εργασίας και οι στόχοι του κάθε WP Σχέση Scientific Officer – Coordinator Προσωπικές ατζέντες Ιδιαίτερα για «μικρούς οργανισμούς»: ένας ικανός λογιστής με πείρα σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (για το financial reporting)

26 Ενέργειες και διευθετήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (4) Norming stage: Καθορίζεται επακριβώς η εργασία και η κατανομή ευθυνών Καθορίζονται ρόλοι σε συγκεκριμένα άτομα και οργανισμούς Ολοκληρώνεται το χρονοδιάγραμμα Ολοκληρώνεται ο προϋπολογισμός

27 Ενέργειες και διευθετήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (5) Performing stage: Το δίκτυο ξεκινά την υλοποίηση του προγράμματος

28 Ενέργειες και διευθετήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (6) Γενικά: Αυστηρή συμμόρφωση με περιεχόμενο πρότασης κατά την υλοποίηση Δημιουργία φακέλου έργου Πιστοποίηση παραστατικών Υποβολή αναφορών Υποβολή σε ελέγχους (άμεσους και δειγματοληπτικούς)

29 Αποτελέσματα Προγράμματος SMAP Η δημιουργία του Αστικού Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου το οποίο έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον προσδιορισμό και την παρακολούθηση νέων περιβαλλοντικών παραμέτρων. Τα παραδοτέα του προγράμματος (Inventory of Emissions, Mobility Plan και Air Quality Plan) αποτελούν εργαλεία διαχείρισης περιβαλλοντικών θεμάτων. Η ανάπτυξη ενός δικτύου με τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα πόλεις. Η προώθηση φιλικών στο περιβάλλον πρακτικών και η συμμετοχή του πολίτη στα σχέδια δράσης.

30 Δραστηριότητες Προγράμματος SMAP (1) Εκπαίδευση προσωπικού Οκτώβριος 2004

31 Δραστηριότητες Προγράμματος SMAP (2) Συσκέψεις - Παρουσιάσεις Απρίλιος 2005: Παρουσίαση Σχεδίου Κινητικότητας

32 Δραστηριότητες Προγράμματος SMAP (3) Εγκαίνια Αστικού Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου, 16 Μαΐου 2006

33 Νέες Δραστηριότητες (1) Μικροβιολογική ανάλυση νερών Εξυπηρέτηση του ιδιωτικού τομέα (ανάθεση εργασιών από εστιατόρια, καφετέριες, ιδιωτικά γυμναστήρια, κ.α.). Μικρό αλλά σταθερό κέρδος ετησίως από την παροχή υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα το οποίο χρησιμοποιείται για την επέκταση του εργαστηρίου σε νέα πεδία, τη συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, την περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού, την αγορά προτύπων και μεθόδων, κ.α.

34 Νέες Δραστηριότητες (2) Ηχομετρήσεις Το Αστικό Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο προχώρησε πριν από 2 χρόνια στην αγορά ενός ολοκληρωτικού ηχομέτρου, τελευταίας τεχνολογίας. Οι ηχομετρήσεις πραγματοποιούνται: για έλεγχο των κέντρων αναψυχής και αξιολόγηση της άδειας λειτουργίας τους, για έλεγχο και αξιολόγηση παραπόνων των πολιτών για διάφορες θορυβώδεις δραστηριότητες και τέλος, για τον προσδιορισμό του ακουστικού περιβάλλοντος διαφόρων σημείων της πόλης.

35 Νέες Δραστηριότητες (3) Καμπάνιες ενημέρωσης. ‘Η ενημέρωση δημιουργεί συνείδηση!’ Ομιλίες σε σχολεία και συζήτηση με μαθητές για θέματα περιβαλλοντικά. Διαχείριση και συμβουλευτικό έργο σε διάφορα σχολικά προγράμματα και περιβαλλοντικούς ομίλους. (1ο βραβείο σε διαγωνισμό της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας, 2004 – 2005)

36 Νέες Δραστηριότητες (4) Στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβάλλοντος, το ΑΠΠ διοργανώνει δραστηριότητες για ενημέρωση των πολιτών και ενεργή συμμετοχή των παιδιών. 30 Απριλίου - 6 Μαΐου 2007

37 Νέες Δραστηριότητες (5) Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, το ΑΠΠ διοργανώνει δραστηριότητες για την ενημέρωση του κοινού. 16-22 Σεπτεμβρίου 2007

38 Νέες Δραστηριότητες (6) Προετοιμασία και διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικού με την ατμοσφαιρική ρύπανση και την επίδρασή της στη δημόσια υγεία.

39 Sink...or... Swim Lets not waste a good crisis! Perfect Storm


Κατέβασμα ppt "Υλοποίηση – Ολοκλήρωση Προγράμματος Ελευθέριος Εμπεδοκλής Δημοτικός Γραμματέας Λάρνακας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google